Sunday, October 9, 2016

Devi Khadgamala Stotram


hreenkaaraanana garbhitaanalashikhaam souh kleenkalaam bibhrateem
souvarNaambaradhaariNeem varasudhaadhoutaam trinetrojjvalaam |
vande pustaka paasham ankushadharaam
sragbhooshitaam ujjvalaam
tvaam goureem tripuraam paraatparakalaam
shreechakra sanchaariNeem ||
asya shree shuddhashaktimaalaa mahaamantrasya,
upasthendriyaadhishThaayee varuNaaditya rushayaha, devee gaayatree Chandaha
saatvika kakaarabhaTTaaraka peeThasthita kaameshvaraankanilayaa
mahaakaameshvaree
shree lalitaa bhaTTarikaa devataa
aim beejam kleem shaktih souh keelakam
mama khaDga siddhyarthe sarvaabheeshTa siddhyarthe jape viniyogaha
moolamantreNa ShaDanganyaasam kuryaat |

dhyaanam
taadrusham khaDgam aapnoti yeva hasta sthitenavai
ashTaadasha mahaadveepa samraaDbhoktaa bhavishyati
aaraktaabhaam triNetraam aruNimavasanaam ratna taaTanka ramyaam
hastaambhojaih paashaankusha madanadhanuh saayakaih visphuranteem |
aapeenottunga vakshoruha kalasha luThattaara haarojjvalaangeem
dhaayet ambhoruhasthaam aruNimavasanaam eeshvareem eeshvaraaNaam ||
lomityaadi pancha poojaam kuryaat
yathaa shakti moolamantram japet |

aum aim hreem shreem aim kleem souh oum namah tripurasundaree hrudayadevee, shirodevee, shikhaadevee, kavachadevee, netradevee, astradevee, kaameshvaree, bhagamaalinee, nityaklinne, bherunDe, vahnivaasinee, mahaavajreshvaree, shivadootee, tvarite, kulasundaree, nitye, neelapataake, vijaye, sarvamangale, jvaalaamaalinee, chitre, mahaanitye, parameshvaraparameshvaree, mitreshamayee, uDDeshamayee, charyaanaathamayee, lopaamudramayee, agastyamayee, kaalataapashamayee, dharmaachaaryamayee, muktakesheeshvaramayee, deepakalaanaathamayee,
vishNudevamayee, prabhaakaradevamayee, tejodevamayee, manojadevamayee, kalyaaNadevamayee, vaasudevamayee, ratnadevamayee, shreeraamaanandamayee, aNimaasiddhe, laghimaasiddhe, garimaasiddhe, mahimaasiddhe, eeshitvasiddhe, vashitvasiddhe, praakaamyasiddhe, bhuktisiddhe, icChaasiddhe, praaptisiddhe, sarvakaamasiddhe, braahmee, maaheshvaree, kaumaaree, vaishNavee, vaaraahee, maahendree, chaamunDee, mahaalakshmee, sarvasankshobhiNee, sarvavidraaviNee, sarvaakarshiNee, sarvavashankaree, sarvonmaadinee, sarvamahaankushe, sarvakhecharee, sarvabeeje, sarvayone, sarvatrikhanDe, trailokyamohana chakrasvaaminee, prakaTayoginee, kaamaakarshiNee, buddhyaakarshiNee, ahankaaraakarshiNee, shabdaakarshiNee, sparshaakarshiNee, roopaakarshiNee, rasaakarshiNee, gandhaakarshiNee, chittaakarshiNee, dhairyaakarshiNee, smrutyaakarshiNee, naamaakarshiNee, beejaakarshiNee, aatmaakarshiNee, amrutaakarshiNee, shareeraakarshiNee, sarvaashaapaparipooraka chakrasvaaminee, guptayoginee, ananga kusume, ananga mekhale, ananga madane, ananga madanaature, ananga rekhe, ananga veginee, ananga ankushe, ananga maalinee, sarvasankshobhiNa chakrasvaaminee, guptatarayoginee, sarvasankshobhiNee, sarvavidraavinee, sarvaakarshiNee, sarvahlaadinee, sarvasammohinee, sarvastambhinee, sarvajrumbhiNee, sarvavashankaree, sarvaranjanee, sarvonmaadinee, sarvaarthasaadhike, sarvasampattipooriNee, sarvamantramayee, sarvadvandva kshayankaree, sarvasoubhaagyadaayaka chakrasvaaminee,sampradaaya yoginee, sarvasiddhiprade, sarvasampatprade, sarvapriyankaree, sarvamangalakaariNee, sarvakaamaprade, sarvadukhavimochinee, sarvamrutyuprashamanee, sarvavighnanivaariNee, sarvaangasundaree, sarvasoubhaagyadaayinee, sarvaarthasaadhaka chakrasvaaminee,kulotteerNayoginee,
sarvagye, sarvashakte, sarvaishvaryapradaayinee, sarvagyaanamayee, sarvavyaadhi vinaashinee, sarvaadhaara svaroope, sarva paapahare, sarvarakshaa svaroopiNee, sarvepsita phalaprade, sarvarakshaakara, chakrasvaaminee, nigarbhayoginee, kaameshvaree, modinee, vimale, aruNe,
jayinee, sarveshvaree, kouliniveshinee, sarvarogahara chakrasvaaminee, rahasyayoginee, baaNinee, chaapinee, paashinee, ankushinee, mahaakaameshvaree, mahaavajreshvaree, mahaabhagamaalinee, sarvasiddhiprada chakrasvaaminee, atirahasya yoginee, shree shree mahaabhaTTarike, sarvaanandamaya chakrasvaaminee, paraaparaati rahasya yoginee, tripuree, tripureshee,
tripurasundaree, tripuravaasinee, tripuraashree:, tripuramaalinee, tripurasiddhe, tripuraambaa, mahaatripurasundaree, mahaamaheshvaree, mahaamahaaraagyee, mahaamahaashakte, mahaamahaagupte, mahaamahaagyapte, mahaamahaanande, mahaamahaaskandhe, mahaamahaashaye, mahaamahaa shreechakranagara saamraagyee, namaste namaste namaha |
eshaa vidyaa mahaasiddhidaayinee smrutimaatrataha agnivaata mahaabhokshe raajaaraashTrasya viplave |
lunThane taskatabhaye sangraame salilaplave,
samrudayaana vikshobhe bhootapretaadike bhaye
apasmaara jvara vyaadhi mrutyu kshaamaadije bhaye
shaakinee pootanaayaksharakshah kooshmaanDaje bhaye
mitrabhede grahabhaye vyasaneshvaabhichaarike
anyeshvapi cha dosheshu maalaamantram smarennaraha
sarvopadrava nirmuktah saakshaat shivamayo bhavet
aapatkaale nityapoojaam vistaaraat kartum aarabhet
ekavaaram japa dhyaanam sarva poojaaphalam labhet
navaavarNa deveenaam lalitaayaa mahoujanaha
ekatra gaNanaaroopo veda vedaanga gocharaha
sarvaagama rahasyaarthah smaraNaat paapanaashinee |
lalitaayaa maheshaanyaa maalaa vidyaamaheeyasee
naravashyam narendraaNaam vashyam naareevashankaram |
aNimaadi guNaishvaryam ranjanam paapabhanjanam |
tattadaavaraNasthaayi devataavrunda mantrakam |
maalaamantram param guhyaam param dhaama prakeertitam |
shaktimaalaa panchadhaasyaat shivamaalaachataadrushee
tasmaat gopyatara aadgopyam rahasyam bhukti muktidam |
iti shree vaamakeshvara tantre umaamaheshvara sanvaade
|| devee khaDgamaalaa stotram sampoorNam ||No comments: