Friday, March 10, 2017

Lakshmi Narasimha Mantra

Asya Sri Lakshmi Narasimha Maha Mantrasya
Brahman Rishi, Pankthi  Chanda, Narasimha Devata
Mama Abista siddyarte jape viniyogah

Nyasa
Aam Angustaabhyaam Namah                                                Hridayaaya Namah
Hrim Tarjanibhyaam Namah                                                   Shriase Svaha
Kshraum Madhyamaabhyaam Namah                                    ShikhayeVashat
Krom Anamikaabhyaam Namah                                             Kavachaya Hoom
Hum Kanishthikabhyaam Namah                                           Netratrayaya Voshat
Phat Karatal-karprashtaabhyaam Namah                                Astraayaya Phat
Bhur Bhuvasuvarom Iti Dikbandhaha

Mantra
OM aaM hrIM kShrauM kroM hUM phaT


No comments: