Wednesday, March 30, 2016

Through the Door of the Sun

From the Maitri Upanishad: Book VI, 30

Breaking through the door of the sun one goes up outward....

The one who, lamp-like, rests in the heart
Has endless rays,
White and black, brown and blue,
Tawny and faintly red.

A single one of these, set above,
Breaks through the circle of the sun,
And gains the world of Brahman.
By it folk go to the highest born.

It has another hundred rays
Arrayed above
By which one wins the very own homes
Of the troops of gods.

Below them, it has rays of many forms,
Faintly glowing.
By them here the powerless one
Wanders round to experience his actions.

So the blessed sun is the cause of creation, heaven, and release.Friday, March 25, 2016

Chandika Hridayam Stotra

asya shrI chaNDikA hR^idaya stotra mahAmantrasya . mArkkaNDeya R^iShiH\, anuShTupchChandaH\,
shrI chaNDikA devatA . hrAM bIjaM\, hrIM shaktiH\, hrUM kIlakaM\,
asya shrI chaNDikA prasAda siddhyarthe jape viniyogaH .
hrAM ityAdi ShaDa.nga nyAsaH .
dhyAna.n .
sarvama.ngaLa mA.ngalye shive sarvArttha sAdhike . sharaNye tryambake gaurI nArAyaNI namostute
.. brahmovAcha .
athAtassaM pravakShyAmi vistareNa yathAtatha.n . chaNDikA hR^idayaM guhyaM shR^iNuShvaikAgramAnasaH . . AUM aiM hrIM kLIM\, hrAM\, hrIM\, hrUM jaya jaya chAmuNDe\, chaNDike\, tridasha\, maNimakuTakoTIra sa.nghaTTita charaNAravinde\, gAyatrI\, sAvitrI\, sarasvati\, mahAhikR^itAbharaNe\, bhairavarUpa dhAriNI\, prakaTita da.nShTrogravadane\,ghore\, ghorAnanejvala jvalajjvAlA sahasraparivR^ite\, mahATTahAsa badharIkR^ita digantare\, sarvAyudha paripUrNNe\, kapAlahaste\, gajAjinottarIye\, bhUtavetALabR^indaparivR^ite\, prakanpita dharAdhare\, madhukaiTamahiShAsura\, dhUmralochana chaNDamuNDaraktabIja shu.nbhanishu.nbhAdi daityaniShkaNDhake\, kALarAtri\, mahAmAye\, shive\, nitye\, indrAgniyamanirR^iti varuNavAyu someshAna pradhAna shakti bhUte\, brahmAviShNu shivastute\, tribhuvanAdhArAdhAre\, vAme\, jyeShThe\, raudrya.nbike\, brAhmI\, mAheshvari\, kaumAri\, vaiShNavI sha.nkhinI vArAhIndrANI chAmuNDA shivadUti mahAkALi mahAlakShmI\, mahAsarasvatItisthite\, nAdamadhyasthite\, mahograviShoragaphaNAmaNighaTita makuTakaTakAdiratna mahAjvAlAmaya pAdabAhudaNDottamA.nge\,
mahAmahiShopari gandharva vidyAdharArAdhite\,
navaratnanidhikoshe tattvasvarUpe
vAkpANipAdapAyUpasthAtmike\,
shabdasparsharUparasagandhAdi svarUpe\,
tvakchakShuH shrotrajihvAghrANamahAbuddhisthite\,
AUM aiMkAra hrIM kAra kLIM kArahaste AM kro.n AgneyanayanapAtre praveshaya\,
drAM shoShaya shoShaya\,
drIM sukumAraya sukumAraya\,
shrI.n sarva.n praveshaya praveshaya\,
trailokyavara varNNini samasta chittaM vashIkaru vashIkaru mama shatrUn\,
shIghra.n mAraya mAraya\,
jAgrat svapna suShuptya vasthAsu asmAn rAjachorAgnijala vAta viShabhUta-shatrumR^ityu-jvarAdi sphoTakAdi nAnArogebhyoH nAnAbhichArebhyo nAnApavAdebhyaH parakarmma mantra tantra yantrauShadha shalyashUnya kShudrebhyaH samya~NmA.n rakSha rakSha\,
AUM aiM hrAM hrIM hrUM hraiM hraH\,
sphrAM sphrIM sphraiM sphrauM sphraH \
- mama sarva kAryANi sAdhaya sAdhaya huM phaT svAhA \
- rAja dvAre shmashAne vA vivAde shatru sa~NkaTe . bhUtAgni chora maddhyasthe mayi kAryANi sAdhaya .. svAhA .
chaNDikA hR^idaya.n guhya.n trisandhya.n yaH paThennaraH . sarva kAma prada.n pu.nsA.n bhukti mukti.n priyachchati ..

Monday, March 21, 2016

Don't Go to Sleep This Night

Don't go to sleep
this night
one night is worth
a hundred thousand souls

the night is generous
it can give you
a gift of the full moon
it can bless your soul
with endless treasure

every night when you feel
the world is unjust
never ending grace
descends from the sky
to soothe your souls

the night is not crowded like the day
the night is filled with eternal love
take this night
tight in your arms
as you hold a sweetheart

remember the water of life
is in the dark caverns
don't be like a big fish
stopping the life's flow
by standing in the mouth of a creek

even Mecca is adorned with black clothes
showing that the heavens
are ready to grace
the human soul

even one prayer
in the Mecca of a night
is like a hundred
no one can claim
sleep can build
a temple like this

during a night
the blessed prophet
broke all the idols and
God remained alone
to give equally to all
an endless love

---by Jalaloddin Rumi
Translated by Nader Khalili

Friday, March 18, 2016

Narasimha Kavacham

naarada uvaacha
indraadi deva vrundesha eeDyeshvara jagatpate |
mahaa vishNor nrusimhasya kavacham broohi me prabho |
yasya prapaThanaad vidvaan trailokya vijayee bhavet ||
brahma uvaacha
shruNu naarada vakshyaami putra shreshTha tapodhana |
kavacham narasimhasya trailokya vijayee bhavet || 1 ||
srashTaaham jagataam vatsa paThanaat dhaaraNaat yataha |
lakshmeer jagattrayam paati samhartaa cha maheshvaraha ||
paThanaad dhaaraNat devaah bahavashcha digeeshvaraaha |
brahma mantram ayam vakshye bhraantaadi vinivaakaram ||
yasya prasaadaat doorvaasaah trailokya vijayee bhavet |
paThanaad dhaaraNaat yosya shaastaa cha krodha bhairavaha ||
trailokya vijayasyaapi kavachasya prajaapatihi |
rushih cChandas tu gaayatree nrusimho devataa vibhuhu || 5 ||
kshaum beejam me shirah paatu chandravarNo mahaa manuhu |
om ugram veeram mahaavishNum jvalantam sarvato mukham ||
nrusimham bheeshaNam bhadram mrutyu~mrutyum namaamyaham |
dvaatrimshad aksharo mantro mantraraajah sura drumaha ||
kanTham paatu dhruvam kshraum hrud bhagavate chakshushee mama |
narasimhaaya cha jvaalaamaaline paatu karNakam || 8 ||
deepta damshTraaya cha tathaa agni netraaya naasikaam |
sarva rakshoghnaaya cha tathaa sarva bhoota hitaaya cha || 9 ||
sarva jvara vinaashaaya daha daha pada dvayam |
raksha raksha varmamantrah svaahaa paatu mukham mama ||
taaraadi raamachandraaya namah paatu hrudam mama |
kleem paayaad paarshva yugmam cha
taaro namah padam tataha || 11 ||
naaraayaNaaya naabhim cha aam hreem kraum kshaum cha hum phaT |
shaDaksharah kaTim paatu om namo bhagavate paadam || 12 ||
vaasudevaaya cha prushTham kleem krushNaaya kleem ooru dvayam |
kleem krushNaaya sadaa paatu jaanuni cha manottamaha ||
kleem glaum kleem shyaamalaangaaya namah paayaad pada dvayam |
kshraum narasimhaaya kshraum cha
sarvaangam me sadaavatu ||
iti te kathitam vatsa sarva mantraugha vigraham |
tava snehaan mayaakhyaatam gruhNeeyaat kavacham tataha ||
guru poojaam vidhaayaatha gruhNeeyaat kavacham tataha |
sarva puNyayuto bhootvaa sarva siddhi yuto bhavet || 16 ||
shatam awhTottaram chaasya purashcharyaa vidhih smrutaha |
havanaadeen dashaamshena krutvaa tat saadhakottamaha ||
tatah tu siddha kavacho roopeNa madanopamaha |
sparddhaam uddhoya bhavane lakshmeer
vaaNee vaset mukhe ||
pushpaanjalyashTakam dattvaa moolenaiva paThet sakrut |
api varsha sahasraaNaam poojaanaam phalam aapnuyaat || 19 ||
bhoorje vilikhya guTikaa svarNasyaam dhaarayet yadi |
kanThe vaa dakshiNe baahau narasimho bhavet svayam || 20 ||
yoshid vaama bhuje chaiva purusho dakshiNe kare |
vibhrayaat kavacham puNyam sarva siddhiyuto bhavet || 21 ||
kaaka vandhyaa cha yaa naari mruta vatsaa cha yaa bhavet |
janma vandyaa nashTa putra bahu putravatee bhavet || 22 ||
kavachasya prasaadena jeevana mukto bhaven naraha |
trailokyam kshobhayatyevam trailokya vijayee bhavet || 23 ||
bhoota preta pishaachaashcha raakshasaa daanavaashcha ye |
tam drushTvaa prapalaayante deshaad
deshaantaram dhruvam ||
yasmin gruhe cha kavacham graame vaa yadi tishThati |
tad deshantu parityajya prayaantihyati doorataha || 25 ||


Om Narasimhaya Namaha

Tuesday, March 15, 2016

Aikamatya Suktam

This is the last hymn of the Rig Veda Samhita (dashamam manDalam, ekanavatyuttara-shatatamam sUktam). It is also called the samvada suktam. This prayer is very important to bring people together to work in unison for the common goal of peace.

1-4 chatur-ruchasyAsya sUktasyAngirasa samvanana rishihi
1 – prathamarcho-agnih
2-4 dvitIyAdit-Ruchasya cha sangyAnam devate
1-2, 4 – prathamA-dvitIyA-chaturthI-nAmRuchAnuShTup
3 - tRutIyAyAshcha triShTup ChandasI
samsamidyuvase vruShannagne vishvAnyarya A |
iLaspade samidhyase sa no vasUnyA bhara || 1 ||
sam gacChadhvam sam vadadhvam sam vo manAmsi jAnatAm |
devA bhAgam yathA pUrve sanjAnAnA upAsate ||2||
samAno mantrah samitih samAnI samAnam manah saha chittameShAm |
samAnam mantramabhi mantraye vah samAnena vo haviShA juhomi || 3 ||
samAnI va AkUtih samAnA hRudayAni vah |
samAnamastu vo mano yathA vah susahAsati || 4 || 
YOU, mighty Agni, gather up all that is precious for your friend.
Bring us all treasures as you art enkindled in libation's place
Assemble, speak together: let your minds be all of one accord,
As ancient Gods, unanimous sit down to their appointed share.
The place is common, common the assembly,
common the mind, so be their thought united.
A common purpose do I lay before you,
and worship with your general oblation.
One and the same be your resolve,
and be your minds of one accord.
United be the thoughts of all that all may happily agree.

Thursday, March 10, 2016

By the Flood of Your Tears

When by the flood of your tears
the inner and the outer have fused into one,
you will find Her whom you
sought with such anguish,
nearer than the nearest,
the very breath of life,
the very core of every heart.

---by Sri Anandamayi Ma (1896 – 1982)

Tuesday, March 8, 2016

Anbe Sivam


I'll wreathe Him in garland, I'll hug Him to heart;
 I'll sing Him His Name and dance with gift of flowers;
 Singing and dancing seek the Lord;
 This alone I know, only too well I know.

From "Shiva's Tirumantiram" written by Tirumular 


OM NAMAH SHIVAYAMonday, March 7, 2016

Shiva Panchakshari Mantra (Ghanapatha)


shiva panchaaksharee mantraha

|| samhitaa paaThaha ||
namah shivaaya cha |

|| pada paaThaha ||
namah | shivaaya | cha |

|| krama paaThaha ||
namah shivaaya | shivaaya cha |

|| jaTaa paaThaha ||
namah shivaaya shivaaya namo namah shivaaya |
shivaaya cha cha shivaaya shivaaya cha |

|| ghana paaThaha ||
namah shivaaya shivaaya namo namah shivaaya cha cha shivaaya cha cha shivaaya namo namah shivaaya cha |
shivaaya cha cha shivaaya shivaaya cha |


OM NAMAH SHIVAYA

Laghu Rudra Abhishekam

om sarva devebhyo nama:
om namo bhavaaya sharvaaya rudraaya varadaaya cha |
pashunaam pataye nityam ugraaya cha kapardine || 1 ||
mahaadevaaya bheemaaya tryambakaaya shivaaya cha |
eeshaanaaya makhanghaaya namaste makhaghaati ne || 2 ||
kumaara gurave nityam neela greevaaya vedhase |
pinaakine havishyaaya satyaaya vibhave sadaa |
vilohitaaya dhoomraaya vyaadhine naparaajite || 3 ||
nityam neela sheekhanDaaya shooline divya chakshushe |
hantre goptre trinetraaya vyaadhaaya cha suretase || 4 ||
achintyaaya ambikaa bhartre sarva devastutaaya cha |
vrishabha dhvajaaya mruDaaya jaTine brahmachaariNe || 5 ||
tapyamaanaaya salile brahmaNyaaya ajitaaya cha |
vishvaatmane vishvasruje vishvam aavrutya tishThate || 6 ||
namo namaste satyaaya bhootaanaam prabhaave nama: |
pancha vaktraaya sharvaaya shankaraaya shivaaya cha || 7 ||
namostu vaachaspataye prajaanaam pataye nama: |
namo vishvasya pataye mahataam pataye nama: || 8 ||
nama: sahasra sheershaaya sahasra bhuja manyathe |
sahasra netra paadaaya namo sankhyeya karmaNe || 9 ||
namo hiraNya varNaaya hiraNya kavachaaya cha |
bhakta anukampine nityam sidhyataam no vara: prabho || 10 ||
evam stutvaa mahaadevam vaasudeva: sahaarjuna: |
prasaadayaamaasa: bhavam tadaa shastropa labdhaye || 11 ||

|| iti laghu rudraabhishekam sampoorNam ||
OM NAMAH SHIVAYA

Great Night of Shiva

May Lord bless us this Great Night!


OM NAMAH SHIVAYA
Thursday, March 3, 2016

Amba Shiva Shankari

ambaa shiva shankari
jagadambaa parameshvari
ambaa mookaambaa herambaa jananiye
ambaa mookaambaa herambaa janani
soorya bimbe sourambe naa nambidaruve
shaaradaambaa shivashankari
gouree hari sodaree bhaya doori karuNaakari
teere onkaare vistaare mundina daari
tore nistaare gambheere vandipe
shaaradaambaa shivashankari
daasaatmakay shaambhavee vara paadaantakay bhairavi
vaadaa kailaasaa gireesha nambide ninna
eesha sarvesha parameshana priya
shaaradaambaa shivashankari
shaante jayabhaarati guNavante ninagaarati
santata nende nanna antarangadoLu nee
kaante vedaante nishchinte shaaradaa maate
ambaa shivashankari
ambaa mookaambaa herambaa jananiye
ambaa mookaambaa herambaa janani
sooryabimbe sourambe naa nambidaruve
shaaradaambaa shivashankari
ambaa shivashankari
jagadambaa parameshvari

Tuesday, March 1, 2016

Ganesha Stotram from Narada Purana

From Narada Purana

praNamya shirasaa devam gaureeputram vinaayakam |
bhaktaavaasam smaren nityam aayu: kaamaartha siddhaye ||
prathamam vakratuNDam cha ekadantam dviteeyakam |
triteeyam krishNapingaaksham gajavaktram chaturthakam ||
lambodaram panchamam cha shashTham vikaTameva cha |
saptamam vighnaraajam cha dhoomravarNam tathaashTamam ||
navamam bhaalachandram cha dashamam tu vinaayakam |
ekaadasham gaNapatim dvaadasham tu gajaananam || 4 ||
dvaadashaitaani naamaani trisandhyam yah paThen naraha |
na cha vighnabhayam tasya sarvasiddhikaram prabho || 5 ||
vidyaarthee labhate vidyaam dhanaarthee labhate dhanam |
putraarthee labhate putraan mokshaarthee labhate gatim ||
japet gaNapatistotram shaDbhir maasai: phalam labhet |
samvatsareNa siddhim cha labhate naatra samshaya: || 7 ||
ashTabhyo braahmaNebhyashcha likhitvaa yah samarpayet |
tasya vidyaa bhavet sarvaa gaNeshasya prasaadata: || 8 ||

iti naarada puraaNe sankaTa naashana gaNesha stotram sampoorNam