Wednesday, May 27, 2015

Gayatri Kavacham

shrIgaNeshAya namaH |

yAj~navalkya uvAcha |
svAmin sarvajagannAtha saMshayo.asti mahAnmama |
chatuHShaShThikalAnAM cha pAtakAnAM cha tadvada ||
muchyate kena puNyena brahmarUpaM kathaM bhavet |
dehashcha devatArUpo man{}trarUpo visheShataH ||
brahmovAcha |
kramataH shrotumicChAmi kavachaM vidhipUrvakam |
OM asya shrIgAyatrIkavachasya brahmaviShNurudrA R^iShayaH |
R^igyajuHsAmA.atharvANi ChandA.nsi |
parabrahmasvarUpiNI gAyatrI devatA |
bhUH bIjam | bhuvaH shaktiH | svaH kIlakam |
shrIgAyatrIprItyarthe jape viniyogaH |
OM bhUrbhuvaH svaH tatsavituriti hR^idayAya namaH |
OM bhUrbhuvaH svaH vareNyamiti shirase svAhA |
OM bhUrbhuvaH svaH bhargo devasyeti shikhAyai vaShaT |
OM bhUrbhuvaH svaH dhImahIti kavachAya hum |
OM bhUrbhuvaH svaH dhiyo yo naH iti netratrayAya vauShaT |
OM bhUrbhuvaH svaH prachodayAditi astrAya phaT |

atha dhyAnam |
muktAvidrumahemanIladhavalachChAyairmukhaistrIkShaNai\-
ryuktAmindunibaddharatnamukuTAM tattvArthavarNAtmikAm |
gAyatrIM varadAbhayA~NkushakashAM shubhraM kapAlaM guNaM
sha.nkha, chakramathAravinduyugalaM hastairvahantIM bhaje ||
OM gAyatrI pUrvataH pAtu sAvitrI pAtu dakShiNe |
brahmavidyA tu me pashchAduttare mAM sarasvatI || 1||
pAvakIM cha dishaM rakShetpAvakojjvalashAlinI |
yAtudhAnIM dishaM rakShedyAtudhAnagaNArdinI || 2||
pAvamAnIM dishaM rakShetpavamAnavilAsinI |
dishaM raudrImavatu me rudrANI rudrarUpiNI || 3||
UrdhvaM brahmANI me rakShedadhastAdvaiShNavI tathA |
evaM dasha disho rakShetsarvato bhuvaneshvarI || 4||
tatpadaM pAtu me pAdau ja.nghe me savituH padam |
vareNyaM kaTideshaM tu nAbhiM bhargastathaiva cha || 5||
devasya me tu hR^idayaM dhImahIti galaM tathA |
dhiyo me pAtu jihvAyAM yaH padaM pAtu lochane || 6||
lalATe naH padaM pAtu mUrddhAnaM me prachodayAt |
tadvarNaH pAtu mUrddhAnaM sakAraH pAtu bhAlakam || 7||
chakShuShI me vikArastu shrotraM rakShettu kArakaH |
nAsApuTe vakAro me rekArastu kapolayoH || 8||
NikArastvadharoShThe cha yaMkArastvadharoShThake |
Asyamadhye bhakArastu rgokArashchibuke tathA || 9||
dekAraH kaNThadeshe cha vakAraH skandhadeshayoH |
syakAro dakShiNaM hastaM dhIkAro vAmahastake || 10||
makAro hR^idayaM rakSheddhikAro jaTharaM tathA |
dhikAro nAbhideshaM tu yokArastu kaTidvayam || 11||
guhyaM rakShatu yokAra Uru me naH padAkSharam |
prakAro jAnunI rakShechchokAro ja.nghadeshayoH || 12||
dakAro gulphadeshaM tu yAtkAraH pAdayugmakam |
jAtavedeti gAyatrI tryambaketi dashAkSharA || 13||
sarvataH sarvadA pAtu ApojyotIti ShoDashI |
idaM tu kavachaM divyaM bAdhAshatavinAshakam || 14||
chatuHShaShThikalAvidyAsakalaishvaryasiddhidam |
japArambhe cha hR^idayaM japAnte kavachaM paThet || 15||
strIgobrAhmaNamitrAdidrohAdyakhilapAtakaiH |
muchyate sarvapApebhyaH paraM brahmAdhigachChati || 16||

|| iti shrImadvasiShThasaMhitAyAM gAyatrIkavachaM sampUrNam ||

1008 Names of Gayatri Devi

Sri Gayatri's 108 names are here

1 OM achintyalakShaNAyai namaH |
2 OM avyaktAyai namaH |
3 OM arthamAtR^imaheshvaryai namaH |
4 OM amR^itArNavamadhyasthAyai namaH |
5 OM ajitAyai namaH |
6 OM aparAjitAyai namaH |
7 OM aNimAdiguNAdharAyai namaH |
8 OM arkamaNDalasa.nsthitAyai namaH |
9 OM ajarAyai namaH |
10 OM ajAyai namaH |
11 OM aparAyai namaH |
12 OM adharmAyai namaH |
13 OM akShasUtradharAyai namaH |
14 OM adharAyai namaH |
15 OM akArAdikShakArAntAyai namaH |
16 OM ariShadvargabhedinyai namaH |
17 OM a~njanAdripratikAshAyai namaH |
18 OM a~njanAdrinivAsinyai namaH |
19 OM adityai namaH |
20 OM ajapAyai namaH |
21 OM avidyAyai namaH |
22 OM aravindanibhekShaNAyai namaH |
23 OM antarbahisthitAyai namaH |
24 OM avidyAdhva.nsinyai namaH |
25 OM antarAtmikAyai namaH |
26 OM ajAyai namaH |
27 OM ajamukhavAsAyai namaH |
28 OM aravindanibhAnanAyai namaH |
29 OM ardhamAtrAyaivya~njanavarNAtmikAyai namaH |
30 OM arthadAnaj~nAyai namaH |
31 OM arimaNDalamardinyai namaH |
32 OM asurAghnyai namaH |
33 OM amAvAsyAyai namaH |
34 OM alAkShighnyai namaH |
35 OM antyajArchitAyai namaH |
36 OM AdilakShmyai namaH |
37 OM Adishaktyai namaH |
38 OM AkR^ityai namaH |
39 OM AyatAnanAyai namaH |
40 OM AdityapadavichArAyai namaH |
41 OM AdityaparisevitAyai namaH |
42 OM AchAryAyai namaH |
43 OM AvartanAyai namaH |
44 OM AchArAyai namaH |
45 OM AdimUrtinivAsinyai namaH |
46 OM Agneyyai namaH |
47 OM Amaryai namaH |
48 OM AdyAyai namaH |
49 OM ArAdhyAyai namaH |
50 OM AsanasthitAyai namaH |
51 OM AdhAranilayAyai namaH |
52 OM AdhArAyai namaH |
53 OM AkAshAntanivAsinyai namaH |
54 OM AdyAkShara samayuktAyai namaH |
55 OM AntarAkAsharUpiNyai namaH |
56 OM AdityamaNDalagatAyai namaH |
57 OM AntaradhvAntanAshinyai namaH |
58 OM indirAyai namaH |
59 OM iShTadAyai namaH |
60 OM iShTAyai namaH |
61 OM indivaranivekShaNAyai namaH |
62 OM irAvatyai namaH |
63 OM indrapadAyai namaH |
64 OM indrANyai namaH |
65 OM indurUpiNyai namaH |
66 OM ikShukodaNDasa.nyuktAyai namaH |
67 OM iShusandhAnakAriNyai namaH |
68 OM indranIlasamAkArAyai namaH |
69 OM iDApi~NgalarUpiNyai namaH |
70 OM indrAkShyai namaH |
71 OM Ishvaryai namaH |
72 OM IhAtrayavivarjitAyai namaH |
73 OM umAyai namaH |
74OM uShAyai namaH |
75 OM uDunibhAyai namaH |
76 OM urvArukaphalAnanAyai namaH |
77 OM uDuprabhAyai namaH |
78 OM uDumatyai namaH |
79 OM uDupAyai namaH |
80 OM uDumadhyagAyai namaH |
81 OM UrdhAyai namaH |
82 OM Urdhakeshyai namaH |
83 OM UrdhAdhogatibhedinyai namaH |
84 OM UrdhvavAhupriyAyai namaH |
85 OM UrmimAlAvAggranthadAyinyai namaH |
86 OM R^itAyai namaH |
87 OM R^iShyai namaH |
88 OM R^itumatyai namaH |
89 OM R^iShidevanAmasakR^itAyai namaH |
90 OM R^igvedAyai namaH |
91 OM R^iNahartryai namaH |
92 OM R^iShimaNDalachAriNyai namaH |
93 OM R^iddhidAyai namaH |
94 OM R^ijumArgasthAyai namaH |
95 OM R^ijudharmAyai namaH |
96 OM R^ijupradAyai namaH |
97 OM R^igvedanilayAyai namaH |
98 OM R^ijvyai namaH |
99 OM luptadharmapravartinyai namaH |
100 OM lutArivarasambhUtAyai namaH |
101 OM lutAdiviShahAriNyai namaH |
102 OM ekAkSharAyai namaH |
103 OM ekamAtrAyai namaH |
104 OM ekAyai namaH |
105 OM ekaikaniShThitAyai namaH |
106 OM aindryai namaH |
107 OM airAvatArUDhAyai namaH |
108 OM aihikAmuShmikapradAyai namaH |
109 \ \ OM o~NkArAyai namaH |
110 \ \ OM oShadhyai namaH |
111 \ \ OM otAyai namaH |
112 \ \ OM otaprotanivAsinyai namaH |
113 \ \ OM aurbhAyai namaH |
114 \ \ OM auShadhasampannAyai namaH |
115 \ \ OM aupAsanaphalapradAyai namaH |
116 \ \ OM aNDamadhyasthitAyai namaH |
117 \ \ OM aHkAramanurUpiNyai##[##visargarUpiNyai##]## namaH |
118 \ \ OM kAtyAyanyai namaH |
119 \ \ OM kAlarAtryai namaH |
120 \ \ OM kAmAkShyai namaH |
121 \ \ OM kAmasundaryai namaH |
122 \ \ OM kamalAyai namaH |
123 \ \ OM kAminyai namaH |
124 \ \ OM kAntAyai namaH |
125 \ \ OM kAmadAyai namaH |
126 \ \ OM kAlakaNThinyai namaH |
127 \ \ OM karikumbhastanabharAyai namaH |
128 \ \ OM karavIrasuvAsinyai namaH |
129 \ \ OM kalyANyai namaH |
130 \ \ OM kuNDalavatyai namaH |
131 \ \ OM kurukShetranivAsinyai namaH |
132 \ \ OM kuruvindadalAkArAyai namaH |
133 \ \ OM kuNDalyai namaH |
134 \ \ OM kumudAlayAyai namaH |
135 \ \ OM kAlajihvAyai namaH |
136 \ \ OM karAlAsyAyai namaH |
137 \ \ OM kAlikAyai namaH |
138 \ \ OM kAlarUpiNyai namaH |
139 \ \ OM kAmanIyaguNAyai namaH |
140 \ \ OM kAntyai namaH |
141 \ \ OM kalAdhArAyai namaH |
142 \ \ OM kumudvatyai namaH |
143 \ \ OM kaushikyai namaH |
144 \ \ OM kamalAkArAyai namaH |
145 \ \ OM kAmachAraprabha~njinyai namaH |
146 \ \ OM kaumAryai namaH |
147 \ \ OM karuNApA~Ngyai namaH |
148 \ \ OM kakuvantAyai namaH |
149 \ \ OM karipriyAyai namaH |
150 \ \ OM kesharyai namaH |
151 \ \ OM keshavanutAyai namaH |
152 \ \ OM kadambAyai namaH |
153 \ \ OM kusumapriyAyai namaH |
154 \ \ OM kAlindyai namaH |
155 \ \ OM kAlikAyai namaH |
156 \ \ OM kA~nchyai namaH |
157 \ \ OM kalashodbhavasa.nstutAyai namaH |
158 \ \ OM kAmamAtAyai namaH |
159 \ \ OM kratumatyai namaH |
160 \ \ OM kAmarUpAyai namaH |
161 \ \ OM kR^ipAvatyai namaH |
162 \ \ OM kumAryai namaH |
163 \ \ OM kuNDanilayAyai namaH |
164 \ \ OM kirAtyai namaH |
165 \ \ OM kIravAhanAyai namaH |
166 \ \ OM kaikeyyai namaH |
167 \ \ OM kokilAlApAyai namaH |
168 \ \ OM ketakIkusumapriyAyai namaH |
169 \ \ OM kamaNDaludharAyai namaH |
170 \ \ OM kAlyai namaH |
171 \ \ OM karmanirmUlakAriNyai namaH |
172 \ \ OM kalaha.nsagatyai namaH |
173 \ \ OM kakShAyai namaH |
174 \ \ OM kR^itakautukama~NgalAyai namaH |
175 \ \ OM kasturItilakAyai namaH |
176 \ \ OM kamarAyai namaH |
177 \ \ OM karindragamanAyai namaH |
178 \ \ OM kuhvai namaH |
179 \ \ OM karpUralepanAyai namaH |
180 \ \ OM kR^iShNAyai namaH |
181 \ \ OM kapilAyai namaH |
182 \ \ OM kuharAshrayAyai namaH |
183 \ \ OM kUTasthAyai namaH |
184 \ \ OM kudharAyai namaH |
185 \ \ OM kamarAyai namaH |
186 \ \ OM kukShisthAkhilaviShTapAyai namaH |
187 \ \ OM khaDgakheTadharAyai namaH |
188 \ \ OM kharvAyai namaH |
189 \ \ OM khecharyai namaH |
190 \ \ OM khagavAhanAyai namaH |
191 \ \ OM khaTTA~NgadhAriNyai namaH |
192 \ \ OM khyAtAyai namaH |
193 \ \ OM khagorAjoparisthitAyai namaH |
194 \ \ OM khalaghnyai namaH |
195 \ \ OM khaNDitajarAyai namaH |
196 \ \ OM khaDAkShyAnapradAyinyai namaH |
197 \ \ OM khaNDendutilakAyai namaH |
198 \ \ OM ga~NgAyai namaH |
199 \ \ OM gaNeshaguhapUjitAyai namaH |
200 \ \ OM gAyatryai namaH |
201 \ \ OM gomatyai namaH |
202 \ \ OM gItAyai namaH |
203 \ \ OM gAndhAryai namaH |
204 \ \ OM gAnalolupAyai namaH |
205 \ \ OM gautamyai namaH |
206 \ \ OM gAminyai namaH |
207 \ \ OM gAdhAyai namaH |
208 \ \ OM gandharvApsarasevitAyai namaH |
209 \ \ OM govindacharaNAkrAntAyai namaH |
210 \ \ OM guNatrayavibhAvitAyai namaH |
211 \ \ OM gandharvyai namaH |
212 \ \ OM gahvaryai namaH |
213 \ \ OM gotrAyai namaH |
214 \ \ OM girIshAyai namaH |
215 \ \ OM gahanAyai namaH |
216 \ \ OM gamyai namaH |
217 \ \ OM guhAvAsAyai namaH |
218 \ \ OM guNavatyai namaH |
219 \ \ OM gurupApapraNAsinyai namaH |
220 \ \ OM gurvyai namaH |
221 \ \ OM guNavatyai namaH |
222 \ \ OM guhyAyai namaH |
223 \ \ OM goptavyAyai namaH |
224 \ \ OM guNadAyinyai namaH |
225 \ \ OM girijAyai namaH |
226 \ \ OM guhyamAta~Ngyai namaH |
227 \ \ OM garuDadhvajavallabhAyai namaH |
228 \ \ OM garvApahAriNyai namaH |
229 \ \ OM godAyai namaH |
230 \ \ OM gokularabhAyai namaH |
231 \ \ OM gadAdharAyai namaH |
232 \ \ OM gokarNanilayAsaktAyai namaH |
233 \ \ OM guhyamaNDalavartinyai namaH |
234 \ \ OM gharmadAyai namaH |
235 \ \ OM ghanadAyai namaH |
236 \ \ OM ghaNTAyai namaH |
237 \ \ OM ghoradAnavamardinyai namaH |
238 \ \ OM ghR^iNimantramayyai namaH |
239 \ \ OM gheShAyai namaH |
240 \ \ OM ghanasampAtadAyinyai namaH |
241 \ \ OM ghaNTAravapriyAyai namaH |
242 \ \ OM ghrANAyai namaH |
243 \ \ OM ghR^iNisantuShTikAriNyai namaH |
244 \ \ OM ghanArimaNDalAyai namaH |
245 \ \ OM ghUrNAyai namaH |
246 \ \ OM ghR^itAchyai namaH |
247 \ \ OM ghaNaveginyai namaH |
248 \ \ OM GYAnadhAtumayyai namaH |
249 \ \ OM charchAyai namaH |
250 \ \ OM charchitAyai namaH |
251 \ \ OM chAruhAsinyai namaH |
252 \ \ OM chaTulAyai namaH |
253 \ \ OM chaNDikAyai namaH |
254 \ \ OM chitrAyai namaH |
255 \ \ OM chitramAlyavibhUShitAyai namaH |
256 \ \ OM chaturbhujAyai namaH |
257 \ \ OM chArudantAyai namaH |
258 \ \ OM chAturyai namaH |
259 \ \ OM charitapradAyai namaH |
260 \ \ OM chUlikAyai namaH |
261 \ \ OM chitravastrAntAyai namaH |
262 \ \ OM chandramaHkarNakuNDalAyai namaH |
263 \ \ OM chandrahAsAyai namaH |
264 \ \ OM chArudAtryai namaH |
265 \ \ OM chakoryai namaH |
266 \ \ OM chandrahAsinyai namaH |
267 \ \ OM chandrikAyai namaH |
268 \ \ OM chandradhAtryai namaH |
269 \ \ OM chauryai namaH |
270 \ \ OM chorAyai namaH |
271 \ \ OM chaNDikAyai namaH |
272 \ \ OM cha~nchadvAgavAdinyai namaH |
273 \ \ OM chandrachUDAyai namaH |
274 \ \ OM choravinAshinyai namaH |
275 \ \ OM chAruchandanaliptA~Ngyai namaH |
276 \ \ OM cha~nchachchAmaravijitAyai namaH |
277 \ \ OM chArumadhyAyai namaH |
278 \ \ OM chArugatyai namaH |
279 \ \ OM chaNDilAyai namaH |
280 \ \ OM chandrarUpiNyai namaH |
281 \ \ OM chAruhomapriyAyai namaH |
282 \ \ OM chArvAyai namaH |
283 \ \ OM charitAyai namaH |
284 \ \ OM chakrabAhukAyai namaH |
285 \ \ OM chandramaNDalamadhyasthAyai namaH |
286 \ \ OM chandramaNDaladarpaNAyai namaH |
287 \ \ OM chakravAkastanyai namaH |
288 \ \ OM cheShTAyai namaH |
289 \ \ OM chitrAyai namaH |
290 \ \ OM chAruvilAsinyai namaH |
291 \ \ OM chitsvarUpAyai namaH |
292 \ \ OM chandavatyai namaH |
293 \ \ OM chandramAyai namaH |
294 \ \ OM chandanapriyAyai namaH |
295 \ \ OM chodayitryai namaH |
296 \ \ OM chirapraj~nAyai namaH |
297 \ \ OM chAtakAyai namaH |
298 \ \ OM chAruhetukyai namaH |
299 \ \ OM ChatrayAtAyai namaH |
300 \ \ OM ChatradharAyai namaH |
301 \ \ OM ChAyAyai namaH |
302 \ \ OM ChandaparichChadAyai namaH |
303 \ \ OM ChAyAdevyai namaH |
304 \ \ OM ChidranakhAyai namaH |
305 \ \ OM ChannendriyavisarpiNyai namaH |
306 \ \ OM ChandonuShTuppratiShThAntAyai namaH |
307 \ \ OM Chidropadravabhedinyai namaH |
308 \ \ OM ChedAyai namaH |
309 \ \ OM Chatreshvaryai namaH |
310 \ \ OM ChinnAyai namaH |
311 \ \ OM ChurikAyai namaH |
312 \ \ OM ChelanpriyAyai namaH |
313 \ \ OM jananyai namaH |
314 \ \ OM janmarahitAyai namaH |
315 \ \ OM jAtavedAyai namaH |
316 \ \ OM jaganmayyai namaH |
317 \ \ OM jAhnavyai namaH |
318 \ \ OM jaTilAyai namaH |
319 \ \ OM jetryai namaH |
320 \ \ OM jarAmaraNavarjitAyai namaH |
321 \ \ OM jambudvIpavatyai namaH |
322 \ \ OM jvAlAyai namaH |
323 \ \ OM jayantyai namaH |
324 \ \ OM jalashAlinyai namaH |
325 \ \ OM jitendriyAyai namaH |
326 \ \ OM jitakrodhAyai namaH |
327 \ \ OM jitAmitrAyai namaH |
328 \ \ OM jagatpriyAyai namaH |
329 \ \ OM jAtarUpamayyai namaH |
330 \ \ OM jihvAyai namaH |
331 \ \ OM jAnakyai namaH |
332 \ \ OM jagatyai namaH |
333 \ \ OM jayAyai namaH |
334 \ \ OM janitryai namaH |
335 \ \ OM jahnutanayAyai namaH |
336 \ \ OM jagattrayahitaiShiNyai namaH |
337 \ \ OM jvAlamulyai namaH |
338 \ \ OM japavatyai namaH |
339 \ \ OM jvaraghnyai namaH |
340 \ \ OM jitaviShTapAyai namaH |
341 \ \ OM jitAkrAntamayyai namaH |
342 \ \ OM jvAlAyai namaH |
343 \ \ OM jAgratyai namaH |
344 \ \ OM jvaradevatAyai namaH |
345 \ \ OM jvalantyai namaH |
346 \ \ OM jaladAyai namaH |
347 \ \ OM jyeShThAyai namaH |
348 \ \ OM jyAghoShasphoTadi~Nmukhyai namaH |
349 \ \ OM jambhinyai namaH |
350 \ \ OM jR^imbhanAyai namaH |
351 \ \ OM jR^imbhAyai namaH |
352 \ \ OM jvalanmaNikyakuNDalAyai namaH |
353 \ \ OM jhi~njhikAyai namaH |
354 \ \ OM jhaNanirghoShAyai namaH |
355 \ \ OM jha~njhAmArutaveginyai namaH |
356 \ \ OM jhallakIvAdyakushalAyai namaH |
357 \ \ OM ~narUpAyai namaH |
358 \ \ OM ~nabhujAyai namaH |
359 \ \ OM Ta~Nkabhedinyai namaH |
360 \ \ OM Ta~NkabANasamAyuktAyai namaH |
361 \ \ OM Ta~Nkinyai namaH |
362 \ \ OM Ta~Nkabhedinyai namaH |
363 \ \ OM Ta~NkIgaNakR^itAghoShAyai namaH |
364 \ \ OM Ta~NkanIyamahorasAyai namaH |
365 \ \ OM Ta~NkArakAriNyai namaH |
366 \ \ OM Tha Tha shabdaninAdinyai namaH |
367 \ \ OM DAmaryai namaH |
368 \ \ OM DAkinyai namaH |
369 \ \ OM DimbhAyai namaH |
370 \ \ OM DuNDamAraikanirjitAyai namaH |
371 \ \ OM DAmarItantramArgasthAyai namaH |
372 \ \ OM DaNDaDamarunAdinyai namaH |
373 \ \ OM DiNDiravasahAyai namaH |
374 \ \ OM DimbhalasAkrIDAparAyaNAyai namaH |
375 \ \ OM DhuNDhivighneshajananyai namaH |
376 \ \ OM DhakAhastAyai namaH |
377 \ \ OM DhilivrajAyai namaH |
378 \ \ OM nityaj~nAnAyai namaH |
379 \ \ OM nirupaNAyai namaH |
380 \ \ OM nirguNAyai namaH |
381 \ \ OM narmadAyai namaH |
382 \ \ OM triguNAyai namaH |
383 \ \ OM tripadAyai namaH |
384 \ \ OM tantryai namaH |
385 \ \ OM tulasyai namaH |
386 \ \ OM taruNAdityasa~NkashAyai namaH |
387 \ \ OM tAmasyai namaH |
388 \ \ OM tuhinAyai namaH |
389 \ \ OM turAyai namaH |
390 \ \ OM trikAlaj~nAnasampannAyai namaH |
391 \ \ OM trivalyai namaH |
392 \ \ OM trilochanAyai namaH |
393 \ \ OM trishaktyai namaH |
394 \ \ OM tripurAyai namaH |
395 \ \ OM tu~NgAyai namaH |
396 \ \ OM tura~NgavadanAyai namaH |
397 \ \ OM timi~NgilagilAyai namaH |
398 \ \ OM tIvrAyai namaH |
399 \ \ OM trishrotAyai namaH |
400 \ \ OM tAmasAdinyai namaH |
401 \ \ OM tantramantravisheShaj~nAyai namaH |
402 \ \ OM tanumadhyAyai namaH |
403 \ \ OM triviShTapAyai namaH |
404 \ \ OM trisandhyAyai namaH |
405 \ \ OM tristanyai namaH |
406 \ \ OM toShAsa.nsthAyai namaH |
407 \ \ OM tAlapratApinyai namaH |
408 \ \ OM tATa~Nkinyai namaH |
409 \ \ OM tuShArAbhAyai namaH |
410 \ \ OM tuhinAchalavAsinyai namaH |
411 \ \ OM tantujAlasamAyuktAyai namaH |
412 \ \ OM tArahArAvalipriyAyai namaH |
413 \ \ OM tilahomapriyAyai namaH |
414 \ \ OM tIrthAyai namaH |
415 \ \ OM tamAlakusumAkR^ityai namaH |
416 \ \ OM taptakA~nchanasa.nkAshAyai namaH |
417 \ \ OM tArakAyai namaH |
418 \ \ OM triyutAyai namaH |
419 \ \ OM tanvyai namaH |
420 \ \ OM trisha~NkuparivAritAyai namaH |
421 \ \ OM talodaryai namaH |
422 \ \ OM tirobhAsAyai namaH |
423 \ \ OM tATa~NkapriyavAdinyai namaH |
424 \ \ OM trijaTAyai namaH |
425 \ \ OM tittiryai namaH |
426 \ \ OM tR^iShNAyai namaH |
427 \ \ OM trividhAyai namaH |
428 \ \ OM taruNAkR^ityai namaH |
429 \ \ OM taptakA~nchanabhUShaNAyai namaH |
430 \ \ OM trayambakAyai namaH |
431 \ \ OM trivargAyai namaH |
432 \ \ OM trikAlaj~nAnadAyinyai namaH |
433 \ \ OM tarpaNAyai namaH |
434 \ \ OM tR^iptidAyai namaH |
435 \ \ OM tR^iptAyai namaH |
436 \ \ OM tamasyai namaH |
437 \ \ OM tumbarustutAyai namaH |
438 \ \ OM tArkShyasthAyai namaH |
439 \ \ OM triguNAkArAyai namaH |
440 \ \ OM tribha~Ngyai namaH |
441 \ \ OM tanuvallaryai namaH |
442 \ \ OM thAtkAryai namaH |
443 \ \ OM thAravAyai namaH |
444 \ \ OM thAntAyai namaH |
445 \ \ OM dohinyai namaH |
446 \ \ OM dInavatsalAyai namaH |
447 \ \ OM dAnavAntakaryai namaH |
448 \ \ OM durgAyai namaH |
449 \ \ OM durgAsuranivahR^iNyai namaH |
450 \ \ OM devarItyai namaH |
451 \ \ OM divArAtryai namaH |
452 \ \ OM draupadyai namaH |
453 \ \ OM dundubhisvanAyai namaH |
454 \ \ OM devayAnyai namaH |
455 \ \ OM durAvAsAyai namaH |
456 \ \ OM dAridryabhedinyai namaH |
457 \ \ OM divAyai namaH |
458 \ \ OM dAmodarapriyAyai namaH |
459 \ \ OM dIptAyai namaH |
460 \ \ OM digvAsAyai namaH |
461 \ \ OM digvimohinyai namaH |
462 \ \ OM daNDakAraNyanilayAyai namaH |
463 \ \ OM daNDinyai namaH |
464 \ \ OM devapUjitAyai namaH |
465 \ \ OM devavandyAyai namaH |
466 \ \ OM diviShAdAyai namaH |
467 \ \ OM dveShiNyai namaH |
468 \ \ OM dAnAvAkR^ityai namaH |
469 \ \ OM dInanAthastutAyai namaH |
470 \ \ OM dIkShAyai namaH |
471 \ \ OM daivatAdisvarUpiNyai namaH |
472 \ \ OM dhAtryai namaH |
473 \ \ OM dhanurdharAyai namaH |
474 \ \ OM dhanurdhAriNyai namaH |
475 \ \ OM dharmachAriNyai namaH |
476 \ \ OM dhurandharAyai namaH |
477 \ \ OM dharAdhArAyai namaH |
478 \ \ OM dhanadAyai namaH |
479 \ \ OM dhAnyadohinyai namaH |
480 \ \ OM dharmashIlAyai namaH |
481 \ \ OM dhanAdhyakShAyai namaH |
482 \ \ OM dhanurvedavishAradAyai namaH |
483 \ \ OM dhR^ityai namaH |
484 \ \ OM dhanyAyai namaH |
485 \ \ OM dhR^itapadAyai namaH |
486 \ \ OM dharmarAjapriyAyai namaH |
487 \ \ OM dhruvAyai namaH |
488 \ \ OM dhUmAvatyai namaH |
489 \ \ OM dhUmakeshyai namaH |
490 \ \ OM dharmashAstraprakAshinyai namaH |
491 \ \ OM nandAyai namaH |
492 \ \ OM nandapriyAyai namaH |
493 \ \ OM nidrAyai namaH |
494 \ \ OM nR^inutAyai namaH |
495 \ \ OM nandanAtmikAyai namaH |
496 \ \ OM narmadAyai namaH |
497 \ \ OM nalinyai namaH |
498 \ \ OM nIlAyai namaH |
499 \ \ OM nIlakaNThasamAshrayArudrANyai namaH |
500 \ \ OM nArAyaNapriyAyai namaH |
501 \ \ OM nityAyai namaH |
502 \ \ OM nirmalAyai namaH |
503 \ \ OM nirguNAyai namaH |
504 \ \ OM nidhyai namaH |
505 \ \ OM nirAdhArAyai namaH |
506 \ \ OM nirupamAyai namaH |
507 \ \ OM nityashuddhAyai namaH |
508 \ \ OM nira~njanAyai namaH |
509 \ \ OM nAdabindukalAtItAyai namaH |
510 \ \ OM nAdabindukalAtmikAyai namaH |
511 \ \ OM nR^isi.nhinyai namaH |
512 \ \ OM nagadharAyai namaH |
513 \ \ OM nR^ipanAgavibhUShitAyai namaH |
514 \ \ OM narakakleshanAshinyai namaH |
515 \ \ OM nArAyaNapadodbhavAyai namaH |
516 \ \ OM niravadyAyai namaH |
517 \ \ OM nirAkArAyai namaH |
518 \ \ OM nAradapriyakAriNyai namaH |
519 \ \ OM nAnAjyotiH namaH |
520 \ \ OM nidhidAyai namaH |
521 \ \ OM nirmalAtmikAyai namaH |
522 \ \ OM navasUtradharAyai namaH |
523 \ \ OM nItyai namaH |
524 \ \ OM nirupadravakAriNyai namaH |
525 \ \ OM nandajAyai namaH |
526 \ \ OM navaratnADhyAyai namaH |
527 \ \ OM naimiShAraNyavAsinyai namaH |
528 \ \ OM navanItapriyAyai namaH |
529 \ \ OM nAryai namaH |
530 \ \ OM nIlajImUtanisvanAyai namaH |
531 \ \ OM nimeShiNyai namaH |
532 \ \ OM nadIrUpAyai namaH |
533 \ \ OM nIlagrIvAyai namaH |
534 \ \ OM nishishvaryai namaH |
535 \ \ OM nAmAvalyai namaH |
536 \ \ OM nishumbhagnyai namaH |
537 \ \ OM nAgalokanivAsinyai namaH |
538 \ \ OM navajAmbUnAdaprakhyAyai namaH |
539 \ \ OM nAgalokAdhidevatAyai namaH |
540 \ \ OM nUpUrAkrAntacharaNAyai namaH |
541 \ \ OM narachittapramodinyai namaH |
542 \ \ OM nimagnAraktanayanAyai namaH |
543 \ \ OM nirghAtasamanisvanAyai namaH |
544 \ \ OM nandanodyanilayAyai namaH |
545 \ \ OM pArvatyai namaH |
546 \ \ OM paramodArAyai namaH |
547 \ \ OM parabrahmAtmikAyai namaH |
548 \ \ OM parAyai namaH |
549 \ \ OM pa~nchakoshavinirmuktAyai namaH |
550 \ \ OM pa~nchapAtakanAshinyai namaH |
551 \ \ OM parachittavidhAnaj~nAyai namaH |
552 \ \ OM pa~nchikAyai namaH |
553 \ \ OM pa~ncharUpiNyai namaH |
554 \ \ OM pUrNimAyai namaH |
555 \ \ OM paramAyai namaH |
556 \ \ OM prItyai namaH |
557 \ \ OM paratejaHprakAshinyai namaH |
558 \ \ OM purANyai namaH |
559 \ \ OM pauruShyai namaH |
560 \ \ OM puNyAyai namaH |
561 \ \ OM puNDarIkanibhakShanAyai namaH |
562 \ \ OM pAtAlatalanirmagnAyai namaH |
563 \ \ OM prItAyai namaH |
564 \ \ OM prIthivivardhinyai namaH |
565 \ \ OM pAvanyai namaH |
566 \ \ OM pAdasahitAyai namaH |
567 \ \ OM peshalAyai namaH |
568 \ \ OM pavanAshinyai namaH |
569 \ \ OM prajApatyai namaH |
570 \ \ OM parishrAntAyai namaH |
571 \ \ OM parvatastanamaNDalAyai namaH |
572 \ \ OM padmapriyAyai namaH |
573 \ \ OM padmasa.nsthAyai namaH |
574 \ \ OM padmAkShyai namaH |
575 \ \ OM padmasambhavAyai namaH |
576 \ \ OM padmapatrAyai namaH |
577 \ \ OM padmapadAyai namaH |
578 \ \ OM padminyai namaH |
579 \ \ OM priyabhAShiNyai namaH |
580 \ \ OM pashupAshavinirmuktAyai namaH |
581 \ \ OM purandhryai namaH |
582 \ \ OM puravAsinyai namaH |
583 \ \ OM puShkalAyai namaH |
584 \ \ OM puruShAyai namaH |
585 \ \ OM parvAyai namaH |
586 \ \ OM pArijAtakusumapriyAyai namaH |
587 \ \ OM pativratAyai namaH |
588 \ \ OM pativratAyai namaH |
589 \ \ OM pavitrA~Ngyai namaH |
590 \ \ OM puShpahAsaparAyaNAyai namaH |
591 \ \ OM praj~nAvatIsutAyai namaH |
592 \ \ OM pautryai namaH |
593 \ \ OM putrapUjyAyai namaH |
594 \ \ OM payasvinyai namaH |
595 \ \ OM pattipAshadharAyai namaH |
596 \ \ OM pa~Nktyai namaH |
597 \ \ OM pitR^ilokapradAyinyai namaH |
598 \ \ OM purANyai namaH |
599 \ \ OM puNyashilAyai namaH |
600 \ \ OM praNatArtivinAshinyai namaH |
601 \ \ OM pradyumnajananyai namaH |
602 \ \ OM puShTAyai namaH |
603 \ \ OM pitAmahaparigrahAyai namaH |
604 \ \ OM puNDarIkapurAvAsAyai namaH |
605 \ \ OM puNDarIkasamAnanAyai namaH |
606 \ \ OM pR^ithuja~NghAyai namaH |
607 \ \ OM pR^ithubhujAyai namaH |
608 \ \ OM pR^ithupAdAyai namaH |
609 \ \ OM pR^ithUdaryai namaH |
610 \ \ OM pravAlashobhAyai namaH |
611 \ \ OM pi~NgAkShyai namaH |
612 \ \ OM pItavAsAH namaH |
613 \ \ OM prachApalAyai namaH |
614 \ \ OM prasavAyai namaH |
615 \ \ OM puShTidAyai namaH |
616 \ \ OM puNyAyai namaH |
617 \ \ OM pratiShThAyai namaH |
618 \ \ OM praNavAyai namaH |
619 \ \ OM patyai namaH |
620 \ \ OM pa~nchavarNAyai namaH |
621 \ \ OM pa~nchavANyai namaH |
622 \ \ OM pa~nchikAyai namaH |
623 \ \ OM pa~njarAsthitAyai namaH |
624 \ \ OM paramAyAyai namaH |
625 \ \ OM parajyotiH namaH |
626 \ \ OM paraprItyai namaH |
627 \ \ OM parAgatyai namaH |
628 \ \ OM parAkAShThAyai namaH |
629 \ \ OM pareshanyai namaH |
630 \ \ OM pAvanyai namaH |
631 \ \ OM pAvakadyutyai namaH |
632 \ \ OM puNyabhadrAyai namaH |
633 \ \ OM parichChedyAyai namaH |
634 \ \ OM puShpahAsAyai namaH |
635 \ \ OM pR^ithUdarAyai namaH |
636 \ \ OM pItA~Ngyai namaH |
637 \ \ OM pItavasanAyai namaH |
638 \ \ OM pItashayAyai namaH |
639 \ \ OM pishAchinyai namaH |
640 \ \ OM pItakriyAyai namaH |
641 \ \ OM pishAchaghnyai namaH |
642 \ \ OM pATalAkShyai namaH |
643 \ \ OM paTukriyAyai namaH |
644 \ \ OM pa~nchabhakShapriyAchArAyai namaH |
645 \ \ OM putanAprANaghAtinyai namaH |
646 \ \ OM punnAgavanamadhyasthAyai namaH |
647 \ \ OM puNyatIrthaniShevitAyai namaH |
648 \ \ OM pa~nchA~Ngyai namaH |
649 \ \ OM parAshaktyai namaH |
650 \ \ OM paramAhlAdakAriNyai namaH |
651 \ \ OM puShpakANDasthitAyai namaH |
652 \ \ OM pUShAyai namaH |
653 \ \ OM poShitAkhilaviShTapAyai namaH |
654 \ \ OM pAnapriyAyai namaH |
655 \ \ OM pa~nchashikhAyai namaH |
656 \ \ OM pannagoparishAyinyai namaH |
657 \ \ OM pa~nchamAtrAtmikAyai namaH |
658 \ \ OM pR^ithvyai namaH |
659 \ \ OM pathikAyai namaH |
660 \ \ OM pR^ithudohinyai namaH |
661 \ \ OM purANanyAyamImA.nsAyai namaH |
662 \ \ OM pATalyai namaH |
663 \ \ OM puShpagandhinyai namaH |
664 \ \ OM puNyaprajAyai namaH |
665 \ \ OM pAradAtryai namaH |
666 \ \ OM paramArgaikagocharAyai namaH |
667 \ \ OM pravAlashobhAyai namaH |
668 \ \ OM pUrNAshAyai namaH |
669 \ \ OM praNavAyai namaH |
670 \ \ OM pallavodaryai namaH |
671 \ \ OM phalinyai namaH |
672 \ \ OM phaladAyai namaH |
673 \ \ OM phalgvai namaH |
674 \ \ OM phutkAryai namaH |
675 \ \ OM phalakAkR^ityai namaH |
676 \ \ OM phaNindrabhogashayanAyai namaH |
677 \ \ OM phaNimaNDalamaNDitAyai namaH |
678 \ \ OM bAlabAlAyai namaH |
679 \ \ OM bahumatAyai namaH |
680 \ \ OM bAlAtapanIbhA.nshukAyai namaH |
681 \ \ OM balabhadrapriyAyai namaH |
682 \ \ OM baDavAyai namaH |
683 \ \ OM buddhisa.nstutAyai namaH |
684 \ \ OM bandIdevyai namaH |
685 \ \ OM bilavatyai namaH |
686 \ \ OM baDishaghinyai namaH |
687 \ \ OM balipriyAyai namaH |
688 \ \ OM bAndhavyai namaH |
689 \ \ OM bodhitAyai namaH |
690 \ \ OM buddhibandhukakusumapriyAyai namaH |
691 \ \ OM bAlabhAnuprabhAkarAyai namaH |
692 \ \ OM brAhmyai namaH |
693 \ \ OM brAhmaNadevatAyai namaH |
694 \ \ OM bR^ihaspatistutAyai namaH |
695 \ \ OM bR^indAyai namaH |
696 \ \ OM bR^indAvanavihAriNyai namaH |
697 \ \ OM bAlAkinyai namaH |
698 \ \ OM bilAhArAyai namaH |
699 \ \ OM bilavasAyai namaH |
700 \ \ OM bahudakAyai namaH |
701 \ \ OM bahunetrAyai namaH |
702 \ \ OM bahupadAyai namaH |
703 \ \ OM bahukarNAvata.nsikAyai namaH |
704 \ \ OM bahubAhuyutAyai namaH |
705 \ \ OM bIjarUpiNyai namaH |
706 \ \ OM bahurUpiNyai namaH |
707 \ \ OM bindunAdakalAtItAyai namaH |
708 \ \ OM bindunAdasvarUpiNyai namaH |
709 \ \ OM baddhagodhA~NguliprANAyai namaH |
710 \ \ OM badaryAshramavAsinyai namaH |
711 \ \ OM bR^indArakAyai namaH |
712 \ \ OM bR^ihatskandhAyai namaH |
713 \ \ OM bR^ihatyai namaH |
714 \ \ OM bANapAtinyai namaH |
715 \ \ OM bR^indAdhyakShAyai namaH |
716 \ \ OM bahunutAyai namaH |
717 \ \ OM bahuvikramAyai namaH |
718 \ \ OM baddhapadmAsanAsInAyai namaH |
719 \ \ OM bilvapatratalasthitAyai namaH |
720 \ \ OM bodhidrumanijAvAsAyai namaH |
721 \ \ OM baDiShThAyai namaH |
722 \ \ OM bindudarpaNAyai namaH |
723 \ \ OM bAlAyai namaH |
724 \ \ OM bANAsanavatyai namaH |
725 \ \ OM baDavAnalaveginyai namaH |
726 \ \ OM brahmANDabahirantasthAyai namaH |
727 \ \ OM brahmaka~NkaNasUtriNyai namaH |
728 \ \ OM bhavAnyai namaH |
729 \ \ OM bhIShNavatyai namaH |
730 \ \ OM bhAvinyai namaH |
731 \ \ OM bhayahAriNyai namaH |
732 \ \ OM bhadrakAlyai namaH |
733 \ \ OM bhuja~NgAkShyai namaH |
734 \ \ OM bhAratyai namaH |
735 \ \ OM bhAratAshayAyai namaH |
736 \ \ OM bhairavyai namaH |
737 \ \ OM bhIShaNAkArAyai namaH |
738 \ \ OM bhUtidAyai namaH |
739 \ \ OM bhUtimAlinyai namaH |
740 \ \ OM bhAminyai namaH |
741 \ \ OM bhoganiratAyai namaH |
742 \ \ OM bhadradAyai namaH |
743 \ \ OM bhUrivikramAyai namaH |
744 \ \ OM bhUtavAsAyai namaH |
745 \ \ OM bhR^igulatAyai namaH |
746 \ \ OM bhArgavyai namaH |
747 \ \ OM bhUsurArchitAyai namaH |
748 \ \ OM bhAgIrathyai namaH |
749 \ \ OM bhogavatyai namaH |
750 \ \ OM bhavanasthAyai namaH |
751 \ \ OM bhiShagvarAyai namaH |
752 \ \ OM bhAminyai namaH |
753 \ \ OM bhoginyai namaH |
754 \ \ OM bhAShAyai namaH |
755 \ \ OM bhavAnyai namaH |
756 \ \ OM bhUrudakShiNAyai namaH |
757 \ \ OM bhargAtmikAyai namaH |
758 \ \ OM bhImAvatyai namaH |
759 \ \ OM bhavabandhavimochinyai namaH |
760 \ \ OM bhajanIyAyai namaH |
761 \ \ OM bhUtadhAtrIra~njitAyai namaH |
762 \ \ OM bhuvaneshvaryai namaH |
763 \ \ OM bhuja~NgavalayAyai namaH |
764 \ \ OM bhImAyai namaH |
765 \ \ OM bheruNDAyai namaH |
766 \ \ OM bhAgadheyinyai namaH |
767 \ \ OM mAtAyai namaH |
768 \ \ OM mAyAyai namaH |
769 \ \ OM madhumatyai namaH |
770 \ \ OM madhujihvAyai namaH |
771 \ \ OM manupriyAyai namaH |
772 \ \ OM mahAdevyai namaH |
773 \ \ OM mahAbhAgyAyai namaH |
774 \ \ OM mAlinyai namaH |
775 \ \ OM mInalochanAyai namaH |
776 \ \ OM mAyAtItAyai namaH |
777 \ \ OM madhumatyai namaH |
778 \ \ OM madhumA.nsAyai namaH |
779 \ \ OM madhudravAyai namaH |
780 \ \ OM mAnavyai namaH |
781 \ \ OM madhusambhUtAyai namaH |
782 \ \ OM mithilApuravAsinyai namaH |
783 \ \ OM madhukaiTabhasa.nhartryai namaH |
784 \ \ OM medinyai namaH |
785 \ \ OM meghamAlinyai namaH |
786 \ \ OM mandodaryai namaH |
787 \ \ OM mahAmAyAyai namaH |
788 \ \ OM maithilyai namaH |
789 \ \ OM masR^iNapriyAyai namaH |
790 \ \ OM mahAlakShmyai namaH |
791 \ \ OM mahAkAlyai namaH |
792 \ \ OM mahAkanyAyai namaH |
793 \ \ OM maheshvaryai namaH |
794 \ \ OM mAhendryai namaH |
795 \ \ OM merutanayAyai namaH |
796 \ \ OM mandArakusumArchitAyai namaH |
797 \ \ OM ma~njuma~njIracharaNAyai namaH |
798 \ \ OM mokShadAyai namaH |
799 \ \ OM ma~njubhAShiNyai namaH |
800 \ \ OM madhuradrAviNyai namaH |
801 \ \ OM mudrAyai namaH |
802 \ \ OM malayAyai namaH |
803 \ \ OM malayAnvitAyai namaH |
804 \ \ OM medhAyai namaH |
805 \ \ OM marakatashyAmAyai namaH |
806 \ \ OM magadhyai namaH |
807 \ \ OM menakAtmajAyai namaH |
808 \ \ OM mahAmAryai namaH |
809 \ \ OM mahAvIrAyai namaH |
810 \ \ OM mahAshyAmAyai namaH |
811 \ \ OM manustutAyai namaH |
812 \ \ OM mAtR^ikAyai namaH |
813 \ \ OM mihirAbhAsAyai namaH |
814 \ \ OM mukundapadavikramAyai namaH |
815 \ \ OM mUlAdhArasthitAyai namaH |
816 \ \ OM mugdhAyai namaH |
817 \ \ OM maNipuranivAsinyai namaH |
818 \ \ OM mR^igAkShyai namaH |
819 \ \ OM mahiShArUDhAyai namaH |
820 \ \ OM mahiShAsuramardinyai namaH |
821 \ \ OM yogAsanAyai namaH |
822 \ \ OM yogagamyAyai namaH |
823 \ \ OM yogAyai namaH |
824 \ \ OM yauvanakAshrayAyai namaH |
825 \ \ OM yauvanyai namaH |
826 \ \ OM yuddhamadhyasthAyai namaH |
827 \ \ OM yamunAyai namaH |
828 \ \ OM yugadhAriNyai namaH |
829 \ \ OM yakShiNyai namaH |
830 \ \ OM yogayuktAyai namaH |
831 \ \ OM yakSharAjaprasUtinyai namaH |
832 \ \ OM yAtrAyai namaH |
833 \ \ OM yAnavidhAnaj~nAyai namaH |
834 \ \ OM yaduva.nshasamudbhavAyai namaH |
835 \ \ OM yakArAdihakArAntAyai namaH |
836 \ \ OM yAjuShyai namaH |
837 \ \ OM yaj~narUpiNyai namaH |
838 \ \ OM yAminyai namaH |
839 \ \ OM yoganiratAyai namaH |
840 \ \ OM yAtudhAnabhaya~Nkaryai namaH |
841 \ \ OM rukmiNyai namaH |
842 \ \ OM ramaNyai namaH |
843 \ \ OM rAmAyai namaH |
844 \ \ OM revatyai namaH |
845 \ \ OM reNukAyai namaH |
846 \ \ OM ratyai namaH |
847 \ \ OM raudryai namaH |
848 \ \ OM raudrapriyAkArAyai namaH |
849 \ \ OM rAmamAtAyai namaH |
850 \ \ OM ratipriyAyai namaH |
851 \ \ OM rohiNyai namaH |
852 \ \ OM rAjyadAyai namaH |
853 \ \ OM revAyai namaH |
854 \ \ OM rasAyai namaH |
855 \ \ OM rAjIvalochanAyai namaH |
856 \ \ OM rAkeshyai namaH |
857 \ \ OM rUpasampannAyai namaH |
858 \ \ OM ratnasi.nhAsanasthitAyai namaH |
859 \ \ OM raktamAlyAmbaradharAyai namaH |
860 \ \ OM raktagandhAnulepanAyai namaH |
861 \ \ OM rAjaha.nsasamArUDhAyai namaH |
862 \ \ OM raMbhAyai namaH |
863 \ \ OM raktavalipriyAyai namaH |
864 \ \ OM ramaNIyayugAdhArAyai namaH |
865 \ \ OM rAjitAkhilabhUtalAyai namaH |
866 \ \ OM rudrANyai namaH |
867 \ \ OM rurucharmaparidhAnAyai namaH |
868 \ \ OM rathinyai namaH |
869 \ \ OM ratnamAlikAyai namaH |
870 \ \ OM rogeshyai namaH |
871 \ \ OM rogashamanyai namaH |
872 \ \ OM rAvinyai namaH |
873 \ \ OM romaharShiNyai namaH |
874 \ \ OM rAmachandrapadAkrAntAyai namaH |
875 \ \ OM rAvaNachChedakAriNyai namaH |
876 \ \ OM ratnavastraparichChinvAyai namaH |
877 \ \ OM rathasthAyai namaH |
878 \ \ OM rukmabhUShaNAyai namaH |
879 \ \ OM lajjAdhidevatAyai namaH |
880 \ \ OM lolAyai namaH |
881 \ \ OM lalitAyai namaH |
882 \ \ OM li~NgadhAriNyai namaH |
883 \ \ OM lakShmyai namaH |
884 \ \ OM lolAyai namaH |
885 \ \ OM luptaviShAyai namaH |
886 \ \ OM lokinyai namaH |
887 \ \ OM lokavishrutAyai namaH |
888 \ \ OM lajjAyai namaH |
889 \ \ OM lambodaryai namaH |
890 \ \ OM lalanAyai namaH |
891 \ \ OM lokadhAriNyai namaH |
892 \ \ OM varadAyai namaH |
893 \ \ OM vanditAyai namaH |
894 \ \ OM vandyAyai namaH |
895 \ \ OM vanitAyai namaH |
896 \ \ OM vidyAyai namaH |
897 \ \ OM vaiShNavyai namaH |
898 \ \ OM vimalAkR^ityai namaH |
899 \ \ OM vArAhyai namaH |
900 \ \ OM virajAyai namaH |
901 \ \ OM varShAyai namaH |
902 \ \ OM varalakShmyai namaH |
903 \ \ OM vikramAyai namaH |
904 \ \ OM vilAsinyai namaH |
905 \ \ OM vinatAyai namaH |
906 \ \ OM vyomamadhyasthAyai namaH |
907 \ \ OM vArijAsanasa.nsthitAyai namaH |
908 \ \ OM vAruNyai namaH |
909 \ \ OM veNusambhUtAyai namaH |
910 \ \ OM vitihotrAyai namaH |
911 \ \ OM virUpiNyai namaH |
912 \ \ OM vAyumaNDalamadhyasthAyai namaH |
913 \ \ OM viShNurUpAyai namaH |
914 \ \ OM vidhikriyAyai namaH |
915 \ \ OM viShNupatnyai namaH |
916 \ \ OM viShNumatyai namaH |
917 \ \ OM vishAlAkShyai namaH |
918 \ \ OM vasundharAyai namaH |
919 \ \ OM vAmadevapriyAyai namaH |
920 \ \ OM velAyai namaH |
921 \ \ OM vajriNyai namaH |
922 \ \ OM vasudohinyai namaH |
923 \ \ OM vedAkSharaparitA~Ngyai namaH |
924 \ \ OM vAjapeyaphalapradAyai namaH |
925 \ \ OM vAsavyai namaH |
926 \ \ OM vAmajananyai namaH |
927 \ \ OM vaikuNThanilayAyai namaH |
928 \ \ OM varAyai namaH |
929 \ \ OM vyAsapriyAyai namaH |
930 \ \ OM varmadharAyai namaH |
931 \ \ OM vAlmIkiparisevitAyai namaH |
932 \ \ OM shAkambharyai namaH |
933 \ \ OM shivAyai namaH |
934 \ \ OM shAntAyai namaH |
935 \ \ OM shAradAyai namaH |
936 \ \ OM sharaNAgatyai namaH |
937 \ \ OM shatodaryai namaH |
938 \ \ OM shubhAchArAyai namaH |
939 \ \ OM shumbhAsuranardinyai namaH |
940 \ \ OM shobhAvatyai namaH |
941 \ \ OM shivAkArAyai namaH |
942 \ \ OM sha~NkarArdhasharIriNyai namaH |
943 \ \ OM shoNAyai namaH |
944 \ \ OM shubhAshayAyai namaH |
945 \ \ OM shubhrAyai namaH |
946 \ \ OM shiraHsandhAnakAriNyai namaH |
947 \ \ OM sharAvatyai namaH |
948 \ \ OM sharAnandAyai namaH |
949 \ \ OM sharajjyotsnAyai namaH |
950 \ \ OM shubhAnanAyai namaH |
951 \ \ OM sharabhAyai namaH |
952 \ \ OM shUlinyai namaH |
953 \ \ OM shuddhAyai namaH |
954 \ \ OM sharvANyai namaH |
955 \ \ OM sharvarIvandyAyai namaH |
956 \ \ OM shabaryai namaH |
957 \ \ OM shukavAhanAyai namaH |
958 \ \ OM shrImatyai namaH |
959 \ \ OM shrIdharAnandAyai namaH |
960 \ \ OM shravaNAnandadAyinyai namaH |
961 \ \ OM ShaDbhAshAyai namaH |
962 \ \ OM ShaDR^itupriyAyai namaH |
963 \ \ OM ShaDAdhArasthitAdevyai namaH |
964 \ \ OM ShaNmukhapriyakAriNyai namaH |
965 \ \ OM ShaDa~NgarUpasumatyai namaH |
966 \ \ OM ShurAsuranamaskR^itAyai namaH |
967 \ \ OM sarasvatyai namaH |
968 \ \ OM sadAdhArAyai namaH |
969 \ \ OM sarvama~NgalakAriNyai namaH |
970 \ \ OM sAmagAnapriyAyai namaH |
971 \ \ OM sUkShmAyai namaH |
972 \ \ OM sAvitryai namaH |
973 \ \ OM sAmasambhavAyai namaH |
974 \ \ OM sarvavAsAyai namaH |
975 \ \ OM sadAnandAyai namaH |
976 \ \ OM sustanyai namaH |
977 \ \ OM sAgarAmbarAyai namaH |
978 \ \ OM sarvaishyaryapriyAyai namaH |
979 \ \ OM siddhyai namaH |
980 \ \ OM sAdhubandhuparAkramAyai namaH |
981 \ \ OM saptarShimaNDalagatAyai namaH |
982 \ \ OM somamaNDalavAsinyai namaH |
983 \ \ OM sarvaj~nAyai namaH |
984 \ \ OM sAndrakaruNAyai namaH |
985 \ \ OM samAnAdhikavarjitAyai namaH |
986 \ \ OM sarvottu~NgAyai namaH |
987 \ \ OM sa~NgahInAyai namaH |
988 \ \ OM sadguNAyai namaH |
989 \ \ OM sakaleShTadAyai namaH |
990 \ \ OM saraghAyai namaH |
991 \ \ OM sUryatanayAyai namaH |
992 \ \ OM sukeshyai namaH |
993 \ \ OM somasa.nhatyai namaH |
994 \ \ OM hiraNyavarNAyai namaH |
995 \ \ OM hariNyai namaH |
996 \ \ OM hrI~NkAryai namaH |
997 \ \ OM ha.nsavAhinyai namaH |
998 \ \ OM kShaumavastraparitA~Ngyai namaH |
999 \ \ OM kShIrAbdhitanayAyai namaH |
1000 \ \ OM kShamAyai namaH |
1001 \ \ OM gAyatryai namaH |
1002 \ \ OM sAvitryai namaH |
1003 \ \ OM pArvatyai namaH |
1004 \ \ OM sarasvatyai namaH |
1005 \ \ OM vedagarbhAyai namaH |
1006 \ \ OM varArohAyai namaH |
1007 \ \ OM shrIgAyatryai namaH |
1008 \ \ OM parA.nvikAyai namaH |

Monday, May 18, 2015

Prayer to the God of the Path

Photo by Colin Monteath, Minden Pictures

Margabandhu Stotram or Prayer to the God of the Path written by Appayya Deekshithar (1520-1593).
Lord Shiva, as Margabandhu, is believed to be with us during our journey and protect us from all hardships. Usually, this stotra is understood as an appeal to the divine help during a travel somewhere. But certainly, it can be understood in the widest sense of the spiritual journey or whole our life.

shambho mahAdeva deva shiva shambho mahAdeva devesha shambho shambho mahAdeva deva

phAlAvanamrat-kireeTam phAlanetrArchiShA dagdhapancheShukITam shoolAhatArAtikooTam shuddhamardhenduchooDam bhaje mArgabandhum
shambho mahAdeva deva …

I pray to that friend of the path,
Who wears a crown on his head,
Who kills his enemies by his trident,
Who wears a crescent which showers nectar,
And who burnt by the fire of his eyes,
Which are on his forehead,
Him who has the five arrows like an insect.

shambho mahAdeva deva ….

ange virAjad-bhujangam abhragangA-tangAbhirAmottamAngam omkAravATee-kurangam siddhasamsevitAnghrim bhaje mArgabandhum  
shambho mahAdeva deva … 2
I pray to that friend of the path,
Whose limbs are adorned by a snake,
Who is a deer in the park of holy pranava,
Whose feet is worshipped by great sages,
And who looks charming with his head,
Adorned by the Ganga of the sky

shambho mahAdeva deva …

nityam chidAnandarUpam nihnutAsheSha-lokesha-vairipratApam kArtasvarAgendrachApam kruttivAsam-bhaje divya-sanmArgabandhum 
shambho mahAdeva deva … 3
I pray to that friend of the good divine path,
Who is perennial and of the form of,
Truth, intelligence and bliss,
Who destroyed without reminder,
The glory of the fame of the enemy of Indra,
Who used the golden Mount Meru,
As his bow in the war against three asuras,
And who dresses himself in hides of trees.

shambho mahAdeva deva …

kandarpadarpaghnamIsham kAlakaNTham mahesham mahAvyomakesham kundAbhadantam suresham koTi sooryaprakAsham bhaje mArgabandhum 
shambho mahAdeva deva … 4
I pray to that friend of the path,
Who put an end to the pride of God of love,
Who is the great Lord who has a deep blue throat,
Who has the great sky as his matted lock,
Whose teeth resemble the white jasmine flowers,
And who has the shine of billions of Suns.

shambho mahAdeva deva ...
mandArabhUterudAram mantharAgendrasAram mahAgouryadUram sindhoora-dooraprachAram sindhurAjAtidheeram bhaje mArgabandhum 
shambho mahAdeva deva…5
I pray to that friend of the path,
Who is more generous than the wish giving tree,
Who is the strength behind the great Mandara Mountain,
Who is very close to the great Goddess Gauri,
Who has a red colour far intense than red lead,
And who is more resolute than the God of the ocean

shambho mahAdeva deva  …

apyayya-yajvendragItam stotrarAjam paThedyastu bhaktyA prayANe tasyArthasiddhim pradatte mArgamadhye'bhayam chAshutoSho maheshah
This king of stotras written by Appayya who is the performer of sacrifices, if read with devotion during journey would ensure fulfillment of wishes, protection during journey, and Lord Shiva would be easily pleased.
Translated by P.R.Ramachander


OM NAMAH SHIVAYA

Sunday, May 17, 2015

Sri Shani Chalisa

Doha
Jai Ganesh Girija Suwan Mangal karan kripaal
Deenan ke Dhuk dhoor kari Kheejai Naath Nihaal
JaiJai SriShanidev Prabhu Sunahu Vinay Maharaaj
Karahu Kruia hey Ravitanay Rakhahu Jan ki Laaj

Jayathi jayathi shani dayaala,
karath sadha bhakthan prathipaala
Chaari bhuja, thanu shyam viraajay,
maathey ratan mukut chavi chaajay
Param vishaal manohar bhaala,
tedi dhrishti bhrukuti vikraala
Kundal shravan chamaacham chamke,
hiye maal mukthan mani dhamkay
Kar me gadha thrishul kutaara,
pal bich karai arihi samhaara
Pinghal, krishno, chaaya, nandhan,
yum, konasth, raudra, dhuk bhamjan
Sauri, mandh shani, dhasha naama,
bhanu puthra poojhin sab kaama
Jaapar prabu prasan havain jhaahin,
rakhhun raav karai shan maahin
Parvathhu thrun hoi nihaarath,
thrunhu ko parvath kari daarath
Raaj milath ban raamhin dheenhyo,
kaikeyihu ki mathi hari linhiyo
Banhu mae mrag kapat dhikaayi,
maathu Janki gayi chooraayi
Lakanhin shakthi vikal kari daara,
machiga dhal mae haahaakaar
Raavan ki ghathi-mathi bauraayi,
Ramchandra so bair badaayi
Dheeyo keet kari kanchan Lanka,
baji bajarang beer ki danka
Nrip vikram par thuhin pagu dhaara,
chitra mayur nigli gai haara
Haar naulakka laagyo chori,
haath pair darvaayo thori
Bhaari dhasha nikrusht dhikaayo,
telhin ghar kholhu chalvaayo
Vinay raag dheepak mah khinho,
tab prasann prabhu hvai sukh dheenho
Harishchandra nrip naari bhikani,
aaphun bharen dome gar paani
Tasse nal par dasha sirani,
bhunji-meen koodh gayi paani
Sri Shankarhin gahyo jab jaayi,
Paarvathi ko sathi karaayi
Thanik vilokath hi kari reesa,
nabh udi gayo gaurisuth seesa
Paandav par bhay dasha thumhaari,
bachi draupadhi hothi udhaari
Kaurav ke bi gathi mathi maaryo,
yudh mahabharath kari daryo
Ravi kah mukh mahn dhari thathkala,
lekar koodhi paryo paathaala
Saish dhev-lakhi vinthi laayi,
Ravi ko mukh thay dhiyo chudaayi
Vaahan prabhu kay saah sujana,
jag dhigaj gadharbh mragh swaana
Jambuk singh aadhi nakh dhari,
so phal jyothish kahath pukari
Gaj vahan lakshmi gruha aavai,
hay thay sukh sampathi upjaavay
Gadharbh haani karai bahu kaaja,
singh sidh kar raaj samaja
Jhambuk budhi nasht kar darai,
mrag dhe kasht praan sangharay
Jab aavahi prabu swaan savaari,
chori aadi hoy dar bhaari
Thaishi chaari charan yeh naama,
swarn laoh chaandhi aru taama
Lauh charan par jab prabu aavain,
daan jan sampathi nashta karavain
Samatha thaamra rajath shubhkari,
swarn sarva sukh mangal bhaari
Jo yeh shani charithra nith gavai,
kabahu na dasha nikrushta sathavai
Adhbuth nath dhikavain leela,
karaen shaatru kay nashi bhali dheela
Jo pundith suyogya bulvaayi vidhyvath
Shani graha shanti karayi
Peepal jal shani diwas chadavath,
deep dhaan dai bahu sukh pawath
Kahath Ram Sundhar prabu dasa,
Shani sumirath sukh hoth prakasha

Doha
Paath Shanichar Dev ko, ko hoon Vimal Taiyaar
Karat Paath Chalis Din, ho Bhav Sagar Paar
Suryaputhro Deerghadeho Vishaalaakshah Shivapriyah |
Mandachaarah Prasannathmaa peedam harathu me Shanih ||

Om Sham Shanaishcharaye Namaha


Shanaishchara Sahasranamavali

1010 names of Shri Shani.
Shanaishchara Sahasranama Stotra is here.

OM amitAbhAShiNe namaH |
OM aghaharAya namaH |
OM asheShaduritApahAya namaH |
OM aghorarUpAya namaH |
OM atidIrghakAyAya namaH |
OM asheShabhayAnakAya namaH |
OM anantAya namaH |
OM annadAtre namaH |
OM ashvatthamUlajapapriyAya namaH |
OM atisampatpradAya namaH | 10
OM amoghAya namaH |
OM anyastutyAprakopitAya namaH |
OM aparAjitAya namaH |
OM advitIyAya namaH |
OM atitejase namaH |
OM abhayapradAya namaH |
OM aShTamasthAya namaH |
OM a~njananibhAya namaH |
OM akhilAtmane namaH |
OM arkanandanAya namaH | 20
OM atidAruNAya namaH |
OM axobhyAya namaH |
OM apsarobhiH prapUjitAya namaH |
OM abhIShTaphaladAya namaH |
OM ariShTamathanAya namaH |
OM amarapUjitAya namaH |
OM anugrAhyAya namaH |
OM aprameyaparAkramavibhIShaNAya namaH |
OM asAdhyayogAya namaH |
OM akhiladoShaghnAya namaH | 30
OM aparAkR^itAya namaH |
OM aprameyAya namaH |
OM atisukhadAya namaH |
OM amarAdhipapUjitAya namaH |
OM avalokAtsarvanAshAya namaH |
OM ashvatthAmadvirAyudhAya namaH |
OM aparAdhasahiShNave namaH |
OM ashvatthAmasupUjitAya namaH |
OM anantapuNyaphaladAya namaH |
OM atR^iptAya namaH | 40
OM atibalAya namaH |
OM avalokAtsarvavandyAya namaH |
OM axINakaruNAnidhaye namaH |
OM avidyAmUlanAshAya namaH |
OM axayyaphaladAyakAya namaH |
OM AnandaparipUrNAya namaH |
OM AyuShkArakAya namaH |
OM AshriteShTArthavaradAya namaH |
OM AdhivyAdhiharAya namaH |
OM AnandamayAya namaH | 50
OM AnandakarAya namaH |
OM AyudhadhArakAya namaH |
OM AtmachakrAdhikAriNe namaH |
OM AtmastutyaparAyaNAya namaH |
OM AyuShkarAya namaH |
OM AnupUrvyAya namaH |
OM AtmAyattajagattrayAya namaH |
OM AtmanAmajapaprItAya namaH |
OM AtmAdhikaphalapradAya namaH |
OM Adityasa.nbhavAya namaH | 60
OM Artibha~njanAya namaH |
OM AtmaraxakAya namaH |
OM ApadbAndhavAya namaH |
OM AnandarUpAya namaH |
OM AyuHpradAya namaH |
OM AkarNapUrNachApAya namaH |
OM AtmoddiShTadvijapradAya namaH |
OM AnukUlyAya namaH |
OM AtmarUpapratimAdAnasupriyAya namaH |
OM AtmArAmAya namaH | 70
OM AdidevAya namaH |
OM ApannArtivinAshanAya namaH |
OM indirArchitapAdAya namaH |
OM indrabhogaphalapradAya namaH |
OM indradevasvarUpAya namaH |
OM iShTeShTavaradAyakAya namaH |
OM iShTApUrtipradAya namaH |
OM indumatIShTavaradAyakAya namaH |
OM indirAramaNaprItAya namaH |
OM indrava.nshanR^ipArchitAya namaH | 80
OM ihAmutreShTaphaladAya namaH |
OM indirAramaNArchitAya namaH |
OM IdriyAya namaH |
OM IshvaraprItAya namaH |
OM IShaNAtrayavarjitAya namaH |
OM umAsvarUpAya namaH |
OM udbodhyAya namaH |
OM ushanAya namaH |
OM utsavapriyAya namaH |
OM umAdevyarchanaprItAya namaH | 90
OM uchchasthochchaphalapradAya namaH |
OM uruprakAshAya namaH |
OM uchchasthayogadAya namaH |
OM uruparAkramAya namaH |
OM UrdhvalokAdisa~nchAriNe namaH |
OM UrdhvalokAdinAyakAya namaH |
OM Urjasvine namaH |
OM UnapAdAya namaH |
OM R^ikArAxarapUjitAya namaH |
OM R^iShiproktapurANaGYAya namaH | 100
OM R^iShibhiH paripUjitAya namaH |
OM R^igvedavandyAya namaH |
OM R^igrUpiNe namaH |
OM R^ijumArgapravartakAya namaH |
OM luLitoddhArakAya namaH |
OM lUtabhavapAsha prabha~njanAya namaH |
OM lUkArarUpakAya namaH |
OM labdhadharmamArgapravartakAya namaH |
OM ekAdhipatyasAmrAjyapradAya namaH |
OM enaughanAshanAya namaH | 110
OM ekapAde namaH |
OM ekasmai namaH |
OM ekonavi.nshatimAsabhuktidAya namaH |
OM ekonavi.nshativarShadashAya namaH |
OM eNA~NkapUjitAya namaH |
OM aishvaryaphaladAya namaH |
OM aindrAya namaH |
OM airAvatasupUjitAya namaH |
OM o.nkArajapasuprItAya namaH |
OM o.nkAraparipUjitAya namaH | 120
OM o.nkArabIjAya namaH |
OM audAryahastAya namaH |
OM aunnatyadAyakAya namaH |
OM audAryaguNAya namaH |
OM audAryashIlAya namaH |
OM auShadhakArakAya namaH |
OM karapa~NkajasannaddhadhanuShe namaH |
OM karuNAnidhaye namaH |
OM kAlAya namaH |
OM kaThinachittAya namaH | 130
OM kAlameghasamaprabhAya namaH |
OM kirITine namaH |
OM karmakR^ite namaH |
OM kArayitre namaH |
OM kAlasahodarAya namaH |
OM kAlAmbarAya namaH |
OM kAkavAhAya namaH |
OM karmaThAya namaH |
OM kAshyapAnvayAya namaH |
OM kAlachakraprabhedine namaH | 140
OM kAlarUpiNe namaH |
OM kAraNAya namaH |
OM kArimUrtaye namaH |
OM kAlabhartre namaH |
OM kirITamakuTojjvalAya namaH |
OM kAryakAraNakAlaGYAya namaH |
OM kA~nchanAbharathAnvitAya namaH |
OM kAlada.nShTrAya namaH |
OM krodharUpAya namaH |
OM karALine namaH | 150
OM kR^iShNaketanAya namaH |
OM kAlAtmane namaH |
OM kAlakartre namaH |
OM kR^itAntAya namaH |
OM kR^iShNagopriyAya namaH |
OM kAlAgnirudrarUpAya namaH |
OM kAshyapAtmajasambhavAya namaH |
OM kR^iShNavarNahayAya namaH |
OM kR^iShNagoxIrasupriyAya namaH |
OM kR^iShNagoghR^itasuprItAya namaH | 160
OM kR^iShNagodadhiShupriyAya namaH |
OM kR^iShNagAvaikachittAya namaH |
OM kR^iShNagodAnasupriyAya namaH |
OM kR^iShNagodattahR^idayAya namaH |
OM kR^iShNagoraxaNapriyAya namaH |
OM kR^iShNagogrAsachittasya sarvapIDAnivArakAya namaH
OM kR^iShNagodAna shAntasya sarvashAnti phalapradAya namaH
OM kR^iShNagosnAna kAmasya ga~NgAsnAna phalapradAya namaH
OM kR^iShNagoraxaNasyAshu sarvAbhIShTa phalapradAya namaH
OM kR^iShNagAvapriyAya namaH | 170
OM kapilApashuShupriyAya namaH |
OM kapilAxIrapAnasya somapAnaphalapradAya namaH |
OM kapilAdAnasuprItAya namaH |
OM kapilAjyahutapriyAya namaH |
OM kR^iShNAya namaH |
OM kR^ittikAntasthAya namaH |
OM kR^iShNagovatsasupriyAya namaH |
OM kR^iShNamAlyAmbaradharAya namaH |
OM kR^iShNavarNatanUruhAya namaH |
OM kR^iShNaketave namaH | 180
OM kR^ishakR^iShNadehAya namaH |
OM kR^iShNAmbarapriyAya namaH |
OM krUracheShTAya namaH |
OM krUrabhAvAya namaH |
OM krUrada.nShTrAya namaH |
OM kurUpiNe namaH |
OM kamalApati sa.nsevyAya namaH |
OM kamalodbhavapUjitAya namaH |
OM kAmitArthapradAya namaH |
OM kAmadhenu pUjanasupriyAya namaH | 190
OM kAmadhenusamArAdhyAya namaH |
OM kR^ipAyuShavivardhanAya namaH |
OM kAmadhenvaikachittAya namaH |
OM kR^iparAja supUjitAya namaH |
OM kAmadogdhre namaH |
OM kruddhAya namaH |
OM kuruva.nshasupUjitAya namaH |
OM kR^iShNA~NgamahiShIdogdhre namaH |
OM kR^iShNena kR^itapUjanAya namaH |
OM kR^iShNA~NgamahiShIdAnapriyAya namaH | 200
OM koNasthAya namaH |
OM kR^iShNA~NgamahiShIdAnalolupAya namaH |
OM kAmapUjitAya namaH |
OM krUrAvalokanAtsarvanAshAya namaH |
OM kR^iShNA~NgadapriyAya namaH |
OM khadyotAya namaH |
OM khaNDanAya namaH |
OM khaDgadharAya namaH |
OM khecharapUjitAya namaH |
OM kharA.nshutanayAya namaH | 210
OM khagAnA.n pativAhanAya namaH |
OM gosavAsaktahR^idayAya namaH |
OM gocharasthAnadoShahR^ite namaH |
OM gR^iharAshyAdhipAya namaH |
OM gR^iharAjamahAbalAya namaH |
OM gR^idhravAhAya namaH |
OM gR^ihapataye namaH |
OM gocharAya namaH |
OM gAnalolupAya namaH |
OM ghorAya namaH | 220
OM gharmAya namaH |
OM ghanatamase namaH |
OM gharmiNe namaH |
OM ghanakR^ipAnvitAya namaH |
OM ghananIlAmbaradharAya namaH |
OM ~NAdivarNa susa.nGYitAya namaH |
OM chakravartisamArAdhyAya namaH |
OM chandramatyasamarchitAya namaH |
OM chandramatyArtihAriNe namaH |
OM charAcharasukhapradAya namaH | 230
OM chaturbhujAya namaH |
OM chApahastAya namaH |
OM charAcharahitapradAya namaH |
OM ChAyAputrAya namaH |
OM ChatradharAya namaH |
OM ChAyAdevIsutAya namaH |
OM jayapradAya namaH |
OM jagannIlAya namaH |
OM japatA.n sarvasiddhidAya namaH |
OM japavidhvastavimukhAya namaH | 240
OM jambhAriparipUjitAya namaH |
OM jambhArivandyAya namaH |
OM jayadAya namaH |
OM jagajjanamanoharAya namaH |
OM jagattrayaprakupitAya namaH |
OM jagattrANaparAyaNAya namaH |
OM jayAya namaH |
OM jayapradAya namaH |
OM jagadAnandakArakAya namaH |
OM jyotiShe namaH | 250
OM jyotiShA.n shreShThAya namaH |
OM jyotiHshAstra pravartakAya namaH |
OM jharjharIkR^itadehAya namaH |
OM jhallarIvAdyasupriyAya namaH |
OM GYAnamUrtiye namaH |
OM GYAnagamyAya namaH |
OM GYAnine namaH |
OM GYAnamahAnidhaye namaH |
OM GYAnaprabodhakAya namaH |
OM GYAnadR^iShTyAvalokitAya namaH | 260
OM Ta~NkitAkhilalokAya namaH |
OM Ta~Nkitainastamoravaye namaH |
OM Ta~NkArakArakAya namaH |
OM Ta~NkR^itAya namaH |
OM TAmbhadapriyAya namaH |
OM ThakAramaya sarvasvAya namaH |
OM ThakArakR^itapUjitAya namaH |
OM DhakkAvAdyaprItikarAya namaH |
OM DamaDDamarukapriyAya namaH |
OM DambaraprabhavAya namaH | 270
OM DambhAya namaH |
OM DhakkAnAdapriya~NkarAya namaH |
OM DAkinI shAkinI bhUta sarvopadravakArakAya namaH |
OM DAkinI shAkinI bhUta sarvopadravanAshakAya namaH |
OM DhakArarUpAya namaH |
OM DhAmbhIkAya namaH |
OM NakArajapasupriyAya namaH |
OM NakAramayamantrArthAya namaH |
OM NakAraikashiromaNaye namaH |
OM NakAravachanAnandAya namaH | 280
OM NakArakaruNAmayAya namaH |
OM NakAramaya sarvasvAya namaH |
OM NakAraikaparAyaNAya namaH |
OM tarjanIdhR^itamudrAya namaH |
OM tapasA.n phaladAyakAya namaH |
OM trivikramanutAya namaH |
OM trayImayavapurdharAya namaH |
OM tapasvine namaH |
OM tapasA dagdhadehAya namaH |
OM tAmrAdharAya namaH | 290
OM trikAlaveditavyAya namaH |
OM trikAlamatitoShitAya namaH |
OM tulochchayAya namaH |
OM trAsakarAya namaH |
OM tilatailapriyAya namaH |
OM tilAnna santuShTamanase namaH |
OM tiladAnapriyAya namaH |
OM tilabhaxyapriyAya namaH |
OM tilachUrNapriyAya namaH |
OM tilakhaNDapriyAya namaH | 300
OM tilApUpapriyAya namaH |
OM tilahomapriyAya namaH |
OM tApatrayanivArakAya namaH |
OM tilatarpaNasantuShTAya namaH |
OM tilatailAnnatoShitAya namaH |
OM tilaikadattahR^idayAya namaH |
OM tejasvine namaH |
OM tejasAnnidhaye namaH |
OM tejasAdityasa~NkAshAya namaH |
OM tejomayavapurdharAya namaH | 310
OM tattvaGYAya namaH |
OM tattvagAya namaH |
OM tIvrAya namaH |
OM taporUpAya namaH |
OM tapomayAya namaH |
OM tuShTidAya namaH |
OM tuShTikR^ite namaH |
OM tIxNAya namaH |
OM trimUrtaye namaH |
OM triguNAtmakAya namaH | 320
OM tiladIpapriyAya namaH |
OM tasyapIDAnivArakAya namaH |
OM tilottamAmenakAdinartanapriyAya namaH |
OM tribhAgamaShTavargAya namaH |
OM sthUlaromNe namaH |
OM sthirAya namaH |
OM sthitAya namaH |
OM sthAyine namaH |
OM sthApakAya namaH |
OM sthUlasUxmapradarshakAya namaH | 330
OM dasharathArchitapAdAya namaH |
OM dasharathastotratoShitAya namaH |
OM dasharathaprArthanAkL^iptadurbhixavinivArakAya namaH |
OM dasharathaprArthanAkL^iptavaradvayapradAyakAya namaH |
OM dasharathasvAtmadarshine namaH |
OM dasharathAbhIShTadAyakAya namaH |
OM dorbhirdhanurdharAya namaH |
OM dIrghashmashrujaTAdharAya namaH |
OM dasharathastotravaradAya namaH |
OM dasharathAbhIpsitapradAya namaH |  340
OM dasharathastotrasantuShTAya namaH |
OM dasharathena supUjitAya namaH |
OM dvAdashAShTamajanmasthAya namaH |
OM devapu~NgavapUjitAya namaH |
OM devadAnavadarpaghnAya namaH |
OM dina.n pratimunistutAya namaH |
OM dvAdashasthAya namaH |
OM dvAdashAtmasutAya namaH |
OM dvAdashanAmabhR^ite namaH |
OM dvitIyasthAya namaH | 350
OM dvAdashArkasUnave namaH |
OM daivaGYapUjitAya namaH |
OM daivaGYachittavAsine namaH |
OM damayantyAsupUjitAya namaH |
OM dvAdashAbda.ntu durbhixakAriNe namaH |
OM duHsvapnanAshanAya namaH |
OM durArAdhyAya namaH |
OM durAdharShAya namaH |
OM damayantIvarapradAya namaH |
OM duShTadUrAya namaH | 360
OM durAchArashamanAya namaH |
OM doShavarjitAya namaH |
OM duHsahAya namaH |
OM doShahantre namaH |
OM durlabhAya namaH |
OM durgamAya namaH |
OM duHkhapradAya namaH |
OM duHkhahantre namaH |
OM dIptara~njitadi~NmukhAya namaH |
OM dIpyamAna mukhAmbhojAya namaH | 370
OM damayantyAHshivapradAya namaH |
OM durnirIxyAya namaH |
OM dR^iShTamAtradaityamaNDalanAshakAya namaH |
OM dvijadAnaikaniratAya namaH |
OM dvijArAdhanatatparAya namaH |
OM dvijasarvArtihAriNe namaH |
OM dvijarAja samarchitAya namaH |
OM dvijadAnaikachittAya namaH |
OM dvijarAja priya~NkarAya namaH |
OM dvijAya namaH | 380
OM dvijapriyAya namaH |
OM dvijarAjeShTadAyakAya namaH |
OM dvijarUpAya namaH |
OM dvijashreShThAya namaH |
OM doShadAya namaH |
OM duHsahAya namaH |
OM devAdidevAya namaH |
OM deveshAya namaH |
OM devarAja supUjitAya namaH |
OM devarAjeShTavaradAya namaH | 390
OM devarAja priya~NkarAya namaH |
OM devAdivanditAya namaH |
OM divyatanave namaH |
OM devashikhAmaNaye namaH |
OM devagAnapriyAya namaH |
OM devadeshikapu~NgavAya namaH |
OM dvijAtmajAsamArAdhyAya namaH |
OM dhyeyAya namaH |
OM dharmiNe namaH |
OM dhanurdharAya namaH | 400
OM dhanuShmate namaH |
OM dhanadAtre namaH |
OM dharmAdharmavivarjitAya namaH |
OM dharmarUpAya namaH |
OM dhanurdivyAya namaH |
OM dharmashAstrAtmachetanAya namaH |
OM dharmarAja priyakarAya namaH |
OM dharmarAja supUjitAya namaH |
OM dharmarAjeShTavaradAya namaH |
OM dharmAbhIShTaphalapradAya namaH | 410
OM nityatR^iptasvabhAvAya namaH |
OM nityakarmaratAya namaH |
OM nijapIDArtihAriNe namaH |
OM nijabhakteShTadAyakAya namaH |
OM nirmAsadehAya namaH |
OM nIlAya namaH |
OM nijastotrabahupriyAya namaH |
OM naLastotrapriyAya namaH |
OM naLarAjasupUjitAya namaH |
OM naxatramaNDalagatAya namaH | 420
OM namatA.npriyakArakAya namaH |
OM nityArchitapadAmbhojAya namaH |
OM nijAGYAparipAlakAya namaH |
OM navagrahavarAya namaH |
OM nIlavapuShe namaH |
OM naLakarArchitAya namaH |
OM naLapriyAnanditAya namaH |
OM naLaxetranivAsakAya namaH |
OM naLapAkapriyAya namaH |
OM naLapadbha~njanaxamAya namaH | 430
OM naLasarvArtihAriNe namaH |
OM naLenAtmArthapUjitAya namaH |
OM nipATavInivAsAya namaH |
OM naLAbhIShTavarapradAya namaH |
OM naLatIrthasakR^it snAna sarvapIDAnivArakAya namaH |
OM naLeshadarshanasyAshu sAmrAjyapadavIpradAya namaH |
OM naxatrarAshyadhipAya namaH |
OM nIladhvajavirAjitAya namaH |
OM nityayogaratAya namaH |
OM navaratnavibhUShitAya namaH | 440
OM navadhAbhajyadehAya namaH |
OM navIkR^itajagattrayAya namaH |
OM navagrahAdhipAya namaH |
OM navAxarajapapriyAya namaH |
OM navAtmane namaH |
OM navachakrAtmane namaH |
OM navatattvAdhipAya namaH |
OM navodana priyAya namaH |
OM navadhAnyapriyAya namaH |
OM niShkaNTakAya namaH | 450
OM nispR^ihAya namaH |
OM nirapexAya namaH |
OM nirAmayAya namaH |
OM nAgarAjArchitapadAya namaH |
OM nAgarAjapriya~NkarAya namaH |
OM nAgarAjeShTavaradAya namaH |
OM nAgAbharaNabhUShitAya namaH |
OM nAgendragAna niratAya namaH |
OM nAnAbharaNabhUShitAya namaH |
OM navamitrasvarUpAya namaH | 460
OM nAnAshcharyavidhAyakAya namaH |
OM nAnAdvIpAdhikartre namaH |
OM nAnAlipisamAvR^itAya namaH |
OM nAnArUpajagatsraShTre namaH |
OM nAnArUpajanAshrayAya namaH |
OM nAnAlokAdhipAya namaH |
OM nAnAbhAShApriyAya namaH |
OM nAnArUpAdhikAriNe namaH |
OM navaratnapriyAya namaH |
OM nAnAvichitraveShADhyAya namaH | 470
OM nAnAchitravidhAyakAya namaH |
OM nIlajImUtasa~NkAshAya namaH |
OM nIlameghasamaprabhAya namaH |
OM nIlA~njanachayaprakhyAya namaH |
OM nIlavastradharapriyAya namaH |
OM nIchabhAShAprachAraGYAya namaH |
OM nIche svalpaphalapradAya namaH |
OM nAnAgama vidhAnaGYAya namaH |
OM nAnAnR^ipasamAvR^itAya namaH |
OM nAnAvarNAkR^itaye namaH | 480
OM nAnAvarNasvarArtavAya namaH |
OM nAgalokAntavAsine namaH |
OM naxatratrayasa.nyutAya namaH |
OM nabhAdilokasambhUtAya namaH |
OM nAmastotrabahupriyAya namaH |
OM nAmapArAyaNaprItAya namaH |
OM nAmArchanavarapradAya namaH |
OM nAmastotraikachittAya namaH |
OM nAnArogArtibha~njanAya namaH |
OM navagrahasamArAdhyAya namaH | 490
OM navagrahabhayApahAya namaH |
OM navagrahasusampUjyAya namaH |
OM nAnAvedasuraxakAya namaH |
OM navagrahAdhirAjAya namaH |
OM navagrahajapapriyAya namaH |
OM navagrahamayajyotiShe namaH |
OM navagrahavarapradAya namaH |
OM navagrahANAmadhipAya namaH |
OM navagraha supIDitAya namaH |
OM navagrahAdhIshvarAya namaH | 500
OM navamANikyashobhitAya namaH |
OM paramAtmane namaH |
OM parabrahmaNe namaH |
OM paramaishvaryakAraNAya namaH |
OM prapannabhayahAriNe namaH |
OM pramattAsurashixakAya namaH |
OM prAsahastAya namaH |
OM pa~NgupAdAya namaH |
OM prakAshAtmane namaH |
OM pratApavate namaH | 510
OM pAvanAya namaH |
OM parishuddhAtmane namaH |
OM putrapautrapravardhanAya namaH |
OM prasannAtsarvasukhadAya namaH |
OM prasannexaNAya namaH |
OM prajApatyAya namaH |
OM priyakarAya namaH |
OM praNatepsitarAjyadAya namaH |
OM prajAnA.n jIvahetave namaH |
OM prANinA.n paripAlakAya namaH | 520
OM prANarUpiNe namaH |
OM prANadhAriNe namaH |
OM prajAnA.n hitakArakAya namaH |
OM prAGYAya namaH |
OM prashAntAya namaH |
OM praGYAvate namaH |
OM prajAraxaNadIxitAya namaH |
OM prAvR^iSheNyAya namaH |
OM prANakAriNe namaH |
OM prasannotsavavanditAya namaH | 530
OM praGYAnivAsahetave namaH |
OM puruShArthaikasAdhanAya namaH |
OM prajAkarAya namaH |
OM prAtikUlyAya namaH |
OM pi~NgaLAxAya namaH |
OM prasannadhiye namaH |
OM prapa~nchAtmane namaH |
OM prasavitre namaH |
OM purANapuruShottamAya namaH |
OM purANapuruShAya namaH | 540
OM puruhUtAya namaH |
OM prapa~nchadhR^ite namaH |
OM pratiShThitAya namaH |
OM prItikarAya namaH |
OM priyakAriNe namaH |
OM prayojanAya namaH |
OM prItimate namaH |
OM pravarastutyAya namaH |
OM purUravasamarchitAya namaH |
OM prapa~nchakAriNe namaH | 550
OM puNyAya namaH |
OM puruhUta samarchitAya namaH |
OM pANDavAdi susa.nsevyAya namaH |
OM praNavAya namaH |
OM puruShArthadAya namaH |
OM payodasamavarNAya namaH |
OM pANDuputrArtibha~njanAya namaH |
OM pANDuputreShTadAtre namaH |
OM pANDavAnA.n hita~NkarAya namaH |
OM pa~nchapANDavaputrANA.n sarvAbhIShTaphalapradAya namaH | 560
OM pa~nchapANDavaputrANA.n sarvAriShTa nivArakAya namaH |
OM pANDuputrAdyarchitAya namaH |
OM pUrvajAya namaH |
OM prapa~nchabhR^ite namaH | .. 116..
OM parachakraprabhedine namaH |
OM pANDaveShu varapradAya namaH |
OM parabrahmasvarUpAya namaH |
OM parAGYAparivarjitAya namaH |
OM parAtparAya namaH |
OM pAshahantre namaH | 570
OM paramANave namaH |
OM prapa~nchakR^ite namaH |
OM pAta~Ngine namaH |
OM puruShAkArAya namaH |
OM parashambhusamudbhavAya namaH |
OM prasannAtsarvasukhadAya namaH |
OM prapa~nchodbhavasambhavAya namaH |
OM prasannAya namaH |
OM paramodArAya namaH |
OM parAha~NkArabha~njanAya namaH | 580
OM parAya namaH |
OM paramakAruNyAya namaH |
OM parabrahmamayAya namaH |
OM prapannabhayahAriNe namaH |
OM praNatArtiharAya namaH |
OM prasAdakR^ite namaH |
OM prapa~nchAya namaH |
OM parAshakti samudbhavAya namaH |
OM pradAnapAvanAya namaH |
OM prashAntAtmane namaH | 590
OM prabhAkarAya namaH |
OM prapa~nchAtmane namaH |
OM prapa~nchopashamanAya namaH |
OM pR^ithivIpataye namaH |
OM parashurAma samArAdhyAya namaH |
OM parashurAmavarapradAya namaH |
OM parashurAma chira~njIvipradAya namaH |
OM paramapAvanAya namaH |
OM paramaha.nsasvarUpAya namaH |
OM paramaha.nsasupUjitAya namaH | 600
OM pa~nchanaxatrAdhipAya namaH |
OM pa~nchanaxatrasevitAya namaH |
OM prapa~ncharaxitre namaH |
OM prapa~nchasyabhaya~NkarAya namaH |
OM phaladAnapriyAya namaH |
OM phalahastAya namaH |
OM phalapradAya namaH |
OM phalAbhiShekapriyAya namaH |
OM phalgunasya varapradAya namaH |
OM phuTachChamitapApaughAya namaH | 610
OM phalgunena prapUjitAya namaH |
OM phaNirAjapriyAya namaH |
OM phullAmbuja vilochanAya namaH |
OM balipriyAya namaH |
OM baline namaH |
OM babhruve namaH |
OM brahmaviShNvIshakleshakR^ite namaH |
OM brahmaviShNvIsharUpAya namaH |
OM brahmashakrAdidurlabhAya namaH |
OM bAsadarShTyA prameyA~NgAya namaH | 620
OM bibhratkavachakuNDalAya namaH |
OM bahushrutAya namaH |
OM bahumataye namaH |
OM brahmaNyAya namaH |
OM brAhmaNapriyAya namaH |
OM balapramathanAya namaH |
OM brahmaNe namaH |
OM bahurUpAya namaH |
OM bahupradAya namaH |
OM bAlArkadyutimate namaH | 630
OM bAlAya namaH |
OM bR^ihadvaxase namaH |
OM bR^ihattanave namaH |
OM brahmANDabhedakR^ite namaH |
OM bhaktasarvArthasAdhakAya namaH |
OM bhavyAya namaH |
OM bhoktre namaH |
OM bhItikR^ite namaH |
OM bhaktAnugrahakArakAya namaH |
OM bhIShaNAya namaH | 640
OM bhaixakAriNe namaH |
OM bhUsurAdi supUjitAya namaH |
OM bhogabhAgyapradAya namaH |
OM bhasmIkR^itajagattrayAya namaH |
OM bhayAnakAya namaH |
OM bhAnusUnave namaH |
OM bhUtibhUShitavigrahAya namaH |
OM bhAsvadratAya namaH |
OM bhaktimatA.n sulabhAya namaH |
OM bhrukuTImukhAya namaH | 650
OM bhavabhUtagaNaiHstutyAya namaH |
OM bhUtasa.nghasamAvR^itAya namaH |
OM bhrAjiShNave namaH |
OM bhagavate namaH |
OM bhImAya namaH |
OM bhaktAbhIShTavarapradAya namaH |
OM bhavabhaktaikachittAya namaH |
OM bhaktigItastavonmukhAya namaH |
OM bhUtasantoShakAriNe namaH |
OM bhaktAnA.n chittashodhanAya namaH | 660
OM bhaktigamyAya namaH |
OM bhayaharAya namaH |
OM bhAvaGYAya namaH |
OM bhaktasupriyAya namaH |
OM bhUtidAya namaH |
OM bhUtikR^ite namaH |
OM bhojyAya namaH |
OM bhUtAtmane namaH |
OM bhuvaneshvarAya namaH |
OM mandAya namaH | 670
OM mandagataye namaH |
OM mAsamevaprapUjitAya namaH |
OM muchukundasamArAdhyAya namaH |
OM muchukundavarapradAya namaH |
OM muchukundArchitapadAya namaH |
OM mahArUpAya namaH |
OM mahAyashase namaH |
OM mahAbhogine namaH |
OM mahAyogine namaH |
OM mahAkAyAya namaH | 680
OM mahAprabhave namaH |
OM maheshAya namaH |
OM mahadaishvaryAya namaH |
OM mandArakusumapriyAya namaH |
OM mahAkratave namaH |
OM mahAmAnine namaH |
OM mahAdhIrAya namaH |
OM mahAjayAya namaH |
OM mahAvIrAya namaH |
OM mahAshAntAya namaH | 690
OM maNDalasthAya namaH |
OM mahAdyutaye namaH |
OM mahAsutAya namaH |
OM mahodArAya namaH |
OM mahanIyAya namaH |
OM mahodayAya namaH |
OM maithilIvaradAyine namaH |
OM mArtANDasyadvitIyajAya namaH |
OM maithilIprArthanAkL^iptadashakaNThashiropahR^ite namaH |
OM marAmaraharArAdhyAya namaH | 700
OM mahendrAdi surArchitAya namaH |
OM mahArathAya namaH |
OM mahAvegAya namaH |
OM maNiratnavibhUShitAya namaH |
OM meShanIchAya namaH |
OM mahAghorAya namaH |
OM mahAsauraye namaH |
OM manupriyAya namaH |
OM mahAdIrghAya namaH |
OM mahAgrAsAya namaH | 710
OM mahadaishvaryadAyakAya namaH |
OM mahAshuShkAya namaH |
OM mahAraudrAya namaH |
OM muktimArgapradarshakAya namaH |
OM makarakumbhAdhipAya namaH |
OM mR^ikaNDutanayArchitAya namaH |
OM mantrAdhiShThAnarUpAya namaH |
OM mallikAkusumapriyAya namaH |
OM mahAmantrasvarUpAya namaH |
OM mahAyantrasthitAya namaH | 720
OM mahAprakAshadivyAtmane namaH |
OM mahAdevapriyAya namaH |
OM mahAbali samArAdhyAya namaH |
OM maharShigaNapUjitAya namaH |
OM mandachAriNe namaH |
OM mahAmAyine namaH |
OM mAShadAnapriyAya namaH |
OM mAShodana prItachittAya namaH |
OM mahAshaktaye namaH |
OM mahAguNAya namaH | 730
OM yashaskarAya namaH |
OM yogadAtre namaH |
OM yaGYA~NgAya namaH |
OM yugandharAya namaH |
OM yogine namaH |
OM yogyAya namaH |
OM yAmyAya namaH |
OM yogarUpiNe namaH |
OM yugAdhipAya namaH |
OM yaGYabhR^ite namaH | 740
OM yajamAnAya namaH |
OM yogAya namaH |
OM yogavidA.n varAya namaH |
OM yaxarAxasavetALakUShmANDAdiprapUjitAya namaH |
OM yamapratyadhidevAya namaH |
OM yugapadbhogadAyakAya namaH |
OM yogapriyAya namaH |
OM yogayuktAya namaH |
OM yaGYarUpAya namaH |
OM yugAntakR^ite namaH | 750
OM raghuva.nshasamArAdhyAya namaH |
OM raudrAya namaH |
OM raudrAkR^itaye namaH |
OM raghunandana sallApAya namaH |
OM raghuprokta japapriyAya namaH |
OM raudrarUpiNe namaH |
OM rathArUDhAya namaH |
OM rAghaveShTa varapradAya namaH |
OM rathine namaH |
OM raudrAdhikAriNe namaH | 760
OM rAghaveNa samarchitAya namaH |
OM roShAtsarvasvahAriNe namaH |
OM rAghaveNa supUjitAya namaH |
OM rAshidvayAdhipAya namaH |
OM raghubhiH paripUjitAya namaH |
OM rAjyabhUpAkarAya namaH |
OM rAjarAjendravanditAya namaH |
OM ratnakeyUrabhUShADhyAya namaH |
OM ramAnandanavanditAya namaH |
OM raghupauruShasantuShTAya namaH | 770
OM raghustotrabahupriyAya namaH |
OM raghuva.nshanR^ipaiHpUjyAya namaH |
OM raNanma~njIranUpurAya namaH |
OM ravinandanAya namaH |
OM rAjendrAya namaH |
OM raghuva.nshapriyAya namaH |
OM lohajapratimAdAnapriyAya namaH |
OM lAvaNyavigrahAya namaH |
OM lokachUDAmaNaye namaH |
OM laxmIvANIstutipriyAya namaH | 780
OM lokaraxAya namaH |
OM lokashixAya namaH |
OM lokalochanara~njitAya namaH |
OM lokAdhyaxAya namaH |
OM lokavandyAya namaH |
OM laxmaNAgrajapUjitAya namaH |
OM vedavedyAya namaH |
OM vajradehAya namaH |
OM vajrA~NkushadharAya namaH |
OM vishvavandyAya namaH | 790
OM virUpAxAya namaH |
OM vimalA~NgavirAjitAya namaH |
OM vishvasthAya namaH |
OM vAyasArUDhAya namaH |
OM visheShasukhakArakAya namaH |
OM vishvarUpiNe namaH |
OM vishvagoptre namaH |
OM vibhAvasu sutAya namaH |
OM viprapriyAya namaH |
OM viprarUpAya namaH | 800
OM viprArAdhana tatparAya namaH |
OM vishAlanetrAya namaH |
OM vishikhAya namaH |
OM vipradAnabahupriyAya namaH |
OM vishvasR^iShTi samudbhUtAya namaH |
OM vaishvAnarasamadyutaye namaH |
OM viShNave namaH |
OM viri~nchaye namaH |
OM vishveshAya namaH |
OM vishvakartre namaH | 810
OM vishAmpataye namaH |
OM virADAdhArachakrasthAya namaH |
OM vishvabhuje namaH |
OM vishvabhAvanAya namaH |
OM vishvavyApArahetave namaH |
OM vakrakrUravivarjitAya namaH |
OM vishvodbhavAya namaH |
OM vishvakarmaNe namaH |
OM vishvasR^iShTi vinAyakAya namaH |
OM vishvamUlanivAsine namaH | 820
OM vishvachitravidhAyakAya namaH |
OM vishvAdhAravilAsine namaH |
OM vyAsena kR^itapUjitAya namaH |
OM vibhIShaNeShTavaradAya namaH |
OM vA~nChitArthapradAyakAya namaH |
OM vibhIShaNasamArAdhyAya namaH |
OM visheShasukhadAyakAya namaH |
OM viShamavyayAShTajanmastho.apyekAdashaphalapradAya namaH |
OM vAsavAtmajasuprItAya namaH |
OM vasudAya namaH | 830
OM vAsavArchitAya namaH |
OM vishvatrANaikaniratAya namaH |
OM vA~NmanotItavigrahAya namaH |
OM virANmandiramUlasthAya namaH |
OM valImukhasukhapradAya namaH |
OM vipAshAya namaH |
OM vigatAta~NkAya namaH |
OM vikalpaparivarjitAya namaH |
OM variShThAya namaH |
OM varadAya namaH | 840
OM vandyAya namaH |
OM vichitrA~NgAya namaH |
OM virochanAya namaH |
OM shuShkodarAya namaH |
OM shuklavapuShe namaH |
OM shAntarUpiNe namaH |
OM shanaishcharAya namaH |
OM shUline namaH |
OM sharaNyAya namaH |
OM shAntAya namaH | 850
OM shivAyAmapriya~NkarAya namaH |
OM shivabhaktimatA.n shreShThAya namaH |
OM shUlapANaye namaH |
OM shuchipriyAya namaH |
OM shrutismR^itipurANaGYAya namaH |
OM shrutijAlaprabodhakAya namaH |
OM shrutipAragasampUjyAya namaH |
OM shrutishravaNalolupAya namaH |
OM shrutyantargatamarmaGYAya namaH |
OM shrutyeShTavaradAyakAya namaH | 860
OM shrutirUpAya namaH |
OM shrutiprItAya namaH |
OM shrutIpsitaphalapradAya namaH |
OM shuchishrutAya namaH |
OM shAntamUrtaye namaH |
OM shrutishravaNakIrtanAya namaH |
OM shamImUlanivAsine namaH |
OM shamIkR^itaphalapradAya namaH |
OM shamIkR^itamahAghorAya namaH |
OM sharaNAgatavatsalAya namaH | 870
OM shamItarusvarUpAya namaH |
OM shivamantraGYamuktidAya namaH |
OM shivAgamaikanilayAya namaH |
OM shivamantrajapapriyAya namaH |
OM shamIpatrapriyAya namaH |
OM shamIparNasamarchitAya namaH |
OM shatopaniShadastutyAya namaH |
OM shAntyAdiguNabhUShitAya namaH |
OM shAntyAdiShaDguNopetAya namaH |
OM sha~NkhavAdyapriyAya namaH | 880
OM shyAmaraktasitajyotiShe namaH |
OM shuddhapa~nchAxarapriyAya namaH |
OM shrIhAlAsyaxetravAsine namaH |
OM shrImate namaH |
OM shaktidharAya namaH |
OM ShoDashadvayasampUrNalaxaNAya namaH |
OM ShaNmukhapriyAya namaH |
OM ShaDguNaishvaryasa.nyuktAya namaH |
OM ShaDa~NgAvaraNojjvalAya namaH |
OM ShaDaxarasvarUpAya namaH | 890
OM ShaTchakropari sa.nsthitAya namaH |
OM ShoDashine namaH |
OM ShoDashAntAya namaH |
OM ShaTshaktivyaktamUrtimate namaH |
OM ShaDbhAvarahitAya namaH |
OM ShaDa~NgashrutipAragAya namaH |
OM ShaTkoNamadhyanilayAya namaH |
OM ShaTshAstrasmR^itipAragAya namaH |
OM svarNendranIlamakuTAya namaH |
OM sarvAbhIShTapradAyakAya namaH | 900
OM sarvAtmane namaH |
OM sarvadoShaghnAya namaH |
OM sarvagarvaprabha~njanAya namaH |
OM samastalokAbhayadAya namaH |
OM sarvadoShA~NganAshakAya namaH |
OM samastabhaktasukhadAya namaH |
OM sarvadoShanivartakAya namaH |
OM sarvanAshaxamAya namaH |
OM saumyAya namaH |
OM sarvakleshanivArakAya namaH | 910
OM sarvAtmane namaH |
OM sarvadAtuShTAya namaH |
OM sarvapIDAnivArakAya namaH |
OM sarvarUpiNe namaH |
OM sarvakarmaNe namaH |
OM sarvaGYAya namaH |
OM sarvakArakAya namaH |
OM sukR^ite namaH |
OM sulabhAya namaH |
OM sarvAbhIShTaphalapradAya namaH | 920
OM sUryAtmajAya namaH |
OM sadAtuShTAya namaH |
OM sUryava.nshapradIpanAya namaH |
OM saptadvIpAdhipAya namaH |
OM surAsurabhaya~NkarAya namaH |
OM sarvasa.nxobhahAriNe namaH |
OM sarvalokahita~NkarAya namaH |
OM sarvaudAryasvabhAvAya namaH |
OM santoShAtsakaleShTadAya namaH |
OM samastaR^iShibhiHstutyAya namaH | 930
OM samastagaNapAvR^itAya namaH |
OM samastagaNasa.nsevyAya namaH |
OM sarvAriShTavinAshanAya namaH |
OM sarvasaukhyapradAtre namaH |
OM sarvavyAkulanAshanAya namaH |
OM sarvasa.nxobhahAriNe namaH |
OM sarvAriShTaphalapradAya namaH |
OM sarvavyAdhiprashamanAya namaH |
OM sarvamR^ityunivArakAya namaH |
OM sarvAnukUlakAriNe namaH | 940
OM saundaryamR^idubhAShitAya namaH |
OM saurAShTradeshodbhavAya namaH |
OM svaxetreShTavarapradAya namaH |
OM somayAji samArAdhyAya namaH |
OM sItAbhIShTavarapradAya namaH |
OM sukhAsanopaviShTAya namaH |
OM sadyaHpIDAnivArakAya namaH |
OM saudAmanIsannibhAya namaH |
OM sarvAnulla~NghyashAsanAya namaH |
OM sUryamaNDalasa~nchAriNe namaH | 950
OM sa.nhArAstraniyojitAya namaH |
OM sarvalokaxayakarAya namaH |
OM sarvAriShTavidhAyakAya namaH |
OM sarvavyAkulakAriNe namaH |
OM sahasrajapasupriyAya namaH |
OM sukhAsanopaviShTAya namaH |
OM sa.nhArAstrapradarshitAya namaH |
OM sarvAla~NkArasa.nyuktakR^iShNagodAnasupriyAya namaH |
OM suprasannAya namaH |
OM surashreShThAya namaH | 960
OM sughoShAya namaH |
OM sukhadAya namaH |
OM suhR^ide namaH |
OM siddhArthAya namaH |
OM siddhasa~NkalpAya namaH |
OM sarvaGYAya namaH |
OM sarvadAya namaH |
OM sukhine namaH |
OM sugrIvAya namaH |
OM sudhR^itaye namaH | 970
OM sArAya namaH |
OM sukumArAya namaH |
OM sulochanAya namaH |
OM suvyaktAya namaH |
OM sachchidAnandAya namaH |
OM suvIrAya namaH |
OM sujanAshrayAya namaH |
OM harishchandrasamArAdhyAya namaH |
OM heyopAdeyavarjitAya namaH |
OM harishchandreShTavaradAya namaH | 980
OM ha.nsamantrAdi sa.nstutAya namaH |
OM ha.nsavAha samArAdhyAya namaH |
OM ha.nsavAhavarapradAya namaH |
OM hR^idyAya namaH |
OM hR^iShTAya namaH |
OM harisakhAya namaH |
OM ha.nsAya namaH |
OM ha.nsagataye namaH |
OM haviShe namaH |
OM hiraNyavarNAya namaH | 990
OM hitakR^ite namaH |
OM harShadAya namaH |
OM hemabhUShaNAya namaH |
OM havirhotre namaH |
OM ha.nsagataye namaH |
OM ha.nsamantrAdisa.nstutAya namaH |
OM hanUmadarchitapadAya namaH |
OM haladhR^itpUjitAya namaH |
OM xemadAya namaH |
OM xemakR^ite namaH | 1000
OM xemyAya namaH |
OM xetraGYAya namaH |
OM xAmavarjitAya namaH |
OM xudraghnAya namaH |
OM xAntidAya namaH |
OM xemAya namaH |
OM xitibhUShAya namaH |
OM xamAshrayAya namaH |
OM xamAdharAya namaH |
OM xayadvArAya namaH | 1010

.. iti shrI shanaishcharasahasranAmAvaLiH sampUrNam ..

Om Sham Shanishchraya NamahaSaturday, May 16, 2015

Pushpanjali to Shani

Om yadnyen yadnyamayajant devastaani
dharmani pradhamanyasan |
Te ha nakam mahimanaha sachant yatra purve
sadhyaha santi devaha ||
Om rajadhirajaya prashyasahine namo
vayam vaishranaaya kurmehe |
Sa me kamanam kamkamaya mahyam
kamemavaro vaishrano dadaatu |
Kuberaaya vaishrano maharajaya namaha |
Om swasti samrajyam bhoujyam swarajyam
vairajyam parameshthyam
Rajyam maharajyamaadhiptyamayam
samantparyaayee syaatsarvabhoumaha |
Sarvayush aantadaparardhatpruthivyai
samudraparyantaya ekraliti
Aavikshitsya kamprervimve devaha sabhasad itee |

Om Sham Shanaishcharaye Namaha

Friday, May 15, 2015

Agajaanana Padmaarkam

agajānana padmārkam gajānanam aharniśam
anēka dam tam bhaktānām ēkadantam upāsmahē

Seeing the elephant-faced Ganesha all the time, Goddess Parvati's face lighted up, just like how a lotus opens up seeing the sun and I meditate upon the Lord with single tusk, the giver of many boons to the devotees.

Sunday, May 10, 2015

Where is the Need of Words?


Where is the need of words,

when love has made drunken the heart?

I have wrapped the diamond in my  cloak;

why open it again and again?

When its load was light, the pan of the balance went up:

Now it is full, where is the need for weighing?

The swan has taken its flight to the lake beyond the mountains;

Why should it search for the pools and ditches any more?

Your Lord dwells within you:

Why need your outward eyes be opened?

Kabir says:

"Listen, my brother!

my Lord,

Who ravishes my eyes,

has united Himself with me.'"

---By Kabir
Translated by Rabindranath Tagore

Friday, May 8, 2015

Experience Chan

By Master Xu Yun (1840 -1959), a Chinese-born Chan (zen) Buddhist master.

1.Experience Chan! It's not mysterious.
As I see it, it boils down to cause and effect.
Outside the mind there is no Dharma
So how can anybody speak of a heaven beyond?

2. Experience Chan! It's not a field of learning.
Learning adds things that can be researched and discussed.
The feel of impressions can't be communicated.
Enlightenment is the only medium of transmission.

3. Experience Chan! It's not a lot of questions.
Too many questions is the Chan disease.
The best way is just to observe the noise of the world.
The answer to your questions?
Ask your own heart.

4. Experience Chan! It's not the teachings of disciples.
Such speakers are guests from outside the gate.
The Chan which you are hankering to speak about
Only talks about turtles turning into fish.

5. Experience Chan! It can't be described.
When you describe it you miss the point.
When you discover that your proofs are without substance
You'll realize that words are nothing but dust.

6. Experience Chan! It's experiencing your own nature!
Going with the flow everywhere and always.
When you don't fake it and waste time trying
to rub and polish it,
Your Original Self will always shine through brighter than bright.

7. Experience Chan! It's like harvesting treasures.
But donate them to others.
You won't need them.
Suddenly everything will appear before you,
Altogether complete and altogether done.

8. Experience Chan! Become a follower who when accepted
Learns how to give up his life and his death.
Grasping this carefully he comes to see clearly.
And then he laughs till he topples the Cold Mountain ascetics.

9. Experience Chan! It'll require great skepticism;
But great skepticism blocks those detours on the road.
Jump off the lofty peaks of mystery.
Turn your heaven and earth inside out.

10. Experience Chan! Ignore that superstitious nonsense
That makes some claim that they've attained Chan.
Foolish beliefs are those of the not-yet-awakened.
And they're the ones who most need the experience of Chan!

11. Experience Chan! There's neither distance nor intimacy.
Observation is like a family treasure.
Whether with eyes, ears, body, nose, or tongue -
It's hard to say which is the most amazing to use.

12. Experience Chan! There's no class distinction.
The one who bows and the one who is bowed
to are a Buddha unit.
The yoke and its lash are tied to each other.
Isn't this our first principle... the one we should most observe?