Tuesday, December 6, 2016

Nothing is Over


Sunrise Avenue - "Nothing Is Over" (Feat. 21st Century Orchestra)

Don't turn away
There's still time
A tiny moment
Don't let go today
We can still shine
We are not broken
Scares to see that we are
A step a way
The one to take us
one way wrong way

Say nothing is over
Though everything's crazy
Be brave and trust me
It's not a game over
We gotta try harder
You gotta stay with me
There's nothing we can't reach
Cause nothing is over

I won't turn away
Cause I can't hide
The pain would find me
Don't send me away
I'm on your side
That's where I want to be
It seems to me that we are
Just like the rest
We could use a word of guidance
I hate to see that we are
One step away
The one to take us
One way wrong way

Say nothing is over
Though everything's crazy
Be brave and trust me
It's not a game over
We gotta try harder
You gotta stay with me
There's nothing we can't reach
Cause nothing is over

Say nothing is over
Though everything's crazy
Be brave and trust me
It's not a game over
We gotta try harder
You gotta stay with me
There's nothing we can't reach
Cause nothing is over

Nothing is over

Sunday, December 4, 2016

There is a Light

There is a light that shines beyond all things on earth,
beyond all of us, beyond the heavens,
beyond the highest, the very highest heavens.
This is the light that shines in our hearts.
--- from Chandogya Upanishad

Friday, December 2, 2016

Kāmakalā Kāli Sahasranama Stotram

From Mahakala Samhita

ishvara uvaacha
tripuraghno apyado naamasahasram paThati priye |tadaagyayaapyahamapi keerttayaami dine dine ||1||
bhavatyapeedamasmattah shikshitvaa tu paThishyati |
bhavishyati cha nirNeetam chaturvargasya bhaajanam || 2 ||
mano anyato niraakrutya saavadhaanaa nishaamaya |
naamnaam kaamakalaakaalyaah sahasram muktidaayakam || 3 ||
aum asya shree kaamakalaakaalee sahasranaama stotrasya
shree tripuraghna rushih anushTup Chandah
trijaganmayaroopiNee bhagavatee
shreekaamakalaakaalee devataa
kleem beejam, sphrom shaktih
hoom keelakam, kshraum tattvam
shree kaamakalaakaalee sahasranaama stotra
paaThe jape viniyogah

aum tatsat |
aum kleem kaamakalaakaalee kaalaraatrih kapaalinee |
kaatyaayinee cha kalyaaNee kaalaakaaraa karaalinee || 4 ||
ugramoortih mahaabheemaa ghoraraavaa bhayankaraa |
bhootidaa bhayahantree cha bhavabandhavimochinee || 5 ||
bhavyaa bhavaanee bhogaaDhyaa bhujangapatibhooshaNaa |
mahaamaayaa jagaddhaatree paavanee parameshvaree || 6 ||
yogamaataa yogagamyaa yoginee yogipoojitaa |
gouree durgaa kaalikaa cha mahaakalpaantanarttakee || 7 ||
avyayaa jagadaadishcha vidhaatree kaalamardinee |
nityaa vareNyaa vimalaa devaaraadhyaa amitaprabhaa || 8 ||
bhaaruNDaa koTaree shuddhaa chanchalaa chaaruhaasinee |
agraahyaa ateendriyaa agotraa charccharordhvashiroruhaa ||
kaamukee kamaneeyaa cha shreekaNThamahishee shivaa |
manoharaa maananeeyaa matidaa maNibhooshaNaa || 10 ||
shmashaananilayaa roudraa muktakeshi aTTahaasinee |
chaamuNDaa chaNDikaa chaNDee chaarvangee charitojjvalaa ||
ghoraananaa dhoomrashikhaa kampanaa kampitaananaa |
vepamaanatanuhbheedaa nirbhayaa baahushaalinee | 12 ||
ulmukaakshee sarppakarNee vishokaa girinandinee |
jyotsnaamukhee haasyaparaa lingaa lingadharee satee || 13 ||
avikaaraa mahaachitraa chandravaktraa manojavaa |
adarshanaa paapaharaa shyaamalaa muNDamekhalaa || 14 ||
muNDaavatamsinee neelaa prapannaanandadaayinee |
laghustanee lambakuchaa ghoornamaanaa haraanganaa || 15 ||
vishvaavaasaa shaantikaree deerghakeshi arikhaNDinee |
ruchiraa sundaree kamraa madonamattaa madotkaTaa || 16 ||
ayomukhee vahnimukhee krodhanaa abhayadeshvaree |
kuDambikaa saahasinee khangakee raktalehinee || 17 ||
vidaariNee paanarataa rudraaNee muNDamaalinee |
anaadinidhanaa devee durnireekshyaa digambaraa || 18 ||
vidyujjihvaa mahaadamshTraa vajrateekshNaa mahaasvanaa |
udayaarka samaanaakshee vindhyashaila samaakrutih || 19 ||
neelotpala dalashyaamaa naagendraashTakabhooshitaa |
agnijvaalakrutaavaasaa phetkaariNyahikuNDalaa || 20 ||
paapaghnee paalinee padmaa puNyaa puNyapradaa paraa |
kalpaantaambhodanirghoshaa sahasraarka samaprabhaa || 21 ||
sahasrapretaraaTkrodhaa sahasreshaparaakramaa |
sahasradhanadaishvaryaa sahasraamdhrikaraambikaa || 22 ||
sahasrakaaladushprekshyaa sahasrendriyasanchayaa |
sahasrabhoomisadanaa sahasraakaashavigrahaa || 23 ||
sahasrachandrapratibhaa sahasragrahachaariNee |
sahasrarudratejaskaa sahasrabrahmasrushTikrut || 24 ||
sahasavaayuvegaa cha sahasraphaNakuNDalaa |
sahasrayantramathinee sahasrodadhisusthiraa || 25 ||
sahasrabuddhakaruNaa mahaabhaagaa tapasvinee |
trailokyamohinee sarvabhootadevavashankaree || 26 ||
susnigdhahrudayaa ghaNTaakarNaa cha vyomachaariNee |
shankhinee chitriNeeshaanee kaalasankarshiNee jayaa || 27 ||
aparaajitaa cha vijayaa kamalaa kamalaapradaa |
janayitree jagadyonirheturoopaa chidaatmikaa || 28 ||
aprameyaa duraadharshaa dhyeyaa svacChandachaariNee |
shaatodaree shaambhavinee poojyaa maanonnataa amalaa ||
omkaararoopiNee taamraa baalaarjasamataarakaa |
chalajjihvaa cha bheemaakshee mahaabhairavanaadinee ||
saattvikee raajasee chaiva taamasee ghargharaa achalaa |
maaheshvaree tathaa braahmee kaumaaree maanineeshvaraa ||
souparNee vaayavee chaindree saavitree nairUtee kalaa |
varuNee shivadootee cha souree saumyaa prabhaavatee || 32 ||
vaaraahee naarasimhee cha vaishNavee lalitaa svaraa |
maitryaaryyamNee cha poushNee cha tvaashTree vaasavyumaaratih || 33 ||
raakshasee paavanee roudree daasree rodasyudumbaree |
subhagaa durbhagaa deenaa chanchureekaa yashasvinee || 34 ||
mahaanandaa bhagaanandaa picChilaa bhagamaalinee |
aruNaa revatee raktaa shakunee shyenatuNDikaa || 35 ||
surabhee nandinee bhadraa balaa chaatibalaamaalaa |
uloopee lambikaa kheTaa lelihaanaantramaalinee || 36 ||
vainaayikee cha vetaalee trijaTaa bhrukuTee satee |
kumaaree yuvatee prouDhaa vidagdhaa ghasmaraa tathaa ||
jaratee rochanaa bheemaa dolamaalaa pichiNDilaa |
alambaakshee kumbhakarNee kaalakarNee mahaasuree || 38 ||
ghaNTaaravaatha gokarNee kaakajanghaa cha mooshikaa |
mahaahanurmahaagreevaa lohitaa lohitaashanee || 39 ||
keertih sarasvatee lakshmeeh shraddhaa buddhih
kriyaa sthitih |
chetanaa vishNumaayaa cha guNaateetaa niranjanaa || 40 ||
nidraa tandraa smitaa Chaayaa jrumbhaa kshudashanaayitaa |
trushNaa kshudhaa pipaasaa cha laalasaa kshaantireva cha ||
vidyaa pragyaa smrutih kaantiricChaa medhaa prabhaa chitih |
dharitree dharaNee dhanyaa dhoraNee dharmasantatih || 42 ||
haalaapriyaa haararatirhaariNee hariNekshaNaa |
chaNDayogeshvaree siddhikaraalee pariDaamaree || 43 ||
jagadaanyaa janaanandaa nityaanandamayee sthiraa |
hiraNyagarbhaa kuNDalinee gyaanam dhairyam cha khecharee ||
nagaatmajaa naagahaaraa jaTaabhaaraa pratarddinee |
khaDginee shoolinee chakravartee baaNavatee kshitih || 45 ||
ghruNidhartree naalikaa cha kartree matyakshamaalinee |
paashinee pashurhastaa cha naagahastaa dhanurdharaa || 46 ||
mahaamudgarahastaa cha shivaapotadharaapi cha |
naarakharppariNee lambatkachamuNDapradhaariNee || 47 ||
padmaavatyannapoorNaa cha mahaalakshmeeh sarasvatee |
durgaa ca vijayaa ghoraa tathaa mahishamarddinee || 48 ||
dhanalakshmee alakshmeeshcha ashvaarooDhaa jayabhairavee |
shoolinee raajamaatangee raajaraajeshvaree tathaa || 49 ||
tripuTocChishTa chaaNDaalee aghoraa tvaritaapi cha |
raajyalakshmeeh jayamahaachaNDayogeshvaree tathaa || 50 ||
guhyaa mahaabhairavee cha vishvalakshmeeh arundhatee |
yantrapramathinee chaNDayogeshvaryapyalambushaa || 51 ||
kiraatee mahaachaNDabhairavee kalpavallaree |
trailokyavijayaa sampatpradaa manthaanabhairavee || 52 ||
mahaamantreshvaree vajraprastaariNyangacharpaTaa |
jayalakshmeeshchaNDaroopaa jaleshvaree kaamadaayinee ||
svarNakooTeshvaree ruNDaa marmmaree buddhivarddhinee |
vaarttaalee chaNDavaarttaalee jayavaarttaalikaa tathaa || 54 ||
ugrachaNDaa shmashaanograa chaNDaa vai rudrachaNDikaa |
atichaNDaa chaNDavatee prachaNDaa chaNDanaayikaa || 55 ||
chaitanyabhairavee krushNaa maNDalee tumbureshvaree |
vaagvaadinee muNDamadhumatyanarghyaa pishaachinee ||
manjeeraa rohiNee kulyaa tungaa poorNeshvaree varaa |
vishaalaa raktachaamuNDaa aghoraa chaNDavaaruNee || 57 ||
dhanadaa tripuraa vaageeshvaree cha jayamangalaa |
daigambaree kubjikaa cha kuDukkaa kaalabhairavee || 58 ||
kukkuTee sankaTaa veeraa karppaTaa bhramaraambikaa |
mahaarNaveshvaree bhogavatee lankeshvaree tathaa || 59 ||
pulindee shabaree mlecChee pingalaa shabareshvaree |
mohinee siddhilakshmeeshcha baalaa tripurasundaree || 60 ||
ugrataaraa chaikajaTaa mahaaneelasarasvatee |
trikaNTakee Chinnamastaa mahishaghnee jayaavahaa || 61 ||
harisiddhaanangamaalaa phetkaaree lavaNeshvaree |
chaNDeshvaree naakulee cha hayagreeveshvaree tathaa || 62 ||
kaalindee vajravaaraahee mahaaneelapataakikaa |
hamseshvaree mokshalakshmeeh bhootinee jaataretasaa ||
shaatakarNaa mahaaneelaa vaamaa guhyeshvaree bhramih |
ekaanamshaa abhayaa taarkshee baabhravee
Daamaree tathaa || 64 ||
korangee charcchikaa vinaa samshikaa brahmavaadinee |
trikaalavedinee neelalohitaa raktadantikaa || 65 ||
kshemankaree vishvaroopaa kaamaakhyaa kulakuTTanee |
kaamaankushaa veshinee cha maayooree cha kuleshvaree ||
ibhaakshee ghoNakee shaarngee bheemaa devee varapradaa |
dhoomaavatee mahaamaaree mangalaa haaTakeshvaree || 67 ||
kiraatee shaktisouparNee baandhavee chaNDakhecharee |
nistandraa bhavabhootishcha jvaalaaghaNTaagnimarddinee ||
surangaa kaulinee ramyaa naTee naaraayaNee dhrutih |
anantaa punjikaa jihmaa dharmaadharmapravarttikaa || 69 ||
vandinee vandaneeyaa cha velaa ahaskariNee sudhaa |
araNee maadhavee gotraa pataakaa vaanmayee shrutih || 70 ||
gooDhaa trigooDhaa vispashTaa mrugaankaa cha nirindriyaa |
menaanandakaree bodhree trinetraa vedavaahanaa || 71 ||
kalasvanaa taariNee cha satyaasatyapriyaa ajaDaa |
ekavaktraa mahaavaktraa bahuvaktraa ghanaananaa || 72 ||
indiraa kaashyapee jyotsnaa shavaarooDhaa tanoodaree |
mahaashankhadharaa naagopaveetinyakshataashayaa || 73 ||
nirindhanaa dharaadhaaraa vyaadhighnee kalpakaariNee |
vishveshvaree vishvadhaatree vishveshee vishvavanditaa ||
vishvaa vishvaatmikaa vishvavyaapikaa vishvataariNee |
vishvasamhaariNee vishvahastaa vishvopakaarikaa || 75 ||
vishvamaataa vishvagataa vishvaateetaa virodhitaa |
trailokyatraaNakartree cha kooTaakaaraa kaTankaTaa || 76 ||
kshamodaree cha kshetragyaa kshayaheenaa ksharavarjitaa |
kshapaa kshobhakaree kshemyaa akshobhyaa
kshemadughaa kshiyaa || 77 ||
sukhadaa sumukhee saumyaa svangaa suraparaa sudheeh |
sarvaantaryaaminee sarvaa sarvaaraadhyaa samaahitaa || 78 ||
tapinee taapinee teevraa tapaneeyaa tu naabhigaa |
haimee haimavatee ruddhirvruddhih gyaanapradaa naraa ||
mahaajaTaa mahaapaadaa mahaahastaa mahaahanuh |
mahaabalaa mahaaroshaa mahaadhairyaa mahaaghruNaa || 80 ||
mahaakshamaa puNyapaapadhvajinee ghurghuraaravaa |
Daakinee shaakinee ramyaa shaktih shaktisvaroopiNee || 81 ||
tamisraa gandharaa shaantaa daantaa kshaantaa jitendriyaa |
mahodayaa gyaanineecChaa viraagaa sukhitaakrutih || 82 ||
vaasanaa vaasanaaheenaa nivruttirnivruttih krutih |
achalaa heturunmuktaa jayinee samsmrutih chyutaa || 83 ||
kapardinee mukuTinee mattaa prakrutiroorjitaa |
sadasatsaakshiNee spheetaa muditaa karuNaamayee || 84 ||
poorvottaraa pashchimaa cha dakshiNaa vidigudgataa |
aatmaaraamaa shivaaraamaa ramaNee shankarapriyaa || 85 ||
vareNyaa varadaa veNee stambhinyaakarshiNee tathaa |
ucchaaTanee maaraNee cha dveshiNee vashinee mahee || 86 ||
bhramaNee bhaaratee bhaamaa vishokaa shokahaariNee |
sineevaalee kuhoo raakaanumatih padmineetihrut || 87 ||
saavitree vedajananee gaayatryaahutisaadhikaa |
chaNDaahaasaa taruNee bhoorbhuvahsvahkalevaraa || 88 ||
atanuratanupraaNadaatree maatangagaaminee |
nigamaabdhimaNih pruthvee janmamrutyujaroushadhee ||
prataariNee kalaalaapaa vedyaa cChedyaa vasundharaa |
aprakshuNNaa avaasitaa kaamadhenurvaanChitadaayinee ||
soudaaminee meghamaalaa sharvaree sarvagocharaa |
DamarurDamarukaa cha nihsvaraa parinaadinee || 91 ||
aahataatmaa hataa chaapi naadaateetaa bileshayaa |
paraa aparaa cha pashyantee madhyamaa vaikharee tathaa ||
prathamaa cha jaghanyaa cha madhyasthaantavikaasinee |
prushThasthaa cha purahsthaa cha
paarshvasthordhvatalasthitaa || 93 ||
nedishThaa cha davishThaa cha bahishThaa cha guhaashayaa |
apraapyaa brumhitaa poorNaa puNyairvedyaa hyanaamayaa ||
sudarshanaa cha trishikhaa bruhatee santatirvibhaa |
phetkaariNee deerghasrukaa bhaavanaa bhavavallabhaa || 95 ||
bhaageerathee jaahnavee cha kaaveree yamunaahvayaa |
shipraa godaavaree vellaa vipaashaa narmadaa dhunee || 96 ||
tretaa svaahaa saamidhenee sruksruvaa cha dhruvaavasuh |
garvitaa maaninee menaa nanditaa nandanandinee || 97 ||
naaraayaNee naarakaghnee ruchiraa raNashaalinee |
aadhaaraNaadhaaratamaa dharmaadhvanyaa dhanapradaa ||
abhigyaa paNDitaa mookaa baalishaa vaagvaadinee |
brahmavallee muktivallee siddhivallee vipahnavee || 99 ||
aahlaadinee jitaamitraa saakshiNee punaraakrutih |
kirmmaree sarvatobhadraa svarvedee muktipaddhatih || 100 ||
sushamaa chandrikaa vanyaa kaumudee kumudaakaraa |
trisandhyaamnaayasetushcha charcchaa
arChaapaarinaishThikee || 101 ||
kalaa kaashThaa tithistaaraa sankraantih vishuvattathaa |
manjunaadaa mahaavalgu bhagnabhereesvanaa araTaa || 102 ||
chintaa suptih sushuptishcha tureeyaa tattvadhaaraNaa |
mrutyunjayaa mrutyuharee mrutyumrutyuvidhaayinee || 103 ||
hamsee paramahamsee cha bindunaadaantavaasinee |
vaihaayasee traidashee cha bhaimee vaasaatanee tathaa ||
deekshaa shikshaa anooDhaa cha kankaalee taijasee tathaa |
suree daityaa daanavee cha naree naathaa sureetvaree || 105 ||
maadhvaa svanaa svaraa rekhaa nishkalaa nirmamaa mrutih |
mahatee vipulaa svalpaa krooraa krooraashayaapi cha || 106 ||
unmaathinee dhrutimatee vaamanee kalpachaariNee |
vaaDavee vaDavaashvoDhaa kolaa pitruvanaalayaa || 107 ||
prasaariNee vishaaraa cha darpitaa darpaNapriyaa |
uttaanaadhomukhee suptaa vanchanyaakunchanee truTih ||
kraadinee yaatanaadaatree durgaa durgatinaashinee |
dharaadharasutaa dheeraa dharaadharakrutaalayaa || 109 ||
sucharitree tathaatree cha pootanaa pretamaalinee |
rambhorvashee menakaa cha kalihrutkaalakrutkashaa || 110 ||
hareeshTadevee herambamaataa haryaakshavaahanaa |
shikhaNDinee koNDapinee vetuNDee mantramayyapi || 111 ||
vajreshvaree lohadaNDaa durvigyeyaa duraasadaa |
jaalinee jaalapaa yaajyaa bhaginee bhagavatyapi || 112 ||
bhoujangee turvaraa babhru mahaneeyaa cha maanavee |
shreematee shreekaree gaarddhree sadaanandaa
gaNeshvaree || 113 ||
asandigdhaa shaashvataa cha siddhaa siddheshvareeDitaa |
jyeshThaa shreshThaa varishThaa cha koushaambee bhaktavatsalaa || 114 ||
indraneelanibhaa netree naayikaa cha trilochanaa |
vaarhaspatyaa bhaargavee chaa aatreyaangirasee tathaa ||
dhuryaadhihartree dhaaritree vikaTaa janmamochinee |
aapaduttaariNee druptaa pramitaa mitivarjitaa || 116 ||
chitrarekhaa chidaakaaraa chanchalaakshee chalatpradaa |
valaahakee pingasaTaa moolabhootaa vanecharee || 117 ||
khagee karandhamaa dhmaakshee samhitaa kerareendhanaa |
apunarbhavinee vaantariNee cha yamaganjinee || 118 ||
varNaateetaa shramaateetaa mruDaanee mruDavalabhaa |
dayaakaree damaparaa dambhaheenaadrutipriyaa || 119 ||
nirvaaNadaa cha nirbandhaa bhaavaabhaavavidhaayinee |
naihshreyasee nirvikalpaa nirbeejaa sarvabeejikaa || 120 ||
anaadyantaa bhedaheenaa bandhonmoolinyabaadhitaa |
niraabhaasaa manogamyaa saayujyaamrutadaayinee || 121 ||

|| iti mahaakaala samhitaayaam kaamakalaakaalee sahasranaama stotram sampoorNam || 

Wednesday, November 30, 2016

How Enjoy the World

You never enjoy the world aright, till the Sea itself floweth in your veins, till you are clothed with the heavens, and crowned with the stars: and perceive yourself to be the sole heir of the whole world, and more than so, because men are in it who are every one sole heirs as well as you. Till you can sing and rejoice and delight in God, as misers do in gold, and Kings in sceptres, you never enjoy the world.

Till your spirit filleth the whole world, and the stars are your jewels; till you are as familiar with the ways of God in all Ages as with your walk and table: till you are intimately acquainted with that shady nothing out of which the world was made: till you love men so as to desire their happiness, with a thirst equal to the zeal of your own: till you delight in God for being good to all: 
you never enjoy the world.

---by Thomas Traherne (1636-1674),
from "Centuries Of Meditations".

Saturday, November 26, 2016

Khamsa

Composer and performer  - Dhafer Youssef 
Poem - Khamsa "the Khamriyyat of Abu Nuwas" (Abū Nuwās al-Ḥasan ibn Hānī al-Ḥakamī)

Monday, November 21, 2016

Bhairava's Kapala

Kapala in Bhairava's hand is a powerful recognizable symbol frightening the modern man who understands it as terrible.
And in general, this is true with a particular point of view. Bhairava embodies the dreadful nature of Shiva, par excellence; his name is enough to testify this. Born out of his destructive anger, he is the personification of the exterminating function of Rudra in the Trimurti. About ambiguity of Bhairava's figure I wrote a little here or there, but this is never enough.  Rudra's manifestation in Bhairava form became central to the shaiva traditions related to the kApAlika branch of the old pAshupata form of the shaiva-shAsana known for understanding and accepting this symbol literally. Nevertheless, the skull as such powerful symbol for anyone, has a lot of other hidden meanings (it is the set of meanings, not one).
A Kapala ( "skull" in Sanskrit) is a cup made from a human skull used as a ritual implement (a bowl) in both Hindu Tantra and Buddhist Vajrayana.
Maharakta Ganapati
Apropos, the skull it is one of the principal practice supports of the Vajrayana yogin. Many of the deities of Vajrayana, including Mahasiddhas, Dakinis and Dharmapalas are depicted carrying a Kapala, usually in their left hand.
Vajrayogini
The buddhist skull cup Thod-pa is used in tantric ritual practices to represent the transformation of delusion into perfect wisdom. The skull also symbolises Great Bliss and is a potent symbol of impermanence.
Many ancient cultures retain special attitude to this symbol and primary, it carries the human mortality idea but in an important memento mori reminder. Because in the face of death that man's self-aware is born.
This is a very common symbol in Christianity for to pondering the earthly reality of our mortality and the eternal truth of the spiritual life. It was not unheard-of for medieval religious to keep a human skull about to aid them in their meditations.
 For the medieval alchemist, the skull symbolized purification from the false identity or poisoning ego that fights desperately for its survival but must be devoured in the flames of higher consciousness. Or for the ancient Celts, it was the seat of the soul. This theme is persistent throughout Celtic spiritual life and the symbol of the severed head may be regarded as the most typical and universal of their religious attitudes.
It can be continued but the quick-list of kapala symbolism include: Time and Time's overcoming, Temporary and Eternal, Power, Divinity, Gateway, Creation, Initiation, Concentration and so on. All these symbols, or supports, or tantric rituals can serve as tantric meditations to achieve a transcendental state of thought. Exactly, this is their direct appointment. The unfathomable figure of Bhairava holds all these meanings so far as we can understand it. But it brings us closer to an understanding of not only of impermanence, but also of spiritual awakening, the death of the false self, the Great Death. It means that one sees into one's own Nature, into the One that is neither born nor destroyed. When it brings all back to One. When the amR^ita-sravaNa nectar starts flowing from within the skull.
Om Bhairavaya Namah

Sunday, November 13, 2016

Shiva Gangadhara Arati

om jaya gangaadhara hara shiva jaya girijaadheesha |
shiva jaya girijaadheesha |
tvam maam paalaya nityam, tvam maam paalaya nityam
krupayaa jagadeesha, 
om hara hara hara mahaadeva || 1 ||
kailaase girishikhare kalpadruma vipine,
shiva kalpadruma vipine |
gunjati madhukarapunje |
kunjavane gahane,
om hara hara hara mahaadeva || 2 ||
kokila koojati khelati hamsaavali lalitaa,
shiva hamsaavali lalitaa |
rachayati kalaakalaapam
nrutyati mudasahitaa,
om hara hara hara mahaadeva || 3 ||
tasmillalita sudeshe shaalaa maNirachitaa,
shiva shaalaa maNirachitaa |
tanmadhye haranikaTe
gouree mudasahitaa, om hara hara hara mahaadeva || 4 ||
kreeDaam rachayati bhooshaam ranjita nijameesham, 
shiva ranjita nijameesham |
brahmaadika sura sevita
praNamati te sheersham, om hara hara hara mahaadeva || 5 ||
vibudha vadhoor bahu nrutyati hrudaye mudasahitaa, 
shiva hrudaye mudasahitaa |
kinnara gaanam kurute
sapta svara sahitaa, om hara hara hara mahaadeva || 6 ||
dhinakata thai thai dhinakata mrudanga vaadayate, 
shiva mrudanga vaadayate |
kvaNa kvaNa lalitaa veNuhu
madhuram naadayate, om hara hara hara mahaadeva || 7 ||
ruNa ruNa charaNe rachayati noopuram ujjvalitam, 
shiva noopuram ujjvalitam |
chakraavarte bhramayati
kurute taam dhika taam, om hara hara hara mahaadeva || 8 ||
taam taam lupa chupa taalam naadayate, shiva taalam naadayate |
angushTa angulin aadam
laasyakataam kurute, om hara hara hara mahaadeva || 9 ||
karpoora dyuti gouram panchaanana sahitam, 
shiva panchaanana sahitam |
trinayana shashidhara moulim
vishadhara kanTha yutaM, om hara hara hara mahaadeva || 10 ||
sundara jaTaa kalaapam paavakayuta bhaalam, 
shiva paavakayuta bhaalam |
Damaru trishoola pinaakam
karadhruta nrukapaalam, om hara hara hara mahaadeva || 11 ||
shankha ninaadam krutvaa jhallari naadayate, 
shiva jhallari naadayate |
neeraajayate brahmaa
vedaruchaam paThate, om hara hara hara mahaadeva || 12 ||
iti mrudu charaNa sarojam hrutakamale dhrutvaa, 
shiva hrutkamale dhrutvaa |
avalokayati mahesham, shivalokayati suresham |
eesham abhinatvaa, om hara hara hara mahaadeva || 13 ||
runDai rachayati maalaam pannagam upaveetam, 
shiva pannagam upaveetam |
vaama vibhaage girijaa, vaama vibhaage gauree |
roopam atilalitam, om hara hara hara mahaadeva || 14 ||
sundara sakala shareere kruta bhasma aabharaNam,
shiva kruta bhasma aabharaNam |
iti vrushabha dhvaja roopam, hara shiva shankara roopam |
taapa traya haraNam, om hara hara hara mahaadeva || 15 ||
dhyaanam aaratee samaye hrudaye iti krutvaa, 
shiva hrudaye iti krutvaa |
raamam trijaTaa naatham |
eesham abhinatvaa, om hara hara hara mahaadeva || 16 ||
sangeetam evam pratidina paThanam yah kurute, 
shiva paThanam yah kurute |
shiva saayujyam gacChati, hara saayujyam gacChati |
bhaktyaa yah shruNute, om hara hara hara mahaadeva || 17 ||
om jaya gangaadhara hara shiva jaya girijaadheesha, 
shiva jaya goureenaatha |
tvam maam paalaya nityam, tvam maam paalaya shambho |
krupayaa jagadeesha, om hara hara hara mahaadeva || 17 ||


Tuesday, November 1, 2016

My Heart's in the Highlands"My Heart's in the Highlands" is a 1789 song and poem by Robert Burns arranged by Estonian composer  Arvo Pärt.

Sunday, October 30, 2016

Happy Diwali to You

All darkness is far away 
As light is on its way
Wishing you all a very Happy Diwali!
Love