Tuesday, June 27, 2017

Vakratunda Ganesha Stavaraja

vakratunDa gaNesha stavarAja:

|| asya gAyatrI mantrah ||
om tatpuruShAya vidmahe vakratunDAya dhImahi |
tanno dantih prachodayAt||

om kAramAdyam pravadanti santo vAchah shrutInAmapi yam gRuNanti |
gajAnanam devagaNAnatAnghrim bhaje~ham ardhaidu-krutAvatamsam || 1||
pAdAravindArcchana tatparANAm samsAra dAvAnala bhangadakSham |
nirantaraM nirgata-dAna-toyaistam naumi vighneshvaram-ambudAbham || 2 ||
krutAngarAgam navakumkumena mattAlijAlam madapanka-magnam |
nivArayantam nijakarNatAlaih ko
vismaret putramananga-shatroh || 3 ||
shambhor-jaTAjUTa-nivAsi gangAjalam samAnIya karAmbujena |
lIlAbhirArAcChivam-archayam-tam
gajAnanam bhaktiyutA bhajanti || 4 ||
kumAramuktou punarAtma-hetoh payodharou
parvata rAjaputryAh |
prakShAlayantam karashIkareNa mougdhyena tam
nAgamukham bhajAmi || 5 ||
tayA samadbhUta gajAsya hastAdye
shIkarAh puShkara-randhra-muktAh |
vyomAngaNe te vicharanti tArAh kAlAtmanA
mouktika-tulyabhAsah || 6 ||
krIDArate vArinidhou gajAsye
velAmatikrAmati vAripUre |
kalpAvasAnam parichintya devAh kailAsanAtham
shrutibhih stuvanti || 7 ||
nAnAgane nAgakRutottarIye krIDArate devakumAra-sanghaih |
tvayi kShaNam kAla gatim vihAya tou
prApatuh kandukatAminendU || 8 ||
madollasat panchamukhair-ajastra-madhyApayantam sakalAgamArtham |
devAn-RuShIn bhakta-janaika-mitram hairambam
markkAruNam-AshrayAmi || 9 ||
pAdAmbujAbhyAm ati vAmanAbhyAm kRutArtha-yantam
kRupayA dharitrIm |
akAraNam kAraNam-AptavAchAm tannAga-vaktram na
jahAti chetah || 10 ||
yenArpitam satyavatI-sutAya purANamAlikhya viShANakoTyA |
tam chandramoules-tanayam tapobhir-ArAdhyam
Anandaghanam bhajAmi || 11 ||
padam shrutInAma-padam stutInAm lIlAvatAram
paramAtma-mUrteh |
nAgAtmakam vA puruShAtmakam vA tvabhedamAdyam
bhaja vighnarAjam || 12 ||
pAshAnkusho bhagnaradam tvabhIshTam karairdadhAnam
kararandhra-muktaih |
muktAphalAbhaih pRuthu-shIkaroghaih sinchantamangam
shivayor-bhajAmi || 13 ||
anekamekam gajam-ekadantam chaitanya rUpam
jagadAdi-bIjam |
brahmeti yam vedavito vadanti tam shambhusUnum
satatam bhajAmi || 14 ||
svAnkasthitAyA nijavallabhAyA mukhAmbujAlokana lolanetram |
smerAnanAbjam madavaibhavena ruddham bhaje vishvavimohanam tam || 15 ||
ye pUrvam-ArAdhya gajAnanam tvAm sarvANi
shAstrANi paThanti teShAm |
tvatto na chAnyat pratipAdyam-etaistadAsti
chetsarvam asatyakalpam || 16 ||
hiraNyavarNam jagadIshitAram kavim purANam ravimanDalastham |
gajAnanam yam pravishanti santas-tatkAla-yogais-tamaham prapadye || 17 ||
vedAntagItam puruSham bhaje~ham
AtmAnamAnanda-ghanam hrudistham |
gajAnanam yanmahasA janAnAm vighnAndhakAro
vilayam prayAti || 18 ||
shambhoh samAlokya jaTAkalApe shashAnka-khanDam nijapuShkareNa |
svabhagna-dantam pravichintya mougdhyAd-AkraShTu-kAmah shriyam-Atanotu || 19 ||
vighnArgalAnAm vinipAtanArtham yam
nArikelaih kadalIphalAdyaih |
prasAdayante madavAraNAsyam prabhum sadA~bhIShTam-aham bhajeyam || 20 ||
yagyairanekaih bahubhis-tapobhir-ArAdhyam-Adyam
gajarAja-vaktram |
stutyA~nayA ye vidhivat stuvanti te
sarva-lakShmI-nilayA bhavanti || 21 ||

|| iti gaNesha stavarAjah samAptah ||


No comments: