Sunday, June 5, 2016

Tara Pratyangira Kavacham

From Rudrayamalam

OM pratya~ngirAyai namaH
Ishvara uvAcha -
OM tArAyAH stambhinI devI mohinI xobhinI tathA |
hastinI bhrAminI raudrI sa.nhAraNyApi tAriNI||1||
shaktayohaShTau kramAdetA shatrupaxe niyojitAH |
dhAritA sAdhakendreNa sarvashatru nivAriNI||
OM stambhinI stre.n stre.n mama shatrun.h 
stambhaya stambhaya ||3||
OM xobhinI stre.n stre.n mama shatrun.h 
xobhaya xobhaya ||4||
OM mohinI stre.n stre.n mama shatrun.h 
mohaya mohaya ||5||
OM jR^imbhinI stre.n stre.n mama shatrun.h 
jR^imbhaya jR^imbhaya||6||
OM bhrAminI stre.n stre.n mama shatrun.h 
bhrAmaya bhrAmaya ||7||
OM raudrI stre.n stre.n mama shatrun.h 
santApaya santApaya||8||
OM sa.nhAriNI stre.n stre.n mama shatrun.h 
sa.nhAraya sa.nhAraya||9||
OM tAriNI stre.n stre.n sarvapad.hbhyaH sarvabhUtebhyaH sarvatra raxa raxa mA.n svAhA ||10||
ya imA.n dhArayet.h vidyA.n trisandhya.n vApi yaH paThet.h |
sa duHkha.n dUratastyaktvA hyanyAchChtrun.h na sa.nshayaH ||
raNe rAjakule durge mahAbhaye vipattiShu |
vidyA pratya~ngirA hyeShA sarvato raxayennara.n ||
anayA vidyayA raxA.n kR^itvA yastu paThet.h sudhI |
mantrAxaramapi dhyAyan.h
chintayet.h nIlasarasvatI.n |
achire naiva tasyAsan.h karasthA sarvasiddhayaH
OM hrI.n ugratArAyai nIlasarasvatyai namaH ||13||
ima.n stava.n dhIyAno nitya.n dhArayennaraH |
sarvataH sukhamApnoti sarvatrajayamApnuyAt.h ||14||
nakkApi bhayamApnoti sarvatrasukhamApnuyAt.h ||15||

iti rudrayAmale shrImadugratarAyA pratya~ngirA kavacha.n samAptam.h ||


No comments: