Thursday, April 27, 2017

Parashurama Sahasranama

From Agni Purana

|| shree parashuraama sahasranaama ||

om raamah shreemaan mahaavishNuh
bhaargavo jamadagnijaha |
tattvaroopee param brahma shaashvatah sarvashaktidhruk ||
vareNyo varadah sarvasiddhidah kanjalochanaha |
raajendrashcha sadaachaaro jaamadagnyah paraatparaha || 2 ||
paramaarthaika nirato jitaamitro janaardanaha |
rushipravara vandyashcha daantah shatru vinaashanaha || 3 ||
sarvakarmaa pavitrashcha cha adeeno deenasaadhakaha |
abhivaadyo mahaaveerah tapasvee niyamapriyaha || 4 ||
svayambhooh sarvaroopashcha sarvaatmaa sarvadruk prabhuhu |
eeshaanah sarvadevaadih vareeyaan sarvago achyutaha || 5 ||
sarvagyah sarvavedaadi sharaNyah parameshvaraha |
gyaanabhaavyo pariChedyah shuchih vaagmee prataapavaan ||
jitakrodho guDaakesho dyutimaan arimardanaha |
reNukaatanayah saakshaat ajito avyaya eva cha || 7 ||
vipulaamso mahorasko ateendro vandyo dayaanidhihi |
anaadih bhagavaan indrah sarvalokaa arimardanaha || 8 ||
satyah satyavratah satyasandhah paramadhaarmikaha |
lokaatmaa lokakrut lokavandyah sarvamayo nidhihi || 9 ||
vashyo dayaa sudheergoptaa dakshah sarvaikapaavanaha |
brahmaNyo brahmachaaree cha brahma brahmaprakaashakaha ||
sudaro ajinavaasaah cha brahmasootradharah samaha |
saumyo maharshih shaantashcha maunjeebhrut danDadhaarakaha || 11 ||
kodanDee sarvajit kshatra darpahaa puNyavardhanaha |
kavih brahmarshee varadah kamanDaludharah krutee || 12 ||
mahodaaro atulo bhaavyo jitashaDvarga manDalaha |
kaantah puNyah sukeertishcha dvibhujah cha aadipurushaha ||
akalmasho duraaraadhyah sarvaavaasah krutaagamaha |
veeryavaan smitabhaashee cha nivruttaatmaa punarvasuhu ||
aadhyaatmayoga kushalah sarvaayudha vishaaradaha |
yagyasvaroopee yagyesho yagyapaalah sanaatanaha || 15 ||
ghanashyaamah smrutih shooro jaraamaraNavarjitaha |
dheero daantah suroopashcha sarvateerthamayo vidhihi || 16 ||
varNee varNaashramaguruh sarvajit purusho avyayaha |
shivashikshaaparo yuktah paramaatmaa paraayaNaha || 17 ||
pramaaNaroopo durgyeyah poorNah kroorah ruturvibhuhu |
aanando atha guNashreshTho anantadrushTeeh guNaakaraha ||
dhanurdharo dhanurvedah sacchidaananda vigrahaha |
janeshvaro vineetaatmaa mahaakaayah tapasviraaT || 19 ||
akhilaadyo vishvakarmaa vineetaatmaa vishaaradaha |
aksharah keshavah saakshee mareechih sarvakaamadaha || 20 ||
kalyaaNah prakrutih kalpah sarveshah purushottamaha |
lokaadhyaksho gabheero atha sarvabhakta varapradaha || 21 ||
jyotih aanandaroopashcha vahneerakshaya aashramee |
bhoorbhuvah svah tapomoorteeh ravih parashudhruk svaraaT ||
bahushrutah satyavaadee bhraajishNuh sahanobalaha |
sukhadah kaaranam bhoktaa bhavabandha vimokshakrut || 23 ||
samsaarataarako netaa sarvaduhkha vimokshakrut |
deva chooDaamaNih kundah sutapaa brahmavardhanaha || 24 ||
nityo niyata kalyaaNah shuddhaatmaa atha puraatanaha |
duhsvapna naashano neetih kireeTee skanda darpahrut || 25 ||
arjunapraaNahaa veerah sahasrabhuja jitadhaareehi |
kshatriyaantakarah shoorah kshitibhaara karaantakrut || 26 ||
parashvadhadharo dhanvee reNukaa vaakya tatparaha |
veerahaa vishamo veerah pitruvaakya paraayaNaha || 27 ||
maatrupraaNada eeshashcha dharmatattva vishaaradaha |
pitrukrodhaharah krodhah saptajihva samaprabhaha || 28 ||
svabhaavabhadrah shatrughnah sthaaNuh
shambhushcha keshavaha |
sthavishThah sthaviro baalah sookshmo lakshyadyutirmahaan ||
brahmachaaree vineetaatmaa rudraakshavalayah sudheehi |
akshakarNah sahasraamshuh deeptah kaivalya tatparaha || 30 ||
aadityah kaalarudrashcha kaalachakra pravartakaha |
kavachee kunDalee khaDgee chakree bheema paraakramaha ||
mrutyunjayo veerasimho jagadaatmaa jagatguruhu |
amrutyuh janmarahitah kaalagyaanee mahaapaTuhu || 32 ||
nishkalanko guNagraamo anirviNNah smararoopadhruk |
anivedyah shataavarto daNDo damayitaa damaha || 33 ||
pradaanah taarako dheemaamsa tapasvee bhootasaarathihi |
ahah samvatsaro yogee samvatsarakaro dvijaha || 34 ||
shaashvato lokanaathashcha cha shaakhee
daNDee balee jaTee |
kaalayogee mahaanandah tigmamanyuh suvarchasaha || 35 ||
amarshaNo marshaNaatmaa prashaantaatmaa hutaashanaha |
sarvavaasaah sarvachaaree sarvaadhaaro virochanaha || 36 ||
haimo hemakaro dharmo durvaasaa vaasavo yamaha |
ugratejaa mahaatejaa jayo vijayah kaalajit || 37 ||
sahsrahasto vijayo durdharo yagyabhaagabhuk |
agnirjvaalee mahaajvaalah tvatidhoomo huto havihi || 38 ||
svastidah svastibhaagashcha mahaana bharga paro yuvaa |
mahaapaado mahaahasto bruhatkaayo mahaayashaaha || 39 ||
mahaakaTih mahaagreevo mahaabaahuh mahaakaraha |
mahaanaaso mahaakambuh mahaamaayah payonidhihi || 40 ||
mahaavakshaa mahoujaashcha mahaakesho mahaajanaha |
mahaamoordhaa mahaamaatro mahaakarNo mahaahanuhu ||
vrukshaakaaro mahaaketuh mahaadamshTro mahaamukhaha |
ekaveero mahaaveero vasudah kaalapoojitaha || 42 ||
mahaameghah ninaadee cha mahaaghosho mahaadyutihi |
shaivah shaivaagamaachaaree haihayaanaam kulaantakaha ||
sarvaguhyamayo vajree bahulah karmasaadhanaha |
kaamee kapih kaamapaalah kaamadevah krutaagamaha || 44 ||
panchavimshati tattvagyah sarvagyah sarvagocharaha |
lokanetaa mahaanaadah kaalayogee mahaabalaha || 45 ||
asankhyeyo aprameyaatmaa veeryakrut veeryakovidaha |
vedavedyo viyadgoptaa sarvaa amara muneeshvaraha || 46 ||
sureshah sharaNam sharma shabdabrahma sataamgatihi |
nirlepo nishraprapanchaatmaa nirvyagro vyagranaashanaha ||
shuddhah pootah shivaarambhah sahasrabhujajit harihi |
niravadya padopaaya siddhidah siddhisaadhanaha || 48 ||
chaturbhujo mahaadevo vyooDharasko janeshvarah |
dyutimaNih taraNih dhanyah kaartaveerya balaapahaa || 49 ||
lakshmaNaagrajah vandyashcha naro naaraayaNa priyah |
ekam jyotih niraatanko matsyaroopee janapriyaha || 50 ||
supreetah sumukhah sookshmah koormo vaaraahakah tathaa |
vyaapako naarasimhashcha balajit madhusoodanaha || 51 ||
aparaajitah sarvasaho bhooshaNo bhootavaahanah |
nivruttah samvruttah shilpee kshudrahaa nityasundaraha ||
stavyah stavapriyah stotaa vyaasamoortih anaakulaha |
prashaantabuddhih akshudrah sarvasattva avalambanah || 53 ||
paramaarthaguruh devo maalee samsara saarathihi |
raso rasagyah saaragyah kankaNeekruta vaasukihi || 54 ||
krushNah krushNastuto dheero maayaateeto vimatsaraha |
maheshvaro maheebhartaa shaakalyah sharvareepatihi || 55 ||
taTasthah karNadeekshaadah suraadhyakshah suraarihaa |
dhyeyo agradhuryo dhaatreesho ruchih tribhuvaneshvaraha ||
karmaadhyaksho niraalambah sarvakaamyah phalapradaha |
avyaktalakshaNo vyakto vyakta avyakto vishaampatihi || 57 ||
trilokaatmaa trilokesho jagannaatho janeshvaraha |
brahmaa hamsashcha rudrashcha srashTaa hartaa chaturmukhaha || 58 ||
nirmado nirahankaaro bhruguvamshodvahah shubhaha |
vedhaa vidhaataa druhiNo devagyo devachintanaha || 59 ||
kailaasa shikharavaasee braahmaNo braahmaNa priyaha |
artho anartho mahaakesho jyeshThah shreshThah shubhaakrutihi || 60 ||
baaNaarih damou yajvaa snigdhaprakrutih agniyaha |
varasheelo varaguNah satyakeertih krupaakaraha || 61 ||
sattvavaan saattviko dharmee buddhah kalkee sadaashrayaha |
darpaNo darpahaa darpaa ateeto druptah pravartakaha || 62 ||
amrutaasho amrutavapuh vaanmayah sadasanmayaha |
nidhaanagarbho bhooshaayee kapilo vishvabhojanaha || 63 ||
prabhavishNuh grasishNushcha chaturvarga phalapradaha |
naarasimho mahaabheemah sharabhah kalipaavanaha || 64 ||
ugrah pashupatih bhargo vaidyah kesheenishoodanaha |
govindo gopatirgoptaa gopaalo gopavallabhaha || 65 ||
bhootaavaaso guhaavaasah satyavaasah shrutaagamaha |
nishkanTakah sahasraarchih snigdhah prakruti dakshiNaha ||
akampito guNagraahee supreetah preetivardhanaha |
padmagarbho mahaagarbho vajragarbho jalodbhavaha || 67 ||
gabhastih brahmakrud brahma raajaraajah svayambhavaha |
senaaneeh agraNee saadhuh balastaalikaro mahaan || 68 ||
pruthivee vaayuh aapashcha tejah kham bahulochanaha |
sahasramoordhaa devendrah sarvaguhyamayo guruhu || 69 ||
avinaashee sukhaaraamah trilokee praaNadhaarakaha |
nidraaroopam kshamaa tandraa dhrutih
medhaa svadhaa havihi || 70 ||
hotaa netaa shivah traataa saptajihvo vishuddhapaat |
svaahaa havyashcha kavyashcha
shataghnee shatapaashadhrut || 71 ||
aarohashcha nirohashcha teertha teerthakaro haraha |
charaacharaatmaa sookshmahtu vivasvaan savitaamrutam ||
tushTeeh pushTeeh kalaa kaashThaa maasah pakshah tu vaasaraha |
rutuh yugaadi kaalah tu lingam aatmaa atha shaashvataha ||
chiranjeevee prasannaatmaa nakulah praaNadhaaraNaha |
svargadvaaram prajaadvaaram mokshadvaaram trivishTapam ||
bhuktih lakshmeeh tathaa muktih virajaa virajaambaraha |
vishvakshetram sadaabeejam puNya shravaNa keertanaha ||
bhikshuh bhaikshyam gruham daaraa yajamaanashcha yaachakaha |
pakshee cha pakshavaahashcha manovego nishaacharaha ||
gajahaa daityahaa naakah puroohutah purushTutaha |
baandhavo bandhuvargashcha pitaa maataa sakhaa sutaha ||
gaayatree vallabhah praamshuramaan
dhaataa bhoota bhaavanaha |
siddhaarthakaaree sarvaarthadah Chando
vyaakaraNam shrutihi || 78 ||
smrutih gaatha upashaantashcha puraaNah
praaNa chanchuraha |
vaamanashcha jagatkaalah sakrutashcha yugaadhipaha || 79 ||
udgeetah praNavo bhaanuh skando vaishravaNah tathaa |
antaraatmaa hrusheekeshah padmanaabhah stutipriyaha ||
parashvadhaayudhah shaakhee simhagah simhavaahanaha |
simhanaadah simhadamshTro nago mandaradhruk sharaha ||
sahyaachalanivaasee cha mahendrakruta samshrayah |
manobuddhih ahankaarah kamalaananda vardhanaha || 82 ||
sanaatanatamah sragvee gadee shankhee rathaangabhrut |
nireeho nirvikalpashcha samartho anartha naashanaha || 83 ||
akaayo bhakti kaayashcha maadhavo atha suraarchitaha |
yoddhaa jetaa mahaaveeryah shankarah santatah stutaha ||
vishveshvaro vishvamoortih vishvaraamo atha vishvakrut |
aajaanubaahuh sulabhah param jyotih sanaatanaha || 85 ||
vaikuNThah puNDareekaakshah sarvabhootaashaya sthitaha |
sahasrasheershaa purushah sahasraakshah sahasrapaat || 86 ||
oordhvaretaa oordhvalinga pravaro varado varaha |
unmattaveshah pracChannah saptadveepamahi pradaha || 87 ||
dvijadharma pratishThaataa vedaatmaa vedakrucChrayaha |
nityah sampoorNa kamaashcha sarvagyah kushalaagamaha ||
krupaa peeyoosha jaladhih dhaataa kartaa paraaptparaha |
achalo nirmalah truptah sve mahimni pratishThitaha || 89 ||
asahaayah sahaayashcha jagaddhetura kaaraNaha |
mokshadah keertishchaiva prerakah keerti naayakaha || 90 ||
adharmashatruh akshobhyo vaamadevo mahaabalaha |
vishvaveeryo mahaaveeryo shreenivaasah sataamgatihi || 91 ||
svarNavarNo varaangashcha sadyogee cha dvijottamaha |
nakshatramaalee surabhih vimalo vishva paavanaha || 92 ||
vasanto maadhavo greeshmo nabhasyo beeja vaahanaha |
nidaaghah tapano megho nabho yonih paraasharaha || 93 ||
sukhaanilah sunishpannah shishiro naravaahanaha |
shreegarbhah kaaraNam japyo durgah satyaparaakramaha ||
aatmabhooh aniruddhashcha dattatreyah trivikramaha |
jamadagnih balanidhih pulastyah pulaho anigaraaha || 95 ||
varNee varNaguruh chaNDah kalpavrukshah kalaadharaha |
mahendro durbharah siddho yogaachaaryo bruhaspatihi || 96 ||
niraakaaro vishuddhashcha vyaadhihartaa niraamayaha |
amogho anishTamathano mukundo vigatajvaraha || 97 ||
svayamjyotih guroottamah suprasaado achalah tathaa |
chandrah sooryah shanih ketuh bhoomijah somanandanaha ||
bhruguh mahaatapaa deerghatapaa siddho mahaaguruhu |
mantree mantrayitaa mantro vaagmee vasumanaah sthiraha ||
adrih adrishayo shambhuh maangalyo mangalovrutaha |
jayastambho jagatstambho bahuroopo guNottamaha || 100 ||
sarvadevamayo achintyo devaatmaa viroopadhruk |
chaturvedah chaturbhaavah chaturah chaturapriyaha || 101 ||
aadyantashoonyo vaikuNThah karmasaakshee phalapradaha |
druDhaayudhah skandaguruh parameshThee paraayaNaha ||
kuberabandhuh shreekaNTho deveshah sooryataapanaha |
alubdhah sarvashaastragyah shaastraarthah paramah pumaan ||
agnyaasyah pruthiveepaado dyumoordhaa dikshrutih paraha |
somaantah karaNo brahmamukhah kshatrabhujah tathaa ||
vaishyoroo shoodrapaadah tu nadee sarvaanga sandhikaha |
jeemootakesho abdhi kukshih tu vaikunTho
vishTarashravaaha || 105 ||
kshetragyah tamasah paaree bhruguvamshodbhavo avanihi |
aatmayoni raiNukeyo mahaadevo guru suraha || 106 ||
ekonaiko aksharah shreeshah shreepatih duhkhabheshajam |
hrusheekesho atha bhagavaana sarvaatmaa
vishvapaavanaha || 107 ||
vishvakarmaa apavargo atha lambodara shareeradhruk |
akrodho adroha mohashcha sarvato anantadhruk tathaa || 108
kaivalyadeepah kaivalyah saakshee chetaa vibhaavasuhu |
ekaveeraatmajo bhadro abhadrahaa kaiTabhaardanaha || 109 ||
vibudho agravarah shreshThah sarvadevottamottamaha |
shivadhyaanarato divyo nityayogee jitendriyaha || 110 ||
karma satyam vratam chaiva bhakti anugraha krut harihi |
sargasthityantakrut raamo vidyaaraashih guroottamaha || 111 ||
reNukaapraaNalingam cha bhruguvamshyah shatakratuhu |
shrutimaan ekabandhushcha cha
shaantabhadrah samanjasaha || 112 ||
aadhyaatma vidyaa saarashcha kaalabhaksho vishrunkhalaha |
raajendro bhoopatih yogee nirmaayo nirguNo guNee || 113 ||
hiraNmayah puraaNashcha balabhadro jagatpradaha |
vedavedaanga paaragyah sarvakarmaa maheshvaraha || 114 ||

My post about Parashurama mythology - The Hidden Kindness of ParashuramaJAI PARASHURAM!
No comments: