Friday, March 31, 2017

ShrichakraLakshmi Stotram

siddhilakshmyai buddhilakshmyai varalakshmyai namo namaha |
namaste soubhaagyalakshmyai mahaalakshmyai namo namaha ||
vacholakshmyai kaavyalakshmyai gaanalakshmyai
namo namaha |
namaste shrungaaralakshmyai mahaalakshmyai
namo namaha ||
dhanalakshmyai dhaanyalakshmyai dharaalakshmyai
namo namaha |
namaste ashTaishvaryalakshmyai mahaalakshmyai
namo namaha ||
gruhalakshmyai graamalakshmyai raajyalakshmyai
namo namaha |
namaste saamraajyalakshmyai mahaalakshmyai
namo namaha ||
shaantilakshmyai daantilakshmyai kshaantilakshmyai
namo namaha |
namostvaatmaanandalakshmyai mahaalakshmyai
namo namaha ||
satyalakshmyai dayaalakshmyai soukhyalakshmyai
namo namaha |
namah paatnivratyalakshmyai mahaalakshmyai
namo namaha ||
gajalakshmyai raajalakshmyai tejolakshmyai
namo namaha |
namah sarvotkarshalakshmyai mahaalakshmyai
namo namaha ||
sattvalakshmyai tattvalakshmyai bodhalakshmyai
namo namaha |
namaste vigyaanalakshmyai mahaalakshmyai
namo namaha ||
sthairyalakshmyai veeryalakshmyai dhairyalakshmyai
namo namaha |
namastestvoudaaryalakshmyai mahaalakshmyai
namo namaha ||
siddhilakshmyai ruddhilakshmyai vidyaalakshmyai
namo namaha |
namaste vairaagyalakshmyai mahaalakshmyai
namo namaha ||
keertilakshmyai moortilakshmyai varcholakshmyai
namo namaha |
namastetvanantalakshmyai mahaalakshmyai
namo namaha ||
japalakshmyai tapolakshmyai vratalakshmyai
namo namaha |
namaste kalyaaNalakshmyai mahaalakshmyai
namo namaha ||
mantralakshmyai tantralakshmyai yantralakshmyai
namo namaha |
namo gurukrupaalakshmyai mahaalakshmyai
namo namaha ||
sabhaalakshmyai prabhaalakshmyai kalaalakshmyai
namo namaha |
namaste laavaNyalakshmyai mahaalakshmyai
namo namaha ||
vedalakshmyai naadalakshmyai shaastralakshmyai
namo namaha |
namaste vedaantalakshmyai mahaalakshmyai
namo namaha ||
kshetralakshmyai teerthalakshmyai vedilakshmyai
namo namaha |
namaste santaanalakshmyai mahaalakshmyai
namo namaha ||
yogalakshmyai bhogalakshmyai yagyalakshmyai
namo namaha |
ksheeraarNavapuNyalakshmyai mahaalakshmyai
namo namaha ||
annalakshmyai manolakshmyai pragyaalakshmyai
namo namaha |
vishNuvakshobhooshalakshmyai mahaalakshmyai
namo namaha ||
dharmalakshmyai arthalakshmyai kaamalakshmyai
namo namaha |
namaste nirvaaNalakshmyai mahaalakshmyai
namo namaha ||
puNyalakshmyai kshemalakshmyai shraddhaalakshmyai
namo namaha |
namaste chaitanyalakshmyai mahaalakshmyai
namo namaha ||
bhoolakshmyai te bhuvarlakshmyai survalakshmyai
namo namaha |
namaste trailokyalakshmyai mahaalakshmyai
namo namaha ||
sudhaalakshmyai janalakshmyai harshalakshmyai
namo namaha |
namaha kamalalakshmyai cha mahaalakshmyai
namo namaha ||
bhaavalakshmyai vruddhilakshmyai bhavyalakshmyai
namo namaha |
namaste vaikuNThalakshmyai mahaalakshmyai
namo namaha ||
nityalakshmyai satyalakshmyai vamshalakshmyai
namo namaha |
namaste kailaasalakshmyai mahaalakshmyai
namo namaha ||
prakrutilakshmyai shreelakshmyai svastilakshmyai
namo namaha |
namaste golokalakshmyai mahaalakshmyai
namo namaha ||
shaktilakshmyai bhaktilakshmyai muktilakshmyai
namo namaha |
namaste trimoortilakshmyai mahaalakshmyai
namo namaha ||
namaste shreechakralakshmyai aadilakshmyai
namo namaha |
namo brahmaanandalakshmyai mahaalakshmyai
namo namaha ||

|| iti soubhaagyalakshmeekalpokta shreechakralakshmee stotram ||
Tuesday, March 28, 2017

Shashti Devi Stotram

namo devyai mahAdevyai siddhyai shAntyai namo namaha |
shubhAyai devasenAyai shashThyai devyai namo namaha ||1||
varadAyai putradAyai dhanadAyai namo namaha |
sukhadAyai mokshadAyai shashThyai devyai namo namaha ||2||
srishTyai shashThAsha-rUpAyai siddhAyai cha namo namaha |
mAyAyai siddhayoginyai shashThI-devyai namo namaha ||3||
sArAyai sAradAyai cha parAdevyai namo namaha |
bAlA-dhishThAtru-devyai cha shashThI-devyai
namo namaha ||4||
kalyANadAyai kalyANyai phaladAyai cha karmaNAm |
pratyakshAyai svabhaktAnAm shashThyai devyai
namo namaha ||5||
pUjyAyai skandakAntAyai sarveshAm sarvakarmasu |
devarakshaNa-kAriNyai shashThI-devyai namo namaha ||6||
shuddha-sattva-svarUpAyai vanditAyai nruNAm sadA |
himsA-krodha-varjitAyai shashThI-devyai namo namaha ||7||
dhanam dehi priyAm dehi putram dehi sureshvari |
mAnam dehi jayam dehi dvisho jahi maheshvari ||8||
dharmam dehi yasho dehi shashThI-devyai namo namaha |
dehi bhUmim prajAm dehi vidyAm dehi supUjite |
kalyANam cha jayam dehi shashThI-devyai namo namaha ||9||
iti devIm cha samstUya labhe putram priyavrataha |
yashasvinam cha rAjendrah shashThI-devyAh prasAdataha ||10||
shashThI-stotramidam brahman yah shruNoti tu vatsaram |
aputro labhate putram param suchirajIvinam ||11||
varshamekam cha yo bhaktyA sampUjyedam shruNoti cha |
sarva-pApAd-vinirmukto mahAvandhyA prasUyate ||12||
vIram putram cha guNinam vidyAvantam yashasvinam |
suchir-Ayushya-vantam cha sUte devI-prasAdataha ||13||
kAkavandhyA cha yA nArI mrutavatsA cha yA bhavet |
varsham shrutvA labhet-putram
shashThI-devI-prasAdataha ||14||
rogayukte cha bAle cha pitA mAtA shruNoti chet |
mAsena muchyate bAlah shashThIdevI-prasAdataha ||15||

|| iti shrI devI bhAgavate mahApurANe navama skandhe shashThyupAkhyAne shashThI stotram
sampUrNam ||Monday, March 27, 2017

Mirroring of God

From the work Periphyseon (On the Division of Nature) by John Scotus Eriugena (815-877), an Irish theologian and philosopher.

I declare that man consists of one and the same rational soul conjoined to the body in a mysterious manner, and that it is by a certain wonderful and intelligible division that man himself is divided into two parts, in one of which he is created in the image and likeness of the Creator, and participates in no animality … while in the other he communicates with the animal nature and was produced out of the earth, that is to say, out of the common nature of all things, and is included in the universal genus of animals. IV.754a-b.
The highest dignity for human nature is that it uniquely mirrors transcendent divine nature. Only of human nature can it be said that it is made in the image and likeness of God. Not even the angels are accorded that honor, so in a sense man is greater than the angels. Human nature may even require the application of affirmative and negative propositions: Man is an animal and man is not an animal (IV.758b).
Human nature in this respects resembles the divine nature which too is ‘both beyond all things and in all things’
For just as God is both beyond all things and in all things - for He Who only truly is, is the essence of all things, and while He is whole in all things He does not cease to be whole beyond all things, whole in the world, whole around the world, whole in the sensible creature, whole in the intelligible creature, whole creating the universe, whole created in the universe, whole in the whole of the universe and whole in its parts, since He is both the whole and the part, just as He is neither the whole nor the part — in the same way human nature in its own world (in its own subsistence) in its own universe and in its invisible and visible parts is whole in itself, and whole in its whole, and whole in its parts, and its parts are whole in themselves and whole in the whole. (Periphyseon, IV.759a-b).Saturday, March 25, 2017

Shani Mantras

Shani Beej Mantra:
Om Praam Preem Praum Sham
Shanayishraya Namah

Vyas Vicharita Mantra:
Nilanjana samabhasam
Raviputram yamagrajam
Chaya martanda sambhutam
Tam namami Shaneshwaram

Gayatri:
Om Neelambharaya vidhmahe
Soorya Putraya dhimahi
Tanno sauri prachodayath

Om Sanaischaraya vidhmahe
Sooryaputraya dheemahi
Tanno manda prachodayat

From Brahmanda Purana:
Suryaputhro Deerghadeho Vishaalaakshah
Shivapriyah Mandachaarah
Prasannathmaa peedam harathu me Shanih

Mula Mantra:
Om Sham Shanicharaya Namah 

For other Shani stotras look the tag Shani in my blog 

Monday, March 20, 2017

Shiva Panchavarana Stotram

From Vayaviya Samhita of the Shiva Purana
panchAvaraNa stotram panchAvaraNa stotram

upamanyuruvAcha
stotram vakShyAmi te kruShNa panchAvaraNa-mArgatah |
yogeshvaram-idam puNyam karma yena samApyate || 1 ||
jaya jaya jagadekanAtha shambho prakruti-manohara nityachit-svabhAva |
atigata-kaluSha-prapancha-vAchAmapi manasAm padavImatIta-tattvam || 2 ||
svabhAva-nirmalAbhoga jaya sundara-cheShTitah |
svAtmatulya-mahAshakte jaya shuddha-guNArNava || 3 ||
Ananta-kAnti-sampanna jayAsadrusha-vigraha |
Atarkya-mahimAdhAra jayAnAkula-mangala || 4 ||
niranjana nirAdhAra jaya niShkAraNodaya |
nirantara parAnanda jaya nirvruti-kAraNa || 5 ||
jayAti-paramaishvarya jayAti-karuNAspada |
jaya swatantra-sarvasva jayAsadrusha-vaibhava || 6 ||
jayAvruta-mahAvishva jayAnAvruta kenachit |
jayottara samastasya jayAtyant-aniruttara || 7 ||
jayAdbhuta jayAkShudra jayAkShata jayAvyaya |
jayAmeya jayAmAya jayAbhAva jayAmala || 8 ||
mahAbhuja mahAsAra mahAguNa mahAkatha |
mahAbala mahAmAya mahArasa mahAratha || 9 ||
namah paramadevAya namah paramahetave |
namashshivAya shAntAya namashshivatarAya te || 10 ||
tvadadhInamidam krutsnam jagaddhi sasurAsuram |
atastvad-vihitAmAgyAm kShamate kotivartitum || 11 ||
ayam punarjano nityam bhavadeka-samAshraya |
bhavAnato anugruhyAsmai prArthitam samprayacChatu || 12 ||
jayAmbike jaganmAtarjaya sarva-jaganmayi |
jayAnavadhik-aishvarye jayAnupama-vigrahe || 13 ||
jaya vAn-manasAtIte jayA-chiddhvAmta-bhanjike |
jaya janma-jarA-hIne jaya kAlottarottare || 14 ||
jayAneka-vidhAnasthe jaya vishveshvarapriye |
jaya vishva-surArAdhye jaya vishva-vijrumbhiNi || 15 ||
jaya mangala-divyAngi jaya mangaladIpike |
jaya mangala-chAritre jaya mangaladAyini || 16 ||
namah paramakalyANa-guNasanchaya-mUrtaye |
tvattah khalu samutpannam jagattvayyeva lIyate || 17 ||
tvadvinAtah phalam dAtum-Ishvaropi na shaknuyAt |
janma-prabhruti deveshi janoyam tvadupAshritah || 18 ||
ato asya tava bhaktasya nirvartaya manoratham |
panchavaktro dashabhujah shuddha-sphaTika-sannibhah || 19 ||
varNa-brahma-kalAdeho devas-sakala-niShkalah |
shivabhakti-samArUDhah shAntyatItas-sadAshivah |
bhaktyA mayArchito mahyam prArthitam sham prayacChatu || 20 ||
sadAshivAnkam-ArUDhA shaktiricChA shivAhvayA |
jananI sarvalokAnAm prayacChatu manoratham || 21 ||
shivayordayitA putrou devou heramba-ShaNmukhou |
shivAnubhAvou sarvagyou shivagyAn-AmrutAshinou || 22 ||
truptou parasparam snigdhou shivAbhyAm nitya-satkrutou |
satkrutou cha sadA devI brahmAdyais-tridashairapi || 23 ||
sarvaloka-paritrANam kartum-abhyuditou sadA |
svecChAvatAram kurvantou svAmshabhedair-anekashah || 24 ||
tAvimou shivayoh pArshve nityamittham mayArchitou |
tayorAgyAm puraskrutya prArthitam me prayacChatAm || 25 ||
shuddha-sphaTika-sankAsham IshAnAkhyam sadAshivam |
mUrddhAbhimAninI mUrtih shivasya paramAtmanah || 26 ||
shivArchanaratam shAntam shAntyatItam makhAsthitam |
panchAkSharAntimam bIjam kalAbhih panchabhiryutam || 27 ||
prathamAvaraNe pUrvam shaktyA saha samarchitam |
pavitram paramam braha prArthitam me prayacChatu || 28 ||
bAlasUrya-pratIkAsham purushAkhyam purAtanam |
pUrvavaktrAbhimAnam cha shivasya parameShThinah || 29 ||
shAntyAtmakam marutsamstham shambhoh pAdArchane ratam |
prathamam shivabIjeShu kalAsu cha chatuShkalam || 30 ||
pUrvabhAge mayA bhaktyA shaktyA saha samarchitam |
pavitram paramam brahma prArthitam me prayacChatu || 31 ||
anjanAdi-pratIkAsham-aghoram ghora-vigraham |
devasya dakShiNam vaktram devadeva padArchakam || 32 ||
vidyApAdam samArUDham vahnimanDala-madhyagam |
dvitIyam shivabIjeShu kalAsvaShTakalAnvitam || 33 ||
shambhor-dakShiNadigbhAge shaktyA saha samarchitam |
pavitram madhyamam brahma prArthitam me prayacChatu || 34 ||
kumkumakShoda-sankAsham vAmAkhyam varaveShadhruk |
vaktram-uttaram-Ishasya pratiShThAyAm pratiShThitam || 35 ||
vArimanDala-madhyastham mahAdevArchane ratam |
turIyam shivabIjeShu trayodasha-kalAnvitam || 36 ||
devasyottara-digbhAge shaktyA saha samarchitam |
pavitram paramam brahma prArthitam me prayacChatu || 37 ||
shankha-kundendu-dhavalam sandhyAkhyam saumya-lakShaNam |
shivasya pashchimam vaktram shivapAdArchane ratam || 38 ||
nivrutti-padaniShTham cha pruthivyAm samavasthitam |
trutIyam shivabIjeShu kalAbhishchAShTa-bhiryutam || 39 ||
devasya pashchime bhAge shaktyA saha samarchitam |
pavitram paramam brahma prArthitam me prayacChatu || 40 ||
shivasya tu shivAyAshcha hrun-mUrti-shivabhAvite |
tayorAgyAm puraskrutya te me kAmam prayacChatAm || 41 ||
shivasya cha shivAyAshcha shikhAmUrti shivAshrite |
satkrutya shivayorAgyAm te me kAmam prayacChatAm || 42 ||
shivasya cha shivAyAshcha varmaNA shivabhAvite |
satkrutya shivaroyAgyAm te me kAmam prayacChatAm || 43 ||
shivasya cha shivAyAshcha netramUrti shivAshrite |
satkrutya shivayorAgyAm te me kAmam prayacChatAm || 44 ||
astramUrtI cha shivayor-nityam-archana-tatpare |
sakrutya shivaroyAgyAnte me kAmam prayacChatAm || 45 ||
vAmou jyeShThas-tathA rudrah kAlo vikaraNas-tathA |
balo vikaraNashchaiva balapramathanah parah || 46 ||
sarvabhUtasya damanas-tAdrushAsh-chAShTashaktayah |
prArthitam me prayacChantu shivayoreva shAsanAt || 47 ||
athAnamshcha sUkShmashcha shivash-chApyeka-netrakah |
eka rudrAkhyam-artishcha shrIkaNThashcha shikhanDakah ||
tathAShTou shaktayas-teShAm dvitIyAvaraNe architAh |
te me kAmam-prayacChantu shivayoreva shAsanAt || 49 ||
bhavAdyA mUrtayash-chAShTou tAsAmapi cha shaktayah |
mahAdevA-dayashchAnye tathaikAdasha-mUrtayah || 50 ||
shaktibhis-sahitAs-sarve trutIyAvaraNe sthitAh |
satkrutya shivayorAgyAm dishantu phalamIpsitam || 51 ||
vrukSharAjo mahAtejA mahAmegha-samasvanah |
merumandara kailAsa himAdri shikharopamah || 52 ||
sitAbhra-shikharA-kArah kakudA parishobhitah
mahAbhogIndra-kalpena vAlena cha virAjitah || 53 ||
raktAsya-shrunga-charaNou rakta-prAya-vilochanah |
pIvaronnata sarvAngas-suchAru-gamanojjvalah || 54 ||
prashasta-lakShaNah shrImAn-prajvalan maNibhUShaNah |
shivapriyah shivAsaktah shivayordhva-javAhanah || 55 ||
tathA tachcharaNanyAsa-pAvitApara-vigrahah |
gorAja-puruShah shrImAn shrImat-shUlavarAyudhah |
tayorAgyAm puraskrutya sa me kAmam prayacChatu || 56 ||
nandIshvaro mahAtejA Nagendra-tanayAtmajah |
sanArAyaNakair-devair-nityam-abhyarchya vanditah || 57 ||
sharvasyAntah puradvAri sArddham parijanaih sthitah |
sarveshvara-samaprakhyah sarvAsura-vimardanah || 58 ||
sarveShAm shiva-dharmANAm-adhyakShatve abhiShechitah |
shiva-priyash-shivAsaktah shrImacChUla-varAyudhah || 59 ||
shivAshriteShu samsaktas-tvanuraktashcha tairapi |
satkrutya shivayorAgyAm sa me kAmam prayacChatu || 60 ||
mahAkAlo mahAbAhur-mahAdeva ivAparah |
mahAdevA-shritAnAm 1 tu nityamevAbhi-rakShatu || 61 ||
shivapriyah shivAsaktash-shivayor-archakassadA |
satkrutya shivayorAgyAm sa me dishatu kAnkShitam || 62 ||
sarva-shAstrArtha-tattvagyah shAstA viShnoh parA tanuh |
mahAmohAt-matanayo madhuvAmsAsava-priyah |
tayorAgyAm puraskrutya sa me kAmam prayacChatu || 63 ||
brahmANI chaiva mAheshI kaumArI vaiShNavI tathA |
vArAhI chaiva mAhendrI chAmunDI chanDavikramA || 64 ||
etA vai mAtarah sapta sarvalokasya mAtarah |
prArthitam me prayacChantu parameshvara-shAsanAt || 65 ||
matta-mAtanga-vadano gangomA-shankarAtmajah |
AkAshadeho digbAhus-somasUryAgni-lochanah || 66 ||
airAvatAdibhir-divyair-diggajair-nityamarchitah |
shivagyAnam-adodbhinnah tridashAn-Amavighnakrut || 67 ||
vighna-krucchA-surAdInAm vighneshah shiva-bhAvitah |
satkrutya shivayorAgyAm sa me dishatu kAnkShitam || 68 ||
ShaNmukhash-shivasambhUtah Shakti-vajradharah prabhuh |
agneshcha tanayo devo hyaparNAtanayah punah || 69 ||
gangAyAshcha gaNAmbAyAh kruttikAnAm tathaiva cha |
vishAkhena cha shAkhena naigameyena chAvrutah || 70 ||
indraji-cchandrasenAnIh tArakAsurajit-tathA |
shailAnAm merumukhyAnAm vedhakashcha svatejasA || 71 ||
tapta-chAmIkara-prakhyah shatapatra-dalekShaNah |
kumAras-sukumArANAm rUpodAharaNam mahat || 72 ||
shivapriyah shivAsaktah shivapadArchakassadA |
satkrutya shivayorAgyAM sa me dishatu kAnkShitam || 73 ||
jyeShThA variShThA varadA shivayor-yajaneratA |
tayorAgyAm puraskrutya sA me dishatu kAnkShitam || 74 ||
trailokya-vanditA sAkShAd-ulkAkArA gaNAmbikA |
jagatsruShTi-vivruddhyartham brahmaNA abhyarthitA shivAt ||
shivAyAh pravibhaktAyA bhruvorantara-nissrutAh |
dakShAyaNI satI menAtathA haimavatI hyumA || 76 ||
koushikyAsh-chaiva jananI bhadra-kAlyAs-tatthaiva cha |
aparNAyAshcha jananI pATalAyAs-tathaiva cha || 77 ||
shivArchanaratA nityam rudrANI rudravallabhA |
satkrutya shivayorAgyAm sA me dishatu kAnkShitam || 78 ||
chanDah sarva-gaNeshAnah shambhor-vadanasambhavah |
satkrutya shivayorAgyAm sa me dishatu kAnkShitam || 79 ||
pingalo gaNapah shrImAn shivAsaktah shivapriyah |
AgyayA shivayoreva sa me kAmam prayacChatu || 80 ||
bhrungIsho Ama gaNapah shivarAdhana-tatparah |
prayacChatu sa me kAmam patyurAgyA purahsaram || 81 ||
vIrabhadro mahAtejA himakundendu-sannibhah |
bhadra-kAlIpriyo nityam mAtruNAm chAbhirakShitA || 82 ||
yagyasya cha shirohartA dakShasya cha durAtmanah |
upendredra-yamAdInAm devAnAm -angatakShakah || 83 ||
shivasyAnucharah shrImAn-ChivashAsana-pAlakah |
shivayoh shAsanAdeva sa me dishatu kAnkShitam || 84 ||
sarasvatI maheshasya vAk-saroja-samudbhavA |
shivayoh pUjane saktA sa me dishatu kAnkShitam || 85 ||
viShNor-vakShah sthitA lakShmIh shivayoh pUjane ratA |
shivayoh shAsanAdeva sA me dishatu kAnkShitam || 86 ||
mahAmoTI mahAdevyAh pAdapUjA-parAyaNA |
tasyA eva niyogena sA me dishatu kAnkShitam || 87 ||
koushikI simhamArUDhA pArvatyAh paramA sutA |
viShNor-nidrA-mahAmAyA mahA-mahiSha-mardinI || 88 ||
nishambha-shumbha-samhartrI madhu-mAmsAsava-priyA |
satkrutya shAsanam mAtussA me dishatu kAnkShitam || 89 ||
rudrA rudra-samaprakhyAh prathamA prathitoujasah |
bhUtAkhyAshcha mahAvIryyA mahA-deva-samaprabhAh || 90 ||
nityamuktA nirupamA nirdvandvA nirupaplavAh |
sashaktayas-sAnucharAs-sarvaloka- namaskrutAh || 91 ||
sarveShAmeva lokAnAm sruShTi-samharaNa-kShamAh |
parasparAnu-raktAshcha paraspara-manuvratAh || 92 ||
paraspara-matisnigdhAh paraspara-namaskrutAh |
shivapriyatamA nityam shivalakShaNa-lakShitAh || 93 ||
saumyAdhArAs-tathA mishrAsh-chAntarAla-dvayAtmikAh |
virUpAshcha surUpAshcha nAnArUpa-dharAstathA || 94 ||
satkrutya shivaroyAgyAm te me kAmam dishantu vai |
devyA priyasakhIvargo devIlakShaNa-lakShitah || 95 ||
sahito rudrakanyAbhih shaktibhish-chApyanekashah |
trutIyAvaraNe shambhor-bhaktyA nityam samarchitah || 96 ||
satkrutya shivaroyAgyAm sa me dishatu mangalam |
divAkaro maheshasya mUrtir-dIpti-sumanDalah || 97 ||
nirguNo guNasankIrNas-tathaiva guNakevalah |
avikArAtmakash-chAdya ekassAmAnya-vikriyah || 98 ||
asAdhAraNa-karmA cha sruShTi-sthiti-layakramAt |
evam tridhA chaturddhA cha vibhaktAh panchadhA punah || 99
chaturthAvaraNe shambhoh pUjitash-chAnugaih saha |
shivapriyah shivAsaktah shivapAdArchane ratah || 100 ||
satkrutya shivayorAgyAm sa me dishatu mangalam |
divAkaraShaDangAni dIptAdyAsh-chAShTashaktayah || 101 ||
Adityo bhAskaro bhAnU ravish-chetyanu-pUrvashah |
arko brahmA tathA rudro viShNushchAditya-mUrtayah || 102 ||
vistarA-sutarAbodhinyApyA-yinyaparAh punah |
uShA prabhA tathA prAgyA sandhyA chetyapi shaktayah || 103 ||
somAdi-ketu-paryantA grahAshcha shivabhAvitAh |
shivayorAgya-yAnunnA mangalam pradishantu me || 104 ||
athavA dvAdashAdityAs-ttathA dvAdasha shaktayah |
ruShayo devagandharvAh pannagApsa-rasAm gaNAh || 105 ||
grAmaNayashcha tathA yakShA rAkShasAsh-chAsurAstathA |
sapta-saptagaNAshchaite sapta-ChandomayA hayAh || 106 ||
vAlkhilyA dayashchaiva sarve shivapadArchakAh |
satkrutya-shivayorAgyAm mangalam pradishantu me || 107 ||
brahmAtha devadevasya mUrtir-bhUmaNDalAdhipah |
chatuhShaShTi-guNaishvaryo buddhitattve pratiShThitah || 108
nirguNo guNasankIrNas-tathaiva guNakevalah |
avikArAtmako devastates-sAdhAraNah purah || 109 ||
asAdhAraNakarmA cha sruShTi-sthiti-layakramAt |
bhuvam tridhA chaturddhA cha vibhaktah panchadhA punah ||
chaturthAvaraNe shambho pUjitashcha sahAnugaih |
shivapriyah shivAsaktash-shivapAdArchane ratah || 111 ||
satkrutya shivayorAgyAm sa me dishatu mangalam |
hiraNyagarbho lokesho virAT kAlashcha pUruShah || 112 ||
sanatkumArah sanakah sanandashcha sanAtanah |
prajAnAm patayashchaiva dakShAdyA brahmasUnavah || 113 ||
ekAdasha sapatnIkA dharmas-sankalpa eva cha |
shivArchana-ratAsh-chaite shivabhakti-parAyaNAh || 114 ||
shivAgyA-vashagAs-sarve dishantu mama mangalam |
chatvArashcha tathA vedAs-setihAsa-purANakAh || 115 ||
dharma-shAstrANi vidyAbhir-vaidikIbhis-samanvitAh |
paraspara-viruddhArthAh shiva-prakruti-pAdakAh || 116 ||
satkrutya shivayorAgyAm mangalam pradishantu me |
atha rudro mahAdevah shambhor-mUrtigarIyasI || 117 ||
vAhneya-manDalAdhIshah pouruSheshvarya-vAnprabhuh |
shivAbhimAna-sampanno nirguNas-triguNAtmakah || 118 ||
kevalam sAttvikashchApi rAjasashchaiva tAmasah |
avikAraratah pUrvam tatastu samavikriyah || 119 ||
asAdhAraNakarmA cha sruShTyAdi-karaNAt-pruthakah |
brahmaNopi shirashChettA janakastasya tatsutah || 120 ||
janakas-tanayashchApi viShNorapi niyAmakah |
bodhakashcha tayornityam-anugrahakarah prabhuh | 121 ||
anDasyAntar-bahirvartI rudro lokadvayAdhipah |
shivapriyah shivAsaktah shiva-pAdArchane ratah || 122 ||
shivasyAgyAm puraskrutya sa me dishatu mangalam |
tasya brahma ShaDangAni vidyeshAntam tathAShTakam || 123 ||
chatvAro mUrtibhedAshcha shivapUrvAh shivArchakAh |
shivo bhavo harashchaiva mruDashchaiva tathAparah |
shivasyAgyAm puraskrutya mangalam pradishantu me || 124 ||
atha viShNur-maheShasya shivasyaiva para tanuh |
vAri-tattvAdhipah sAkShAd-avyakta-padasamsthitah || 125 ||
nirguNas-sattva-bahulas-tathaiva guNakevalah |
avikArAbhimAnI cha trisAdhAraNa-vikrayah || 126 ||
asAdhAraNa-karmA cha sruShTyAdi-karaNAt-pruthak |
dakShiNAnga-bhavenAni sparddhamAnah svayambhuvA || 127 ||
Adyena brahmaNA sAkShAtsruShTah sraShTA cha tasya tu |
anDasyAntar-bahirvartI viShNur-lokad-vayAdhipah || 128 ||
asurAntakarashchakrI shakrasyApi tathAnujah |
prAdurbhUtashcha dashadhA bhrugu-shApacChalAdiha || 129 ||
bhUbhAra-nigrahArthAya svecChayAvAta-rakShitou |
aprameyabalo mAyI mAyayA mohayanjagat || 130 ||
mUrtim krutvA mahAviShNum sadAshiShNumathApi vA |
vaiShNavaih pUjito nityam mUrtitraya-mayAsane || 132 ||
shivapriyah shivAsaktah shivapAdArchane ratah |
shivasyAgyAm puraskrutya sa me dishatu mangalam || 132 ||
vAsudevo aniruddhashcha pradyumnashcha tatah parah |
sankarShaNas-samAkhyAtAsh-chatasro mUrtayo hareh || 133 ||
matsyah kUrmo varAhashcha nArasimho atha vAmanah |
rAmatrayam tathA kruShNo viShNus-turaga-vaktrakah || 134 ||
chakram nArAyaNasyAstram pAnchajanyam cha shArNagakam |
satkrutya shivayorAgyAm mangalam pradishantu me || 135 ||
prabhA sarasvatI gourI lakshmIshcha shivabhAvitA |
shivayoh shAsanAdetA mangalam pradishantu me || 136 ||
indro agnishcha yamashchaiva nirrutir-varuNastathA |
vAyuh somah kuberashcha tatheshAnas-trishUladhruk || 137 ||
sarve shivArchanaratAh shivasadbhAva-bhAvitAh |
satkrutya shivayorAgyAm mangalam pradishantu me || 138 ||
trishUlamatha vajram cha tathA parashusAyakou |
khaDga-pAshAnkushAsh-chaiva pinAkash-chAyudhottamah ||
divyAyudhAni devasya daivyAshchaitAni nityashah |
satkrutya shivayorAgyAm rakShAm kurvantu me sadA || 140 ||
vruSharUpadharo devah sourabheyo mahAbalah |
vaDa-vyAkhyAnala-sparddhAm pancha-gomAtrubhir-vrutah ||
vAhanatva-manuprAptas-tapasA parameshayoh |
tayorAgyAm puraskrutya sa me kAmam prayacChatu || 142 ||
nandA sunandA surabhih sushIlA sumanAstathA |
panchagomAtarastvetA-shshivaloke vyavasthitAh || 143 ||
shivabhaktiparA nityam shivArchana-parAyaNAh |
shivayoh shAsanAdeva dishantu mama vAnChitam || 144 ||
kShetrapAlo mahAtejA nIla jImUta-sannibhah |
damShTrAkarAla-vadanah sphuradraktAdharo-jjvalah || 145 ||
raktorddhva-mUrddhajah shrImAn-bhrukuTI-kuTilekShaNah |
rakta-vrutta-trinayanah shashi-pannaga-bhUShaNah || 146 ||
nagnas-trishUla-pAshAsi-kapAlodyata-pANikah |
bhairavo bhairaveh siddhair-yoginIbhishcha samvrutah || 147 ||
kShetre-kShetre samAsInah sthito yo rakShakas-satAm |
shivapraNAma-paramah shivasadbhAva-bhAvitah || 148 ||
shivashritAn-visheSheNa rakShan-putrAni-vourasAn |
satkrutya shivayorAgyAm sa me dishatu mangalam || 149 ||
tAlajaNaghAdya-yastasya prathamAvaraNe-rchitAh |
satkrutya shivayorAgyAm chatvArah samavantu mAm || 150 ||
bhairavAdyAshcha ye chAnye samantAttasya veShTitAh |
te api mAmanu-gruhNantu shivashAsana-gouravAt || 151 ||
nAradyAshcha munayo divyA devaishcha pUjitAh |
sAdhyA mAgAshcha ye devA janaloka-nivAsinah || 152 ||
vinivruttAdhi-kArAshcha maharloka-nivAsinah |
saptarShayas-tathAnye vai vaimAnika-guNaissaha || 153 ||
sarve shivArchanaratAh shivAgyA-vashavartinah |
shivayorAgyayA mahyam dishatum mama kAnkShitam || 154 ||
gandharvAdyAh pishAchAntAsh-chatastro devayonayah |
siddhA vidyAdharAdyAshcha ye api chAnye nabhashcharAh ||
asurA rAkShasAsh-chaiva pAtAla-talavAsinah |
anantAdyAshcha nAgendrA vainateyAdayo dvijAh || 156 ||
kUShmAnDAh pretavetAlA grahA bhUtagaNAh pare |
DAkinyashchApi yoginyah shAkinyashchApi tAdrushAh || 157 ||
kShetrArAma-gruhAdIni tIrthAnyAyatanAni cha |
dvIpAh samudrA nadyashcha nadAshchAnye sarAmsi cha ||
girayashcha sumervAdyAh kananAni samantatah |
pashavah pakShiNo vrukShAh krumi-kITAdayo mrugAh || 159 ||
bhuvanAnyapi sarvANi bhuvanAnAm-adhIshvarah |
anDAnyAvaraNais-sArddhaM mAsAshcha dasha diggajAh ||
varNAh padAni mantrAshcha tattvAnyapi sahAdhipaih |
brahmAnDa-dhArakA rudrA rudrAshchAnye sashaktikAh || 161 ||
yachcha kinchij-jagatyasmin-druShTam chAnumitam shrutam |
sarve kAmam prayacChantu shivayoreva shAsanAt || 162 ||
atha vidyA parA shaivI pashupAsha-vimochinI |
panchArtha-sangyitA divyA pashuvidyA-bahiShkrutA || 163 ||
shAstram cha shivadharmAkhyam dharmAkhyam cha taduttaram |
shaivAkhyam shivadharmAkhyam purANam shrutisammitam ||
shaivAgamAshcha ye chAnye kAmikAdyAsh-chaturvidhAh |
shivAbhyAm-avisheSheNa satkrutyeha samarchitAh || 165 ||
tAbhyAmeva samAgyAtA mamAbhi-pretasiddhaye |
karmedam-anumanyantAm saphalam sAdhvanuShThitam || 166 ||
shvetAdyA nakulIshAntAh sashiShyAshchApi deshikAh |
tatsantatIyA guravo visheShAdguravo mama || 167 ||
shaivA mAheshvarAsh-chaiva gyAna-karma-parAyaNAh |
karmed-amanumanyantAm saphalam sAdhvanuShThitam || 168 ||
loukikA brAhmaNAs-sarve kShatriyAshcha vishah kramAt |
vedavedAnga-tattvagyAh sarvashAstra-vishAradAh || 169 ||
sAnkhyA vaisheShikAsh-chaiva yougA naiyAyikA narAh |
sourA brahmAstathA roudrA vaiShNavAsh-chApare narAh ||
shiShTAh sarve vishiShTA cha shivashAsanayam-tritAh |
karmedam-anumanyantAm mamAbhi-preta-sAdhakam || 171 ||
shaivAh siddhAnta-mArgasthAh shaivAh pAshupatAstathA |
shaivA mahAvratadharAh shaivAh kApAlikAh pare || 172 ||
shivAgyApAlakAh pUjyA mamApi shivashAsanAt |
sarve mamAnugruhNantu shamsantu saphalakriyAm || 173 ||
dakShiNa-gyAnaniShThAshcha dakShiNottara-mArgagAh |
avirodhena vartantAm mantrashreyo arthino mama || 174 ||
nAstikAshcha shaThAshchaiva krutaghnAshchaiva tAmasAh |
pAShanDAsh-chAti-pApAshcha vartantAm dUrato mama ||
bahubhih kim stutairatra ye api ke apichid-AstikAh |
sarve mAmanugruhNantu santah shamsantu mangalam || 176 ||
namashshivAya sAmbAya sasutAyAdi-hetave |
panchAvaraNa-rUpeNa prapanchenA-vrutAya te || 177 ||
ityuktvA danDavad-bhUmou praNipatya shivam shivAm |
japet-panchAkSharIm vidyAm-aShTottara-shatAvarAm || 178 ||
tathaiva shaktividyAm cha japitvA tatsamarpaNam |
krutvA tam kShamayitvesham pUjAsheSham samApayet || 179 ||
etat-puNyatamam stotram shivayor-hrudayangamam |
sarvAbhIShTa-pradam sAkShAd-bhukti-muktaikya-sAdhanam ||
ya idam kIrtayen-nityam shruNuyAdvA samAhitah |
sa vidhUyAshu pApAni shiva-sAyujyam-ApnuyAt || 181 ||
goghnashchaiva krutaghnashcha vIrahA bhrUNahApi vA |
sharaNAgata-ghAtI cha mitra-vishrambha-ghAtakah || 182 ||
duShTa-pApa-samAchAro mAtruhA pitruhApi vA |
stavenAnena japtena tattat-pApAt-pramuchyate || 183 ||
duhswapnAdi-mahAnartha-sUchakeShu bhayeShu cha |
yadi sankIrtayed-etanna tato nArtha-bhAgbhavet || 184 ||
Ayur-Arogyam-aishvaryam yacchAnyadapi vAnChitam |
stotrasyAsya jape tiShThams-tatsarvam labhate narah || 185 ||
asampUjya shivastotram japAt-phala-mudAhrutam |
sampUjya cha jape tasya phalam vaktum na shakyate || 186 ||
AstAmiyam phalAvAptir-asmin sankIrtite sati |
sArddham-ambikayA devah shrutyaivam divi tiShThati || 187 ||
tasmAn-nabhasi sampUjya devam devam sahomayA |
krutAnjalipuTas-tiShTham stotram-etad-udIrayet || 188 ||

|| iti shrIshiva mahApurANe saptamyAm vAyavIya-samhitAyAm uttarakhaNDe shiva-mahAstotravarNanam
nAmaika-trimsho adhyAyah ||

OM NAMAH SHIVAYA

Saturday, March 18, 2017

Rahu Mantra

Beeja Mantra
OM Raa Rahave Namah

Rahu Gayatri Mantras
OM Naakadhwajaaya Vidmahae
Padma Hastaaya Dheemahi
Tanno Raahu Prachodayaat

Om Siraroopaaya vidmahe
Amrutesaaya dheemahi
Tanno Raahu prachodayaat

Om Neelavarnaaya vidmahe
Simhikesaaya dheemahi
Tanno Raahu prachodayaat

Om Paitinasaaya vidmahe
Charmadharaaya dheemahi
Tanno Raahu prachodayaat

Vedic
Arddhakaayam Mahaaviiryam Chandraaditya
Vimardanam Simhikaagarbha Sambhuutam
Tam Rahu Pranamaamyaham

Tantric
OM Bhraam Bhreem Bhroum Saha Rahave NamahaThursday, March 16, 2017

Renouncing the Fruits

From the Bhagavad Gita, Chapter 2

47.karmany evadhikaras te
ma phalesu kadacana
ma karma-phala-hetur bhur
ma te sango 'stv akarmani
You have a right to perform your prescribed duty, but you are not entitled to the fruits of action. Never consider yourself to be the cause of the results of your activities, and never be attached to not doing your duty.
48.yoga-sthah kuru karmani
sangam tyaktva dhananjaya
siddhy-asiddhyoh samo bhutva
samatvam yoga ucyate
Be steadfast in yoga, O Arjuna. Perform your duty and abandon all attachment to success or failure. Such evenness of mind is called yoga.
49.durena hy avaram karma
buddhi-yogad dhananjaya
buddhau saranam anviccha
krpanah phala-hetavah
O Dhananjaya, rid yourself of all fruitive activities by devotional service, and surrender fully to that consciousness. Those who want to enjoy the fruits of their work are misers.
50.buddhi-yukto jahatiha
ubhe sukrta-duskrte
tasmad yogaya yujyasva
yogah karmasu kausalam
A man engaged in devotional service rids himself of both good and bad actions even in this life. Therefore strive for yoga, O Arjuna, which is the art of all work.
51.karma-jam buddhi-yukta hi
phalam tyaktva manisinah
janma-bandha-vinirmuktah
padam gacchanty anamayam
The wise, engaged in devotional service, take refuge in the Lord, and free themselves from the cycle of birth and death by renouncing the fruits of action in the material world. In this way they can attain that state beyond all miseries.Tuesday, March 14, 2017

Sharabha Mantra

Sarabeshwara Gayatri
AUM SAALUVESAYA VIDHMAHE
PAKSHI ROOPAYA DHEEMAHI
THANNO SARABHA PRACHODHAYATH

Sarabeshwara Kavacham
AUM KHEM KHAM PHAT
PRANA KRAHASI PRANA KRAHASI HUM PHAT
SHATHRU SAMHARANAAYA SARABHA SAALUVAYA
PAKSHI RAAJAYA HUM PHAT SWAHAFriday, March 10, 2017

Lakshmi Narasimha Mantra

Asya Sri Lakshmi Narasimha Maha Mantrasya
Brahman Rishi, Pankthi  Chanda, Narasimha Devata
Mama Abista siddyarte jape viniyogah

Nyasa
Aam Angustaabhyaam Namah                                                Hridayaaya Namah
Hrim Tarjanibhyaam Namah                                                   Shriase Svaha
Kshraum Madhyamaabhyaam Namah                                    ShikhayeVashat
Krom Anamikaabhyaam Namah                                             Kavachaya Hoom
Hum Kanishthikabhyaam Namah                                           Netratrayaya Voshat
Phat Karatal-karprashtaabhyaam Namah                                Astraayaya Phat
Bhur Bhuvasuvarom Iti Dikbandhaha

Mantra
OM aaM hrIM kShrauM kroM hUM phaT


Monday, March 6, 2017

Enter the Door - 16

An Arab Chief tells the story of a spy who had been captured and sentenced to death by a general of the Persian army. The general had fallen upon a strange and weird custom. He permitted the condemned person to make a choice. He could either face the firing squad or pass through the Black Door.

As the moment of execution drew near, the general ordered the spy to be brought before him for a short, final interview, the primary purpose of which was to receive the answer of the doomed man to the query: "Which shall it be -- the firing squad or the Black Door?"

This was not an easy question, and the prisoner hesitated, but soon made it known that he much preferred the firing squad. Not long thereafter a volley of shots in the courtyard announced that the grim sentence had been fulfilled.

The general, staring at his boots, turned to his aide and said, "You see how it is with men, they will always prefer the known way to the unknown. It is characteristic of people to be afraid of the undefined. And yet I gave him his choice."

"What lies beyond the Black Door?" asked the aide.

"Freedom," replied the general, "and I've known only a few men brave enough to take it."Thursday, March 2, 2017

Light to my Path

Psalm 119 from the Bible.

Blessed are those whose way is blameless,
    who walk in the law of the Lord!
2 Blessed are those who keep his testimonies,
    who seek him with their whole heart,
3 who also do no wrong,
    but walk in his ways!
4 You have commanded your precepts
    to be kept diligently.
5 Oh that my ways may be steadfast
    in keeping your statutes!
6 Then I shall not be put to shame,
    having my eyes fixed on all your commandments.
7 I will praise you with an upright heart,
    when I learn your righteous rules.
8 I will keep your statutes;
    do not utterly forsake me!
9 How can a young man keep his way pure?
    By guarding it according to your word.
10 With my whole heart I seek you;
    let me not wander from your commandments!
11 I have stored up your word in my heart,
    that I might not sin against you.
12 Blessed are you, O Lord;
    teach me your statutes!
13 With my lips I declare
    all the rules of your mouth.
14 In the way of your testimonies I delight
    as much as in all riches.
15 I will meditate on your precepts
    and fix my eyes on your ways.
16 I will delight in your statutes;
    I will not forget your word.
17 Deal bountifully with your servant,
    that I may live and keep your word.
18 Open my eyes, that I may behold
    wondrous things out of your law.
19 I am a sojourner on the earth;
    hide not your commandments from me!
20 My soul is consumed with longing
    for your rules at all times.
21 You rebuke the insolent, accursed ones,
    who wander from your commandments.
22 Take away from me scorn and contempt,
    for I have kept your testimonies.
23 Even though princes sit plotting against me,
    your servant will meditate on your statutes.
24 Your testimonies are my delight;
    they are my counselors.
25 My soul clings to the dust;
    give me life according to your word!
26 When I told of my ways, you answered me;
    teach me your statutes!
27 Make me understand the way of your precepts,
    and I will meditate on your wondrous works.
28 My soul melts away for sorrow;
    strengthen me according to your word!
29 Put false ways far from me
    and graciously teach me your law!
30 I have chosen the way of faithfulness;
    I set your rules before me.
31 I cling to your testimonies, O Lord;
    let me not be put to shame!
32 I will run in the way of your commandments
    when you enlarge my heart!
33 Teach me, O Lord, the way of your statutes;
    and I will keep it to the end.
34 Give me understanding, that I may keep your law
    and observe it with my whole heart.
35 Lead me in the path of your commandments,
    for I delight in it.
36 Incline my heart to your testimonies,
    and not to selfish gain!
37 Turn my eyes from looking at worthless things;
    and give me life in your ways.
38 Confirm to your servant your promise,
    that you may be feared.
39 Turn away the reproach that I dread,
    for your rules are good.
40 Behold, I long for your precepts;
    in your righteousness give me life!
41 Let your steadfast love come to me, O Lord,
    your salvation according to your promise;
42 then shall I have an answer for him who taunts me,
    for I trust in your word.
43 And take not the word of truth utterly out of my mouth,
    for my hope is in your rules.
44 I will keep your law continually,
    forever and ever,
45 and I shall walk in a wide place,
    for I have sought your precepts.
46 I will also speak of your testimonies before kings
    and shall not be put to shame,
47 for I find my delight in your commandments,
    which I love.
48 I will lift up my hands toward your commandments, which I love,
    and I will meditate on your statutes.
49 Remember your word to your servant,
    in which you have made me hope.
50 This is my comfort in my affliction,
    that your promise gives me life.
51 The insolent utterly deride me,
    but I do not turn away from your law.
52 When I think of your rules from of old,
    I take comfort, O Lord.
53 Hot indignation seizes me because of the wicked,
    who forsake your law.
54 Your statutes have been my songs
    in the house of my sojourning.
55 I remember your name in the night, O Lord,
    and keep your law.
56 This blessing has fallen to me,
    that I have kept your precepts.
57 The Lord is my portion;
    I promise to keep your words.
58 I entreat your favor with all my heart;
    be gracious to me according to your promise.
59 When I think on my ways,
    I turn my feet to your testimonies;
60 I hasten and do not delay
    to keep your commandments.
61 Though the cords of the wicked ensnare me,
    I do not forget your law.
62 At midnight I rise to praise you,
    because of your righteous rules.
63 I am a companion of all who fear you,
    of those who keep your precepts.
64 The earth, O Lord, is full of your steadfast love;
    teach me your statutes!
65 You have dealt well with your servant,
    O Lord, according to your word.
66 Teach me good judgment and knowledge,
    for I believe in your commandments.
67 Before I was afflicted I went astray,
    but now I keep your word.
68 You are good and do good;
    teach me your statutes.
69 The insolent smear me with lies,
    but with my whole heart I keep your precepts;
70 their heart is unfeeling like fat,
    but I delight in your law.
71 It is good for me that I was afflicted,
    that I might learn your statutes.
72 The law of your mouth is better to me
    than thousands of gold and silver pieces.
73 Your hands have made and fashioned me;
    give me understanding that I may learn your commandments.
74 Those who fear you shall see me and rejoice,
    because I have hoped in your word.
75 I know, O Lord, that your rules are righteous,
    and that in faithfulness you have afflicted me.
76 Let your steadfast love comfort me
    according to your promise to your servant.
77 Let your mercy come to me, that I may live;
    for your law is my delight.
78 Let the insolent be put to shame,
    because they have wronged me with falsehood;
    as for me, I will meditate on your precepts.
79 Let those who fear you turn to me,
    that they may know your testimonies.
80 May my heart be blameless in your statutes,
    that I may not be put to shame!
81 My soul longs for your salvation;
    I hope in your word.
82 My eyes long for your promise;
    I ask, “When will you comfort me?”
83 For I have become like a wineskin in the smoke,
    yet I have not forgotten your statutes.
84 How long must your servant endure?
    When will you judge those who persecute me?
85 The insolent have dug pitfalls for me;
    they do not live according to your law.
86 All your commandments are sure;
    they persecute me with falsehood; help me!
87 They have almost made an end of me on earth,
    but I have not forsaken your precepts.
88 In your steadfast love give me life,
    that I may keep the testimonies of your mouth.
89 Forever, O Lord, your word
    is firmly fixed in the heavens.
90 Your faithfulness endures to all generations;
    you have established the earth, and it stands fast.
91 By your appointment they stand this day,
    for all things are your servants.
92 If your law had not been my delight,
    I would have perished in my affliction.
93 I will never forget your precepts,
    for by them you have given me life.
94 I am yours; save me,
    for I have sought your precepts.
95 The wicked lie in wait to destroy me,
    but I consider your testimonies.
96 I have seen a limit to all perfection,
    but your commandment is exceedingly broad.
97 Oh how I love your law!
    It is my meditation all the day.
98 Your commandment makes me wiser than my enemies,
    for it is ever with me.
99 I have more understanding than all my teachers,
    for your testimonies are my meditation.
100 I understand more than the aged,
    for I keep your precepts.
101 I hold back my feet from every evil way,
    in order to keep your word.
102 I do not turn aside from your rules,
    for you have taught me.
103 How sweet are your words to my taste,
    sweeter than honey to my mouth!
104 Through your precepts I get understanding;
    therefore I hate every false way.
105 Your word is a lamp to my feet
    and a light to my path.
106 I have sworn an oath and confirmed it,
    to keep your righteous rules.
107 I am severely afflicted;
    give me life, O Lord, according to your word!
108 Accept my freewill offerings of praise, O Lord,
    and teach me your rules.
109 I hold my life in my hand continually,
    but I do not forget your law.
110 The wicked have laid a snare for me,
    but I do not stray from your precepts.
111 Your testimonies are my heritage forever,
    for they are the joy of my heart.
112 I incline my heart to perform your statutes
    forever, to the end.