Monday, March 20, 2017

Shiva Panchavarana Stotram

From Vayaviya Samhita of the Shiva Purana
panchAvaraNa stotram panchAvaraNa stotram

upamanyuruvAcha
stotram vakShyAmi te kruShNa panchAvaraNa-mArgatah |
yogeshvaram-idam puNyam karma yena samApyate || 1 ||
jaya jaya jagadekanAtha shambho prakruti-manohara nityachit-svabhAva |
atigata-kaluSha-prapancha-vAchAmapi manasAm padavImatIta-tattvam || 2 ||
svabhAva-nirmalAbhoga jaya sundara-cheShTitah |
svAtmatulya-mahAshakte jaya shuddha-guNArNava || 3 ||
Ananta-kAnti-sampanna jayAsadrusha-vigraha |
Atarkya-mahimAdhAra jayAnAkula-mangala || 4 ||
niranjana nirAdhAra jaya niShkAraNodaya |
nirantara parAnanda jaya nirvruti-kAraNa || 5 ||
jayAti-paramaishvarya jayAti-karuNAspada |
jaya swatantra-sarvasva jayAsadrusha-vaibhava || 6 ||
jayAvruta-mahAvishva jayAnAvruta kenachit |
jayottara samastasya jayAtyant-aniruttara || 7 ||
jayAdbhuta jayAkShudra jayAkShata jayAvyaya |
jayAmeya jayAmAya jayAbhAva jayAmala || 8 ||
mahAbhuja mahAsAra mahAguNa mahAkatha |
mahAbala mahAmAya mahArasa mahAratha || 9 ||
namah paramadevAya namah paramahetave |
namashshivAya shAntAya namashshivatarAya te || 10 ||
tvadadhInamidam krutsnam jagaddhi sasurAsuram |
atastvad-vihitAmAgyAm kShamate kotivartitum || 11 ||
ayam punarjano nityam bhavadeka-samAshraya |
bhavAnato anugruhyAsmai prArthitam samprayacChatu || 12 ||
jayAmbike jaganmAtarjaya sarva-jaganmayi |
jayAnavadhik-aishvarye jayAnupama-vigrahe || 13 ||
jaya vAn-manasAtIte jayA-chiddhvAmta-bhanjike |
jaya janma-jarA-hIne jaya kAlottarottare || 14 ||
jayAneka-vidhAnasthe jaya vishveshvarapriye |
jaya vishva-surArAdhye jaya vishva-vijrumbhiNi || 15 ||
jaya mangala-divyAngi jaya mangaladIpike |
jaya mangala-chAritre jaya mangaladAyini || 16 ||
namah paramakalyANa-guNasanchaya-mUrtaye |
tvattah khalu samutpannam jagattvayyeva lIyate || 17 ||
tvadvinAtah phalam dAtum-Ishvaropi na shaknuyAt |
janma-prabhruti deveshi janoyam tvadupAshritah || 18 ||
ato asya tava bhaktasya nirvartaya manoratham |
panchavaktro dashabhujah shuddha-sphaTika-sannibhah || 19 ||
varNa-brahma-kalAdeho devas-sakala-niShkalah |
shivabhakti-samArUDhah shAntyatItas-sadAshivah |
bhaktyA mayArchito mahyam prArthitam sham prayacChatu || 20 ||
sadAshivAnkam-ArUDhA shaktiricChA shivAhvayA |
jananI sarvalokAnAm prayacChatu manoratham || 21 ||
shivayordayitA putrou devou heramba-ShaNmukhou |
shivAnubhAvou sarvagyou shivagyAn-AmrutAshinou || 22 ||
truptou parasparam snigdhou shivAbhyAm nitya-satkrutou |
satkrutou cha sadA devI brahmAdyais-tridashairapi || 23 ||
sarvaloka-paritrANam kartum-abhyuditou sadA |
svecChAvatAram kurvantou svAmshabhedair-anekashah || 24 ||
tAvimou shivayoh pArshve nityamittham mayArchitou |
tayorAgyAm puraskrutya prArthitam me prayacChatAm || 25 ||
shuddha-sphaTika-sankAsham IshAnAkhyam sadAshivam |
mUrddhAbhimAninI mUrtih shivasya paramAtmanah || 26 ||
shivArchanaratam shAntam shAntyatItam makhAsthitam |
panchAkSharAntimam bIjam kalAbhih panchabhiryutam || 27 ||
prathamAvaraNe pUrvam shaktyA saha samarchitam |
pavitram paramam braha prArthitam me prayacChatu || 28 ||
bAlasUrya-pratIkAsham purushAkhyam purAtanam |
pUrvavaktrAbhimAnam cha shivasya parameShThinah || 29 ||
shAntyAtmakam marutsamstham shambhoh pAdArchane ratam |
prathamam shivabIjeShu kalAsu cha chatuShkalam || 30 ||
pUrvabhAge mayA bhaktyA shaktyA saha samarchitam |
pavitram paramam brahma prArthitam me prayacChatu || 31 ||
anjanAdi-pratIkAsham-aghoram ghora-vigraham |
devasya dakShiNam vaktram devadeva padArchakam || 32 ||
vidyApAdam samArUDham vahnimanDala-madhyagam |
dvitIyam shivabIjeShu kalAsvaShTakalAnvitam || 33 ||
shambhor-dakShiNadigbhAge shaktyA saha samarchitam |
pavitram madhyamam brahma prArthitam me prayacChatu || 34 ||
kumkumakShoda-sankAsham vAmAkhyam varaveShadhruk |
vaktram-uttaram-Ishasya pratiShThAyAm pratiShThitam || 35 ||
vArimanDala-madhyastham mahAdevArchane ratam |
turIyam shivabIjeShu trayodasha-kalAnvitam || 36 ||
devasyottara-digbhAge shaktyA saha samarchitam |
pavitram paramam brahma prArthitam me prayacChatu || 37 ||
shankha-kundendu-dhavalam sandhyAkhyam saumya-lakShaNam |
shivasya pashchimam vaktram shivapAdArchane ratam || 38 ||
nivrutti-padaniShTham cha pruthivyAm samavasthitam |
trutIyam shivabIjeShu kalAbhishchAShTa-bhiryutam || 39 ||
devasya pashchime bhAge shaktyA saha samarchitam |
pavitram paramam brahma prArthitam me prayacChatu || 40 ||
shivasya tu shivAyAshcha hrun-mUrti-shivabhAvite |
tayorAgyAm puraskrutya te me kAmam prayacChatAm || 41 ||
shivasya cha shivAyAshcha shikhAmUrti shivAshrite |
satkrutya shivayorAgyAm te me kAmam prayacChatAm || 42 ||
shivasya cha shivAyAshcha varmaNA shivabhAvite |
satkrutya shivaroyAgyAm te me kAmam prayacChatAm || 43 ||
shivasya cha shivAyAshcha netramUrti shivAshrite |
satkrutya shivayorAgyAm te me kAmam prayacChatAm || 44 ||
astramUrtI cha shivayor-nityam-archana-tatpare |
sakrutya shivaroyAgyAnte me kAmam prayacChatAm || 45 ||
vAmou jyeShThas-tathA rudrah kAlo vikaraNas-tathA |
balo vikaraNashchaiva balapramathanah parah || 46 ||
sarvabhUtasya damanas-tAdrushAsh-chAShTashaktayah |
prArthitam me prayacChantu shivayoreva shAsanAt || 47 ||
athAnamshcha sUkShmashcha shivash-chApyeka-netrakah |
eka rudrAkhyam-artishcha shrIkaNThashcha shikhanDakah ||
tathAShTou shaktayas-teShAm dvitIyAvaraNe architAh |
te me kAmam-prayacChantu shivayoreva shAsanAt || 49 ||
bhavAdyA mUrtayash-chAShTou tAsAmapi cha shaktayah |
mahAdevA-dayashchAnye tathaikAdasha-mUrtayah || 50 ||
shaktibhis-sahitAs-sarve trutIyAvaraNe sthitAh |
satkrutya shivayorAgyAm dishantu phalamIpsitam || 51 ||
vrukSharAjo mahAtejA mahAmegha-samasvanah |
merumandara kailAsa himAdri shikharopamah || 52 ||
sitAbhra-shikharA-kArah kakudA parishobhitah
mahAbhogIndra-kalpena vAlena cha virAjitah || 53 ||
raktAsya-shrunga-charaNou rakta-prAya-vilochanah |
pIvaronnata sarvAngas-suchAru-gamanojjvalah || 54 ||
prashasta-lakShaNah shrImAn-prajvalan maNibhUShaNah |
shivapriyah shivAsaktah shivayordhva-javAhanah || 55 ||
tathA tachcharaNanyAsa-pAvitApara-vigrahah |
gorAja-puruShah shrImAn shrImat-shUlavarAyudhah |
tayorAgyAm puraskrutya sa me kAmam prayacChatu || 56 ||
nandIshvaro mahAtejA Nagendra-tanayAtmajah |
sanArAyaNakair-devair-nityam-abhyarchya vanditah || 57 ||
sharvasyAntah puradvAri sArddham parijanaih sthitah |
sarveshvara-samaprakhyah sarvAsura-vimardanah || 58 ||
sarveShAm shiva-dharmANAm-adhyakShatve abhiShechitah |
shiva-priyash-shivAsaktah shrImacChUla-varAyudhah || 59 ||
shivAshriteShu samsaktas-tvanuraktashcha tairapi |
satkrutya shivayorAgyAm sa me kAmam prayacChatu || 60 ||
mahAkAlo mahAbAhur-mahAdeva ivAparah |
mahAdevA-shritAnAm 1 tu nityamevAbhi-rakShatu || 61 ||
shivapriyah shivAsaktash-shivayor-archakassadA |
satkrutya shivayorAgyAm sa me dishatu kAnkShitam || 62 ||
sarva-shAstrArtha-tattvagyah shAstA viShnoh parA tanuh |
mahAmohAt-matanayo madhuvAmsAsava-priyah |
tayorAgyAm puraskrutya sa me kAmam prayacChatu || 63 ||
brahmANI chaiva mAheshI kaumArI vaiShNavI tathA |
vArAhI chaiva mAhendrI chAmunDI chanDavikramA || 64 ||
etA vai mAtarah sapta sarvalokasya mAtarah |
prArthitam me prayacChantu parameshvara-shAsanAt || 65 ||
matta-mAtanga-vadano gangomA-shankarAtmajah |
AkAshadeho digbAhus-somasUryAgni-lochanah || 66 ||
airAvatAdibhir-divyair-diggajair-nityamarchitah |
shivagyAnam-adodbhinnah tridashAn-Amavighnakrut || 67 ||
vighna-krucchA-surAdInAm vighneshah shiva-bhAvitah |
satkrutya shivayorAgyAm sa me dishatu kAnkShitam || 68 ||
ShaNmukhash-shivasambhUtah Shakti-vajradharah prabhuh |
agneshcha tanayo devo hyaparNAtanayah punah || 69 ||
gangAyAshcha gaNAmbAyAh kruttikAnAm tathaiva cha |
vishAkhena cha shAkhena naigameyena chAvrutah || 70 ||
indraji-cchandrasenAnIh tArakAsurajit-tathA |
shailAnAm merumukhyAnAm vedhakashcha svatejasA || 71 ||
tapta-chAmIkara-prakhyah shatapatra-dalekShaNah |
kumAras-sukumArANAm rUpodAharaNam mahat || 72 ||
shivapriyah shivAsaktah shivapadArchakassadA |
satkrutya shivayorAgyAM sa me dishatu kAnkShitam || 73 ||
jyeShThA variShThA varadA shivayor-yajaneratA |
tayorAgyAm puraskrutya sA me dishatu kAnkShitam || 74 ||
trailokya-vanditA sAkShAd-ulkAkArA gaNAmbikA |
jagatsruShTi-vivruddhyartham brahmaNA abhyarthitA shivAt ||
shivAyAh pravibhaktAyA bhruvorantara-nissrutAh |
dakShAyaNI satI menAtathA haimavatI hyumA || 76 ||
koushikyAsh-chaiva jananI bhadra-kAlyAs-tatthaiva cha |
aparNAyAshcha jananI pATalAyAs-tathaiva cha || 77 ||
shivArchanaratA nityam rudrANI rudravallabhA |
satkrutya shivayorAgyAm sA me dishatu kAnkShitam || 78 ||
chanDah sarva-gaNeshAnah shambhor-vadanasambhavah |
satkrutya shivayorAgyAm sa me dishatu kAnkShitam || 79 ||
pingalo gaNapah shrImAn shivAsaktah shivapriyah |
AgyayA shivayoreva sa me kAmam prayacChatu || 80 ||
bhrungIsho Ama gaNapah shivarAdhana-tatparah |
prayacChatu sa me kAmam patyurAgyA purahsaram || 81 ||
vIrabhadro mahAtejA himakundendu-sannibhah |
bhadra-kAlIpriyo nityam mAtruNAm chAbhirakShitA || 82 ||
yagyasya cha shirohartA dakShasya cha durAtmanah |
upendredra-yamAdInAm devAnAm -angatakShakah || 83 ||
shivasyAnucharah shrImAn-ChivashAsana-pAlakah |
shivayoh shAsanAdeva sa me dishatu kAnkShitam || 84 ||
sarasvatI maheshasya vAk-saroja-samudbhavA |
shivayoh pUjane saktA sa me dishatu kAnkShitam || 85 ||
viShNor-vakShah sthitA lakShmIh shivayoh pUjane ratA |
shivayoh shAsanAdeva sA me dishatu kAnkShitam || 86 ||
mahAmoTI mahAdevyAh pAdapUjA-parAyaNA |
tasyA eva niyogena sA me dishatu kAnkShitam || 87 ||
koushikI simhamArUDhA pArvatyAh paramA sutA |
viShNor-nidrA-mahAmAyA mahA-mahiSha-mardinI || 88 ||
nishambha-shumbha-samhartrI madhu-mAmsAsava-priyA |
satkrutya shAsanam mAtussA me dishatu kAnkShitam || 89 ||
rudrA rudra-samaprakhyAh prathamA prathitoujasah |
bhUtAkhyAshcha mahAvIryyA mahA-deva-samaprabhAh || 90 ||
nityamuktA nirupamA nirdvandvA nirupaplavAh |
sashaktayas-sAnucharAs-sarvaloka- namaskrutAh || 91 ||
sarveShAmeva lokAnAm sruShTi-samharaNa-kShamAh |
parasparAnu-raktAshcha paraspara-manuvratAh || 92 ||
paraspara-matisnigdhAh paraspara-namaskrutAh |
shivapriyatamA nityam shivalakShaNa-lakShitAh || 93 ||
saumyAdhArAs-tathA mishrAsh-chAntarAla-dvayAtmikAh |
virUpAshcha surUpAshcha nAnArUpa-dharAstathA || 94 ||
satkrutya shivaroyAgyAm te me kAmam dishantu vai |
devyA priyasakhIvargo devIlakShaNa-lakShitah || 95 ||
sahito rudrakanyAbhih shaktibhish-chApyanekashah |
trutIyAvaraNe shambhor-bhaktyA nityam samarchitah || 96 ||
satkrutya shivaroyAgyAm sa me dishatu mangalam |
divAkaro maheshasya mUrtir-dIpti-sumanDalah || 97 ||
nirguNo guNasankIrNas-tathaiva guNakevalah |
avikArAtmakash-chAdya ekassAmAnya-vikriyah || 98 ||
asAdhAraNa-karmA cha sruShTi-sthiti-layakramAt |
evam tridhA chaturddhA cha vibhaktAh panchadhA punah || 99
chaturthAvaraNe shambhoh pUjitash-chAnugaih saha |
shivapriyah shivAsaktah shivapAdArchane ratah || 100 ||
satkrutya shivayorAgyAm sa me dishatu mangalam |
divAkaraShaDangAni dIptAdyAsh-chAShTashaktayah || 101 ||
Adityo bhAskaro bhAnU ravish-chetyanu-pUrvashah |
arko brahmA tathA rudro viShNushchAditya-mUrtayah || 102 ||
vistarA-sutarAbodhinyApyA-yinyaparAh punah |
uShA prabhA tathA prAgyA sandhyA chetyapi shaktayah || 103 ||
somAdi-ketu-paryantA grahAshcha shivabhAvitAh |
shivayorAgya-yAnunnA mangalam pradishantu me || 104 ||
athavA dvAdashAdityAs-ttathA dvAdasha shaktayah |
ruShayo devagandharvAh pannagApsa-rasAm gaNAh || 105 ||
grAmaNayashcha tathA yakShA rAkShasAsh-chAsurAstathA |
sapta-saptagaNAshchaite sapta-ChandomayA hayAh || 106 ||
vAlkhilyA dayashchaiva sarve shivapadArchakAh |
satkrutya-shivayorAgyAm mangalam pradishantu me || 107 ||
brahmAtha devadevasya mUrtir-bhUmaNDalAdhipah |
chatuhShaShTi-guNaishvaryo buddhitattve pratiShThitah || 108
nirguNo guNasankIrNas-tathaiva guNakevalah |
avikArAtmako devastates-sAdhAraNah purah || 109 ||
asAdhAraNakarmA cha sruShTi-sthiti-layakramAt |
bhuvam tridhA chaturddhA cha vibhaktah panchadhA punah ||
chaturthAvaraNe shambho pUjitashcha sahAnugaih |
shivapriyah shivAsaktash-shivapAdArchane ratah || 111 ||
satkrutya shivayorAgyAm sa me dishatu mangalam |
hiraNyagarbho lokesho virAT kAlashcha pUruShah || 112 ||
sanatkumArah sanakah sanandashcha sanAtanah |
prajAnAm patayashchaiva dakShAdyA brahmasUnavah || 113 ||
ekAdasha sapatnIkA dharmas-sankalpa eva cha |
shivArchana-ratAsh-chaite shivabhakti-parAyaNAh || 114 ||
shivAgyA-vashagAs-sarve dishantu mama mangalam |
chatvArashcha tathA vedAs-setihAsa-purANakAh || 115 ||
dharma-shAstrANi vidyAbhir-vaidikIbhis-samanvitAh |
paraspara-viruddhArthAh shiva-prakruti-pAdakAh || 116 ||
satkrutya shivayorAgyAm mangalam pradishantu me |
atha rudro mahAdevah shambhor-mUrtigarIyasI || 117 ||
vAhneya-manDalAdhIshah pouruSheshvarya-vAnprabhuh |
shivAbhimAna-sampanno nirguNas-triguNAtmakah || 118 ||
kevalam sAttvikashchApi rAjasashchaiva tAmasah |
avikAraratah pUrvam tatastu samavikriyah || 119 ||
asAdhAraNakarmA cha sruShTyAdi-karaNAt-pruthakah |
brahmaNopi shirashChettA janakastasya tatsutah || 120 ||
janakas-tanayashchApi viShNorapi niyAmakah |
bodhakashcha tayornityam-anugrahakarah prabhuh | 121 ||
anDasyAntar-bahirvartI rudro lokadvayAdhipah |
shivapriyah shivAsaktah shiva-pAdArchane ratah || 122 ||
shivasyAgyAm puraskrutya sa me dishatu mangalam |
tasya brahma ShaDangAni vidyeshAntam tathAShTakam || 123 ||
chatvAro mUrtibhedAshcha shivapUrvAh shivArchakAh |
shivo bhavo harashchaiva mruDashchaiva tathAparah |
shivasyAgyAm puraskrutya mangalam pradishantu me || 124 ||
atha viShNur-maheShasya shivasyaiva para tanuh |
vAri-tattvAdhipah sAkShAd-avyakta-padasamsthitah || 125 ||
nirguNas-sattva-bahulas-tathaiva guNakevalah |
avikArAbhimAnI cha trisAdhAraNa-vikrayah || 126 ||
asAdhAraNa-karmA cha sruShTyAdi-karaNAt-pruthak |
dakShiNAnga-bhavenAni sparddhamAnah svayambhuvA || 127 ||
Adyena brahmaNA sAkShAtsruShTah sraShTA cha tasya tu |
anDasyAntar-bahirvartI viShNur-lokad-vayAdhipah || 128 ||
asurAntakarashchakrI shakrasyApi tathAnujah |
prAdurbhUtashcha dashadhA bhrugu-shApacChalAdiha || 129 ||
bhUbhAra-nigrahArthAya svecChayAvAta-rakShitou |
aprameyabalo mAyI mAyayA mohayanjagat || 130 ||
mUrtim krutvA mahAviShNum sadAshiShNumathApi vA |
vaiShNavaih pUjito nityam mUrtitraya-mayAsane || 132 ||
shivapriyah shivAsaktah shivapAdArchane ratah |
shivasyAgyAm puraskrutya sa me dishatu mangalam || 132 ||
vAsudevo aniruddhashcha pradyumnashcha tatah parah |
sankarShaNas-samAkhyAtAsh-chatasro mUrtayo hareh || 133 ||
matsyah kUrmo varAhashcha nArasimho atha vAmanah |
rAmatrayam tathA kruShNo viShNus-turaga-vaktrakah || 134 ||
chakram nArAyaNasyAstram pAnchajanyam cha shArNagakam |
satkrutya shivayorAgyAm mangalam pradishantu me || 135 ||
prabhA sarasvatI gourI lakshmIshcha shivabhAvitA |
shivayoh shAsanAdetA mangalam pradishantu me || 136 ||
indro agnishcha yamashchaiva nirrutir-varuNastathA |
vAyuh somah kuberashcha tatheshAnas-trishUladhruk || 137 ||
sarve shivArchanaratAh shivasadbhAva-bhAvitAh |
satkrutya shivayorAgyAm mangalam pradishantu me || 138 ||
trishUlamatha vajram cha tathA parashusAyakou |
khaDga-pAshAnkushAsh-chaiva pinAkash-chAyudhottamah ||
divyAyudhAni devasya daivyAshchaitAni nityashah |
satkrutya shivayorAgyAm rakShAm kurvantu me sadA || 140 ||
vruSharUpadharo devah sourabheyo mahAbalah |
vaDa-vyAkhyAnala-sparddhAm pancha-gomAtrubhir-vrutah ||
vAhanatva-manuprAptas-tapasA parameshayoh |
tayorAgyAm puraskrutya sa me kAmam prayacChatu || 142 ||
nandA sunandA surabhih sushIlA sumanAstathA |
panchagomAtarastvetA-shshivaloke vyavasthitAh || 143 ||
shivabhaktiparA nityam shivArchana-parAyaNAh |
shivayoh shAsanAdeva dishantu mama vAnChitam || 144 ||
kShetrapAlo mahAtejA nIla jImUta-sannibhah |
damShTrAkarAla-vadanah sphuradraktAdharo-jjvalah || 145 ||
raktorddhva-mUrddhajah shrImAn-bhrukuTI-kuTilekShaNah |
rakta-vrutta-trinayanah shashi-pannaga-bhUShaNah || 146 ||
nagnas-trishUla-pAshAsi-kapAlodyata-pANikah |
bhairavo bhairaveh siddhair-yoginIbhishcha samvrutah || 147 ||
kShetre-kShetre samAsInah sthito yo rakShakas-satAm |
shivapraNAma-paramah shivasadbhAva-bhAvitah || 148 ||
shivashritAn-visheSheNa rakShan-putrAni-vourasAn |
satkrutya shivayorAgyAm sa me dishatu mangalam || 149 ||
tAlajaNaghAdya-yastasya prathamAvaraNe-rchitAh |
satkrutya shivayorAgyAm chatvArah samavantu mAm || 150 ||
bhairavAdyAshcha ye chAnye samantAttasya veShTitAh |
te api mAmanu-gruhNantu shivashAsana-gouravAt || 151 ||
nAradyAshcha munayo divyA devaishcha pUjitAh |
sAdhyA mAgAshcha ye devA janaloka-nivAsinah || 152 ||
vinivruttAdhi-kArAshcha maharloka-nivAsinah |
saptarShayas-tathAnye vai vaimAnika-guNaissaha || 153 ||
sarve shivArchanaratAh shivAgyA-vashavartinah |
shivayorAgyayA mahyam dishatum mama kAnkShitam || 154 ||
gandharvAdyAh pishAchAntAsh-chatastro devayonayah |
siddhA vidyAdharAdyAshcha ye api chAnye nabhashcharAh ||
asurA rAkShasAsh-chaiva pAtAla-talavAsinah |
anantAdyAshcha nAgendrA vainateyAdayo dvijAh || 156 ||
kUShmAnDAh pretavetAlA grahA bhUtagaNAh pare |
DAkinyashchApi yoginyah shAkinyashchApi tAdrushAh || 157 ||
kShetrArAma-gruhAdIni tIrthAnyAyatanAni cha |
dvIpAh samudrA nadyashcha nadAshchAnye sarAmsi cha ||
girayashcha sumervAdyAh kananAni samantatah |
pashavah pakShiNo vrukShAh krumi-kITAdayo mrugAh || 159 ||
bhuvanAnyapi sarvANi bhuvanAnAm-adhIshvarah |
anDAnyAvaraNais-sArddhaM mAsAshcha dasha diggajAh ||
varNAh padAni mantrAshcha tattvAnyapi sahAdhipaih |
brahmAnDa-dhArakA rudrA rudrAshchAnye sashaktikAh || 161 ||
yachcha kinchij-jagatyasmin-druShTam chAnumitam shrutam |
sarve kAmam prayacChantu shivayoreva shAsanAt || 162 ||
atha vidyA parA shaivI pashupAsha-vimochinI |
panchArtha-sangyitA divyA pashuvidyA-bahiShkrutA || 163 ||
shAstram cha shivadharmAkhyam dharmAkhyam cha taduttaram |
shaivAkhyam shivadharmAkhyam purANam shrutisammitam ||
shaivAgamAshcha ye chAnye kAmikAdyAsh-chaturvidhAh |
shivAbhyAm-avisheSheNa satkrutyeha samarchitAh || 165 ||
tAbhyAmeva samAgyAtA mamAbhi-pretasiddhaye |
karmedam-anumanyantAm saphalam sAdhvanuShThitam || 166 ||
shvetAdyA nakulIshAntAh sashiShyAshchApi deshikAh |
tatsantatIyA guravo visheShAdguravo mama || 167 ||
shaivA mAheshvarAsh-chaiva gyAna-karma-parAyaNAh |
karmed-amanumanyantAm saphalam sAdhvanuShThitam || 168 ||
loukikA brAhmaNAs-sarve kShatriyAshcha vishah kramAt |
vedavedAnga-tattvagyAh sarvashAstra-vishAradAh || 169 ||
sAnkhyA vaisheShikAsh-chaiva yougA naiyAyikA narAh |
sourA brahmAstathA roudrA vaiShNavAsh-chApare narAh ||
shiShTAh sarve vishiShTA cha shivashAsanayam-tritAh |
karmedam-anumanyantAm mamAbhi-preta-sAdhakam || 171 ||
shaivAh siddhAnta-mArgasthAh shaivAh pAshupatAstathA |
shaivA mahAvratadharAh shaivAh kApAlikAh pare || 172 ||
shivAgyApAlakAh pUjyA mamApi shivashAsanAt |
sarve mamAnugruhNantu shamsantu saphalakriyAm || 173 ||
dakShiNa-gyAnaniShThAshcha dakShiNottara-mArgagAh |
avirodhena vartantAm mantrashreyo arthino mama || 174 ||
nAstikAshcha shaThAshchaiva krutaghnAshchaiva tAmasAh |
pAShanDAsh-chAti-pApAshcha vartantAm dUrato mama ||
bahubhih kim stutairatra ye api ke apichid-AstikAh |
sarve mAmanugruhNantu santah shamsantu mangalam || 176 ||
namashshivAya sAmbAya sasutAyAdi-hetave |
panchAvaraNa-rUpeNa prapanchenA-vrutAya te || 177 ||
ityuktvA danDavad-bhUmou praNipatya shivam shivAm |
japet-panchAkSharIm vidyAm-aShTottara-shatAvarAm || 178 ||
tathaiva shaktividyAm cha japitvA tatsamarpaNam |
krutvA tam kShamayitvesham pUjAsheSham samApayet || 179 ||
etat-puNyatamam stotram shivayor-hrudayangamam |
sarvAbhIShTa-pradam sAkShAd-bhukti-muktaikya-sAdhanam ||
ya idam kIrtayen-nityam shruNuyAdvA samAhitah |
sa vidhUyAshu pApAni shiva-sAyujyam-ApnuyAt || 181 ||
goghnashchaiva krutaghnashcha vIrahA bhrUNahApi vA |
sharaNAgata-ghAtI cha mitra-vishrambha-ghAtakah || 182 ||
duShTa-pApa-samAchAro mAtruhA pitruhApi vA |
stavenAnena japtena tattat-pApAt-pramuchyate || 183 ||
duhswapnAdi-mahAnartha-sUchakeShu bhayeShu cha |
yadi sankIrtayed-etanna tato nArtha-bhAgbhavet || 184 ||
Ayur-Arogyam-aishvaryam yacchAnyadapi vAnChitam |
stotrasyAsya jape tiShThams-tatsarvam labhate narah || 185 ||
asampUjya shivastotram japAt-phala-mudAhrutam |
sampUjya cha jape tasya phalam vaktum na shakyate || 186 ||
AstAmiyam phalAvAptir-asmin sankIrtite sati |
sArddham-ambikayA devah shrutyaivam divi tiShThati || 187 ||
tasmAn-nabhasi sampUjya devam devam sahomayA |
krutAnjalipuTas-tiShTham stotram-etad-udIrayet || 188 ||

|| iti shrIshiva mahApurANe saptamyAm vAyavIya-samhitAyAm uttarakhaNDe shiva-mahAstotravarNanam
nAmaika-trimsho adhyAyah ||

OM NAMAH SHIVAYA

No comments: