Friday, December 2, 2016

Kāmakalā Kāli Sahasranama Stotram

From Mahakala Samhita

ishvara uvaacha
tripuraghno apyado naamasahasram paThati priye |tadaagyayaapyahamapi keerttayaami dine dine ||1||
bhavatyapeedamasmattah shikshitvaa tu paThishyati |
bhavishyati cha nirNeetam chaturvargasya bhaajanam || 2 ||
mano anyato niraakrutya saavadhaanaa nishaamaya |
naamnaam kaamakalaakaalyaah sahasram muktidaayakam || 3 ||
aum asya shree kaamakalaakaalee sahasranaama stotrasya
shree tripuraghna rushih anushTup Chandah
trijaganmayaroopiNee bhagavatee
shreekaamakalaakaalee devataa
kleem beejam, sphrom shaktih
hoom keelakam, kshraum tattvam
shree kaamakalaakaalee sahasranaama stotra
paaThe jape viniyogah

aum tatsat |
aum kleem kaamakalaakaalee kaalaraatrih kapaalinee |
kaatyaayinee cha kalyaaNee kaalaakaaraa karaalinee || 4 ||
ugramoortih mahaabheemaa ghoraraavaa bhayankaraa |
bhootidaa bhayahantree cha bhavabandhavimochinee || 5 ||
bhavyaa bhavaanee bhogaaDhyaa bhujangapatibhooshaNaa |
mahaamaayaa jagaddhaatree paavanee parameshvaree || 6 ||
yogamaataa yogagamyaa yoginee yogipoojitaa |
gouree durgaa kaalikaa cha mahaakalpaantanarttakee || 7 ||
avyayaa jagadaadishcha vidhaatree kaalamardinee |
nityaa vareNyaa vimalaa devaaraadhyaa amitaprabhaa || 8 ||
bhaaruNDaa koTaree shuddhaa chanchalaa chaaruhaasinee |
agraahyaa ateendriyaa agotraa charccharordhvashiroruhaa ||
kaamukee kamaneeyaa cha shreekaNThamahishee shivaa |
manoharaa maananeeyaa matidaa maNibhooshaNaa || 10 ||
shmashaananilayaa roudraa muktakeshi aTTahaasinee |
chaamuNDaa chaNDikaa chaNDee chaarvangee charitojjvalaa ||
ghoraananaa dhoomrashikhaa kampanaa kampitaananaa |
vepamaanatanuhbheedaa nirbhayaa baahushaalinee | 12 ||
ulmukaakshee sarppakarNee vishokaa girinandinee |
jyotsnaamukhee haasyaparaa lingaa lingadharee satee || 13 ||
avikaaraa mahaachitraa chandravaktraa manojavaa |
adarshanaa paapaharaa shyaamalaa muNDamekhalaa || 14 ||
muNDaavatamsinee neelaa prapannaanandadaayinee |
laghustanee lambakuchaa ghoornamaanaa haraanganaa || 15 ||
vishvaavaasaa shaantikaree deerghakeshi arikhaNDinee |
ruchiraa sundaree kamraa madonamattaa madotkaTaa || 16 ||
ayomukhee vahnimukhee krodhanaa abhayadeshvaree |
kuDambikaa saahasinee khangakee raktalehinee || 17 ||
vidaariNee paanarataa rudraaNee muNDamaalinee |
anaadinidhanaa devee durnireekshyaa digambaraa || 18 ||
vidyujjihvaa mahaadamshTraa vajrateekshNaa mahaasvanaa |
udayaarka samaanaakshee vindhyashaila samaakrutih || 19 ||
neelotpala dalashyaamaa naagendraashTakabhooshitaa |
agnijvaalakrutaavaasaa phetkaariNyahikuNDalaa || 20 ||
paapaghnee paalinee padmaa puNyaa puNyapradaa paraa |
kalpaantaambhodanirghoshaa sahasraarka samaprabhaa || 21 ||
sahasrapretaraaTkrodhaa sahasreshaparaakramaa |
sahasradhanadaishvaryaa sahasraamdhrikaraambikaa || 22 ||
sahasrakaaladushprekshyaa sahasrendriyasanchayaa |
sahasrabhoomisadanaa sahasraakaashavigrahaa || 23 ||
sahasrachandrapratibhaa sahasragrahachaariNee |
sahasrarudratejaskaa sahasrabrahmasrushTikrut || 24 ||
sahasavaayuvegaa cha sahasraphaNakuNDalaa |
sahasrayantramathinee sahasrodadhisusthiraa || 25 ||
sahasrabuddhakaruNaa mahaabhaagaa tapasvinee |
trailokyamohinee sarvabhootadevavashankaree || 26 ||
susnigdhahrudayaa ghaNTaakarNaa cha vyomachaariNee |
shankhinee chitriNeeshaanee kaalasankarshiNee jayaa || 27 ||
aparaajitaa cha vijayaa kamalaa kamalaapradaa |
janayitree jagadyonirheturoopaa chidaatmikaa || 28 ||
aprameyaa duraadharshaa dhyeyaa svacChandachaariNee |
shaatodaree shaambhavinee poojyaa maanonnataa amalaa ||
omkaararoopiNee taamraa baalaarjasamataarakaa |
chalajjihvaa cha bheemaakshee mahaabhairavanaadinee ||
saattvikee raajasee chaiva taamasee ghargharaa achalaa |
maaheshvaree tathaa braahmee kaumaaree maanineeshvaraa ||
souparNee vaayavee chaindree saavitree nairUtee kalaa |
varuNee shivadootee cha souree saumyaa prabhaavatee || 32 ||
vaaraahee naarasimhee cha vaishNavee lalitaa svaraa |
maitryaaryyamNee cha poushNee cha tvaashTree vaasavyumaaratih || 33 ||
raakshasee paavanee roudree daasree rodasyudumbaree |
subhagaa durbhagaa deenaa chanchureekaa yashasvinee || 34 ||
mahaanandaa bhagaanandaa picChilaa bhagamaalinee |
aruNaa revatee raktaa shakunee shyenatuNDikaa || 35 ||
surabhee nandinee bhadraa balaa chaatibalaamaalaa |
uloopee lambikaa kheTaa lelihaanaantramaalinee || 36 ||
vainaayikee cha vetaalee trijaTaa bhrukuTee satee |
kumaaree yuvatee prouDhaa vidagdhaa ghasmaraa tathaa ||
jaratee rochanaa bheemaa dolamaalaa pichiNDilaa |
alambaakshee kumbhakarNee kaalakarNee mahaasuree || 38 ||
ghaNTaaravaatha gokarNee kaakajanghaa cha mooshikaa |
mahaahanurmahaagreevaa lohitaa lohitaashanee || 39 ||
keertih sarasvatee lakshmeeh shraddhaa buddhih
kriyaa sthitih |
chetanaa vishNumaayaa cha guNaateetaa niranjanaa || 40 ||
nidraa tandraa smitaa Chaayaa jrumbhaa kshudashanaayitaa |
trushNaa kshudhaa pipaasaa cha laalasaa kshaantireva cha ||
vidyaa pragyaa smrutih kaantiricChaa medhaa prabhaa chitih |
dharitree dharaNee dhanyaa dhoraNee dharmasantatih || 42 ||
haalaapriyaa haararatirhaariNee hariNekshaNaa |
chaNDayogeshvaree siddhikaraalee pariDaamaree || 43 ||
jagadaanyaa janaanandaa nityaanandamayee sthiraa |
hiraNyagarbhaa kuNDalinee gyaanam dhairyam cha khecharee ||
nagaatmajaa naagahaaraa jaTaabhaaraa pratarddinee |
khaDginee shoolinee chakravartee baaNavatee kshitih || 45 ||
ghruNidhartree naalikaa cha kartree matyakshamaalinee |
paashinee pashurhastaa cha naagahastaa dhanurdharaa || 46 ||
mahaamudgarahastaa cha shivaapotadharaapi cha |
naarakharppariNee lambatkachamuNDapradhaariNee || 47 ||
padmaavatyannapoorNaa cha mahaalakshmeeh sarasvatee |
durgaa ca vijayaa ghoraa tathaa mahishamarddinee || 48 ||
dhanalakshmee alakshmeeshcha ashvaarooDhaa jayabhairavee |
shoolinee raajamaatangee raajaraajeshvaree tathaa || 49 ||
tripuTocChishTa chaaNDaalee aghoraa tvaritaapi cha |
raajyalakshmeeh jayamahaachaNDayogeshvaree tathaa || 50 ||
guhyaa mahaabhairavee cha vishvalakshmeeh arundhatee |
yantrapramathinee chaNDayogeshvaryapyalambushaa || 51 ||
kiraatee mahaachaNDabhairavee kalpavallaree |
trailokyavijayaa sampatpradaa manthaanabhairavee || 52 ||
mahaamantreshvaree vajraprastaariNyangacharpaTaa |
jayalakshmeeshchaNDaroopaa jaleshvaree kaamadaayinee ||
svarNakooTeshvaree ruNDaa marmmaree buddhivarddhinee |
vaarttaalee chaNDavaarttaalee jayavaarttaalikaa tathaa || 54 ||
ugrachaNDaa shmashaanograa chaNDaa vai rudrachaNDikaa |
atichaNDaa chaNDavatee prachaNDaa chaNDanaayikaa || 55 ||
chaitanyabhairavee krushNaa maNDalee tumbureshvaree |
vaagvaadinee muNDamadhumatyanarghyaa pishaachinee ||
manjeeraa rohiNee kulyaa tungaa poorNeshvaree varaa |
vishaalaa raktachaamuNDaa aghoraa chaNDavaaruNee || 57 ||
dhanadaa tripuraa vaageeshvaree cha jayamangalaa |
daigambaree kubjikaa cha kuDukkaa kaalabhairavee || 58 ||
kukkuTee sankaTaa veeraa karppaTaa bhramaraambikaa |
mahaarNaveshvaree bhogavatee lankeshvaree tathaa || 59 ||
pulindee shabaree mlecChee pingalaa shabareshvaree |
mohinee siddhilakshmeeshcha baalaa tripurasundaree || 60 ||
ugrataaraa chaikajaTaa mahaaneelasarasvatee |
trikaNTakee Chinnamastaa mahishaghnee jayaavahaa || 61 ||
harisiddhaanangamaalaa phetkaaree lavaNeshvaree |
chaNDeshvaree naakulee cha hayagreeveshvaree tathaa || 62 ||
kaalindee vajravaaraahee mahaaneelapataakikaa |
hamseshvaree mokshalakshmeeh bhootinee jaataretasaa ||
shaatakarNaa mahaaneelaa vaamaa guhyeshvaree bhramih |
ekaanamshaa abhayaa taarkshee baabhravee
Daamaree tathaa || 64 ||
korangee charcchikaa vinaa samshikaa brahmavaadinee |
trikaalavedinee neelalohitaa raktadantikaa || 65 ||
kshemankaree vishvaroopaa kaamaakhyaa kulakuTTanee |
kaamaankushaa veshinee cha maayooree cha kuleshvaree ||
ibhaakshee ghoNakee shaarngee bheemaa devee varapradaa |
dhoomaavatee mahaamaaree mangalaa haaTakeshvaree || 67 ||
kiraatee shaktisouparNee baandhavee chaNDakhecharee |
nistandraa bhavabhootishcha jvaalaaghaNTaagnimarddinee ||
surangaa kaulinee ramyaa naTee naaraayaNee dhrutih |
anantaa punjikaa jihmaa dharmaadharmapravarttikaa || 69 ||
vandinee vandaneeyaa cha velaa ahaskariNee sudhaa |
araNee maadhavee gotraa pataakaa vaanmayee shrutih || 70 ||
gooDhaa trigooDhaa vispashTaa mrugaankaa cha nirindriyaa |
menaanandakaree bodhree trinetraa vedavaahanaa || 71 ||
kalasvanaa taariNee cha satyaasatyapriyaa ajaDaa |
ekavaktraa mahaavaktraa bahuvaktraa ghanaananaa || 72 ||
indiraa kaashyapee jyotsnaa shavaarooDhaa tanoodaree |
mahaashankhadharaa naagopaveetinyakshataashayaa || 73 ||
nirindhanaa dharaadhaaraa vyaadhighnee kalpakaariNee |
vishveshvaree vishvadhaatree vishveshee vishvavanditaa ||
vishvaa vishvaatmikaa vishvavyaapikaa vishvataariNee |
vishvasamhaariNee vishvahastaa vishvopakaarikaa || 75 ||
vishvamaataa vishvagataa vishvaateetaa virodhitaa |
trailokyatraaNakartree cha kooTaakaaraa kaTankaTaa || 76 ||
kshamodaree cha kshetragyaa kshayaheenaa ksharavarjitaa |
kshapaa kshobhakaree kshemyaa akshobhyaa
kshemadughaa kshiyaa || 77 ||
sukhadaa sumukhee saumyaa svangaa suraparaa sudheeh |
sarvaantaryaaminee sarvaa sarvaaraadhyaa samaahitaa || 78 ||
tapinee taapinee teevraa tapaneeyaa tu naabhigaa |
haimee haimavatee ruddhirvruddhih gyaanapradaa naraa ||
mahaajaTaa mahaapaadaa mahaahastaa mahaahanuh |
mahaabalaa mahaaroshaa mahaadhairyaa mahaaghruNaa || 80 ||
mahaakshamaa puNyapaapadhvajinee ghurghuraaravaa |
Daakinee shaakinee ramyaa shaktih shaktisvaroopiNee || 81 ||
tamisraa gandharaa shaantaa daantaa kshaantaa jitendriyaa |
mahodayaa gyaanineecChaa viraagaa sukhitaakrutih || 82 ||
vaasanaa vaasanaaheenaa nivruttirnivruttih krutih |
achalaa heturunmuktaa jayinee samsmrutih chyutaa || 83 ||
kapardinee mukuTinee mattaa prakrutiroorjitaa |
sadasatsaakshiNee spheetaa muditaa karuNaamayee || 84 ||
poorvottaraa pashchimaa cha dakshiNaa vidigudgataa |
aatmaaraamaa shivaaraamaa ramaNee shankarapriyaa || 85 ||
vareNyaa varadaa veNee stambhinyaakarshiNee tathaa |
ucchaaTanee maaraNee cha dveshiNee vashinee mahee || 86 ||
bhramaNee bhaaratee bhaamaa vishokaa shokahaariNee |
sineevaalee kuhoo raakaanumatih padmineetihrut || 87 ||
saavitree vedajananee gaayatryaahutisaadhikaa |
chaNDaahaasaa taruNee bhoorbhuvahsvahkalevaraa || 88 ||
atanuratanupraaNadaatree maatangagaaminee |
nigamaabdhimaNih pruthvee janmamrutyujaroushadhee ||
prataariNee kalaalaapaa vedyaa cChedyaa vasundharaa |
aprakshuNNaa avaasitaa kaamadhenurvaanChitadaayinee ||
soudaaminee meghamaalaa sharvaree sarvagocharaa |
DamarurDamarukaa cha nihsvaraa parinaadinee || 91 ||
aahataatmaa hataa chaapi naadaateetaa bileshayaa |
paraa aparaa cha pashyantee madhyamaa vaikharee tathaa ||
prathamaa cha jaghanyaa cha madhyasthaantavikaasinee |
prushThasthaa cha purahsthaa cha
paarshvasthordhvatalasthitaa || 93 ||
nedishThaa cha davishThaa cha bahishThaa cha guhaashayaa |
apraapyaa brumhitaa poorNaa puNyairvedyaa hyanaamayaa ||
sudarshanaa cha trishikhaa bruhatee santatirvibhaa |
phetkaariNee deerghasrukaa bhaavanaa bhavavallabhaa || 95 ||
bhaageerathee jaahnavee cha kaaveree yamunaahvayaa |
shipraa godaavaree vellaa vipaashaa narmadaa dhunee || 96 ||
tretaa svaahaa saamidhenee sruksruvaa cha dhruvaavasuh |
garvitaa maaninee menaa nanditaa nandanandinee || 97 ||
naaraayaNee naarakaghnee ruchiraa raNashaalinee |
aadhaaraNaadhaaratamaa dharmaadhvanyaa dhanapradaa ||
abhigyaa paNDitaa mookaa baalishaa vaagvaadinee |
brahmavallee muktivallee siddhivallee vipahnavee || 99 ||
aahlaadinee jitaamitraa saakshiNee punaraakrutih |
kirmmaree sarvatobhadraa svarvedee muktipaddhatih || 100 ||
sushamaa chandrikaa vanyaa kaumudee kumudaakaraa |
trisandhyaamnaayasetushcha charcchaa
arChaapaarinaishThikee || 101 ||
kalaa kaashThaa tithistaaraa sankraantih vishuvattathaa |
manjunaadaa mahaavalgu bhagnabhereesvanaa araTaa || 102 ||
chintaa suptih sushuptishcha tureeyaa tattvadhaaraNaa |
mrutyunjayaa mrutyuharee mrutyumrutyuvidhaayinee || 103 ||
hamsee paramahamsee cha bindunaadaantavaasinee |
vaihaayasee traidashee cha bhaimee vaasaatanee tathaa ||
deekshaa shikshaa anooDhaa cha kankaalee taijasee tathaa |
suree daityaa daanavee cha naree naathaa sureetvaree || 105 ||
maadhvaa svanaa svaraa rekhaa nishkalaa nirmamaa mrutih |
mahatee vipulaa svalpaa krooraa krooraashayaapi cha || 106 ||
unmaathinee dhrutimatee vaamanee kalpachaariNee |
vaaDavee vaDavaashvoDhaa kolaa pitruvanaalayaa || 107 ||
prasaariNee vishaaraa cha darpitaa darpaNapriyaa |
uttaanaadhomukhee suptaa vanchanyaakunchanee truTih ||
kraadinee yaatanaadaatree durgaa durgatinaashinee |
dharaadharasutaa dheeraa dharaadharakrutaalayaa || 109 ||
sucharitree tathaatree cha pootanaa pretamaalinee |
rambhorvashee menakaa cha kalihrutkaalakrutkashaa || 110 ||
hareeshTadevee herambamaataa haryaakshavaahanaa |
shikhaNDinee koNDapinee vetuNDee mantramayyapi || 111 ||
vajreshvaree lohadaNDaa durvigyeyaa duraasadaa |
jaalinee jaalapaa yaajyaa bhaginee bhagavatyapi || 112 ||
bhoujangee turvaraa babhru mahaneeyaa cha maanavee |
shreematee shreekaree gaarddhree sadaanandaa
gaNeshvaree || 113 ||
asandigdhaa shaashvataa cha siddhaa siddheshvareeDitaa |
jyeshThaa shreshThaa varishThaa cha koushaambee bhaktavatsalaa || 114 ||
indraneelanibhaa netree naayikaa cha trilochanaa |
vaarhaspatyaa bhaargavee chaa aatreyaangirasee tathaa ||
dhuryaadhihartree dhaaritree vikaTaa janmamochinee |
aapaduttaariNee druptaa pramitaa mitivarjitaa || 116 ||
chitrarekhaa chidaakaaraa chanchalaakshee chalatpradaa |
valaahakee pingasaTaa moolabhootaa vanecharee || 117 ||
khagee karandhamaa dhmaakshee samhitaa kerareendhanaa |
apunarbhavinee vaantariNee cha yamaganjinee || 118 ||
varNaateetaa shramaateetaa mruDaanee mruDavalabhaa |
dayaakaree damaparaa dambhaheenaadrutipriyaa || 119 ||
nirvaaNadaa cha nirbandhaa bhaavaabhaavavidhaayinee |
naihshreyasee nirvikalpaa nirbeejaa sarvabeejikaa || 120 ||
anaadyantaa bhedaheenaa bandhonmoolinyabaadhitaa |
niraabhaasaa manogamyaa saayujyaamrutadaayinee || 121 ||

|| iti mahaakaala samhitaayaam kaamakalaakaalee sahasranaama stotram sampoorNam || 

No comments: