Friday, October 31, 2014

Jagaddhatri Stotram

shrI jagaddhAtrIstotraM

AdhArabhUte chAdheye dhRRitirUpe dhurandhare |
dhruve dhruvapade dhIre jagaddhAtri namo.astu te || 1 ||
shavAkAre shaktirUpe shaktisthe shaktivigrahe |
shAktAchArapriye devi jagaddhAtri namo.astu te || 2 ||
jayade jagadAnande jagadekaprapUjjite |
jaya sarvagate durge jagaddhAtri namo.astu te || 3 ||
sUkShmAtisukShmarUpe cha prANapAnAdirUpiNi |
bhAvAbhAvasvarUpe cha jagaddhAtri namo.astu te || 4 ||
kAlAdirUpe kAleshe kAlAkAla vibhedini |
sarvasvarUpe sarvaGYe jagaddhAtri namo.astu te || 5 ||
mahAvighne mahotsAhe mahAmAye varaprade |
prapa~nchasAre sAdhvIsho jagaddhAtri namo.astu te || 6 ||
agamye jagatAmAdhye mAheshvari varA~Ngane |
asheSha rUpe rUpasthe jagaddhAtri namo.astu te || 7 ||
dvisaptakoTimantrANAM shaktirUpe sanAtani |
sarvashaktisvarUpe cha jagaddhAtri namo.astu te || 8 ||
tIrthayaGYatapodAnayogasAre jaganmayi |
tvameva sarvaM sarvasthe jagaddhAtri namo.astu te || 9 ||
dayArUpe dayAdRRiShTe dayArdra duHkhamochani |
sarvApattArike durge jagaddhAtri namo.astu te || 10 ||
agamyadhAmadhAmasthe mahAyogisha-hRRitapure |
ameyabhAvakUtasthe jagaddhAtri namo.astu te || 11 ||Sri Varahi Ashtottara Shatanamavali

vaaraahee ashTottara shatanaamaavali

om namo varaaha vadanaayai namaha
om namo vaaraahyai namaha
om vararoopiNyai namaha
om krodhaananaaya namaha
om kolamukhyai namaha
om jagadambaayai namaha
om taaruNyai namaha
om vishweshvaryai namaha
om sanginyai namaha
om chakriNyai namaha || 10 ||
om khaDga shoola gadaa hastaayai namaha
om moosaladhaariNyai namaha
om halasakaadi samaayuktaayai namaha
om bhaktaanaam abhayapradaayai namaha
om ishTaartha daayinyai namaha
om ghoraayai namaha
om mahaaghoraayai namaha
om mahaamaayaayai namaha
om vaartaalyai namaha
om jagadeeshwaryai namaha || 20 ||
om ande andinyai namaha
om runDe runDinyai namaha
om jambhe jambhinyai namaha
om mohe mohinyai namaha
om stambhe stambhiNyai namaha
om devesyai namaha
om shatrunaashinyai namaha
om ashTabhujaayai namaha
om chaturhastaayai namaha
om unnata bhairavaanga sthaayai namaha || 30 ||
om kapilaa lochanaayai namaha
om panchamyai namaha
om lokeshyai namaha
om neelamaNi prabhaayai namaha
om anjanaadri prateekaashaayai namaha
om simhaarudaayai namaha
om trilochanaaya namaha
om shyaamalaayai namaha
om paramaayai namaha
om eeshaanaayai namaha || 40 ||
om neelaayai namaha
om indeevara sannibhaayai namaha
om kanasthaana samopetaayai namaha
om kapilaayai namaha
om kalaatmikaayai namaha
om ambikaayai namaha
om jagad dhaariNyai namaha
om bhaktopadrava naashinyai namaha
om saguNaayai namaha
om nishkalaayai namaha || 50 ||
om vidyaayai namaha
om nityaayai namaha
om vishwa shankaraayai namaha
om mahaaroopaayai namaha
om maheshwaryai namaha
om mahendritaayai namaha
om vishva vyaapiNyai namaha
om devyai namaha
om pashunaam bhayakaariNyai namaha
om kaalikaayai namaha || 60 ||
om bhayadaayai namaha
om balimaamsa mahaapriyaayai namaha
om jayabhairavyai namaha
om krishNa angaayai namaha
om parameshwara vallabhaayai namaha
om nudaayai namaha
om stutyai namaha
om sureshaanyai namaha
om brahmaadi varadaayai namaha
om swaroopiNyai namaha || 70 ||
om suraanaam abhayapradaayai namaha
om varaahadeha sambhootaayai namaha
om shroNi vaaraalase namaha
om krodhinyai namaha
om neelaasyai namaha
om shubhadaayai namaha
om shubhavaariNyai namaha
om shatrunaam vaakstambhana kaariNyai namaha
om kaTistambhana kaariNyai namaha
om matistambhana kaariNyai namaha || 80 ||
om saaksheestambhana kaariNyai namaha
om mookastambhiNyai namaha
om jihvaastambhiNyai namaha
om dushTaanaam nigraha kaariNyai namaha
om shishTaanugraha kaariNyai namaha
om sarvashatru kshayakaraayai namaha
om shatrusaadana kaariNyai namaha
om shatruvidhveshaNa kaariNyai namaha
om bhairaveepriyaayai namaha
om mantraatmikaayai namaha || 90 ||
om yantraroopiNyai namaha
om tantraroopiNyai namaha
om peeThaatmikaayai namaha
om devadevyai namaha
om shreyasa kaariNyai namaha
om chintitaartha pradaayinyai namaha
om bhakta alakshmee vinaashinyai namaha
om sampatpradaayai namaha
om soukhyakaariNyai namaha
om baahuvaaraahyai namaha
om swapnavaaraahyai namaha
om namo bhagavatyai namaha
om eeshwaryai namaha
om sarwaaraadhyaayai namaha
om sarvamayaayai namaha
om sarvalokaatmikaayai namaha
om mahishaasheenaayai namaha
om bruhad vaaraahyai namaha || 108 ||

Thursday, October 30, 2014

Sri Vishnu Sahasranaamavali

1000 names of Sri Vishnu. Sahasranama in poetic stotra's format is  here.

1 OM vishvasmai namaH .
2 OM vishhNave namaH .
3 OM vashhaT.hkaaraaya namaH .
4 OM bhuutabhavyabhavatprabhave namaH .
5 OM bhuutakR^ite namaH .
6 OM bhuutabhR^ite namaH .
7 OM bhaavaaya namaH .
8 OM bhuutaatmane namaH .
9 OM bhuutabhaavanaaya namaH .
10 OM puutaatmane namaH .
11 OM paramaatmane namaH .
12 OM muktaanaaM paramagataye namaH .
13 OM avyayaaya namaH .
14 OM purushhaaya namaH .
15 OM saakshiNe namaH .
16 OM xetraGYaaya namaH .
17 OM aksharaaya namaH .
18 OM yogaaya namaH .
19 OM yogavidaaM netre namaH .
20 OM pradhaanapurushheshvaraaya namaH .
21 OM naarasiMhavapushhe namaH .
22 OM shriimate namaH .
23 OM keshavaaya namaH .
24 OM purushhottamaaya namaH .
25 OM sarvasmai namaH .
26 OM sharvaaya namaH .
27 OM shivaaya namaH .
28 OM sthaaNave namaH .
29 OM bhuutaadaye namaH .
30 OM nidhaye avyayaaya namaH .
31 OM sambhavaaya namaH .
32 OM bhaavanaaya namaH .
33 OM bhartre namaH .
34 OM prabhavaaya namaH .
35 OM prabhave namaH .
36 OM iishvaraaya namaH .
37 OM svayambhuve namaH .
38 OM shambhave namaH .
39 OM aadityaaya namaH .
40 OM pushhkaraakshaaya namaH .
41 OM mahaasvanaaya namaH .
42 OM anaadinidhanaaya namaH .
43 OM dhaatre namaH .
44 OM vidhaatre namaH .
45 OM dhaaturuttamaaya namaH .
46 OM aprameyaaya namaH .
47 OM hR^ishhiikeshaaya namaH .
48 OM padmanaabhaaya namaH .
49 OM amaraprabhave namaH .
50 OM vishvakarmaNe namaH .
51 OM manave namaH .
52 OM tvashhTre namaH .
53 OM sthavishhThaaya namaH .
54 OM sthaviraaya dhruvaaya namaH .
55 OM agrahyaaya namaH .
56 OM shaashvataaya namaH .
57 OM kR^ishhNaaya namaH .
58 OM lohitaakshaaya namaH .
59 OM pratardanaaya namaH .
60 OM prabhuutaaya namaH .
61 OM trikakubdhaamne namaH .
62 OM pavitraaya namaH .
63 OM maN^galaaya parasmai namaH .
64 OM iishaanaaya namaH .
65 OM praaNadaaya namaH .
66 OM praaNaaya namaH .
67 OM jyeshhThaaya namaH .
68 OM shreshhThaaya namaH .
69 OM prajaapataye namaH .
70 OM hiraNyagarbhaaya namaH .
71 OM bhuugarbhaaya namaH .
72 OM maadhavaaya namaH .
73 OM madhusuudanaaya namaH .
74 OM iishvaraaya namaH .
75 OM vikramiNe namaH .
76 OM dhanvine namaH .
77 OM medhaavine namaH .
78 OM vikramaaya namaH .
79 OM kramaaya namaH .
80 OM anuttamaaya namaH .
81 OM duraadharshhaaya namaH .
82 OM kR^itaGYaaya namaH .
83 OM kR^itaye namaH .
84 OM aatmavate namaH .
85 OM sureshaaya namaH .
86 OM sharaNaaya namaH .
87 OM sharmaNe namaH .
88 OM vishvaretase namaH .
89 OM prajaabhavaaya namaH .
90 OM anhe namaH .
91 OM saMvatsaraaya namaH .
92 OM vyaalaaya namaH .
93 OM pratyayaaya namaH .
94 OM sarvadarshanaaya namaH .
95 OM ajaaya namaH .
96 OM sarveshvaraaya namaH .
97 OM siddhaaya namaH .
98 OM siddhaye namaH .
99 OM sarvaadaye namaH .
100 OM achyutaaya namaH .
101 OM vR^ishhaakapaye namaH .
102 OM ameyaatmane namaH .
103 OM sarvayogaviniHsR^itaaya namaH .
104 OM vasave namaH .
105 OM vasumanase namaH .
106 OM satyaaya namaH .
107 OM samaatmane namaH .
108 OM sammitaaya namaH .
109 OM samaaya namaH .
110 OM amoghaaya namaH .
111 OM pu.nDariikaakshaaya namaH .
112 OM vR^ishhakarmaNe namaH .
113 OM vR^ishhaakR^itaye namaH .
114 OM rudraaya namaH .
115 OM bahushirase namaH .
116 OM babhrave namaH .
117 OM vishvayonaye namaH .
118 OM shuchishravase namaH .
119 OM amR^itaaya namaH .
120 OM shaashvatasthaaNave namaH .
121 OM varaarohaaya namaH .
122 OM mahaatapase namaH .
123 OM sarvagaaya namaH .
124 OM sarvavidbhaanave namaH .
125 OM vishvaksenaaya namaH .
126 OM janaardanaaya namaH .
127 OM vedaaya namaH .
128 OM vedavide namaH .
129 OM avyaN^gaaya namaH .
130 OM vedaaN^gaaya namaH .
131 OM vedavide namaH .
132 OM kavaye namaH .
133 OM lokaadhyakshaaya namaH .
134 OM suraadhyakshaaya namaH .
135 OM dharmaadhyakshaaya namaH .
136 OM kR^itaakR^itaaya namaH .
137 OM chaturaatmane namaH .
138 OM chaturvyuuhaaya namaH .
139 OM chaturdra.nshhtraaya namaH .
140 OM chaturbhujaaya namaH .
141 OM bhraajishhNave namaH .
142 OM bhojanaaya namaH .
143 OM bhoktre namaH .
144 OM sahishhNave namaH .
145 OM jagadaadijaaya namaH .
146 OM anaghaaya namaH .
147 OM vijayaaya namaH .
148 OM jetre namaH .
149 OM vishvayonaye namaH .
150 OM punarvasave namaH .
151 OM upendraaya namaH .
152 OM naamaaya namaH .
153 OM praa.nshave namaH .
154 OM amoghaaya namaH .
155 OM shuchaye namaH .
156 OM urjitaaya namaH .
157 OM atiindraaya namaH .
158 OM saN^grahaaya namaH .
159 OM sargaaya namaH .
160 OM dhR^itaatmane namaH .
161 OM niyamaaya namaH .
162 OM yamaaya namaH .
163 OM vedyaaya namaH .
164 OM vaidyaaya namaH .
165 OM sadaayogine namaH .
166 OM viiraghne namaH .
167 OM maadhavaaya namaH .
168 OM madhave namaH .
169 OM atiindriyaaya namaH .
170 OM mahaamaayaaya namaH .
171 OM mahotsaahaaya namaH .
172 OM mahaabalaaya namaH .
173 OM mahaabudhaaya namaH .
174 OM mahaaviiraaya namaH .
175 OM mahaashaktaye namaH .
176 OM mahaadyutaye namaH .
177 OM anirdeshyavapushhe namaH .
178 OM shriimate namaH .
179 OM ameyatmane namaH .
180 OM mahaadridhR^ishe namaH .
181 OM maheshvaasaaya namaH .
182 OM mahiibhartre namaH .
183 OM shriinivaasaaya namaH .
184 OM sataaMgataye namaH .
185 OM aniruddhaaya namaH .
186 OM suraana.ndaaya namaH .
187 OM govindaaya namaH .
188 OM govidaaMpataye namaH .
189 OM mariichaye namaH .
190 OM damanaaya namaH .
191 OM ha.nsaaya namaH .
192 OM suparNaaya namaH .
193 OM bhujagottamaaya namaH .
194 OM hiraNyanaabhaaya namaH .
195 OM sutapase namaH .
196 OM padmanaabhaaya namaH .
197 OM prajaapataye namaH .
198 OM amR^ityave namaH .
199 OM sarvadR^ishe namaH .
200 OM si.nhaaya namaH .
201 OM sa.ndhaadte namaH .
202 OM sandhimate namaH .
203 OM sthiraaya namaH .
204 OM ajaaya namaH .
205 OM durmarshhaNaaya namaH .
206 OM shaastre namaH .
207 OM vishrutaatmane namaH .
208 OM suraarighne namaH .
209 OM guruve namaH .
210 OM gurutamaaya namaH .
211 OM dhaamne namaH .
212 OM satyaaya namaH .
213 OM satyaparaakramaaya namaH .
214 OM nimishhaaya namaH .
215 OM animishhaaya namaH .
216 OM sragviiNe namaH .
217 OM vaachaspatayeudaaradhiye namaH .
218 OM agraNye namaH .
219 OM graamaNye namaH .
220 OM shriimate namaH .
221 OM nyaayaaya namaH .
222 OM netre namaH .
223 OM samiiraNaaya namaH .
224 OM sahasramuurdhne namaH .
225 OM vishvaatmane namaH .
226 OM sahasraakshaaya namaH .
227 OM sahasrapade namaH .
228 OM aavartanaaya namaH .
229 OM nivR^ittaatmane namaH .
230 OM sa.nvR^ittaaya namaH .
231 OM saMpramardanaaya namaH .
232 OM ahaHsa.nvartakaaya namaH .
233 OM vanhaye namaH .
234 OM anilaaya namaH .
235 OM dharaNiidharaaya namaH .
236 OM suprasaadaaya namaH .
237 OM prasannaatmane namaH .
238 OM vishvadhR^ishhe namaH .
239 OM vishvabhuje namaH .
240 OM vibhave namaH .
241 OM satkartre namaH .
242 OM satkR^itaaya namaH .
243 OM saadhave namaH .
244 OM jaanhave namaH .
245 OM naaraayaNaaya namaH .
246 OM naraaya namaH .
247 OM asa.nkhyeyaaya namaH .
248 OM aprameyaatmane namaH .
249 OM vishishhTaaya namaH .
250 OM shishhTakR^ite namaH .
251 OM shuchaye namaH .
252 OM siddhaarthaaya namaH .
253 OM siddhasa.nkalpaaya namaH .
254 OM siddhidaaya namaH .
255 OM siddhisaadhaaya namaH .
256 OM vR^ishhaahiNe namaH .
257 OM vR^ishhabhaaya namaH .
258 OM vishhNave namaH .
259 OM vR^ishhaparvaNe namaH .
260 OM vR^ishhodaraaya namaH .
261 OM vardhanaaya namaH .
262 OM vardhamaanaaya namaH .
263 OM viviktaaya namaH .
264 OM shrutisaagaraaya namaH .
265 OM subhujaaya namaH .
266 OM durdharaaya namaH .
267 OM vaagmine namaH .
268 OM mahendraaya namaH .
269 OM vasudaaya namaH .
270 OM vasave namaH .
271 OM naikaruupaaya namaH .
272 OM bR^ihad.hruupaaya namaH .
273 OM shipivishhTaaya namaH .
274 OM prakaashaaya namaH .
275 OM ojastejodyutidharaaya namaH .
276 OM prakaashaatmane namaH .
277 OM prataapanaaya namaH .
278 OM R^iddhaaya namaH .
279 OM spashhTaaksharaaya namaH .
280 OM ma.ntraaya namaH .
281 OM chandraa.nshave namaH .
282 OM bhaaskaradyutaye namaH .
283 OM amR^itaa.nshuudbhavaaya namaH .
284 OM bhaanave namaH .
285 OM shashabindave namaH .
286 OM sureshvaraaya namaH .
287 OM audhadhaaya namaH .
288 OM jagatahetave namaH .
289 OM satyadharmaparaakramaaya namaH .
290 OM bhuutabhavyabhavannaathaaya namaH .
291 OM pavanaaya namaH .
292 OM paavanaaya namaH .
293 OM analaaya namaH .
294 OM kaamaghne namaH .
295 OM kaamakR^ite namaH .
296 OM kaantaaya namaH .
297 OM kaamaaya namaH .
298 OM kaamapradaaya namaH .
299 OM prabhave namaH .
300 OM yugaadikR^ite namaH .
301 OM yugaavartaaya namaH .
302 OM naikamaayaaya namaH .
303 OM mahaashanaaya namaH .
304 OM adR^ishyaaya namaH .
305 OM vyaktaruupaaya namaH .
306 OM sahasrajite namaH .
307 OM anantajite namaH .
308 OM ishhTaaya namaH .
309 OM vishishhTaaya namaH .
310 OM shishhTeshhTaaya namaH .
311 OM shikha.nDine namaH .
312 OM nahushhaaya namaH .
313 OM vR^ishhaaya namaH .
314 OM krodhaagne namaH .
315 OM krodhakR^it.hkartre namaH .
316 OM vishvabaahave namaH .
317 OM mahiidharaaya namaH .
318 OM achyutaaya namaH .
319 OM prathitaaya namaH .
320 OM praaNaaya namaH .
321 OM praaNadaaya namaH .
322 OM vaasavaanujaaya namaH .
323 OM apaaM nidhaye namaH .
324 OM adhishhThaanaaya namaH .
325 OM apramattaaya namaH .
326 OM pratishhThitaaya namaH .
327 OM skandaaya namaH .
328 OM skandadharaaya namaH .
329 OM dhuryaaya namaH .
330 OM varadaaya namaH .
331 OM vaayuvaahanaaya namaH .
332 OM vaasudevaaya namaH .
333 OM bR^ihadbhaanave namaH .
334 OM aadidevaaya namaH .
335 OM purandaraaya namaH .
336 OM ashokaaya namaH .
337 OM taaraNaaya namaH .
338 OM taaraaya namaH .
339 OM shuuraaya namaH .
340 OM shauraye namaH .
341 OM janeshvaraaya namaH .
342 OM anukuulaaya namaH .
343 OM shataavartaaya namaH .
344 OM padmine namaH .
345 OM padmanibhekshaNaaya namaH .
346 OM padmanaabhaaya namaH .
347 OM aravindaaya namaH .
348 OM padmagarbhaaya namaH .
349 OM shariirabhR^ite namaH .
350 OM mahardhaye namaH .
351 OM R^iddhaaya namaH .
352 OM vR^iddhaatmane namaH .
353 OM mahaakshaaya namaH .
354 OM garuDadhvajaaya namaH .
355 OM atulaaya namaH .
356 OM sharabhaaya namaH .
357 OM bhiimaaya namaH .
358 OM samayaGYaaya namaH .
359 OM havirharaye namaH .
360 OM sarvalakshaNalakshaNaaya namaH .
361 OM lakshmiivate namaH .
362 OM samiti.njayaaya namaH .
363 OM viksharaaya namaH .
364 OM rohitaaya namaH .
365 OM maargaaya namaH .
366 OM hetave namaH .
367 OM daamodaraaya namaH .
368 OM sahaaya namaH .
369 OM mahiidharaaya namaH .
370 OM mahaabhaagaaya namaH .
371 OM vegavate namaH .
372 OM amitaashanaaya namaH .
373 OM udbhavaaya namaH .
374 OM kshobhanaaya namaH .
375 OM devaaya namaH .
376 OM shriigarbhaaya namaH .
377 OM parameshvaraaya namaH .
378 OM karaNaaya namaH .
379 OM kaaraNaaya namaH .
380 OM kartre namaH .
381 OM vikartre namaH .
382 OM gahanaaya namaH .
383 OM guhaaya namaH .
384 OM vyavasaayaaya namaH .
385 OM vyavasthaanaaya namaH .
386 OM sa.nsthaanaaya namaH .
386 OM sthaanadaaya namaH .
387 OM dhruvaaya namaH .
388 OM paraardhaye namaH .
390 OM paramaspashhTaaya namaH .
391 OM tushhTaaya namaH .
392 OM pushhTaaya namaH .
393 OM shubhekshaNaaya namaH .
394 OM raamaaya namaH .
395 OM viraamaaya namaH .
396 OM virajaaya namaH .
397 OM maargaaya namaH .
398 OM neyaaya namaH .
399 OM nayaaya namaH .
400 OM anayaaya namaH .
401 OM viiraayai namaH .
402 OM shaktimataaM shreshhThaayai namaH .
403 OM dharmaayai namaH .
404 OM dharmaviduttamaayai namaH .
405 OM vaiku.nThaayai namaH .
406 OM purushhaayai namaH .
407 OM praaNaayai namaH .
408 OM praaNadaayai namaH .
409 OM praNavaayai namaH .
410 OM pR^ithave namaH .
411 OM hiraNyagarbhaayai namaH .
412 OM shatrughnaayai namaH .
413 OM vyaaptaayai namaH .
414 OM vaayave namaH .
415 OM adhokshajaayai namaH .
416 OM R^itave namaH .
417 OM sudarshanaayai namaH .
418 OM kaalaayai namaH .
419 OM parameshhThine namaH .
420 OM parigrahaaya namaH .
421 OM ugraaya namaH .
422 OM sa.nvatsaraaya namaH .
423 OM dakshaaya namaH .
424 OM vishraamaaya namaH .
425 OM vishvadakshiNaaya namaH .
426 OM vistaaraaya namaH .
427 OM sthaavarasthaaNave namaH .
428 OM pramaaNaaya namaH .
429 OM biijamavyayaaya namaH .
430 OM arthaaya namaH .
431 OM anarthaaya namaH .
432 OM mahaakoshaaya namaH .
433 OM mahaabhogaaya namaH .
434 OM mahaadhanaaya namaH .
435 OM anirviNNaaya namaH .
436 OM sthavishhThaaya namaH .
437 OM abhuve namaH .
438 OM dharmayuupaaya namaH .
439 OM mahaamakhaaya namaH .
440 OM nakshatranemaye namaH .
441 OM nakshitriNe namaH .
442 OM kshamaaya namaH .
443 OM kshaamaaya namaH .
444 OM samiihanaaya namaH .
445 OM yaGYaaya namaH .
446 OM iijyaaya namaH .
447 OM mahejyaaya namaH .
448 OM kratave namaH .
449 OM satraaya namaH .
450 OM sataaMgataye namaH .
451 OM sarvadarshine namaH .
452 OM vimuktaatmane namaH .
453 OM sarvaGYaaya namaH .
454 OM GYaanamuttamaaya namaH .
455 OM suvrataaya namaH .
456 OM sumukhaaya namaH .
457 OM suukshmaaya namaH .
458 OM sughoshhaaya namaH .
459 OM sukhadaaya namaH .
460 OM suhR^ide namaH .
461 OM manoharaaya namaH .
462 OM jitakrodhaaya namaH .
463 OM viirabaahave namaH .
464 OM vidaaraNaaya namaH .
465 OM svaapanaaya namaH .
466 OM svavashaaya namaH .
467 OM vyaapine namaH .
468 OM naikaatmaana namaH .
469 OM naikakarmakR^ite namaH .
470 OM vatsaraaya namaH .
471 OM vatsalaaya namaH .
472 OM vatsine namaH .
473 OM ratnagarbhaaya namaH .
474 OM dhaneshvaraaya namaH .
475 OM dharmagupe namaH .
476 OM dharmakR^ite namaH .
477 OM dharmine namaH .
478 OM sate namaH .
479 OM asate namaH .
480 OM ksharaaya namaH .
481 OM aksharaaya namaH .
482 OM aviGYaatre namaH . 17
483 OM sahasraa.nshave namaH .
484 OM vidhaatre namaH .
485 OM kR^italakshaNaaya namaH . 44
486 OM gabhastinemaye namaH .
487 OM sattvasthaaya namaH .
488 OM si.nhaaya namaH .
489 OM bhuutamaheshvaraaya namaH .
490 OM aadidevaaya namaH .
491 OM mahaadevaaya namaH .
492 OM deveshaaya namaH .
493 OM devabhR^id.hgurave namaH .
494 OM uttaraaya namaH .
495 OM gopataye namaH .
496 OM goptre namaH .
497 OM GYaanagamyaaya namaH .
498 OM puraatanaaya namaH .
499 OM shariirabhuubhR^ite namaH .
500 OM bhoktre namaH .
501 OM kapiindraaya namaH .
502 OM bhuuridakshiNaaya namaH .
503 OM somapaaya namaH .
504 OM amR^itapaaya namaH .
505 OM somaaya namaH .
506 OM purujite namaH .
507 OM purusattamaaya namaH .
508 OM vinayaaya namaH .
509 OM jayaaya namaH .
510 OM satyasa.ndhaaya namaH .
511 OM daashaarhaaya namaH .
512 OM saatvataaM pataye namaH .
513 OM jiivaaya namaH .
514 OM vinayitaasaakshiNe namaH .
515 OM mukundaaya namaH .
516 OM amitavikramaaya namaH .
517 OM ambhonidhaye namaH .
518 OM anantaatmane namaH .
519 OM mahodadhishayaaya namaH .
520 OM anantakaaya namaH .
521 OM ajaaya namaH .
522 OM mahaarhaaya namaH .
523 OM svaabhaavyaaya namaH .
524 OM jitaamitraaya namaH .
525 OM pramodaaya namaH .
526 OM aanandaaya namaH .
527 OM nandanaaya namaH .
528 OM nandaaya namaH .
529 OM satyadharmaNe namaH .
530 OM trivikramaaya namaH .
531 OM maharshhayekapilaachaaryaaya namaH .
532 OM kR^itaGYaaya namaH .
533 OM mediniipataye namaH .
534 OM tripadaaya namaH .
535 OM tridashaadhyakshaaya namaH .
536 OM mahaashR^iN^gaaya namaH .
537 OM kR^itaantakR^ite namaH .
538 OM mahaavaraahaaya namaH .
539 OM govindaaya namaH .
540 OM sushheNaaya namaH . 187
541 OM kanakaaN^gadine namaH .
542 OM guhyaaya namaH .
543 OM gabhiiraaya namaH .
544 OM gahanaaya namaH .
545 OM guptaaya namaH .
546 OM chakragadaadharaaya namaH .
547 OM vedhase namaH .
548 OM svaaN^gaaya namaH .
549 OM ajitaaya namaH .
550 OM kR^ishhNaaya namaH .
551 OM dR^iDhaaya namaH .
552 OM sa.nkarshhaNaachyutaaya namaH .
553 OM varuNaaya namaH .
554 OM vaaruNaaya namaH .
555 OM vR^ikshaaya namaH .
546 OM pushhkaraakshaaya namaH .
547 OM mahaamanase namaH .
548 OM bhagavate namaH .
549 OM bhagaghne namaH .
560 OM aanandine namaH .
561 OM vanamaaline namaH .
562 OM halaayudhaaya namaH .
563 OM aadityaaya namaH .
564 OM jyotiraadityaaya namaH .
565 OM sahishhNuve namaH .
566 OM gatisattamaaya namaH .
567 OM sudhanvane namaH .
568 OM khaNDaparaashave namaH .
569 OM daaruNaaya namaH .
570 OM draviNapradaaya namaH .
571 OM divaspR^ishe namaH .
572 OM sarvadR^igvyaasaaya namaH .
573 OM vaachaspataye ayonijaaya namaH .
574 OM trisaamne namaH .
575 OM saamagaaya namaH .
576 OM saamne namaH .
577 OM nirvaaNaaya namaH .
578 OM bheshhajaaya namaH .
579 OM bhishhaje namaH .
580 OM sa.nnyaasakR^ite namaH .
581 OM shamaaya namaH .
582 OM shaantaaya namaH .
583 OM nishhThaayai namaH .
584 OM shaantyai namaH .
585 OM paraayNaaya namaH .
586 OM shubhaaN^gaaya namaH .
587 OM shaantidaaya namaH .
588 OM srashhTre namaH .
589 OM kumudaaya namaH .
590 OM kuvaleshaaya namaH .
591 OM gohitaaya namaH .
592 OM gopataye namaH .
593 OM goptre namaH .
594 OM vR^ishhabhaakshaaya namaH .
595 OM vR^ishhapriyaaya namaH .
596 OM anivartine namaH .
597 OM nivR^ittaatmane namaH .
598 OM sa.nksheptre namaH .
599 OM kshemakR^ite namaH .
600 OM shivaaya namaH .
601 OM shriivatsavakshe namaH .
602 OM shriivaasaaya namaH .
603 OM shriipataye namaH .
604 OM shriimataaM varaaya namaH .
605 OM shriidaaya namaH .
606 OM shriishaaya namaH .
607 OM shriinivaasaaya namaH .
608 OM shriinidhaye namaH .
609 OM shriivibhaavanaaya namaH .
610 OM shriidharaaya namaH .
611 OM shriikaraaya namaH .
612 OM shreyase namaH .
613 OM shriimate namaH .
614 OM lokatrayaashraaya namaH .
615 OM svakshaaya namaH .
616 OM svaaN^gaaya namaH .
617 OM shataanandaaya namaH .
618 OM nandye namaH .
619 OM jyotirgaNeshvaraaya namaH .
620 OM vijitaatmane namaH .
621 OM vidheyaatmane namaH .
622 OM satkiirtaye namaH .
623 OM chhinnasa.nshayaaya namaH .
624 OM udiirNaaya namaH .
625 OM sarvatachakshuse namaH .
626 OM aniishaaya namaH .
627 OM shaashvatasthiraaya namaH .
628 OM bhuushayaaya namaH .
629 OM bhuushhaNaaya namaH .
630 OM bhuutaye namaH .
631 OM vishokaaya namaH .
632 OM shokanaashanaaya namaH .
633 OM archishhmate namaH .
634 OM architaaya namaH .
635 OM kumbhaaya namaH .
636 OM vishuddhaatmane namaH .
637 OM vishodhanaaya namaH .
638 OM aniruddhaaya namaH .
639 OM apratirathaaya namaH .
640 OM pradyumnaaya namaH .
641 OM amitavikramaaya namaH .
642 OM kaalaneminighne namaH .
643 OM viiraaya namaH .
644 OM shauraye namaH .
645 OM shuurajaneshvaraaya namaH .
646 OM trilokaatmane namaH .
647 OM trilokeshaaya namaH .
648 OM keshavaaya namaH .
649 OM keshighne namaH .
650 OM haraye namaH .
651 OM kaamadevaaya namaH .
652 OM kaamapaalaaya namaH .
653 OM kaamine namaH .
654 OM kaantaaya namaH .
655 OM kR^itaagamaaya namaH .
656 OM anirdeshyavapushhe namaH .
657 OM vishhNave namaH .
658 OM viiraaya namaH .
659 OM anantaaya namaH .
660 OM dhana.njayaaya namaH .
661 OM brahmaNyaaya namaH .
662 OM brahmakR^ite namaH .
663 OM brahmaNe namaH .
664 OM braahmaNe namaH .
665 OM brahmavivardhanaaya namaH .
666 OM brahmavide namaH .
667 OM braahmaNaaya namaH .
668 OM brahmiNe namaH .
669 OM brahmaGYaaya namaH .
670 OM braahmaNapriyaaya namaH .
671 OM mahaakramaaya namaH .
672 OM mahaakarmaNe namaH .
673 OM mahaatejase namaH .
674 OM mahoragaaya namaH .
675 OM mahaakratve namaH .
676 OM mahaayajvane namaH .
677 OM mahaayaGYaaya namaH .
678 OM mahaahavishhe namaH .
679 OM stavyaaya namaH .
680 OM stavapriyaaya namaH .
681 OM stotraaya namaH .
682 OM stutaye namaH .
683 OM stotre namaH .
684 OM raNapriyaaya namaH .
685 OM puurNaaya namaH .
686 OM puurayitre namaH .
687 OM puNyaaya namaH .
688 OM puNyakiirtaye namaH .
689 OM anaamayaaya namaH .
690 OM manojavaaya namaH .
691 OM tiirthakaraaya namaH .
692 OM vasuretase namaH .
693 OM vasupradaaya namaH .
694 OM vaasudevaaya namaH .
695 OM vasave namaH .
696 OM vasumanase namaH .
697 OM havishhe namaH .
698 OM havishhe namaH .
699 OM sadgataye namaH .
700 OM sad.hR^itaye namaH .
701 OM sattaayai namaH .
702 OM sadbhuutaye namaH .
703 OM satparaayaNaaya namaH .
704 OM shuurasenaaya namaH .
705 OM yadushreshhThaaya namaH .
706 OM sannivaasaaya namaH .
707 OM suuyaamunaaya namaH .
708 OM bhuutaavaasaaya namaH .
709 OM vaasudevaaya namaH .
710 OM sarvaasunilayaaya namaH .
711 OM analaaya namaH .
712 OM darpaghne namaH .
713 OM darpadaaya namaH .
714 OM dR^iptaaya namaH .
715 OM durdharaaya namaH .
716 OM aparaajitaaya namaH .
717 OM vishvamuurtaye namaH .
718 OM mahaamuurtaye namaH .
719 OM diiptamuurtaye namaH .
720 OM amuurtimate namaH .
721 OM anekamuurtaye namaH .
722 OM avyaktaaya namaH .
723 OM shatamuurtaye namaH .
724 OM shataananaaya namaH .
725 OM ekaismai namaH .
726 OM naikasmai namaH .
727 OM savaaya namaH .
728 OM kaaya namaH .
729 OM kasmai namaH .
730 OM yasmai namaH .
731 OM tasmai namaH .
732 OM padamanuttamaaya namaH .
733 OM lokabandhave namaH .
734 OM lokanaathaaya namaH .
735 OM maadhavaaya namaH .
736 OM bhaktavatsalaaya namaH .
737 OM suvarNavarNaaya namaH .
738 OM hemaaN^gaaya namaH .
739 OM varaaN^gaaya namaH .
740 OM chandanaaN^gadine namaH .
741 OM viiraghne namaH .
742 OM vishhamaaya namaH .
743 OM shuunyaaya namaH .
744 OM ghR^itaashiishaaya namaH .
745 OM achalaaya namaH .
746 OM chalaaya namaH .
747 OM amaanine namaH .
748 OM maanadaaya namaH .
749 OM maanyaaya namaH .
750 OM lokasvaamine namaH .
751 OM trilokadhR^ishhe namaH .
752 OM sumedhase namaH .
753 OM medhajaaya namaH .
754 OM dhanyaaya namaH .
755 OM satyamedhase namaH .
756 OM dharaadharaaya namaH .
757 OM tejovR^ishhaaya namaH .
758 OM dyutidharaaya namaH .
759 OM sarvashastrabhR^itaaMvaraaya namaH .
760 OM pragrahaaya namaH .
761 OM nigrahaaya namaH .
762 OM vyagraaya namaH .
763 OM naikashR^iN^gaaya namaH .
764 OM gadaagrajaaya namaH .
765 OM chaturmuurtaye namaH .
766 OM chaturbaahave namaH .
767 OM chaturvyuuhaaya namaH .
768 OM chaturgataye namaH .
769 OM chaturaatmane namaH .
770 OM chaturbhaavaaya namaH .
771 OM chaturvedavide namaH .
772 OM ekapade namaH .
773 OM samaavartaaya namaH .
774 OM nivR^itaatmane namaH .
775 OM durjaaya namaH .
776 OM duratikramaaya namaH .
777 OM durlabhaaya namaH .
778 OM durgamaaya namaH .
779 OM durgaaya namaH .
780 OM duraavaasaaya namaH .
781 OM duraarighne namaH .
782 OM shubhaaN^gaaya namaH .
783 OM lokasaaraN^gaaya namaH .
784 OM sutantave namaH .
785 OM tantuvardhanaaya namaH .
786 OM indrakarmaNe namaH .
787 OM mahaakarmaNe namaH .
788 OM kR^itakarmaNe namaH .
789 OM kR^itaagamaaya namaH .
790 OM udbhavaaya namaH .
791 OM sundaraaya namaH .
792 OM sundaaya namaH .
793 OM ratnanaabhaaya namaH .
794 OM sulochanaaya namaH .
795 OM arkaaya namaH .
796 OM vaajasanaaya namaH .
797 OM shR^iN^gine namaH .
798 OM jayantaaya namaH .
799 OM sarvavijjayine namaH .
800 OM udbhavaaya namaH .
801 OM adhokshajaaya namaH .
802 OM sarvavaagiishvaraaya namaH .
803 OM mahaahR^idaaya namaH .
804 OM mahaagartaaya namaH .
805 OM mahaabhuutaaya namaH .
806 OM mahaanidhaye namaH .
807 OM kumudaaya namaH .
808 OM kundaraaya namaH .
809 OM kundaaya namaH .
810 OM parjanyaaya namaH .
811 OM paavanaaya namaH .
812 OM anilaaya namaH .
813 OM amR^itaa.nshaaya namaH .
814 OM amR^itavapushhe namaH .
815 OM sarvaGYaaya namaH .
816 OM sarvatomukhaaya namaH .
817 OM sulabhaaya namaH .
818 OM suvrataaya namaH .
819 OM siddhaaya namaH .
820 OM shatrujite namaH .
821 OM shatrutaapanaaya namaH .
822 OM nyagrodhaaya namaH .
823 OM udumbaraaya namaH .
824 OM ashvatthaaya namaH .
825 OM chaaNuuraandhranishhuudanaaya namaH .
826 OM sahasraarchishhe namaH .
827 OM saptajihvaaya namaH .
828 OM saptaidhase namaH .
829 OM saptavaahanaaya namaH .
830 OM amuurtaye namaH .
831 OM anaghaaya namaH .
832 OM achintyaaya namaH .
833 OM bhayakR^ite namaH .
834 OM bhayanaashanaaya namaH .
835 OM aNave namaH .
836 OM bR^ihate namaH .
837 OM kR^ishaaya namaH .
838 OM sthuulaaya namaH .
839 OM guNabhR^ite namaH .
840 OM nirguNaaya namaH .
841 OM mahate namaH .
842 OM adhR^itaaya namaH .
843 OM svadhR^itaaya namaH .
844 OM svaasyaaya namaH .
845 OM praagva.nshaaya namaH .
846 OM va.nshavardhanaaya namaH .
847 OM bhaarabhR^ite namaH .
848 OM kathitaaya namaH .
849 OM yogine namaH .
850 OM yogiishaaya namaH .
851 OM sarvakaamadaaya namaH .
852 OM aashramaaya namaH .
853 OM shramaNaaya namaH .
854 OM kshaamaaya namaH .
855 OM suparNaaya namaH .
856 OM vaayuvaahanaaya namaH .
857 OM dhanurdharaaya namaH .
858 OM dhanurvedaaya namaH .
859 OM da.nDaaya namaH .
860 OM damitre namaH .
861 OM damaaya namaH .
862 OM aparaajitaaya namaH .
863 OM sarvasahaaya namaH .
864 OM niyantre namaH .
865 OM niyamaaya namaH .
866 OM yamaaya namaH .
867 OM sattvavate namaH .
868 OM saattvikaaya namaH .
869 OM satyaaya namaH .
870 OM satyadharmaparaayaNaaya namaH .
871 OM abhipraayaaya namaH .
872 OM priyaarhaaya namaH .
873 OM arhaaya namaH .
874 OM priyakR^ite namaH .
875 OM priitivardhanaaya namaH .
876 OM vihaayasagataye namaH .
877 OM jyotishhe namaH .
878 OM suruchaye namaH .
879 OM hutabhuje namaH .
880 OM vibhave namaH .
881 OM ravaye namaH .
882 OM virochanaaya namaH .
883 OM suuryaaya namaH .
884 OM savitre namaH .
885 OM ravilochanaaya namaH .
886 OM anantaaya namaH .
887 OM hutabhuje namaH .
888 OM bhoktre namaH .
889 OM sukhadaaya namaH .
890 OM naikajaaya namaH .
891 OM agrajaaya namaH .
892 OM anirviNNaaya namaH .
893 OM sadaamarshhiNe namaH .
894 OM lokaadhishhThaanaaya namaH .
895 OM adbhuutaaya namaH .
896 OM sanaate namaH .
897 OM sanaatanatamaaya namaH .
898 OM kapilaaya namaH .
899 OM kapaye namaH .
900 OM avyayaaya namaH .
901 OM svastidaaya namaH .
902 OM svastikR^ite namaH .
903 OM svastaye namaH .
904 OM svastibhuje namaH .
905 OM svastidakshiNaaya namaH .
906 OM araudraaya namaH .
907 OM kuNDaline namaH .
908 OM chakriNe namaH .
909 OM vikramiNe namaH .
910 OM urjitashaasanaaya namaH .
911 OM shabdaatigaaya namaH .
912 OM shabdasahaaya namaH .
913 OM shishiraaya namaH .
914 OM sharvariikaraaya namaH .
915 OM akruuraaya namaH .
916 OM peshalaaya namaH .
917 OM dakshaaya namaH .
918 OM dakshiNaaya namaH .
919 OM kshamiNaaM varaaya namaH .
920 OM vidvattamaaya namaH .
921 OM viitabhayaaya namaH .
922 OM puNyashravaNakiirtanaaya namaH .
923 OM uttaaraNaaya namaH .
924 OM dushhkR^itighne namaH .
925 OM puNyaaya namaH .
926 OM dusvapnanaashaaya namaH .
927 OM viiraghne namaH .
928 OM rakshaNaaya namaH .
929 OM sadabhyo namaH .
930 OM jiivanaaya namaH .
931 OM paryavasthitaaya namaH .
932 OM anantaruupaaya namaH .
933 OM anantashriye namaH .
934 OM jitamanyave namaH .
935 OM bhayaapahaaya namaH .
936 OM chaturasraaya namaH .
937 OM gabhiiraatmane namaH .
938 OM vidishaaya namaH .
939 OM vyaadishaaya namaH .
940 OM dishaaya namaH .
941 OM anaadaye namaH .
942 OM bhuvobhuve namaH .
943 OM lakshmai namaH .
944 OM sudhiiraaya namaH .
945 OM ruchiraaN^gadaaya namaH .
946 OM jananaaya namaH .
947 OM janajanmaadaye namaH .
948 OM bhiimaaya namaH .
949 OM bhiimaparaakramaaya namaH .
950 OM aadhaaranilayaaya namaH .
951 OM dhaatre namaH .
952 OM pushhpahaasaaya namaH .
953 OM prajaagaraaya namaH .
954 OM urdhvagaaya namaH .
955 OM satpathaachaaraaya namaH .
956 OM praaNadaaya namaH .
957 OM praNavaaya namaH .
958 OM paNaaya namaH .
959 OM pramaaNaaya namaH .
960 OM praaNanilayaaya namaH .
961 OM praaNabhR^ite namaH .
962 OM praaNajiivaaya namaH .
963 OM tattvaaya namaH .
964 OM tattvavide namaH .
965 OM ekaatmane namaH .
966 OM janmamR^ityujaraatigaaya namaH .
967 OM bhurbhuvaH svastarave namaH .
968 OM taaraaya namaH .
969 OM savitre namaH .
970 OM prapitaamahaaya namaH .
971 OM yaGYaaya namaH .
972 OM yaGYapataye namaH .
973 OM yajvane namaH .
974 OM yaGYaaN^gaaya namaH .
975 OM yaGYavaahanaaya namaH .
976 OM yaGYabhR^ite namaH .
977 OM yaGYakR^ite namaH .
978 OM yaGYine namaH .
979 OM yaGYabhuje namaH .
980 OM yaGYasaadhanaaya namaH .
981 OM yaGYaantakR^ite namaH .
982 OM yaGYaguhyaaya namaH .
983 OM annaaya namaH .
984 OM annaadaaya namaH .
985 OM aatmayonaye namaH .
986 OM svayaMjaataaya namaH .
987 OM vaikhaanaaya namaH .
988 OM saamagaayanaaya namaH .
989 OM devakiinandanaaya namaH .
990 OM srashhTre namaH .
991 OM kshitiishaaya namaH .
992 OM paapanaashanaaya namaH .
993 OM sha.nkhabhR^ite namaH .
994 OM nandakine namaH .
995 OM chakriNe namaH .
996 OM sharN^gadhanvane namaH .
997 OM gadaadharaaya namaH .
998 OM rathaaN^gpaaNaye namaH .
999 OM akshobhyaaya namaH .
1000 OM sarvapraharaNaayudhaaya namaH .

Wednesday, October 29, 2014

Can You See the Lantern?

In early times in Japan, bamboo-and-paper lanterns were used with candles inside. A blind man, visiting a friend one night, was offered a lantern to carry home with him.

"I do not need a lantern," he said. "Darkness or light is all the same to me."

"I know you do not need a lantern to find your way," his friend replied, "but if you don't have one, someone else may run into you. So you must take it."

The blind man started off with the lantern and before he had walked very far someone ran squarely into him. "Look out where you are going!" he exclaimed to the stranger. "Can't you see this lantern?"

"Your candle has burned out, brother," replied the stranger.Tuesday, October 28, 2014

About Doubt

An ignorant man is lost, faithless, and filled with self-doubt;
A soul that harbors doubt has no joy, not in this world or the next. (Bhagavad Gita 4:40)

Doubt is an unavoidable part of the life experience. And that is a normal part of one's spiritual journey also. But how it is painful! It is similar to tunnels of darkness without any gleam. At this moment it is difficult for understanding but these times need be only moments in one's journey and attestations to the spiritual energy to be discovered within faith. Doubt is the impetus for spiritual renewal, stimulating one to question and to search for answers. It is not a place of permanent repose.
Yes, the doubt is some sort of tabu in religion. But we are human beings, who feel the need to reflect on their belief. Any aspect of human life can be subject to reflection; religion is no exception. Even those who consider themselves with no religion may have moments of doubt about their atheism. Skeptical or inquiring doubt can often be beneficial. For instance, in many spiritual traditions you are encouraged to be skeptical of blindly accepting beliefs and to explore through your own direct experience what is true.  For example, in Islam, Al-Ghazali experienced a deep crisis of scepticism; he doubted about his senses and his knowledge, but he claimed that doubt was his habit to search for the true reality of things. Thus, doubt and religion cannot be separated, and everyone should look for the truth to better understand his convictions and answer his doubts.
The similar story has occurred to one of Christian apostles, Saint Thomas (or Doubting Thomas), who refused to believe that the resurrected Jesus had appeared to the ten other apostles, until he could see and feel the wounds received by Jesus on the cross.
"The Incredulity of Saint Thomas" by Caravaggio
Also, Saint Peter almost did walk on water until he doubted. We, the flesh will always be in doubt. It's our character. To overcome it, yogis in India still go into the forest to discover spirit for themselves, and the same is true of the Desert Fathers in the Christian tradition.
In Hinduism, we can verify our knowledge in three ways: by sruti, the sacred scriptures; yukti, the knowledge or reason; and by anubhuti, or personal experience. But separately, each of these points also can give in to our doubt. For example, we can consider that scriptures describe experience of others and by the limited means, the reason solely can develop thoughts infinitely, and personal experience can be deceptive and delusive, and we can always wait some decisive proof. So, to be assured, our knowledge or personal experience must be testified to by the scriptures, and  corroborated by reason. Then, without a shadow of a doubt, you see. An analogy to this which is often used is if someone holds up a flower in front of your face, and your eyes are open, and your mind is backing them, do you see the flower or not?
Doubt is an element of risk that must be affirmed by courage, but it can return us from despair to a new content of belief. After all, Doubting Thomas does not stay a doubter. With hope, I want to remember again the words from the Bhagavad Gita: When righteousness is weak and faints and unrighteousness exults in pride, then my Spirit arises on earth.Thursday, October 23, 2014

Kanaka Dhara Stotra

Kanaka Dhara Stotra by Adi Shankara, dedicated to Goddess Mahalakshmi.

Angam hare pulaka bhooshanamasrayanthi,
Bhringanga neva mukulabharanam thamalam,
Angikrithakhila vibhuthirapanga leela,
Mangalyadasthu mama mangala devathaya.

To Sri Hari Who wears supreme happiness as Ornament,
The Goddess Lakshmi is attracted,
Like the black bees getting attracted,
To the unopened buds of black Tamala tree,
Let Her Who is the Goddess of all good things,
Grant me a glance that will bring prosperity.
Mugdha muhurvidhadhadathi vadhane Murare,
Premathrapapranihithani gathagathani,
Mala dhrishotmadhukareeva maheth pale ya,
Sa ne sriyam dhisathu sagarasambhavaya.

Again and again return, those glances,
Filled with hesitation and love,
Of Her Who is born to the ocean of milk,
To the face of Murari,
Like the honey bees to the pretty blue lotus,
And let those glances shower me with wealth.
Ameelithaksha madhigamya mudha Mukundam
Anandakandamanimeshamananga thanthram,
Akekara stiththa kaninika pashma nethram,
Bhoothyai bhavenmama bhjangasayananganaya.

With half closed eyes stares she on Mukunda,
Filled with happiness, shyness and the science of love,
On the ecstasy filled face with closed eyes of her Lord,
And let Her, Who is the wife of Him who sleeps on the snake,
Shower me with wealth.
Bahwanthare madhujitha srithakausthube ya,
Haravaleeva nari neela mayi vibhathi,
Kamapradha bhagavatho api kadaksha mala,
Kalyanamavahathu me kamalalayaya

He who has won over Madhu,
Wears the Kousthuba as ornament,
And also the garland of glances, of blue Indraneela,
Filled with love to protect and grant wishes to Him,
Of Her Who lives on the lotus,
And let those also fall on me,
And grant me all that is good..
Kalambudhaalithorasi kaida bhare,
Dharaadhare sphurathi yaa thadinganeva,
Mathu samastha jagatham mahaneeya murthy,
Badrani me dhisathu bhargava nandanaya

Like the streak of lightning in black dark cloud,
She is shining on the dark, broad chest,
Of He who killed Kaidaba,
And let the eyes of the great mother of all universe,
Who is the daughter of Sage Bharghava,
Fallon me lightly and bring me prosperity.
Praptham padam pradhamatha khalu yat prabhavath,
Mangalyabhaji madhu madhini manamathena,
Mayyapadetha mathara meekshanardham,
Manthalasam cha makaralaya kanyakaya.

The God of love could only reach,
The killer of Madhu,
Through the power of her kind glances,
Loaded with love and blessing
And let that side glance,
Which is auspicious and indolent,
Fall on me.
Viswamarendra padhavee bramadhana dhaksham,
Ananda hethu radhikam madhu vishwoapi,
Eshanna sheedhathu mayi kshanameekshanartham,
Indhivarodhara sahodharamidhiraya

Capable of making one as king of Devas in this world,
Her side long glance of a moment,
Made Indra regain his kingdom,
And is making Him who killed Madhu supremely happy.
And let her with her blue lotus eyes glance me a little.
Ishta visishtamathayopi yaya dhayardhra,
Dhrishtya thravishta papadam sulabham labhanthe,
Hrishtim prahrushta kamlodhara deepthirishtam,
Pushtim krishishta mama pushkravishtaraya.

To her devotees and those who are great,
Grants she a place in heaven which is difficult to attain,
Just by a glance of her compassion filled eyes,
Let her sparkling eyes which are like the fully opened lotus,
Fall on me and grant me all my desires.
Dhadyaddhayanupavanopi dravinambhudaraam,
Asminna kinchina vihanga sisou vishanne,
Dhushkaramagarmmapaneeya chiraya dhooram,
Narayana pranayinee nayanambhuvaha.

Please send your mercy which is like wind,
And shower the rain of wealth on this parched land,
And quench the thirst of this little chataka bird,
And likewise, drive away afar my load of sins,
Oh, darling of Narayana,
By the glance from your cloud like dark eyes.
Gheerdhevathethi garuda dwaja sundarithi,
Sakambhareethi sasi shekara vallebhethi,
Srishti sthithi pralaya kelishu samsthitha ya,
Thasyai namas thribhvanai ka guros tharunyai.

She is the goddess of Knowledge,
She is the darling of Him who has Garuda as flag,
She is the power that causes of death at time of deluge,
And she is the wife of Him who has the crescent,
And she does the creation, upkeep and destruction at various times,
And my salutations to this lady who is worshipped by all the three worlds.
Sruthyai namosthu shubha karma phala prasoothyai,
Rathyai namosthu ramaneeya gunarnavayai,
Shakthyai namosthu satha pathra nikethanayai,
Pushtayi namosthu purushotthama vallabhayai.

Salutations to you as Vedas which give rise to good actions,
Salutation to you as Rathi for giving the most beautiful qualities,
Salutation to you as Shakti,who lives in the hundred petal lotus,
And salutations to you who is Goddess of plenty,
And is the consort of Purushottama.
Namosthu naleekha nibhananai,
Namosthu dhugdhogdhadhi janma bhoomayai,
Namosthu somamrutha sodharayai,
Namosthu narayana vallabhayai.

Salutations to her who is as pretty.
As the lotus in full bloom,
Salutations to her who is born from ocean of milk,
Salutations to the sister of nectar and the moon,
Salutations to the consort of Narayana.
Namosthu hemambhuja peetikayai,
Namosthu bhoo mandala nayikayai,
Namosthu devathi dhaya prayai,
Namosthu Sarngayudha vallabhayai.

Salutations to her who has the golden lotus as seat,
Salutations to her who is the leader of the universe,
Salutations to her who showers mercy on devas,
And salutations to the consort of Him who has the bow called Saranga.
Namosthu devyai bhrugu nandanayai,
Namosthu vishnorurasi sthithayai,
Namosthu lakshmyai kamalalayai,
Namosthu dhamodhra vallabhayai.

Salutations to Her Who is daughter of Bhrigu,
Salutations to Her lives on the holy chest of Vishnu,
Salutations to Goddess Lakshmi who lives in a lotus,
And salutations to Her Who is the consort of Damodhara.
Namosthu Kanthyai kamalekshanayai,
Namosthu bhoothyai bhuvanaprasoothyai,
Namosthu devadhibhir archithayai,
Namosthu nandhathmaja vallabhayai.

Salutations to Her who is light living in Lotus flower,
Salutations to Her who is the earth and also mother of earth,
Salutations to Her who is worshipped by Devas,
And salutations to Her who is the consort of the son of Nanda.
Sampath karaani sakalendriya nandanani,
Samrajya dhana vibhavani saroruhakshi,
Twad vandanani dhuritha haranodhythani,
Mamev matharanisam kalayanthu manye.

Giver of wealth, giver of pleasures to all senses,
Giver of the right to rule kingdoms,
She who has lotus like eyes,
She to whom Salutations remove all miseries fast,
And my mother to you are my salutations.
Yath Kadaksha samupasana vidhi,
Sevakasya sakalartha sapadha,
Santhanodhi vachananga manasai,
Twaam murari hridayeswareem bhaje

He who worships your sidelong glances,
Is blessed by all known wealth and prosperity,
And so my salutations by word, thought and deed,
To the queen of the heart of my Lord Murari.
Sarasija nilaye saroja hasthe,
Dhavalathamamsuka gandha maya shobhe,
Bhagavathi hari vallabhe manogne,
Tribhuvana bhoothikari praseeda mahye

She Who sits on the Lotus,
She Who has lotus in her hands,
She Who is dressed in dazzling white,
She Who shines in garlands and sandal paste,
The Goddess who is the consort of Hari,
She Who gladdens the mind,
And She Who confers prosperity on the three worlds,
Be pleased to show compassion to me.
Dhiggasthibhi kanaka kumbha mukha vasrushta,
Sarvahini vimala charu jalaapluthangim,
Prathar namami jagathaam janani masesha,
Lokadhinatha grahini mamrithabhi puthreem.

Those eight elephants from all the diverse directions,
Pour from out from golden vessels,
The water from the Ganga which flows in heaven,
For your holy purifying bath,
And my salutations in the morn to you,
Who is the mother of all worlds,
Who is the house wife of the Lord of the worlds,
And Who is the daughter of the ocean which gave nectar.
Kamale Kamalaksha vallabhe twam,
Karuna poora tharingithaira pangai,
Avalokaya mamakinchananam,
Prathamam pathamakrithrimam dhyaya

She Who is the Lotus,
She Who is the consort,
Of the Lord with Lotus like eyes,
She Who has glances filled with mercy,
Please turn your glance on me,
Who is the poorest among the poor,
And first make me the vessel,
To receive your pity and compassion.
Sthuvanthi ye sthuthibhirameeranwaham,
Thrayeemayim thribhuvanamatharam ramam,
Gunadhika guruthara bhagya bhagina,
Bhavanthi the bhuvi budha bhavithasayo.

He Who recites these prayers daily,
On Her Who is personification of Vedas,
On Her Who is the mother of the three worlds,
On Her Who is Goddess Rema,
Will be blessed without doubt,
With all good graceful qualities,
With all the great fortunes that one can get,
And would live in the world,
With great recognition from even the learned.

Translated by P. R. Ramachander


Siddhi Vinayaka Stotram

jayo.astu te gaNapate dehi me vipulaaM matim.h.
stavanam.h te sadaa kartuM sphUrti yachchhamamaanisham.h..
prabhuM ma.ngalamUrtiM tvaaM chandrendraavapi dhyaayataH.
yajatastvaaM vishhNushivau dhyaayatashchaavyayaM sadaa .. 2..
vinaayakaM cha praahustvaaM gajaasyaM shubhadaayakaM.
tvannaamnaa vilayaM yaanti doshhaaH kalimalaantaka .. 3..
tvatpadaabjaaMkitashchaahaM namaami charaNau tava.
deveshastvaM chaikadanto madviGYaptiM shR^iNu prabho .. 4..
kuru tvaM mayi vaatsalyaM raxa maaM sakalaaniva.
vighnebhyo raxa maaM nityaM kuru me chaakhilaaH kriyaaH .. 5..
gaurisutastvaM gaNeshaH shR^INu viGYaapanaM mama.
tvatpaadayorananyaarthI yaache sarvaartha raxaNam.h .. 6..
tvameva maataa cha pitaa devastvaM cha mamaavyayaH.
anaathanaathastvaM dehi vibho me vaa.nchhitaM phalam.h .. 7..
laMbodarasvam.h gajaasyo vibhuH siddhivinaayakaH.
heraMbaH shivaputrastvaM vighnesho.anaathabaa.ndhavaH .. 8..
naagaanano bhaktapaalo varadastvaM dayaaM kuru.
siMdUravarNaH parashuhastastvaM vighnanaashakaH.. 9..
vishvaasyaM maMgalaadhIshaM vighneshaM parashUdharaM.
duritaariM dInabandhU.n sarveshaM tvaaM janaa jaguH .. 10..
namaami vighnahartaaraM vande shrIpramathaadhipaM.
namaami ekadantaM cha dInabandhU namaamyaham.h .. 11..
namanaM shaMbhutanayaM namanaM karuNaalayaM.
namaste.astu gaNeshaaya svaamine cha namo.astu te .. 12..
namo.astu devaraajaaya vande gaurIsutaM punaH.
namaami charaNau bhaktyaa bhaalachandragaNeshayoH .. 13..
naivaastyaashaa cha machchitte tvadbhaktestavanasyacha.
bhavetyeva tu machchitte hyaashaa cha tava darshane .. 14..
aGYaanashchaiva mUDho.ahaM dhyaayaami charaNau tava.
darshanaM dehi me shIghraM jagadIsha kR^ipaaM kuru .. 15..
baalakashchaahamalpaGYaH sarveshhaamasi cheshvaraH.
paalakaH sarvabhaktaanaaM bhavasi tvaM gajaanana .. 16..
daridro.ahaM bhaagyahInaH machchittaM te.astu paadayoH.
sharaNyaM maamananyaM te kR^ipaalo dehi darshanam.h .. 17..
idaM gaNapatestotraM yaH paThetsusamaahitaH.
gaNeshakR^ipayaa GYaanasidhdhiM sa labhate dhanaM .. 18..
paThedyaH siddhidaM stotraM devaM saMpUjya bhaktimaan.h.
kadaapi baadhyate bhUtapretaadInaaM na pIDayaa .. 19..
paThitvaa stauti yaH stotramidaM siddhivinaayakaM.
shhaNmaasaiH siddhimaapnoti na bhavedanR^itaM vachaH
gaNeshacharaNau natvaa brUte bhakto divaakaraH .. 20..
iti shrii siddhivinaayaka stotram.h .

Om Namo Siddhivinayak Namah

Wednesday, October 22, 2014

Kalika Rahasya


kālikārahasya śubhamastu
avibhamastu

śrī kailāsadharāgrasaudhanilayaṃ śītāṃśu bimbasphuranmāṇikya
sphuṭasatkirīṭamabhavan mandāramālānvitam |

śobhantaṃ pramadairmahābalayutai śeṣāsurāścāsuraiḥ
gaurīmantrarahasya vittamamajaṃ pañcānanaṃ śaṅkaram |

śṛṇvatāṃ cāpi manobhīṣṭaphalapradāḥ | santyāgamoktā
nigamacoditā mokṣadāyakāḥ | gāyatrī bagalā balā śyāmalā
nakulī tathā |

dhenuvāgeśvarī caiva vārāhī kavirājarājeśvarī caiva tathā
tripurasundarī dhūmāvati tathendrākṣi yakṣiṇīti prakīrtitā

śākteyamantrarājaśca | kārtavīryasya siṃhvakā dakṣiṇe
mūrtimantraśca tathā pañcākṣarī smṛtam |
dvādaśākṣaramantrañca tathā ṣoḍaśakaṃ tathā | sudarśanaṃ
vainateyaṃ hanumantaṃ ca bhairavam | aṣṭākṣaraṃ caikavarṇaṃ
tathā pratyaṃgirādayaḥ | ete bahuvidhā mantrāḥ śiva vaiṣṇava
devatāḥ | teṣu teṣu mantreṣu bhukte mukti phalapradam |sarvapātakanirghātaṃ sarvaśatrunivāraṇam | dusvapnanāśanaṃ caiva sarvalokavaśīkaram | staṃbhanaṃ mohanañcaiva
vāgbhavabalānvitam | pāvanaṃ phaladaṃ śreṣṭhaṃ bhaktānāñca
vaśīkaram | māraṇākarṣaṇañcaiva kalidoṣa nivāraṇam |
yacchīghraphaladaṃ śreṣṭhaṃ tanme brūhi maheśvara |

īśvaraḥ -

śṛṇu devi pravakṣyāmi mantrāṇāmuttamottamam | vakṣye cāyuṣkaraṃ sarvasampatkaramanuttamam | na deyaṃ mūḍhacittāya guruvittāpahāriṇe | bhaktihīnāya hiṃsrāya prāṇatyāgepi pārvati | iddhasādhyasusiddhārīn cakraṃ supariśodhya ca | vāśikoṣṭhañca nakṣatra koṣṭhaṃ ṛṇa ṛṇī tathā | bhūkoṣṭhañca vijñeya deyaṃ śiṣyāya dīyate | śubhe dine śubhe nakṣatre muhūrte tu tathāvidhe | candratārābalayute māte śūnye vivarjite | māghe vā kārtike vāpi vaiśākhe vā vimūḍhake | upadeśañca kartavyaṃ guruparama dhārmikaḥ | rahasyaṃ
sarvamantreṣu vedavedāṃga sammatam | gopanīyaṃ prayatnena tmavāṅmanasa gocaram | sadguruṃ pūjayitvā tu bhaktipūrvaṃ sadakṣiṇam | upoṣya rajasamekāṃ pañcagavyādikaiśśuciḥ | digbandhanādikaṃ
kṛtvā aṣṭaśaktiranusmaran | gurutrapañca saṃskṛtya gaṇeśaṃ bhairavaṃ tathā | pīṭhatravādi saṃyuktaṃ natvā ca gurumaṇḍalam | bhūśuddhiṃ bhūtaśuddhiñca mātṛkānyāsamācaret | aṃganyāsaṃ karanyāsaṃ dehanyāsaṃ tataḥ param | mantrādau niyataḥ kṛtvā sthiti nyāsaṃ samācaret madhyānhervārdharātre vā
nadyāṃ devālayepi vā | aśvatthamūlamāśritya grahaṇeṣu ca sarvasu | etanmantraṃ susaṃgṛhya dāsasoparisaṃsthitāḥ | kalaśaṃ sannidhau sthāpya yathāsaṃskārapūrvakam | vimalairvāruṇairmantrairmārjayitvā tadambunā | khaḍgamuṇḍañca varadaṃ abhayañca kirīṭakam | makarañceti vikhyātāḥ mudrāṣaṭkaṃ pradarśayet | uṣṇikchandobhisaṃjñātaṃ bhairavorṣisamanvitam | māyābījānu bījaṃśca gaganākṣaraśaktikam | dveṣabīja parispaṣṭaṃ kīlakaṃ mokṣadāyakam | dakṣiṇā kālikā mantrakramaṃ vakṣye prayatnataḥ | vāmākṣīvanhyanusvāramādyā trigaralaṃ kramāt | dveṣadvayaṃ dvitīyaṃ syāt trimūrtirbindusaṃyutam | aṣṭādaśaṃ caturthaṃ syāt pañcāśatpañcamaṃ smṛtam | tadgovinda samāyuktaṃ brahmādiparisevitam | pūṣṇoparistha varṇaṃ syāt trimūrtiyutamaṣṭamam | ādimadaśamajñeyaṃ purāproktaṃ vidhānataḥ | ekādaśaṃ dvitīyavat dvādaśantu tṛtīyavat | ante svāhā samāyuktaṃ etanmantraṃ manoharam | brahmādibhiranuddheyaṃ vedavedāṃga saṃyutam | saptakoṭimahāmantrarāja  tatprakīrtitam |
tava snehātpravakṣyāmi guhyādguhyataraṃ mahat | triṣu lokeṣu vikhyātaṃ nānyamantramitaḥ param | śīghramārasvataḥ prāptiḥ pāṇḍityaṃ ca sakhāntare | yo nityaṃ japate martyaḥ sopyatatphalamaśnute |

iti śrī mahābhairavatantre kālikārahasye umāmaheśvarasaṃvāde
īśvaraprokto nāma tṛtīyaḥ paṭalaḥ ||

pārvatyuvāca -

vibho śaṃkara mannātha tvanmukhabjavinissṛtam | asya mantrasya
māhātmyaṃ dhṛtvā samodamāpnuyāt | dhyānaṃ kathaṃ mahādeyāḥ punaścaraṇādikaṃ katham | homañca
tarpaṇavidhiṃ viprabhojanameva ca | pūjāvidhānaṃ ke puṣpaiḥ kathaṃ kuryātkiyatkiyat | etanme brūhi vistārya sarvamantravidhāṃ vara |

īśvarovāca -

dhyānakramaṃ pravakṣyāmi śṛṇu śailendra nandane |
karālavadanāṃ ghorāṃ muktakeśīṃ caturbhujām | kālikāṃ
dakṣiṇāṃ divyāṃ muṇḍamālāvibhūṣitām |
savyachinnaśirakhaḍgavāmordhvaja karāmbujām | abhayaṃ
varadañcaiva dakṣiṇā dordhapāṇikām | mahāmeghaprabhāṃ
śyāmāṃ tathaiva ca digambarām |
kaṇavalisaktamuṇḍāliṃgaladdadhiracarcitām | karṇāvataṃsatāṃ
nītā śavayugma bhayānakam | ghoradaṃṣṭrā karālāñca
pīnonnatapayodharām | sabāṇakarasaṃdhātai kṛtakāṃcihasanmukhī
| sṛkdvayagalādyuktā dhārā visphuritānatām | ghorākhāṃ
mahāraudrīṃ śmaśānālaya vāsinīm | dakṣiṇākālikāṃ divyāṃ
muktalambakaccoccayām |? śavarūpamahādeva hṛdayopari saṃsthitām |
śavābhighorāravābhiśca caturdikṣusamanvitām |
mahākālena ca samaṃ viparītaratāturām | mukhaprasannavadanāṃ
ghorānana varoruhām | yoginī cakrasahitāṃ kālikāṃ dhyāyetsadā
| evaṃ pravakṣyāmi mantrāṇā muttamottamam | vakṣye cāyutparaṃ
sarvasampatkaramanuttamam | na deyaṃ mūḍhacittāya
guruvittāpahāriṇe | bhaktihīnāya hiṃsrāya prāṇatyāgepi
pārvati evaṃ sañcintayetkālīṃ śmaśānālaya vāsinīm |

iti śrī mahābhairavatantre kālikārahasye īśvaraprokto nāma
caturthodhyāyaḥ ||

Tuesday, October 21, 2014

See and Shine!

 Modern science consider our eye as a purely passive organ, just as the act of seeing remains a passive process for most of the human race. Are you sure of it? Even only from the materialistic point of view, the process of seeing is largely a mental activity. The eye sees sharply only what it is concentrating upon, a process greatly influenced by acquired experience. Human vision involves mental projection as well as mental receptivity. But the real vision, you know, is not just with the two physical eyes, but it is with the eye of the soul. Here to see means to know. In all senses, the eye is like the intelligent intermediary between the Sun as the source and our inner light. It is equally true for physical and spiritual eye both.
Given that the Sun is symbolic of Spirit, then the process of seeing represents a spiritual act and symbolizes understanding. And then, the human inner eye can become itself a tiny sun. It is in this sense that Jesus said "The eye is the light of the body; if, therefore, thine eye be single, thy whole body shall be full of light." But it was impossible without a Light Source. Tamaso ma jyotir gamaya... And, who knows, maybe it is It who focus Its rays through our eyes into the world. Not only inside but also outside. So, our eyes is that  through which the higher spiritual light can manifest!  When we look at each other, our luminosity must interact with that of another. Maybe this ineffable connection bears witness to the inseparability of our inner natures? And the seeing of oneself in another can create unbreakable bonds between souls. I wish you to keep always your internal light and to shine. Love.


Dhanvantari Ashtottara Shatanaamaavali

110 names of Sri Dhanvantari beginning with "D"

om dhanvantaraye namaha
om dharmadhvajaaya namaha
om dharaa vallabhaaya namaha
om dheeraaya namaha
om dishaNavandyaaya namaha
om dhaarmikaaya namaha
om dharmaniyaamakaaya namaha
om dharmaroopaaya namaha
om dheerodaatta guNojjvalaaya namaha
om dharmavide namaha || 10 ||
om dharaadhara dhaariNe namaha
om dhaatre namaha
om dhaatrugarvachChede namaha
om dhaatreDitaaya nama;
om dharaadhara roopaaya namaha
om dhaarmika priyaaya namaha
om dhaarmaika vandyaaya namaha
om dhaarmika janadhyaataaya namaha
om dhanadaadi samarchitaaya namaha
om dhananjaya roopaaya namaha || 20 ||
om dhananjaya vandyaaya namaha
om dhananjaya saarathaye namaha
om dhishaNa roopaaya namaha
om dhishaNa sevyaaya namaha
om dhishaNa daayakaaya namaha
om dhaarmika shikhaamaNiye namaha
om dhee pradaaya namaha
om dhyaanagamyaaya namaha
om dhyaanadhyaatre namaha
om dhyaatru dhyeya padaambujaaya namaha || 30 ||
om dheera sampoojyaaya namaha
om dheera samarchitaaya namaha
om dheera ratnaaya namaha
om dhurandharaaya namaha
om dhee roopaaya namaha
om dhishaNaapoojyaaya namaha
om dheera samarchitaaya namaha
om dheerashikhaamaNaye namaha
om dhurandharaagraNaye namaha
om dhoopadeepita vigrahaaya namaha || 40 ||
om dhoopadeepaadi poojaapriyaaya namaha
om dhoomaadi maargadarshakaaya namaha
om dhrushTaaya namaha
om dhrushTadyumnaaya namaha
om drushTadyumnastutaaya namaha
om dhenukaasura soodanaaya namaha
om dhenukavrajarakshakaaya namaha
om dhenukaasura varapradaaya namaha
om dhairyaaya namaha
om dhairyavataamagraNaye namaha || 50 ||
om dhairyapradaayakaaya namaha
om dogdhre namaha
om dhaumyaaya namaha
om dhaumyeDitaaya namaha
om dhaumyaadi munistutaaya namaha
om dhaumya varapradaaya namaha
om dharmasetave namaha
om dharmamaarga pravartakaaya namaha
om dharmamaarga vighnakrutsoodanaaya namaha
om dharmaraajaaya namaha || 60 ||
om dharmamaarga paravandyaaya namaha
om dhaamatraya mandiraaya namaha
om dhanurvaataadi rogaghnaaya namaha
om dhutasarvaagha brundaaya namaha
om dhaaraNaa roopaaya namaha
om dhaaraNaa maargadarshakaaya namaha
om dhyaanamaarga tatparaaya namaha
om dhyaanamaarge daayakagamyaaya namaha
om dhyaanamaatra sulabhaaya namaha
om dhyaatru paapa haraaya namaha || 70 ||
om dhyaatru taapatrayaharaaya namaha
om dhanadhaanya pradaaya namaha
om dhanadhaanya mattajanasoodanaaya namaha
om dhoomaketu varapradaaya namaha
om dharmaadhyakshaaya namaha
om dhenu rakshaa dhuriNaaya namaha
om dharaNee rakshaNa dhuriNaaya namaha
om dharaNee bhaaraapahaarakaaya namaha
om dheera samrakshaNaaya namaha
om dharma abhivruddhi kartre namaha || 80 ||
om dharmagoptre namaha
om dharmakartre namaha
om dharma bandhave namaha
om dharma hetave namaha
om dhaarmika prajaa rakshaa dhuriNaaya namaha
om dhananjayaadi varapradaaya namaha
om dhananjaya sevaa tushTyaaya namaha
om dhananjaya saahyakrute namaha
om dhananjaya stotra paatraaya namaha
om dhananjaya garvahartre namaha || 90 ||
om dhananjaya stuti harshitaaya namaha
om dhananjaya viyoga khinnaaya namaha
om dhananjaya geetopadesha krute namaha
om dharmaadharma vichaara paraayaNaaya namaha
om dharma saakshiNe namaha
om dharma niyaamakaaya namaha
om dhanadruptajana dooragaaya namaha
om dharma paalakaaya namaha
om dhairyavataam dhairyadaaya namaha
om dharma maargopadeshakaaya namaha || 100 ||
om dharmakrud vandyaaya namaha
om dharma tanaya vandyaaya namaha
om dharmaroopa vidura vandyaaya namaha
om dharmatanaya stutyaaya namaha
om dharmatanaya stotra paatraaya namaha
om dharmatanaya samsevyaaya namaha
om dharmatanaya maanyaaya namaha
om dharaamruta hastaaya namaha
om dharmatanaya varapradaaya namaha
om dhanavantaraye namaha || 110 ||

|| iti shree dhanavantari ashTottara shatanaamaavali sampoorNam ||

Others Dhanvantari mantras 

Monday, October 20, 2014

Yama Ashtakam

Om Yamaaya Namaha
In this sculpture, Yama, the Lord of Death and Ruler of the Underworld, stands atop his vehicle, the water buffalo. A human figure lies trampled beneath, symbolizing the conquest of illusion. Hands raised in apan mudra, his robust form is adorned with a billowing sash, chains inlaid with turquoise, a garland of human heads and a skull crown. His separately cast consort Yami, stands at his left wearing an animal skin holding a kapala, or skull cup in her left hand. Yama is one of the primary Dharmapalas, or protectors of Buddhist law.
Nedd to note: Yamaraja is the personification of death, but in contrast to others dangerous deities, Yama  come to collect people in "ordinary" dying. He is a divine agent, who preside over the heavens where people get after death.
The octet on Yama composed by Savithri. From the first chapter of Brahma Vaivartha Maha Purana.

1.Thapasaa Dharma Rajaya pushkare Bhaskare puraa,
Dharmasam yam sutham prapa Dharmarajam namamyaham.
In the olden times Sun God got Yamuna and Dharma Raja as children, and the Son who is the follower of dharma, was named as King of dharma.
2.Samathaa sarva bhootheshu yasya sarvasya sakshina,
Atho yan nama samanam ithi tham pranamamyaham.
He treated every living being as equal and is the witness of everything, and thus he was equal to his name and I salute him.
3.Yenaa anthascha krutho viswe sarveshaam jeevinaam param,
Karmo anuroopa kalena tham kruthantham namamyaham.
He made all beings of the world die, at the proper time and I salute him who puts an end.
4.Bbarthi dandam dandachyaa paapinaam shudhi hethave,
Namami tham Danda dharam ya saastha sarva karmanam.
He gave punishment using his scepter to the sinners to make them pure, I salute he who holds the scepter, who is the teacher of all duties.
5.Viswe ya kavalayathyeva sarvayuschapi santhatham,
Atheeva durnirvarya cha tham kaalam pranamamyaham.
Since he was swallowing the world and he always takes away all souls, at highly exceptional circumstances and I salute that Kala.
6.Thapaswi Vaishnavo dharmo samyami vijithendriya,
Jeevinaam karma phaladham tham Yamam pranamamyaham.
An ascetic following the Vaishnava Dharma, one who has won over his senses, and one who awards the results of Karma to beings is Yama, and I salute him.
7.Swa athmaramascha sarvagno mithram
Punyakruthaam bhaveth,
Paapinam klesadham yasya , puthro mithro namamyaham.
Rejoicing in his own self, One who knows all, One who is a friend of those who do good deeds, and One who troubles sinners is the son of Sun God and I salute him.
8.Yajjanma Brahmaano vamse jwalantham Brahma thejasaa,
Yo dhyayathi Param brahma Brahma vamsam namamyaham.
He took birth in the clan of Brahma and shined with effulgence of Brahmana, and he meditates on the divine Brahman, and I salute the clan of Brahma.

Phala Sruthi
9.Ithyukthwaa saa cha Savithri prananama Yamam Mune,
Yamasthaam Vishnu Bhajanam karmapakam uvacha ha.
Oh sage after saying this Savithri saluted that Yama, and Yama heard her praise of Lord Vishnu due to her ripening of her Karma.
10.Idham Yamastakam nithyam prathar uthaya padeth,
Yamath thasya bhayam Nasthi sarva paapath pramuchyathe.
If this octet on Yama is read daily as soon as one gets up in the morning, He will have no fear of Yama and would get rid of all his sins.
11.Maha Paapi yathi paden nithyam BHakthyaa cha Narada,
Yama karothi tham shudham kaya vyuhena nischitham.
Oh Narada, if a great sinner reads it daily with devotion, Yama will make him pure from at the time of his soul separating from body.
Ithi Sri Brahma Vaivartha Maha purane prakruthi khande Savithri krutha Sri yamashtakam sampoornam.


Sunday, October 19, 2014

Yama about Karma and Salvation

From Varaha Purana ( Chapter 47).

Yamadharmaraja advised Sage Narada that primarily whatever Karma (action) is executed by a person is paid back in the same intensity and volume. It is one's own conscience that is his / her friend or foe. There is nothing else that is the deciding factor. A person is bound by his / her past actions. This is what fate is all about. To oversimplify that fate or Maya is responsible for any happening is improper as that happening had its roots in one's erstwhile action. The cycle of action and reaction decides about the movement (as well as the speed and volume) of further action and reaction and these inner wheels specific to a particular human being decide the movement of the larger cycle of the current and subsequent lives. In other words: "As you sow, so shall you reap" or what is sown is what is produced.Only the foolish human beings blame God for their miseries, little realising that actions need to be performed with total detachment as attachments in current life tend to get transferred to the next births. Narada intervened at this stage and asked Lord Yama that apart from what a person’s conscience, action and past history reveals, is there any other Force which might mitigate or add the impact of Karma or one’s action? In reply, Lord Yama greeted Paramatma or the Supreme Energy who has neither beginning nor end but is Everlasting, All Pervasive, and All-Knowing; it is that Paramatma who is the Creator, Preserver and also the Destroyer; indeed He is the only Force that could subtract or even remodel the impact of the person’s actions! It is He who is impartial and treats all the beings of His Creation equally without favour or fear. It is He who realises Tatvartha, Prakriti and Purusha and is unaffected or influenced by a person’s deeds or the values of these deeds.It is He who could make a precise assessment of a person’s Dhyan (meditation), its quality or quantum. It is He who could objectively decide the swing of joys and sorrows of any human being and choose to grant or not yet grant Salvation, keeping in view the totality of the person’s Karma. Be it a Saint or Sinner, a human being is given balanced evaluation by Paramatma without anger, prejudice or any preconceived notion, for perhaps a Saint might falter once or a Sinner might act with improvement! He might provide Mukti to a person practising Pranayama with concentration and by burning off lowly emotions and impulses. A person who is desireless, devoid of attachments, and leaves the Life ideally is blessed by Paramatma and grants Mukti. A person who is industrious, patient, balanced, angerless, devoid of jealousy and does not eye on possessions of others is qualified for attaining Mukthi. He, who is engrossed in doing service to his learned Guru, follows a non-violent way of life and keeps away from lowly deeds, performs only noble tasks and discards the wrong ones shall take forward steps to Salvation. When a person is not interested visiting such Tirthas as are not approved by his conscience such as pujas of questionable deities is not a sinner but a discreet being and is hence deserving of Salvation. As soon as one notices a venerable and learned person in a company and automatically approaches him and touches his feet, he is indeed on the right path towards Salvation.

Saturday, October 18, 2014

Mahalakshmi Rahasya Namavali

sri mahaalakshmi rahasya naamaavali

om shrim hrim klim...

mahaa lakshmyai namaha
mantra lakshmyai namaha
maayaa lakshmyai namaha
mati pradaayai namaha
medhaa lakshmyai namaha
moksha lakshmyai namaha
mahee pradaayai namaha
vita lakshmyai namaha
mitra lakshmyai namaha
madhu lakshmyai namaha
kaanti lakshmyai namaha
kaarya lakshmyai namaha
keerti lakshmyai namaha
kara pradaayai namaha
kanyaa lakshmyai namaha
kosha lakshmyai namaha
kaavya lakshmyai namaha
kalaa pradaayai namaha
gaja lakshmyai namaha
gandha lakshmyai namaha
gruha lakshmyai namaha
guna pradaayai namaha
jaya lakshmyai namaha
jeeva lakshmyai namaha
jaya pradaayai namaha
daana lakshmyai namaha
divya lakshmyai namaha
dveepa lakshmyai namaha
dayaa pradaayai namaha
dhana lakshmyai namaha
dhenu lakshmyai namaha
dhana pradaayai namaha
dharma lakshmyai namaha
dhairya lakshmyai namaha
dravya lakshmyai namaha
dhruti pradaayai namaha
nabho lakshmyai namaha
naada lakshmyai namaha
netra lakshmyai namaha
naya pradaayai namaha
naaTya lakshmyai namaha
neeti lakshmyai namaha
nitya lakshmyai namaha
nidhi pradaayai namaha
poorna lakshmyai namaha
pushpa lakshmyai namaha
pashu pradaayai namaha
pushTi lakshmyai namaha
padma lakshmyai namaha
poota lakshmyai namaha
prajaa pradaayai namaha
praana lakshmyai namaha
prabhaa lakshmyai namaha
pragyaa lakshmyai namaha
phala pradaayai namaha
budha lakshmyai namaha
buddhi lakshmyai namaha
bala lakshmyai namaha
bahu pradaayai namaha
bhaagya lakshmyai namaha
bhoga lakshmyai namaha
bhuja lakshmyai namaha
bhakti pradaayai namaha
bhaava lakshmyai namaha
bheema lakshmyai namaha
bhoor lakshmyai namaha
bhooshana pradaayai namaha
roopa lakshmyai namaha
raajya lakshmyai namaha
raja lakshmyai namaha
ramaa pradaayai namaha
veera lakshmyai namaha
vaardhika lakshmyai namaha
vidyaa lakshmyai namaha
vara lakshmyai namaha
varsha lakshmyai namaha
vana lakshmyai namaha
vadhoo pradaayai namaha
varna lakshmyai namaha
vashya lakshmyai namaha
vaag lakshmyai namaha
vaibhava pradaayai namaha
shaurya lakshmyai namaha
shaanti lakshmyai namaha
shakti lakshmyai namaha
shubha pradaayai namaha
shruti lakshmyai namaha
shaastra lakshmyai namaha
shree lakshmyai namaha
shobhana pradaayai namaha
sthira lakshmyai namaha
siddhi lakshmyai namaha
satya lakshmyai namaha
sudhaa pradaayai namaha
sainya lakshmyai namaha
saama lakshmyai namaha
sasya lakshmyai namaha
suta pradaayai namaha
saamraajya lakshmyai namaha
sal lakshmyai namaha
hree lakshmyai namaha
aadhya lakshmyai namaha
aayur lakshmyai namaha
aarogya daayai namaha

shri mahaa lakshmyai namaha


Friday, October 17, 2014

Ganesha Pratah Kala Smarana Stotram

sHri gaNEsha PrAtaH smaraNam

prAtaH smarAmi gaNanAtham anAtha bandhuM
sindUrapUra parishObhita ganDayugmam
uddanDa vighnaparikhanDana chanDadanDam
AkhanDalAdi suranAyankavRunda vandyam 1
prAtarnamAmi chaturAnana vandyamAnam
icChAnukUlam akhilaM cha varaM dadAnam
taM tundilaM dvirasanAdhipa yagnasUtraM
putraM vilAsachaturaM shivayOH shivAya 2
prAtar bhajAmya bhayadaM khalu bhaktashOka
dAvAnalaM gaNavibhuM varakunjarAsyam
agnAnakAnana vinAshanahavyavAham
utsAhavardhananmahaM sutamIshvarasaya 3
shlOka trayamidaM puNyaM sadA sAmrAjyadAyakam
prAtarutthAya satataM yaH paThEt prayataH pumAn

iti shrigaNEsha prAtaHsmaramNam

Thursday, October 16, 2014

Simha Ganapati

 Om Simha Ganapataye Namaha
"The Lion-riding"or "Lion-face" form of Lord Ganesha. Usually, Simha Ganapati refers to the one riding a lion. The lion icon sometimes alternates mouse, the usual vahana of Lord Ganesha, though in some cases Ganesha is seen carrying a mini lion icon in one of his his hands. In that form of Ganesha, the strength, formidability and fearlessness being the attributes of lion, assures victories and success and generates a feeling of confidence in adversities of all kinds. He has eight arms. His first hand shows the movement which bestow boons (varada). The following hold the disc, the bunch of flowers, the lute (vîna), thez daylight lotus, the jewels pot (kamandalu), the creeper of the votive tree; the last hand shows the movement which removes fear (abhaya).
Some of the Mahapuranas and Upapuranas depict Lord Simha Ganapati with a composite face of a lion and an elephant and with eight arms.
 In this version, Simha Ganapati has the face of a lion with the trunk of an elephant. This form has a similarity with the Narasimha avatar of Lord Vishnu and also will protect us from all fears and dangers.
The fire-arch emerges from a lotus base, symbolic of purity, and rises through an architectural form looking like a shrine's entrance as symbol of devotion. So, we see connection of purity and devotion, when Lord Ganesha shall pervade.
Symbolically, the lion's links with Lord Ganesh are inherent and quite intimate.
Lion that stands for strength, formidability and fearlessness is the vehicle of Parvati, his Mother, the primordial cosmic energy. Lion, her vehicle and thus her constant companion in her battles against evil, is the instrument of victories and perpetuation of good. Simha Ganapati  assimilated symbolically these attributes into his being, and that synthesis of auspiciousness and supreme wisdom, strength, formidability and fearlessness and emerges as the supreme divine tool to lead us to victories and success.
Sri Simha Ganapati Mantra:

Veenam Kalapalatamarincha Varadam
Dakshe Vidhatte Karaih 
Vaame Tamarasam Cha Ratnakalasham
Sanmanjareem Chaabhaye 
Shundaa Dandala Sanmrigendra Vadanah
Shankhendugowraha Shubhah 
Deevyadravanibhamashuko Ganapatih Paayadapayatsa Nah

Tuesday, October 14, 2014

O Wondrous - Chashmay mastay

Poem "Chashmay mastay"  by Amir Khusro (1253–1325) or Ab'ul Hasan Yamīn ud-Dīn Khusrow (other poem )

O wondrous ecstatic eyes,
O wondrous long locks,
O wondrous wine worshipper,
O wondrous mischievous sweetheart.
As he draws the sword,
I bow my head in prostration so as to be killed,
O wondrous is his beneficence,
O wondrous my submission.
O wondrous amorous teasing,
O wondrous beguiling,
O wondrous tilted cap, o wondrous tormentor.
Do not reveal the Truth;
In this world blasphemy prevails, Khusro;
O wondrous source of mystery,
O wondrous knower of secrets.