Sunday, November 29, 2015

Is Shyama Really Black?

Is my black Mother Syama really black?
People say Kali is black,
but my heart doesn’t agree.
If She’s black,
how can She light up the world?
Sometimes my Mother is white,
sometimes yellow, blue, and red.
I cannot fathom Her.
My whole life has passed
               trying.
She is Matter,
then Spirit,
then complete Void.

It’s easy to see
how Kamalakanta
     thinking these things
went crazy.

 ---by Kamalakanta (1769–1821)

Saturday, November 28, 2015

Calling all Angels


Song from the movie "Pay It Forward"(2000).
Written and Performedy by Jane Siberry.

Oh, a man is placed upon the steps, a baby cries
High above, you can hear the church bells start to ring
And as the heaviness, oh the heaviness, the body settles in
Somewhere you could hear, a mother sing

Then it's one foot then the other as you step out on the road
Step out on the road, how much weight, how much weight?
Then it's how long and how far and how many times
Oh, before it's too late?

Calling all Angels, calling all Angels
Walk me through this one, don't leave me alone
Calling all Angels, calling all Angels
We're trying, we're hoping, but we're not sure how

Oh, and every day you gaze upon the sunset
With such love and intensity
Why, it's ah, it's almost as if you crack the code
You'd finally understand what this all means

Oh, but if you could, do you think you would
Trade it all, all the pain and suffering?
Oh, but then you would've missed the beauty of
The light upon this earth and the sweetness of the leaving

Calling all Angels, calling all Angels
Walk me through this one, don't leave me alone
Calling all Angels, calling all Angels
We're trying, we're hoping, but we're not sure why

Calling all Angels, calling all Angels
Calling all Angels, calling all Angels
Walk me through this one, walk me through this one
Don't leave me alone

Calling all Angels, calling all Angels
We're trying, we're hoping, we're hurting, we're loving
We're crying, we're calling
'Cause we're not sure how this goes...

Friday, November 27, 2015

The Pilgrim Sees No Form

The pilgrim sees no form but His and knows
That He subsists beneath all passing shows --
The pilgrim comes from Him whom he can see,
Lives in Him, with Him, and beyond all three.
Be lost in Unity's inclusive span,
Or you are human but not yet a man.
Whoever lives, the wicked and the blessed,
Contains a hidden sun within his breast --
Its light must dawn though dogged by long delay;
The clouds that veil it must be torn away --
Whoever reaches to his hidden sun
Surpasses good and bad and knows the One.
The good and bad are here while you are here;
Surpass yourself and they will disappear.


---by Farid ud-Din Attar

Wednesday, November 25, 2015

Deepam

OM NAMAH SHIVAYA

Tuesday, November 24, 2015

Amogha Shiva Kavacha


R^iShyAdinyAsaH
AUM brahmaR^iShaye namaH shirasi | anuShTup Chandase namaH\, mukhe |
shrIsadAshivarudradevatAya namaH hR^idi | hrIM shaktaye namaH pAdayoH |
vaM kIlakAya namaH nAbhau | shrI hrIM klImiti bIjAya namaH guhye |
viniyogAya namaH\, sarvA~Nge |

atha karanyAsaH
AUM namo bhagavate jvalajjvAlAmaline AUM hrIM rAM
sarvashaktidhAnme IshAnAtmane a~NguShThAbhyAM namaH |
AUM namo bhagavate jvalajjvAlAmaline AUM naM rIM
nityatR^iptidhAme tatpuruShAtmane tarjanIbhyAM svAhA |
AUM namo bhagavate jvalajjvAlAmaline AUM maM rUM
anAdishaktidhAnme aghorAtmane madhyamAbhyAM vaShaT |
AUM namo bhagavate jvalajjvAlAmaline AUM shiM raiM
svatantrashaktidhAnme vAmadevAtmane anAbhikAbhyAM hum |
AUM namo bhagavate jvalajjvAlAmaline AUM vA rauM
aluptashaktidhAnme sadyojAtAtmane kaniShThakAbhyAM vauShaT |
AUM namo bhagavate jvalajjvAlAmaline AUM yaM raH
anAdishaktidhAnme sarvAtmane karatalakarapR^iShThAbhyAM phaT |
|| hR^idayAdya~NganyAsaH ||
AUM namo bhagavate jvalajjvAlAmaline AUM hrIM rAM
sarvashaktidhAnme IshAnAtmane hR^idayAya namaH |
AUM namo bhagavate jvalajjvAlAmaline AUM naM rIM
nityatR^iptidhAnme tatpuruShAtmane shirase svAhA |
AUM namo bhagavate jvalajjvAlAmaline AUM maM rUM
anAdishaktidhAnme aghorAtmane shikhAya vaShaT |
AUM namo bhagavate jvalajjvAlAmaline AUM shiM raiM
svatantrashaktidhAnme vAmadevAtmane kavachAya hum |
AUM namo bhagavate jvalajjvAlAmaline AUM vAM rauM
aluptashaktidhAnme sadyojAtAtmane netratrayAya vauShaT |
AUM namo bhagavate jvalajjvAlAmaline AUM yaM raH
anAdishaktidhAnme sarvAtmane astrAya phaT |
atha dhyAnam
vajradaMShTraM trinayanaM kAlakaNThamariMdamam |
sahasrakaramapyugraM vande shambhumumApatim |


kavacham 

namaskR^itya mahAdeva.n vishvavyApinamIshvaram |

vakShye shivamaya.n varma
sarvarakShAkara.n nR^iNAm || 1||
shuchau deshe samAsIno yathAvatkalpitAsanaH |
jitendriyo jitaprANashchintayecChivamavyam || 2||
hatpuNDarIkAntarasa.nniviShTa.n svatejasA vyAptanabho.avakAsham |
atIndriya.n sUkShmamanantamAdya.n dhyAyet parAnandamayaM mahesham || 3||
dhyAnAvadhUtAkhilakarmabandhashchira.n chidAndanimagnachetAH |
ShaDakSharanyAsasamAhitAtmA shaivena kuryAt kavachena rakShAm || 4||
mA.n pAtu devo.akhiladevatAtmA
sa.nsArakUpe patita.n gabhIre |
tannAma divya.n varamantramUla.n dhunotu me sarvamagha.n hR^idistham || 5||
sarvatra mA.n rakShatu vishvamUrtirjyotirmyAnandaghanashchidAtmA |
aNoraNIyAnurushaktirekaH sa IshvaraH pAtu bhayAdasheShAt ||
yo bhUsvarUpeNa bibharti vishva.n pAyAt sa bhUmergirisho.aShTamUrtiH |
yo.apA.n svarUpeNa nR^iNA.n karoti sa~njIvana.n so.avatu mA.n jalebhyaH || 7||
kalpAvasAne bhuvanAni dagdhvA
sarvANi yo nR^ityati bhUrilIlaH |
sa kAlarudro.avatu mA.n davAgnervAtyAdibhIterakhilAchcha tApAt || 8||
pradIptavidyutkanakAvabhAso vidyAvarAbhItikuThArapANiH |
chaturmukhastatpuruShastrinetraH prAchyA.n sthita.n rakShatu mAmajastram || 9||
kuThAravedA~NkushapAshashUlakapAlaDhakkAkShaguNAn dadhAnaH |
chaturmukho nIlaruchistrinetraH pAyAdaghoro dishi dakShiNasyAm || 10||
kude.nndusha~NkhasphaTikAvabhAso vedAkShamAlAvaradAbhayA~NkaH |
tryakShashchaturvaktra uruprabhAvaH sadyo.adhijAto.avatu mA.n pratIchAm || 11||
varAkShamAlAbhayaTa~NkahastaH sarojaki~njalkasamAnavarNaH |
trilochanashchAruchaturmukho mA.n pAyAdudicyA.n dishi vAmadevaH || 12||
vedAbhayeShTA~NkushapAshaTa~Nka kapAlaDhakkAkShashUlapANiH |
sitadyutiH pa~nchamukho.avatAnmA mIshAna Urdhva.n paramaprakAshaH || 13||
mUrddhAnamavyAnmama cha.ndramaulirbhAlaM mamAvyAdatha bhAlanetraH |
netre mamAvyAd bhaganetrahArI nAsA.n sadA rakShatua vishvanAthaH || 14||
pAyAchChutI me shrutigItakIrtiH
kapolamavyAt satata.n kapAlI |
vaktra.n sadA rakShatu pa~nchavaktro jihvA.n sadA rakShatu vedajivhaH || 15||
kaNTha.n girIsho.avatu nIlakaNThaH paNidvaya.n pAtu pinAkapANiH |
dormUlamavyAnmama dharmabAhurvakShaHsthala.n dakShamakhAntako.avyAt ||
mamodara.n pAtu girIndradhanvA madhyaM mamAvyAnmadanAntakArI |
herambatAto mama pAtu nAbhi.n pAyAt kaTI dhUrjaTirIshvaro me || 17||
Urudvaya.n pAtu kuberamitro jAnudvayaM me jagadIshvaro.avyAt |
ja~NghAyuga.n pu~NgavaketuravyAt pAdau mamAvyAt suravandyapAdaH|| 
maheshvaraH pAtu dinAdiyAme mAM madhyayAme.avatu vAmadevaH |
triyambakaH pAtu tR^itIyayAme vR^iShadhvajaH pAtu dinAntyayAme ||
pAyAnnishAdau shashishekharo mA.n ga~NgAdharo rakShatu mA.n nishIthe |
gaurIpatiH pAtu nishAva.nsAne mR^ityu~njayo rakShatu sarvakAlam ||
antaHsthita.n rakShatu sha~Nkaro mA.n sthANuH sadA pAtu bahiHsthitaM mAm |
tadantare pAtu patiH pashUnA.n sadAshivo rakShatu mA.n samantAt || 21||
tiShThantamavyAdbhuvanaikanAthaH pAyAt vrajanta.n pramathAdhinAthaH |
vedAntavedyo.avatu mA.n niShaNNaM mAmavyayaH pAtu shivaH shayAnam || 22||
mArgeShu mA.n rakShatu nIlakaNThaH shailAdidurgeShu puratrayAriH |
araNyavAsAdimahApravAse pAyAnmR^igavyAdha
udArashaktiH || 23||
kalpAntakATopapaTuprakopaH sphuTATTahAsochchalitANDakoshaH |
ghorArisenArNavadurnivAra mahAbhayAd rakShatu vIrabhadraH || 24||
pattyashvamAta~NgaghaTAvarUtha sahasralakShAyutakoTibhIShaNam |
akShauhiNInA.n shatamAtatAyinA.n ChindyAnmR^iDo ghorakuThAradhArayA || 25||
nihantu dasyUn pralayAnalArchirjvalat trishUla.n
tripurAntakasya |
shArdUlasi.nharkShavR^ikAdihi.nstrAn santrAsayatvIshadhanuH pinAkam || 26||
duHsvapnadushshakunadurgatidaurmanasya
durbhikShadurvyasanadussahaduryashA.nsi |
utpAtatApaviShabhItimasad grahArti\-
vyAdhI.nshcha nAshayatu me jagatAmadhIshaH || 27||


AUM namo bhagavate sadAshivAya
sakalatattvAtmakAya
sakalatatvavihArAya sakalalokaikakatre
sakalalokaikabhatre
sakalalokakaikahatre sakalalokakaikagurave
sakalalokaikasAkShiNe
sakalanigamaguhyAya sakalavarapradAya
sakaladuritArttibha~njanAya
sakalajagadabhaya~NkArAya
sakalalokaikasha~NkarAya shashA~NkashekharAya
shAshvata nijAbhAsAya nirguNAya
nirupamAya nIrUpAya nirAbhAsAya
nirAmAya niShprapa~njAya niShkala~NkAya
nirdvandvAya nissa~NgAya
nirmalAya nirgamAya nityarUpavibhavAya
nirupamavibhavAya nirAdhArAya
nityashuddhaparipUrNasachchidAnandAdvayAya
paramashAntaprakAshatejorupAya

jaya jaya mahArudra mahAraudra bhadrAvatAra duHkhadAvadAraNa
mahAbhairava kAlabhairava kalpAntabhairava kapAlamAlAdhara
khaTvA~Ngakha~NgacharmapAshA~NkushaDamarushUlachApabANagadAshaktibhindipAla
tomaramusalamudgarapaTTishaparashuparighabhushuNDIshataghnIchakradyAyudha
bhIShaNakara sahasramukha da.nShTrAkarAla
vikaTATTahAsavisphAritabrahmANDamaNDalanAgendrakuNDala nAgendrahAra
nAgendravalaya nAgendracharmadhara mR^ityu~njaya tryambaka
tripurAntaka virUpAkSha vishveshvara vishvarupa vR^iShabhavAhana
viShabhUShaNa vishvatomukha sarvato rakSha rakSha mA.n jvala jvala
mahAmR^ityubhayamapamR^ityubhaya.n nAshaya nAshaya viShasarpabhaya.n
shamaya shamaya chorabhayaM mAraya mAraya mama shatrUnuchchATayochchATaya
shUlena vidarAya vidAraya kha~Ngena Chindhi Chindhi khaTvA~Ngena
vipothaya vipothaya musalena niShpeShaya niShpeShaya bANai santADaya
santADaya rakShA.nsi bhIShaya bhIShaya bhUtAni vidrAvaya vidrAvaya
kUShmANDavetAlamArIgaNabrahmarAkShasAn santrAsaya santrAsaya mAmabhaya.n
kuru kuru vitrastaM mAmAshvAsayAshvAsaya narakabhayAnmAmuddharoddhAraya
sa~njIvaya sa~njIvaya kShuttR^iDbhyA.n mAmApyAyayApyAyaya duHkhAturaM
mAmAnandayAnandaya shivakavachena mAmAchChAdayAchChAdaya tryambaka sadAshiva
namaste namaste namaste |

R^iShabha uvAcha

ityetatkavachaM shaivaM varadaM vyAhR^itaM mayA |
sarvabAdhAprashamanaM rahasyaM sarvadehinAm || 28||
yaH sadA dhArayenmartyaH shaivaM kavachamuttamam |
na tasya jAyate kvApi bhayaM shambhoranugrahAt || 29||
kShINAyurmR^ityumApanno mahArogahato.api vA |
sadyaH sukhamavApnoti dIrghamAyushcha vindati || 30||
sarvadAridryashamanaM sauma~Ngalyavivardhanam |
yo dhatte kavachaM shaivaM sa devairapi pUjyate || 31||
mahApAtakasa~NghAtairmuchyate chopapAtakaiH |
dehAnte shivamApnoti shivavarmAnubhAvataH || 32||
tvamapi shraddhayA vatsa shaivaM kavachamuttamam |
dhArayasva mayA dattaM sadyaH shreyo hyavApsyasi || 33||

iti shrIskAnde mahApurANe ekAshItisAhasrayA.n tR^itIye brahmottarakhaNDe amoghashivakavacha.n sampUrNam |

Monday, November 23, 2015

OM Shiva

om shiva om shiva paraatparaa shiva
omkaaraa shiva tava sharaNam

namaami shankara bhajaami shankara
umaa maheshvara tava sharaNam

gouree shankara shambho shankara
saamba sadaashiva tava sharaNam
Saturday, November 21, 2015

Gazing at the Great Mount


To what shall I compare
The Sacred Mount that stands,
A balk of green that hath no end,
Betwixt two lands!
Nature did fuse and blend
All mystic beauty there,
Where Dark and Light
Do dusk and dawn unite.

Gazing, soul-cleansed, at Thee
From clouds upsprung, one may
Mark with wide eyes the homing flight
Of birds. Some day
Must I thy topmost height
Mount, at one glance to see
Hills numberless
Dwindle to nothingness.

 ---by Du Fu (712–770)

Thursday, November 19, 2015

Return Within

Poem by Swami Abhishiktananda (1910 - 1973). Born Henri Le Saux, he was a French monk who, having moved to India in 1948, adopted sannyasa in accordance with Indian tradition. His meetings with the famous Advaitin sage Ramana Maharshi led him to profound advaitic experience as well as to final recognition of the truth of advaita during the last years of his life.

Return within,
to the place where there is nothing,
and take care that nothing comes in.
Penetrate to the depths of yourself,
to the place where thought no longer exists,
and take care that no thought arises there!
There where nothing exists,
Fullness!
There where nothing is seen,
the Vision of Being!
There where nothing appears any longer,
the sudden appearing of the Self!
Dhyana is this!Tuesday, November 17, 2015

Knock on the Sky

Knock on the sky and  listen to the sound!       


--- Zen Proverb

Saturday, November 14, 2015

Faith Has Eyes

By Satguru Sivaya Subramuniyaswami (1927-2001)

 Faith has eyes. It has three eyes. The seer who is looking at the world from the perspective of monistic Saiva Siddhanta and sees clearly the final conclusions for all mankind has faith in his perception, because what he sees and has seen becomes stronger in his mind as the years go by. We have the faith of those who have two eyes upraised. They look at the seer as Dakshinamurti, God Himself, and gain strength from His every word. There is also the faith of those who have two eyes lowered. They are reading the scriptures, the teachings of all the seers, and building the aura of faith within their inner psyche. Then there are those who have faith with their eyes closed, blind faith. They know not, read not and are not thinking, but are entranced by the spiritual leader in whom they have faith as a personality. They are nodding their head up and down on his every word and when questioned are not able to adequately explain even one or two of his profound thoughts.

And then we have the others, who make up much of the world population today. They are also with eyes closed, but with heads down, shaking left and right, left and right. They see mostly the darker side of life. They are those who have no faith at all or suffer a semi-permanent loss of faith, who are disappointed in people, governments, systems, philosophies, religions. Their leaders they condemn. This is a sorry lot. Their home is the halls of depression, discouragement and confusion. Their upliftment is jealousy and anger.
...
 Some people have faith only when things are going right and lose faith when things go wrong. These are the ones who are looking up at their leaders, whom they really do not know, who are looking up at the scriptures, which they really do not understand. Because their eyes are closed, they are seeking to be sustained and constantly uplifted by others. "Do my sadhana for me" is their plea. And when some inconsistency arises or some expectation, unbeknownst to their leader and maybe never even recorded in the scriptures, does not manifest, a crisis of faith occurs. Then, more than often, they are off to another leader, another philosophy, to inevitably repeat the same experience. Devotees of this kind, who are called "groupies" in rock and roll, go from group to group, teacher to teacher, philosophy to philosophy. Fortunately for them, the rent is not expensive, the bhajanas are long and the food is good. The only embarrassing situation, which has to be manipulated, is the tactic of leaving one group without totally closing the door, and manipulatively opening the door of another group.

 When that uplifted face with eyes closed has the spiritual experience of the eyes opening, the third eye flashing, he or she would have then found at last his or her sampradaya, traditional lineage of verbal teaching, and now be on the unshakable path. The molecules of faith have been converted and secured. They shall never turn back, because they have seen through the third eye the beginning and ending of the path, the traditional lineage ordained to carry them forth generation after generation. These souls become the articulate ones, masters of the philosophy. Their faith is so strong, they can share their molecules with others and mold others' faith molecules into traditional standards of the whys and wherefores that we all need on this planet, of how we should believe and think, where we go when we die, and all the eternal truths of the ultimate attainments of mankind.

Wednesday, November 11, 2015

Happy Diwali!


Lakshmi Mala Mantra

|| dhyaanam ||
om vande lakshmeem parishivamayeem shuddha jaamboonadaabhaam |
tejoroopaam kanakavaasaam sarvabhooshojjvalaangeem ||
beejaapuram kanaka kalashah hemapadmam dadhaanaamaadyaam |
shaktim bhuktim sakalajananeem vishNuvaamaanga samsthaam
sharaNam tvaam prapannosmi mahaalakshmee haripriye |
prasaadam kuru deveshi mayi dushTeparaadhini || 3 ||
koTikandarpa laavaNyaam soundaryaika svaroopataam |
sarvamangala maangalyaam shreeraamaam sharaNam vraje ||

|| lakshmee maalaa mantra ||
om shreem hreem aim kleem namo vishNuvallabhaayai mahaamaayaayai kam kham
gam gham na namaste namaste maam paahi paahi raksha raksha dhanam dhaanyam
shriyam samruddhi dehi dehi shreem shriyai namah svaahaa ||
om shreem hreem aim kleem namo jagajjananyai vaatsalyanidhaye cham Cham jam
jham nam namaste namaste maam paahi paahi raksha raksha shriyam pratishThaam
vaaksiddhi me dehi dehi shreem shriyai namah svaahaa || 2 ||
om shreem hreem aim kleem siddhisevitaayai sakalaabheeshTa daana deekshitaayai
Tam Tham Dam Dham Nam namaste namaste maam paahi paahi raksha raksha
sarvato&bhayam dehi dehi shreem shriyai namah svaahaa ||
om shreem hreem aim kleem namah
siddhidaatryai mahaa achintyashaktikaayai tam
tham dam dham nam namaste namaste maam
paahi paahi raksha raksha me
sarvaabheeshTa siddhim dehi dehi shreem shriyai namah svaahaa || 4 ||
om shreem hreem aim kleem namo vaanChita poorikaayai sarvasiddhi
moolabhootaayai pam pham bam bham mam namaste namaste maam paahi paahi raksha raksha me manovaanChitaam sarvaarthabhootaam siddhi dehi dehi shreem shriyai namah svaahaa || 5 ||
om shreem hreem aim kleem kamale kamalaalaye mahyam praseeda praseeda
mahaalakshmee tubhyam namo namaste jagaddhitaayai yam ram lam vam sham sham
sa ham ksham namaste namaste maam paahi paahi raksha raksha me
vashyaakarshaNa mohana stambhanocchaaTanataaDana achintya shaktivaibhavam
dehi dehi shreem shriyai namah svaahaa || 6 ||
om shreem hreem aim kleem
dhaatryai namah svaahaa || 7 ||
om shreem hreem aim kleem shreem
beejaroopaayai namah svaahaa || 8 ||
om shreem hreem aim kleem
vishNuvallabhaayai namah svaahaa || 9 ||
om shreem hreem aim kleem
siddhyai namah svaahaa || 10 ||
om shreem hreem aim kleem
buddhyai namah svaahaa || 11 ||
om shreem hreem aim kleem
dhrutyai namah svaahaa || 12 ||
om shreem hreem aim kleem
matyai namah svaahaa || 13 ||
om shreem hreem aim kleem
kaantyai namah svaahaa || 14 ||
om shreem hreem aim kleem
shaanttyai namah svaahaa || 15 ||
om shreem hreem aim kleem
sarvatobhadraaya roopaayai namah svaahaa || 16 ||
om shreem hreem aim kleem
shriyai namah svaahaa || 17 ||
om namo bhagavati brahmaadi vedamaatah vedodbhave vedagarbhe sarvashakti shiromaNe shreem harivallabhe mamaabheeshTam pooraya pooraya maam siddhibhaajanam kuru kuru amrutam kuru kuru abhayam kuru kuru sarva kaaryeshu jvala jvala prajvala prajvala me suta shaktim deepaya deepaya mamaahitaan naashaya naashaya asaadhya kaaryam saadhaya saadhaya hreem hreem hreem glaum glaum shreem shriye namah svaahaa || 18 ||

|| iti lakshmee maalaa mantrah 108 japam kuryaat ||

Kamala Stotram

From Praise-Song for the Lotus Goddess (Kamala Stotram)

Sri Parameshwara Uvacha
Lord Shiva tells
Omkara roopini devi Vishudha sathva roopini,
Devanaam Janani, thwam hi prasanna bhava sundari.
Oh pretty goddess who has the form of OM, Who has the very pure form being, and Who is the Mother of devas,
please become pleased with me.
Thanmathram chaiva bhoothani thava vaksha sthalam smrutham,
Thwameva Veda gamya thu, prasanna bhava, Sundari.
Oh pretty Goddess the subtle elements only remind me of your chest, and You can be only approached through Vedas,
please become pleased with me.
Deva Dhanava Gandharva, Yaksha Rakshasa Kinnara,
Sthooyase thwam sadaa Lakshmi, prasanna bhava, Sundari.
Lokaatheethaa daivathatheethaa samastha bhootha veshtithaa,
Vidwat jana keerthithaa cha, Prasanna bhava, Sundari.
Oh pretty one, You are beyond the worlds, beyond Gods and covered with all beings, You are being sung about by great scholars,
please become pleased with me.
Paripoornaa, sadaa Lakshmi, traathri thu saranathishu,
Viswaadhyaa, viswakarthri cha prasanna bhava, Sundari.
Oh Pretty one, Who is complete, Who is always wealthy, Who defends those who seek her Protection, You are primeval of the universe, You are the creator of the universe,
please become pleased with me.
Brahma roopaa cha Savithri thwat deepthyaa bhasathe Jagath,
Viswaroopa varenya cha prasanna bhava, Sundari.
Oh Pretty one, You have the form of Brahma and the sun and the world shines because of You,
You are the form of the universe, You are the chosen one,
please become pleased with me.
Kshithy ap thejo marud vyoma pancha bhoota roopini,
Bbhandhaadhe karanam tthwam hi pranna bhava, Sundari.
Oh pretty one, the earth, the water, the fire, the wind and the sky, which are the five elements are your form, and You are the reason for the properties of these elements,
please become pleased with me.
Mahesa thwam Hemavathi Kamala Kesavopi cha,
Brahmana preyasi thwam hi prasanna Bhava Sundari.
Oh pretty one, You are the golden lady of Lord Shiva, Goddess Lakshmi of Kesava, and You are the darling of Lord Brahma,
please become pleased with me.
Chandi, Durga, Kalika cha Kaushiki, Sidhi roopini,
Yogini, Yoga gamya cha prasannaa bhava Sundari.
Oh pretty one, You are the killer of Chanda, the black one, the unifier, the form of occult powers, the One Who does Yoga, One whom Yogis seek,
please become pleased with me.
Balye cha Balika thwam hi youvane, yuvatheethi cha,
Sthavire vrudha roopa cha prasanna bhava, Sundari.
Oh pretty one , In child hood you are a girl, in youth You are the lass, and at old age You are a old woman,
please become pleased with me.
Gunamayee, gunatheethaa, aadhya Vidhyaa sanathani,
Mahad thathwa vaadhi samyuktha, prasanna bhava, Sundari
Oh pretty one, who has good qualities, Who is above good qualities, Who is the primeval knowledge, Who is ancient and who is unified with great principles,
please become pleased with me.
Thapasvini, thapa sidhi swarga sidhishta athadhishu,
Chinmayi prakruthisthvam thu prasanna bhava, Sundari.
Oh pretty one, Who is a sage, Who makes penance effective, Who grants us heaven and wealth, Who has divinely pure thought, You are nature,
please become pleased with me.
Thvam aadhir jagathaam devi, thwameva sthithi karanam,
Thwam anthe nidhanasthanam swechaa chaaraa thwam eva hi.
You the beginning of the world, You are the cause of its upkeep, and at the end You are the place if its destruction and You are one who moves as You please.
Characharaanaam bhoothaanaam bahir antha sthwameva
Vyapyaa avyaka roopena thwam bhasi bhaktha vathsale.
You are inside and outside of all moving and not moving beings You are spread and you have individual form, you shine, Oh Goddess who loves her devotees.
Thwam Maayayaa hrutha ajnaana nashtathmano vichethasaa,
Gathagatham prapadyanthe papa punya vasatha sadaa
It is due to your illusion that beings become ignorant and unconscious, and keep on traveling to and fro due to sin and blessed deeds.
Thvath sathyam Jagatbhathi sukthika rajatham yadhaa,
Yavanna jnayathe jnanam chethasaa naanva gamini.
Jut like the world which appears to be truth and worthless thing appearing like silver is understood to be a mere illusion when we understand your form.
Thwad jnathu sadaa yukthaa puthra dhara grahaadhishu,
Ramanthe vishayaan sarvaaaananthe dukha pradaan druvam.
He who knows you and is always interested in enjoying pleasures out of son, wife, home and others, would only experience sorrow at the end of everything.
Thwad aajnayaa thy devesi, gagane soorya mandalam,
Chandrascha bramathe nithyam, prasanna bhava Sundari.
Oh pretty one, due to your order, oh Queen of the devas, the sun, the moon and the planets move around the sky daily,
please become pleased with me.
Brahmesa Vishnu Janani, Brahmaakhyaa Brahma samasrayaa,
Vyaktha avyaktha cha devesi, Prasanna bhava Sundari.
Oh pretty one, You are the mother of Brahma, Vishnu and Shiva, you order the Brahma, You Make Brahma act and oh Queen of devas, You are clear as well as not clear,
please become pleased with me.
Achalaa sarvagaa thwam hi, mayyatheethaa maheswari,
Shivaathmaa saswathaa nithyaa, prasanna bhava Sundari.
Oh pretty one,You are stable and you are everywhere,
You are above illusion, You are the greatest Goddess,
You are soul of Shiva, you are permanent, You are forever,
please become pleased with me.
Sarva kaya niyanthri cha Sarva bhootheswari.
Ananthaa nishkalaa thwam hi prasanna bhava, Sundari.
Oh pretty one, Who controls bodies of all beings,
Who is the goddess of all beings, You are the endless one,
You are stainless one, please become pleased with me.
Sarveswari, Sarva vandhyaa, Achithya, Paramaathmika,
Bukthi mukthi pradhaa thwam hi Prasanna bhava Sundari.
Oh pretty one who is goddess of all,
Who is saluted by all, Who is above thought,
Who is the divine soul, Who grants wealth and salvation,
please become pleased with me.
Brahmani Brahma loke thwam Vaikunte SArva mangala,
Indrani amaraavathaam ambika varunalaye.
You are Brahmani in land of Brahma,
You are the giver of auspiciousness in Vaikunta,
You are Indrani in Amaravathi and in land of Varuna you are Ambika.
Yamalaye Kaala roopa, Khubera bhavane Shubhaa,
Maha nandaa Agnikone cha Prasanna bhava Sundari.
In the land of Yama you have form of death, in home of Khubera
You are Shubhaa, in the corner of Agni You are giver of auspiciousness,
please become pleased with me.
Nairuthyaam Raktha Danthaa, thwam Vayavyaam Mruga Vahini,
Patale Vaishnavi roopa, prasanna Bhava Sundari.
Oh pretty one In South west you are Raktha Dantha (bloody toothed) and in North west You are one who rides on deer, in the land below you are Vaishnavi,
please become pleased with me.
Surasaa thwam mani dveepe, Isanyam soola dharini,
Bhadrakali cha Lankaayaam, Prasanna bhava, Sundari
Oh pretty one, in the island of gem you are Surasaa,
in north east you are one who holds the spear,
in the city of Lanka, You are Bhadrakali,
please become pleased with me.
Rameswari Sethu Bhandhe, Simhale Deva Mohini,
Vimalaa thwam cha Srikshethre, Prasanna Bhava Sundari
Oh Pretty one on the bridge to Lanka You are Goddess of Rama, in Lanka island you are bewitcher of devas, in the land of Goddess Lakshmi she is Vimala,
please become pleased with me.
Kalikaa thwam Kalighate, Kamakhya Neela parvathe,
Virajaa oudra dese thwam prasanna bhava Sundari.
Oh pretty one, in the Kalighat
You are Kalika and in Gauhathi(blue mountain),
You are Kamakhyaa, in the Oudra desa You are Viraajaa,
please become pleased with me.
Varanasyam Annapurna, Ayodhyaam Maheswari,
Gayasuri Gaya dhamni, Prasanna Bhava Sundari.
Oh pretty one, you are Annapurni in Benares,
You are Maheswari in Ayodhya, You are Gayasuri in the resting place of Gaya,
please become pleased with me.
Bhadrakali Kuru kshethre, kathyayani Vruje,
Mahamaya Dwarakaayaam, Prasanna Bhava Sundari.
Oh pretty one, you are Bhadra Kali in Kurukshethra, in Vruja desa you are Kathyayani, in Dwaraka you are Mahamaya,
please become pleased with me.
Kshudhaa thwam sarva jeevaanaam, vela cha sagarasya hi,
Maheswari Madhuraayaam cha prasanna bhava Sundari.
Oh pretty one, You are hunger in all beings, You are the tide of the sea, in Mathura you are the greatest Goddess,
please become pleased with me.
Ramasya Janaki thwam cha Shivasya Mana Mohini,
Dakshasya duhithaa chaiva prasanna bhava Sundari.
Oh pretty one,You are Sita of Rama, You are bewitcher of the mind of Lord Shiva, You are the daughter of Daksha, please become pleased with me.
Vishnu Bhakthi pradhaam thwam cha Kamsasura vinasini,
Ravana naasinaam chaiva, prasanna bhava Sundari.
Oh pretty one, You are the one who gives devotion to Vishnu, You are the one who destroyed Kamsasura, You are the destroyer of Ravana,
please become pleased by me.

Lakshmi stotram idham punyam padeth Bhakthi samyutha,
Sarva jwara bhayam nasyedh, sarva vyadhi nivaaranam
If this auspicious prayer addressed to Lakshmi is read with devotion, fear for all fevers would be destroyed and it will cure all diseases.
Idham sthothram Maha punyam aapad udhara karanam,
Trisandhyameka sandhyaam vaa ya padeth sathatham nara.
Muchyathe sarva paapebhyo thadhaa thu sarva sankataan,
Muchyathe nathra sandeho bhuvi swarge rasathale.
This prayer which is greatly auspicious is the cause for lifting us from dangers, if read by man either at dawn noon or dusk or one of these times always. It would save you from all sins and also from all sort of sorrows, hHe would definitely without doubt be saved either in earth, heaven and Patala.
Samastham cha thadha chaikam ya padeth bhakthi thathpara,
Sa sarva dushkaram theerthwaa labhathe paramam gathim.
Sukhadham mokshadham stotram ya padeth Bhakthi samyuktha,
Sa thu koti theertha phalam prapnothi nathra samsaya.
He who reads the entire prayer or at least one stanza of prayer with devotion, all his difficulties would be solved and in the end he would get salvation. He who reads this pleasure gving stotra which also leads him to salvation. Would without any doubt get the effect of taking bath in a crore sacred waters.
Yekaa devi Kamala yasmin santhushtaa bhaved sadaa,
Thasyaad asadhyam na devesi naasthi kinchid jagathraye.
To him , on whom this one Goddess Kamala is pleased, due to her blessings would not find anything impossible to do in the world.
Padanath api stotrasya kim na sidhyathi bhoothale,
Thasmad stotra varam proktham sathyam hi Parvathi.
Oh Parvathi, there is nothing impossible for a man who reads this prayer, and that is why I told you about this greatest prayer, this is the truth.

Ithi Kamala Stotram Sampoornam.

Om Sri Maha Lakshmyai NamahaMonday, November 9, 2015

Kali's 12

12 aspects of Kali of Light - Prabhakali. They are:
Kali of Creation (sṛṣṭikālī),
Kali of Persistence (sthitikālī),
Kali of Destruction (saṃhārakālī),
Kali of Passion (raktakālī),
Good Kali (sukālī),
Kali of Control (yamakālī),
Kali of Death (mṛtyukālī),
Auspicious Kali (bhadrakālī ),
Kali of the Supreme Sun (paramārkakālī),
Kali of the great Sun (mahamārtāṇḍakālī),
Terrible Kali (kālāgnirudrakālī),
Great Kali (mahākālī).

1) Srsti Kali: She has the Will to create and has an idea as to what they are going to be. She is known as Srsti Kali. This is the nascent idea of creation by Kali of the object. In this stage Kali is gathering knowledge, the stage of PramAna ( = Knowledge and means of Knowledge).

2) Rakta Kali: She is concerned with Sthiti or maintenance of the visible world by the five senses. Here Kali wants to preserve and protect the object she created through the five senses. .

3) SthitinAsa Kali: She withdraws the objective world into Her. Her external form comes to an end and comes to rest in Her. In this aspect of Kali, she tells Herself, 'I have known the object.' 'Been there, done that.' (The object is the world of beings and matter.)

4) Yama Kali: She manifests herself beyond extrovert or introvert aspect and represents the AnAkhyA, indefinable power in relation to objective experience. She goes beyond subject (KAli) and object paradigm to a realm, where the consuming energies of 12 Kalis abide.

5) SamhAra Kali: When Parasamvid, Her Highest Divine Consciousness withdraws into Her all external objects and makes them identical with herself, the aspect of SamhAra Kali emerges. In this aspect of SamhAra Kali, she tells Herself, 'the objects are non-different from me.' The subject and object are one and non-different. Read the lyrics, 'I Am The World' below.

6) Mrtyukali: In this aspect, Mrtyukali engulfs and swallows SamhAra Kali, and internalizes the residual objects and traces of the objective world. This is Sthiti (= maintenance) in the stage of PramAna (= means of knowledge and Knowledge).

7) Bhadrakali: The objects dissolve in Bhadrakali's essential nature. This is SamhAra in the stage of PramAna. Her other name is Rudrakali.

8) MArtanda Kali: MArtanda is sun or god of Sun. The cluster of 12 Indriyas or organs is called sun because they illuminate the objects like the sun. The 12 Senses are five sense organs, five motor organs and Manas and Buddhi. She dissolves the 12 senses in Ego or Ahamkara. She is AnAkhyA, indefinable power in relation to PramAna, the means of Knowledge. She goes beyond the PramAna paradigm, where the consuming 12 Saktis abide. The 12 senses have lost their name and individuality upon dissolution in Ego. What she created, she is absorbing : the body, the senses etc. Senses and body are gone.

The four stages 5 to 8 are the four powers of Kali in relation to PramAna (= means of knowledge). All that Kali (Subject) does is knowledge in relation with the world, the beings....

The four stages of Kali from 9 to 12 represent Kal's four powers in relation to ParamAta (= the limited subject with only Anava Mala).

9) ParamArkakAli: She is the creative power in relation to the limited subject. She merges Ahamkara in her Creative Power. The limitations of object and senses are annihilated. This limited subject is not the one with three Malas but with only Anava Mala. He is the Pasu with Anava Mala, 2 notches above the Pasu with 3 Malas. Primer in Saiva Siddhanta

10) KAlAgnirudrasakti: When Parasamvid, the Highest Divine Consciousness, merges the individual soul with the Universal Self, she is called KAlAgnirudrasakti. Kali represents the power of Sthiti (= Maintenance) in relation to PramAta ( = the limited subject) to rest in Her Universal Self. The Subject dissolves in the Consciousness. The experience of KAlAgnirudrasakti at this level is, 'I am all this.' Her other name is MahakAli, because She has in Her everything inside Her including Time.

11) MahAkAlakAli: She dissolves the individual 'I' in the universal Perfect 'I' which is free from all objects. This is the ultimate absorption or SamhAra in relation to limited subject.

12) MahABharaiva-Ghora-CandakAli: This state of Kali is AnAkhyA in relation to the limited subject. This is beyond all characterization in words. This is Akula stage (= Siva). Here PramAtA, PramAna and Prameya (subject, means of knowledge and object) are all dissolved in I-Consciousness. This is ParA (= Supreme or highest) because all previous states are her manifestation ante Akula state is Siva state. The other name for MahABharaiva-Ghora-CandakAli is MahABhairavaGhora CandaKali, where in Canda is the realm of Prameya (=Subject), Ghora is Prameya ( = Knowledge and means of knowledge), and MahaBhairav is PramAtA ( = Subject).


Panchamukhi Anjaneya Shloka


om namo hanumate rudraavataaraaya panchavadanaaya
poorva mukhe mahaa rudraaya
sakala shatru samhaaraNaaya
shree raama dootaaya svaahaa || 1 ||

om namo hanumate rudraavataaraaya panchavadanaaya
dakshiNa mukhe karaaLa vadanaaya
narsimhaaya sakala bhootapreta nidhanaaya
shree raama dootaaya svaahaa || 2 ||

om namo hanumate rudraavataaraaya panchavadanaaya
pashchima mukhe garuDaaya
sarva vighna nivaaraNaaya
shree raama dootaaya svaahaa || 3 ||

om namo hanumate rudraavataaraaya panchavadanaaaya
uttara mukhe aadi varaahaaya
sakala sampat pradaaya
shree raama dootaaya svaahaa || 4 ||

om namo hanumate rudraavataaraaya panchavadanaaya
oordhva mukhe hayagreevaaya
sakala jana vasheekaraNaaya
shree raama dootaaya svaahaa || 5 ||


Om Anjaneyaya Vidmahe
 Panchavaktraaya Dheemahi 
Tanno Hanumath PrachodayaathSunday, November 8, 2015

Yamashtakam from Narasimha Purana


shree vyaasa uvaacha
svapurusham abhiveekshya paashahastam vadati yamah kila tasya karNamoole|
parihara madhusoodana prapannaan prabhuh
aham anyanruNaam na vaishNavaanaam || 1 ||
aham amara gaNaarchitena dhaatraa yama
iti loka hitaahite niyuktah |
hariguru vimukhaan prashaasmi martyaan
haricharaNa praNataan namaskaromi || 2 ||
sugatim abhilashaami vaasudevaa dahamapi bhaagavate sthitaantaraatmaa |
madhuvadha vashago asmi na svatantrah prabhavati
samyamane mamaapi krushNah || 3 ||
bhagavati vimukhasya naasti siddhih
visham amrutam bhavateeti nedamasti |
varshashatamapeeha pachyamaanam vrajati na
kaanchanataamayah kadaachit || 4 ||
nahi shashikalushacChavih kadaachidviramati
no ravitaamupaiti chandrah |
bhagavati cha haraavananyachetaa
bhrushamalino api viraajate manushyah || 5 ||
mahadapi suvichaarya lokatattvam
bhagavat upaastimrute na siddhirasti |
suraguru sudruDha prasaadadou tou
haricharaNou smarataapavargaheto || 6 ||
shubham idam upalabhya maanushatvam
sukruta shatena vruthendriyaartha hetoh |
ramayati kurute na mokshamaargam dahayati
chandanamaashu bhasmahetoh || 7 ||
mukulita karakuDmalaih surendraih
satata namaskruta paadapankajo yah |
avihatagataye sanaatanaaya jagati janim
harate namo agrajaaya || 8 ||
yamaashTakam puNyam paThate yah shruNoti vaa |
muchyate sarvapaapebhyo vishNulokam sa gacChati || 9 ||
iteedam uktam yamavaakyam uttamam mayaadhunaa te haribhakti varddhanam |
punah pravakshyaami puraataneem kathaam bhrugostu poutreNa cha yaa puraa krutaa || 10 ||

|| iti shree narasimha puraaNe yamaashTakanaama navamo adhyaayah ||

Saturday, November 7, 2015

MahaLakshmi Kavacham

From Brahma Purana.

asya shree mahaalakshmee kavacha mantrasya
brahmaa rishihi gaayatree Chandaha
mahaalakshmeerdevataa
mahaalakshmee preetyartham jape viniyogaha

indra uvaacha
samasta kavachaanaam tu tejasvi kavachottamam |
aatmarakshaNam aarogyam satyam tvam broohi geeshpate ||
shree guruh uvaacha
mahaalakshmyaastu kavacham pravakshyaami samaasataha |
chaturdashasu lokeshu rahasyam brahmaNoditam ||

brahma uvaacha
shiro me vishNupatnee cha lalaaTam amrutodbhavaa |
chakshushee suvishaalaakshee shravaNe saagaraambujaa || 3 ||
ghraaNam paatu varaarohaa jivhaam aamnaayaroopiNee |
mukham paatu mahaalakshmeeh kanTham vaikuNThavaasinee ||
skandhou me jaanakee paatu bhujou bhaargava nandinee |
baahoo dvou draviNee paatu karou harivaraanganaa || 5 ||
vakshah paatu cha shreerdevee hrudayam harisundaree |
kukshim cha vaishNavee paatu naabhim bhuvana maatrukaa ||
kaTim cha paatu vaaraahee shaktinee devadevataa |
ooru naaraayaNee paatu jaanunee chandrasodaree || 7 ||
indiraa paatu janghe me paadou bhakta namaskrutaa |
nakhaan tejasvinee paatu sarvaanga karuNaamayee || 8 ||
brahmaNaa loka rakshaartham nirmitam kavacham shriyaha |
ye paThanti mahaatmaanaste cha dhanyaa jagat traye || 9 ||
kavachena aavrutaanganaam janaanaam jayadaa sadaa |
maateva sarvasukhadaa bhava tvam amareshvaree || 10 ||
bhooyah siddhim avaapnoti poorvoktam brahmaNaa svayam |
lakshmeeh haripriyaa padmaa etannaama trayam smaran ||
naama trayam idam japtvaa sa yaati paramaam shriyam |
yah paThetsa cha dharmaatmaa sarvaan kaamaan avaapnuyaat||

|| iti shree brahma puraaNe indra upadishTam mahaalakshmee kavacham sampoorNam ||

Friday, November 6, 2015

Pancha Devata Puja

The Panch Devata puja is dedicated to Ganesha, Shiva, Vishnu, Shakti and Surya. 

atha pa~ncha devataa\-puujana\-vidhi
snaataH shvetavastraparidhaanaM kR^itvaa kushahasto yajamaanaH

OM yaj~nopaviitaM paramaM pavitraM prajaapateryatsahajaM purastaat
aayuShyamagryaM pratimu~ncha shubhraM yaj~nopaviitaM balamastu tejaH
OM yaj~nopaviitamasi yaj~nasya tvaa yaj~nopaviitenopanahyaami

iti maMtreNa yaj~nopaviitadhaaraNaM kR^itvaa aasano pari
upaviShTaH chandana\-lepanaM kuryaat.

tilakaM chandanasyaatha pavitraM paapanaashanaM
yaH kuryaat pratyahaM snaatvaa lakShmiirvasati tadgR^ihe

tataH\-\-
AUM apavitraH pavitro vaa sarvaasthaaM gato.api vaa
yaH smaretpuNDariikaakShaM sa baahyaabhyantaraH shuchiH

iti jalen aatmaanaM pujopakaraNaani cha abhiShi~nchet

AUM pR^itvii tvayaa dhR^itaa lokaa
devii tvaM viShNunaa dhR^itaa
tva~ncha dhaaraya maaM devi pavitraM kuru chaasanam

iti praNamya trikoNamaNDalaM vidhaaya jalagandhaakShatapuShpai

AUM pR^ithivyai namaH. AUM aadhaarashaktaye namaH. AUM kurmaaya namaH. AUM anantaaya namaH. AUM sheShanaagaaya namaH

sampuujya

tataH shvetasarShapaanaadaaya
AUM gaMge cha yamune chaiva godaavari sarasvatii
narmade sindhu kaaveri jale.asminsannidhi kuru
ityadhopopaatre ga~Ngaaditirthaanyaahuuya

