Thursday, August 11, 2016

Shri LakshmI Pancha PushpanjalI

shrI lakShmI pancha puShpAnjalI

om garuDAchala shikhare ramye
devadevIm, vijayeshwarIm |
dhyAnovarata mAsInam
smarAmi prasanna mukha-pankajam || 1 |||
om lokAnugraha-kAriNIm
simhAsanA-dhyAyinIm |
tattvAtIta mahAprabhAm
smarAmi prasanna mukha-pankajam || 2 ||
om mAyA mAnuSha-dhAriNIm
madhurApurI-nAyikIm |
shrI vidyAm paripUrNa-chandra vadanAm
smarAmi prasanna mukha-pankajam || 3 ||
om bAlArka-manDala-prabhAm
shashiyuta jaTA-jUTa-makuTAm |
agnirUpAm, kuNDalinIm
smarAmi prasanna mukha-pankajam || 4 ||
om shinjan-nUpurI pAda-padma-yugaLAm
dAridrya-vidhvamsinI |
mandArudrama puShpa-vAsinIm hAsAm
smarAmi prasanna mukha-pankajam ||


No comments: