Tuesday, March 28, 2017

Shashti Devi Stotram

namo devyai mahAdevyai siddhyai shAntyai namo namaha |
shubhAyai devasenAyai shashThyai devyai namo namaha ||1||
varadAyai putradAyai dhanadAyai namo namaha |
sukhadAyai mokshadAyai shashThyai devyai namo namaha ||2||
srishTyai shashThAsha-rUpAyai siddhAyai cha namo namaha |
mAyAyai siddhayoginyai shashThI-devyai namo namaha ||3||
sArAyai sAradAyai cha parAdevyai namo namaha |
bAlA-dhishThAtru-devyai cha shashThI-devyai
namo namaha ||4||
kalyANadAyai kalyANyai phaladAyai cha karmaNAm |
pratyakshAyai svabhaktAnAm shashThyai devyai
namo namaha ||5||
pUjyAyai skandakAntAyai sarveshAm sarvakarmasu |
devarakshaNa-kAriNyai shashThI-devyai namo namaha ||6||
shuddha-sattva-svarUpAyai vanditAyai nruNAm sadA |
himsA-krodha-varjitAyai shashThI-devyai namo namaha ||7||
dhanam dehi priyAm dehi putram dehi sureshvari |
mAnam dehi jayam dehi dvisho jahi maheshvari ||8||
dharmam dehi yasho dehi shashThI-devyai namo namaha |
dehi bhUmim prajAm dehi vidyAm dehi supUjite |
kalyANam cha jayam dehi shashThI-devyai namo namaha ||9||
iti devIm cha samstUya labhe putram priyavrataha |
yashasvinam cha rAjendrah shashThI-devyAh prasAdataha ||10||
shashThI-stotramidam brahman yah shruNoti tu vatsaram |
aputro labhate putram param suchirajIvinam ||11||
varshamekam cha yo bhaktyA sampUjyedam shruNoti cha |
sarva-pApAd-vinirmukto mahAvandhyA prasUyate ||12||
vIram putram cha guNinam vidyAvantam yashasvinam |
suchir-Ayushya-vantam cha sUte devI-prasAdataha ||13||
kAkavandhyA cha yA nArI mrutavatsA cha yA bhavet |
varsham shrutvA labhet-putram
shashThI-devI-prasAdataha ||14||
rogayukte cha bAle cha pitA mAtA shruNoti chet |
mAsena muchyate bAlah shashThIdevI-prasAdataha ||15||

|| iti shrI devI bhAgavate mahApurANe navama skandhe shashThyupAkhyAne shashThI stotram
sampUrNam ||No comments: