Tuesday, August 16, 2016

Hayagriva Shloka

praachee sandhyaa kaachidam tarNishaayaah
pragyaadrushTe ranjana shreerapoorvaa |
vaktree vedaan paatume vaaji vaktraa
vaageeshaakhyaa vaasudevasya moortihi ||
praNataa gyaana sandoha dhvaanta dhvamsana karmaTham |
namaami turagagreevam harim saarasvata pradam ||
shloka dvayam idam praatah ashTaavimshati vaarakam |
prayatah paThate nityam krutsnaavidyaa prasiddyati ||
ashesha vaagjaaDya maala apahaariNee navam navam spashTa suvaak pradaayinee |
mamaihi jivhaagra suranga nartakee bhava prasannaa vadanecha me shreehi ||

Shri Hayagreevaaya Namaha  

No comments: