Wednesday, September 27, 2017

Durga Dwatrimshan Namavali

durgaa durgaarti shamanee durgaa aapadvi nivaariNee |
durgama cChedinee durga saadhinee durga naashinee || 1 ||
durgatoddhaariNee durganihantree durgamaapahaa |
durgamagyaanadaa durgadaityaloka daavaanalaa || 2 ||
durgamaadurgamaalokaa durgamaa aatmasvaroopiNee |
durgamaargapradaa durgamavidyaa durgamaashritaa || 3 ||
durgamagyaana samsthaanaa durgamadhyaanabhaasinee |
durgamohaa durgamagaa durgamaarthasvaroopiNee || 4 ||
durgamaasura samhantree durgamaayudha dhaariNee |
durgamaangee durgamataa durgamyaa durgameshvaree || 5 ||
durgabheemaa durgabhaamaa durgabhaa durgadaariNee |
naamaavalim imaam yastu durgaayaa sudhee maanavaha
paThet sarva bhayaanmukto bhavishyati na samshayaha || 6 ||
shatrubhih peeDyamaano vaa durgabandhagato api vaa |
dvaatrimshannaama paThena muchyate naatra samshayaha ||No comments: