Saturday, June 24, 2017

Jagannath Prayer


neelAchala-nivAsAya nityAya paramAtmane
balabhadra-subhadrAbhyAm jagannAthAya te namah
jagadA-nanda-kandAya praNatArta-harAya cha
neelAchala-nivAsAya jagannAthAya te namah

Jai Jagannath!

No comments: