Tuesday, January 10, 2017

Shivopasana Mantra

From Krishna Yajurveda

nidhanapataye namaH | nidhanapatAntikAya namaH |
UrdhvAya namaH | Urdhvali~NgAya namaH |
hiraNyAya namaH | hiraNyali~NgAya namaH |
suvarNAya namaH | suvarNali~NgAya namaH |
divyAya namaH | divyali~NgAya namaH |
bhavAya namaH| bhavali~NgAya namaH |
sharvAya namaH | sharvali~NgAya namaH |
shivAya namaH | shivali~NgAya namaH |
jvalAya namaH | jvalali~NgAya namaH |
AtmAya namaH | Atmali~NgAya namaH |
paramAya namaH | paramali~NgAya namaH |
etatsomasya sUryasya sarvali~Nga sthApayati pANimantraM pavitram
sadyojAtaM prapadyAmi sadyojAtAya vai namo namaH |
bhave bhave nAtibhave havasva mAm |
bhavodbhavAya namaH||
vAmadevAya namo jyeShThAya namaH
shreShThAya namo rudrAya
namaH kAlAya namaH kalavikaraNAya namo balavikaraNAya namo
balAya namo balapramathAya namaH sarvabhUtadamanAya namo manonmanAya namaH ||
aghorebhyo.atha ghorebhyo ghoraghoratarebhyaH | sarvataH sharva sarvebhyo namaste astu rudrarUpebhyaH ||
tatpuruShAya vidmahe mahAdevAya dhImahi |
 tanno rudraH prachodayAt ||
IshAnaH sarvavidyAnAmIshvaraH sarvabhUtAnAM
brahmAdhipatirbrahmaNo.adhipatirbrahmA shivo me astu sadAshivom||
namo hiraNyabAhave hiraNyavarNAya hiraNyarUpAya hiraNyapataye|
ambikApataya umApataye pashupataye namo namaH ||
RRita satyaM paraM brahma puruShaM kRRiShNapi~Ngalam |
UrdhvaretaM virUpAkShaM vishvarUpAya vai namo namaH ||
sarvo vai rudrastasmai rudrAya namo astu | puruSho vai rudraH sanmaho namo namaH |
vishvaM bhUtaM bhuvanaM chitraM bahudhA jAtaM jAyamAnaM cha yat |
sarvo hyeSha rudrastasmai rudrAya namo astu ||
kadrudrAya prachetase mIDhuShTamAya tavyase | vochema
shantama hRRide |
sarvohyeSha rudrastasmai rudrAya namo astu ||
yasya vaika~NkatyagnihotrahavaNI bhavati
pratyevAsyAhutayastiShThatyatho pratiShThityai ||


OM NAMAH SHIVAYA

No comments: