Wednesday, August 17, 2016

Gayatri Stotram

From Devi Bhagavatpurana

bhaktAnukampin-sarvagya hrudayam pApanAshanam |
gAyatryAh kathitam tasmAd-gAyatryAh stotramIraya||1||
shrI nArAyaNa uvAcha
Adishakte jaganmAtar-bhaktAnugrahakAriNi |
sarvatra vyApike anante shrIsandhye te namo astu me||2||
tvameva sandhyA gAyatrI sAvitrI cha sarasvatI |
brAhmI cha vaishNavI roudrI raktA shvetA sitetarA||3||
prAtarbAlA cha madhyAnhe youvanasthA bhavetpunah |
brahmA sAyam bhagavatI chintyate munibhih sadA||4||
hamsasthA garuDArUDhA tathA vrushabhavAhinI |
rugvedAdhyAyinI bhUmou drushyate yA tapasvibhih||5||
yajurvedam paThantI cha antarikshe virAjite |
sA sAmagApi sarveshu bhrAmyamANA tathA bhuvi ||6||
rudralokam gatA tvam hi vishNulokanivAsinI |
tvameva brahmaNo loke amartyAnugrahakAriNI ||7||
saptarshiprItijananI mAyA bahuvarapradA |
shivayoh karanetrotthAh hyashrusveda-samudbhavA||8||
AnandajananI durgA dashadhA paripaThyate |
vareNyA varadA chaiva varishThA varavarNinI ||9||
garishThA cha varArhA cha varArohA cha saptamI |
nIlagangA tathA sandhyA sarvadA bhogamokshadA||10||
bhAgIrathI martyaloke pAtAle bhogavatyapi |
trilokavAhinI devI sthAnatrayanivAsinI ||11||
bhUrlokasthA tvamevAsi dharitrI lokadhAriNI |
bhuvoloke vAyushaktih svarloke tejasAm nidhih||12||
maharloke mahAsiddhir-janaloke janetyapi |
tapasvini tapoloke satyaloke tu satyavAk ||13||
kamalA vishNuloke cha gAyatrI brahmalokadA |
rudraloke sthitA gourI harArdhAnga-nivAsinI ||14||
ahamo mahatashchaiva prakrutistvam hi gIyase |
sAmyAvasthAtmikA tvam hi shabala-brahmarUpiNI||15||
tatah parA parA shaktih paramA tvam hi gIyase |
icChAshaktih kriyAshaktir-gyAnashaktis-trishaktitA||16||
gangA cha yamunA chaiva vipAshA cha sarasvatI |
sarayUrdevikA sindhur-narmadairAvatI tathA ||17||
godAvarI shatadrushcha kAverI devalokagA |
koushikI chandrabhAgA cha vitastA cha sarasvatI||18||
ganDakI tApinI toyA gomatI vetravatyapi |
iDA cha pingalA chaiva sushumnA cha trutIyakA||19||
gAndhArI hastijihvA cha pUshA apUshA tathaiva cha |
alambusA kuhUshchaiva shankhinI prANavAhinI ||20||
nADI cha tvam sharIrasthA gIyase prAktarnairbudhaih|
hrutpadmasthA prANashaktih kanThasthA svapnanAyikA||21||
tAlusthA tvam sadAdhArA bindusthA bindumAlinI |
mUle tu kunDalIshaktirvyApinI keshamUlagA ||22||
shikhAmadhyAsanA tvam hi shikhAgre tu manonmanI |
kimanyadbahunoktena yatkinchijjagatItraye ||23||
tatsarvam tvam mahAdevi shriye sandhye namo astu te|
itIdam kIrtitam stotram sandhyAyAm bahupuNyadam||24||
mahApApaprashamanam mahAsiddhividhAyakam |
ya idam kIrtayetstotram sandhyAkAle samAhitah||25||
aputrah prApnuyAtputram dhanArthI dhanamApnuyAt |
sarvatIrtha-tapodAna-yagyayogaphalam labhet ||26||
bhogAnbhuktvA chiram kAlamante mokshavApnuyAt |
tapasvibhih krutam stotram snAnakAle tu yah paThet||27||
yatra kutra jale magnah sandhyAmajjanajam phalam |
labhate nAtra sandehah satyam satyam cha nArada||28||
shruNuyAdyo api tadbhaktyA sa tu pApAtpramuchyate |
pIyUshasadrusham vAkyam samproktam nAradetiram||29||
iti shrIdevIbhAgavate mahApurANe dvAdasha-skandhe
gAyatrIstotram nAma panchamo adhyAyaha ||

Om Sri Gayatriyai Namaha

No comments: