Friday, June 30, 2017

Prayer to Angels

Christian prayer to Guardian Angels.

Heavenly Father,
Your infinite love for us has chosen a blessed angel in heaven and appointed him our guide during this earthly pilgrimage. Accept our thanks for so great ablessing. Grant that we may experience the assistance of our holy protector in all our necessities. And you, holy, loving angel and guide, watch over us with all the tenderness of your angelic heart. Keep us always on the way that leads to heaven, and cease not to pray for us until we have attained our final destiny, eternal salvation. Then we shall love you for all eternity. We shall praise and glorify you unceasingly for all the good you have done for us while here on earth. Especially be a faithful and watchful protector of our children. Take our place, and supply what may be wanting to us through human frailty, short-sightedness, or sinful neglect. Lighten, O you perfect servants of God, our heavy task. Guide our children, that they may become like unto Jesus, may imitate Him faithfully, and persevere till they attain eternal life.
Amen.Tuesday, June 27, 2017

Vakratunda Ganesha Stavaraja

vakratunDa gaNesha stavarAja:

|| asya gAyatrI mantrah ||
om tatpuruShAya vidmahe vakratunDAya dhImahi |
tanno dantih prachodayAt||

om kAramAdyam pravadanti santo vAchah shrutInAmapi yam gRuNanti |
gajAnanam devagaNAnatAnghrim bhaje~ham ardhaidu-krutAvatamsam || 1||
pAdAravindArcchana tatparANAm samsAra dAvAnala bhangadakSham |
nirantaraM nirgata-dAna-toyaistam naumi vighneshvaram-ambudAbham || 2 ||
krutAngarAgam navakumkumena mattAlijAlam madapanka-magnam |
nivArayantam nijakarNatAlaih ko
vismaret putramananga-shatroh || 3 ||
shambhor-jaTAjUTa-nivAsi gangAjalam samAnIya karAmbujena |
lIlAbhirArAcChivam-archayam-tam
gajAnanam bhaktiyutA bhajanti || 4 ||
kumAramuktou punarAtma-hetoh payodharou
parvata rAjaputryAh |
prakShAlayantam karashIkareNa mougdhyena tam
nAgamukham bhajAmi || 5 ||
tayA samadbhUta gajAsya hastAdye
shIkarAh puShkara-randhra-muktAh |
vyomAngaNe te vicharanti tArAh kAlAtmanA
mouktika-tulyabhAsah || 6 ||
krIDArate vArinidhou gajAsye
velAmatikrAmati vAripUre |
kalpAvasAnam parichintya devAh kailAsanAtham
shrutibhih stuvanti || 7 ||
nAnAgane nAgakRutottarIye krIDArate devakumAra-sanghaih |
tvayi kShaNam kAla gatim vihAya tou
prApatuh kandukatAminendU || 8 ||
madollasat panchamukhair-ajastra-madhyApayantam sakalAgamArtham |
devAn-RuShIn bhakta-janaika-mitram hairambam
markkAruNam-AshrayAmi || 9 ||
pAdAmbujAbhyAm ati vAmanAbhyAm kRutArtha-yantam
kRupayA dharitrIm |
akAraNam kAraNam-AptavAchAm tannAga-vaktram na
jahAti chetah || 10 ||
yenArpitam satyavatI-sutAya purANamAlikhya viShANakoTyA |
tam chandramoules-tanayam tapobhir-ArAdhyam
Anandaghanam bhajAmi || 11 ||
padam shrutInAma-padam stutInAm lIlAvatAram
paramAtma-mUrteh |
nAgAtmakam vA puruShAtmakam vA tvabhedamAdyam
bhaja vighnarAjam || 12 ||
pAshAnkusho bhagnaradam tvabhIshTam karairdadhAnam
kararandhra-muktaih |
muktAphalAbhaih pRuthu-shIkaroghaih sinchantamangam
shivayor-bhajAmi || 13 ||
anekamekam gajam-ekadantam chaitanya rUpam
jagadAdi-bIjam |
brahmeti yam vedavito vadanti tam shambhusUnum
satatam bhajAmi || 14 ||
svAnkasthitAyA nijavallabhAyA mukhAmbujAlokana lolanetram |
smerAnanAbjam madavaibhavena ruddham bhaje vishvavimohanam tam || 15 ||
ye pUrvam-ArAdhya gajAnanam tvAm sarvANi
shAstrANi paThanti teShAm |
tvatto na chAnyat pratipAdyam-etaistadAsti
chetsarvam asatyakalpam || 16 ||
hiraNyavarNam jagadIshitAram kavim purANam ravimanDalastham |
gajAnanam yam pravishanti santas-tatkAla-yogais-tamaham prapadye || 17 ||
vedAntagItam puruSham bhaje~ham
AtmAnamAnanda-ghanam hrudistham |
gajAnanam yanmahasA janAnAm vighnAndhakAro
vilayam prayAti || 18 ||
shambhoh samAlokya jaTAkalApe shashAnka-khanDam nijapuShkareNa |
svabhagna-dantam pravichintya mougdhyAd-AkraShTu-kAmah shriyam-Atanotu || 19 ||
vighnArgalAnAm vinipAtanArtham yam
nArikelaih kadalIphalAdyaih |
prasAdayante madavAraNAsyam prabhum sadA~bhIShTam-aham bhajeyam || 20 ||
yagyairanekaih bahubhis-tapobhir-ArAdhyam-Adyam
gajarAja-vaktram |
stutyA~nayA ye vidhivat stuvanti te
sarva-lakShmI-nilayA bhavanti || 21 ||

|| iti gaNesha stavarAjah samAptah ||


Saturday, June 24, 2017

Jagannath Prayer


neelAchala-nivAsAya nityAya paramAtmane
balabhadra-subhadrAbhyAm jagannAthAya te namah
jagadA-nanda-kandAya praNatArta-harAya cha
neelAchala-nivAsAya jagannAthAya te namah

Jai Jagannath!

Wednesday, June 21, 2017

Hanuman Dhyana Shloka

sarvaarishTa nivaarakam shubhakaram pingaaksham akshaapaham |
seetaanvesha tatparam kapivaram koTeendusoorya prabham ||
lankaadveepa bhayankaram sakaladam sugreevasammaanitam |
devendraadi samasta devaavinutam kaakastadootam bhaje ||
kyaata shree raamadoota pavanatanubhava pingaalaka shashikhavan |
seetashokaapahaaree dashamukhavijayee lakshmaNa praaNadaataa ||
aneto bheshajatre lavaNaajalanidhe laghane deekshito ya |
mama manasi vasat kaaryasiddhim tanotu || 4 ||

Om Sri Hanumate NamahMonday, June 19, 2017

Sadashiva Kavacha

From Bhairava Tantra

shrI devyuvAcha
bhagavan-devadevesha sarvAmnAya prapUjita |
sarvam me kathitam deva kavacham na prakAshitam || 1 ||
prAsAdAkhyasya mantrasya kavacham me prakAshaya |
sarvarakShAkaram deva yadi sneho-sti mAm prati || 2 ||
shrI bhagavAnuvAcha
prAsAda-mantra-kavachasya vAmadeva RuShih |
panktishChandah | sadAshivo devatA | sakalAbhIShTa-siddhaye jape viniyogaha ||
shiro me sarvadA pAtu prAsAdAkhyah sadAshivah |
ShaDakSharasvarUpo me vadanam tu maheshvarah || 3 ||
panchAkSharAtmA bhagavAn-bhujou me parirakShatu |
mrityunjayas-tribIjAtmA Asyam rakShatu me sadA || 4 ||
vaTamUlam samAsIno dakShiNAmUrtir-avyayah |
sadA mAm sarvadah pAtu ShaTtrim-shArNa-svarUpadhruk || 5 ||
dvAvimshArNAtmako rudro dakShiNah parirakShatu |
trivarNAtmA nIlakanThah kanTham rakShatu sarvadA || 6 ||
chintAmaNir-bIjarUpo hyardha-nArIshvaro harah |
sadA rakShatu me guhyam sarva-sampat-pradAyakah || 7 ||
ekAkShara-svarUpAtmA kUTavyApI maheshvarah |
mArtanDa-bhairavo nityam pAdou me pari rakShatu || 8 ||
tumburAkhyo mahAbIja-svarUpah tripurAntakah |
sadA mAm raNabhUmou cha rakShatu tridashAdhipah || 9 ||
Urdhva-mUrddhAnam-IshAno mama rakShatu sarvadA |
dakShiNAsyam tatpuruShah pAyAnme girinAyakah || 10 ||
aghorAkhyo mahAdevah pUrvAsyam parirakShatu |
vAmadevah pashchimAsyam sadA me parirakShatu || 11 ||
uttarAsyam sadA pAtu sadyojAta-svarUpadhruk |
ittham rakShAkaram devi kavacham deva-durlabham || 12 ||
prAtah-kAle paThedyastu so-abhIShTam phalam-ApnuyAt |
pUjAkAle paThedyastu kavacham sAdhakottamah || 13 ||
kIrti-shrI-kAnti-medhAyuh-sahito bhavati dhruvam |
kanThe yo dhArayed-etat-kavacham mat-svarUpakam || 14 ||
yuddhe cha jayamApnoti dyUte vAde sa sAdhakah |
kavacham dhArayed-yastu sAdhako dakShiNe bhuje || 15 ||
devA manuShyA gandharvA vashyAstasya na saMshayah |
kavacham shirasA yastu dhArayed-yatamAnasah || 16 ||
karathAstasya deveshi aNimAdyaShTa-siddhayah |
bhUrjapatre tvimAm vidyAm Shukla-pakSheNa veShTitAm ||
rajatodara-samviShTAm krutvA vA dhArayet-sudhIh |
samprApya mahatIm lakShmI-mante meddeharUpabhAk || 18 ||
yasmai kasmai na dAtavyam na prakAshyam kadAchana |
shiShyAya bhaktiyuktAya sAdhakAya prakAshayet || 19 ||
anyathA siddhihAnih syAt-satyam-etan-manorame |
tava snehAn-mahAdevi kathitam kavacham shubham || 20 ||
na deyam kasya-chid-bhadre yadIcChed-Atmano hitam |
yo archayed-gandha-puShpAdyaih kavacham manmukhoditam |
tenArchitA mahAdevi sarve devA na samshayah || 21 ||

iti bhairava-tantre sadAshiva-kavacham sampUrNam ||
 

OM NAMAH SHIVAYA

Wednesday, June 14, 2017

Oneness of Life and Light

Buddhist Metta Karuna Prayer

Oneness of Life and Light,
Entrusting in your Great Compassion,
May you shed the foolishness in myself,
Transforming me into a conduit of Love.
May I be a medicine for the sick and weary,
Nursing their afflictions until they are cured;
May I become food and drink,
During time of famine,
May I protect the helpless and the poor,
May I be a lamp,
For those who need your Light,
May I be a bed for those who need rest,
and guide all seekers to the Other Shore.
May all find happiness through my actions,
and let no one suffer because of me.
Whether they love or hate me,
Whether they hurt or wrong me,
May they all realize true entrusting,
Through Other Power,
and realize Supreme Nirvana.

Without Stepping on The Flowers

Painting by Marc Chagall
From Muhammad Iqbal ’s "Zabur-i ‘Aj am".

Who caused all the uproar in this ancient temple?
For, its chord-wearing devotees are full of lament like the flute.
In the huts of the poor and in the mansions of the rich,
There are sorrows that would arch one's back in youth.
Where is the cure —for the pain gets worse with the cure;
Knowledge is but pretense, illusion, and magic.
Without a flux of water, Adam's boat will not row—
Every heart has a thousand fights to pick with the boatman
Do not ask me to recount the journey of my life;
I reconciled myself to pain and passed on, singing lyrics.
Mingling my breath with the breeze of dawn,
I toured this garden without stepping on the flowers.
Detached from town and street, yet spread out in town and street—
I watched this inn with the eyes of the moon.


Friday, June 9, 2017

Why Do You Sleep?


O FRIEND, dear heart of mine, think well! if you love indeed, then why do you sleep?
If you have found Him, then give yourself utterly, and take Him to you.
Why do you loose Him again and again?
If the deep sleep of rest has come to your eyes, why waste your time making the bed and arranging the pillows?
Kabîr says: "I tell you the ways of love! Even though the head itself must be given, why should you weep over it?"
--- by Kabirdas


Thursday, June 8, 2017

Enter the Door - 18

While you keep certain doors open, such as the door of imagining that you can dominate your own learning with insufficient tools, you cannot open – and go through – the door of a greater understanding. This is why Saadi, for instance, says (in his Bostan, The Orchard): ‘The door of illumination is open to those for whom other doors are closed.’
---by Idries Shah  "The Commanding Self"Saturday, June 3, 2017

God of Force, God of Love

Immortal, moveless, calm, alone, august,
A silence throned, to just and to unjust
One Lord of still unutterable love,
I saw Him, Shiva, like a brooding dove
Close-winged upon her nest. The outcasts came,
The sinners gathered to that quiet flame,
The demons by the other sterner gods
Rejected from their luminous abodes
Gathered around the Refuge of the lost
Soft-smiling on that wild and grisly host.
All who were refugeless, wretched, unloved,
The wicked and the good together moved
Naturally to Him, the shelterer sweet,
And found their heaven at their Master’s feet.
The vision changed and in its place there stood
A Terror red as lightning or as blood.
His strong right hand a javelin advanced
And as He shook it, earthquake stumbling danced
Across the hemisphere, ruin and plague
Rained out of heaven, disasters swift and vague
Neighboured, a marching multitude of ills.
His foot strode forward to oppress the hills,
And at the vision of His burning eyes
The hearts of men grew faint with dread surmise
Of sin and punishment. Their cry was loud,
“O master of the stormwind and the cloud,
Spare, Rudra, spare! Show us that other form
Auspicious, not incarnate wrath and storm.”
The God of Force, the God of Love are one;
Not least He loves whom most He smites. Alone
Who towers above fear and plays with grief,
Defeat and death, inherits full relief
From blindness and beholds the single Form,
Love masking Terror, Peace supporting Storm.
The Friend of Man helps him with life and death
Until he knows. Then, freed from mortal breath,
Grief, pain, resentment, terror pass away.
He feels the joy of the immortal play;
He has the silence and the unflinching force,
He knows the oneness and the eternal course.
He too is Rudra and thunder and the Fire,
He Shiva and the white Light no shadows tire,
The Strength that rides abroad on Time’s wide wings,
The Calm in the heart of all immortal things.

---by Sri Aurobindo