AUM gaMgaadisaridbhyo namaH

iti gandhaakShatapuShpaiH sampuujyabaddhaa~njalirbhuutvaa praarthayet

AUM suuryyassomo yamaH kaalaH sandhye
bhuutaanyahaH kShamaa
pavano dikpatirbhuumi raakaa shaMkhashcharaamaraaH
brahmeshaasanamaasthaaya kalpyadhvamiha sannidhim
tadviShNoH paramaM dhaama sadaa pashyanti suurayaH

AUM viShNurviShNurviShNuH shriimadbhagavato mahaapuruShasya viShNoraaj~nayaa
pravartamaanasya adya shriibrahmaNohni dvitiyaparaarddhe shriishvetavaaraahakalpe
vaivasvatamanvantare aShTaaviMshatitame kaliyuge kaliprathamacharaNo
bhaaratavarShe bharatakhaNDe shaalivaahanashake baudhaavataare amukasamvatsare
amukamaase amukapakShe amukatithau amukavaasare amukagotro.ahaM amukasharmaa.ahaM
amukapradhaanadevaarchanadvaaraa mama saparivaarasya sakuTumbasya sakaladuritopashamanaarthaM
sarvaapadaaM shaantyarthaM vipuladhanadhaanya sukhasaubhaagyaadi\-nikhilasadabhiShTa\-saMsiddhaye
cha amuka pradhaana devataa puujanaM braahmaNavaraNaM svastyaahavaachanaM kalashasthaanaM gaNeshaadi
pa~nchadevataanavagraha\-dikpaalaadi\-sarvadevairdevobhishcha saha amukapraadhaana devataapuujanaM kariShye
iti saMkalpaH

tataH svastyayanam
AUM svasti na.a indro vR^iddhashravaaH svastinaH puuShaa vishvavedaaH
svastinastaarkShyo.ariShTanemiHsvastino bR^ihaspatirdadhaatu
AUM pR^ishnimaataraH shubhaMyaavaano vidatheShu jagmayaH
agnirjihvaa manavaH suurachakShaso vishveno devaa.avasaagamanniha
AUM bhadraMkarNebhi shR^iNuyaama devaa bhadrampashyemaakShabhiryajatraaH
sthirairaMgaistuShTuvaaM sastanuubhirvyashemahi devahitaM yadaayuH
shataminnu sharado anti devaa yaatraanashchakraa jarasantanuunaam
putraaso yatra pitaro bhavanti maano madyaarii riShataayurgantoH
aaditirdyauradirantarikShamaditirmaataa sapitaa saputraH
vishvedevaa aditiH pa~nchajanaa aditirjaatamaaditirjanitvam
diirghaayutvaaya balaaya varchase suprajaasvaaya sahasaa atho jiiva
sharadashshatam AUM dyauH shaantirantarikSh .N shaanti pR^ithivii
shaantiraapaH shaantoShadhayaH shaantiH
vanaspatayaHshaantirvvishvedevaaH shaantirbrahma shaanti sarvva .N
shaantiH shaantireva shaantiH saamaa shaantiredhi
maMgalaM bhagavaan viShNuH maMgalaM garuDadhvajaH maMgalaM puNDariikaakShaH maMgalaayatano hariH
AUM yaM brahma vedaantavido vadanti paraM pradhaanaM puruShaM tathaanye vishvasR^iteH kaaraNamishvaraM vaa tasmai namo vighnavinaashanaaya

tataH kalashasaMsthaapanam

AUM bhuurasi bhuumirasya ditirasi vishvadhaayaavishvashya bhuvanasya dhartrii
pR^ithiviiyachchha pR^ithiviiM dR^irThaMha pR^ithiviim maahirThaMsiiH
iti bhuumisparshaH

AUM maanastoke tanaye maana aayuShimaano goShumaano ashveSheriiriShaH maano viiraan rudra bhaamino vadhiirhaviShmantaH sadaamitvaahavaamahe
iti gomayasparshaH

AUM dhaanyamasi dhinuhi devaanpraaNayatvodaanaayatvaa
vyaanaayatvaa dirghaamanuprasiti maayuShe dhaandevo vaH savitaa
hiraNyapaaNiH pratigR^ibhNa tvachchhidreNa paaNinaa chakShuShetvaa mahiinaaM payosi
iti dhaanya sparshaH

AUM aajighrakalashaM mahyaatvaavishantvindavaH punaruurjaanivarttasvasaanaH sahasraM dhukShvorudhaaraa payasvatii punarmaa vihataandrayiH
iti kalashasparshaH

AUM varuNasyottambhanamasi vvaruNasyakambha sarjaniitho
varuNasya R^itasadanyasi varuNasya
R^ita sadanamasi varuNasya R^ita sadanamasi varuNasy R^itasadanamaasiit

AUM yaaH phaliniiryaa aphalaa apuShpaayaashcha puShpiNiiH
bR^ihaspatiprasuutaastaano mu~nchatvarThaMhasaH
iti phalaM

AUM kaaNDaatkaaNDaatprarohanti paruShaH paraShaspari evaano durve pratanu sahasreNa shatena cha
iti duurvaa

AUM pavitrestho vaiShNavyau saviturvaH prasava utpunaamyachchhidreNa pavitreNa suuryyasya rashmibhiH
tasyate pavitraapate pavitra puutasya yatkaamaH punetachchhakeyam

AUM hiraNyagarbhaH samavarttataagre bhuutasya jaataH patireka.aaasiit sadaadhaara
pR^ithiviiM dyaamute maaM kasmai devaaya haviShaa vvidhema
iti hiraNyadakShiNaam

AUM ambe.ambike.ambaalike.anamaanayatikashcha nasasastyashvakaH subhadrikaa~Nkaampilavaasiniim
ityaamraadi pallavaan

AUM puurNaadavi paraapata supurNaa punaraapata vasneva vikriiNaa vahaa iShamuurjaM shatakratoH
iti puurNapaatram purNapaatraaya dhaanyamasi paThitvaa naarikelaM shriishchate paThitvaa

shriishchate lakShmiishcha patnyaa baho raatre paarshve nakShatraaNi ruupamashvinau vyaattam
iShNanniShaaNaamumma iShaaNasarvalokamma iShaaNa
iti vastram

AUM agnirjyotirjyotiragniH svaahaa suuryo jyotirjyotiH suuryaH svaahaa
agnivarcho jyotivarchaH svaahaa suuryovarcho jyotivarchaH svaahaa
jyotiH suuryya suuryo jyotiH svaahaa

iti diipam

AUM dadhikkraabNo.a akaariSha~njiShNorashvasya vvyaajinaH
surabhino mukhaakartpraNa aayu.NShitaariShat
iti sadadhi jalam

aakR^iShNeti maMtreNa vastrasamarpaNam

AUM mano jutirjuShataamaajyasya bR^ihaspatiryaj~namimantanotvariShTa.N yaj~naM samimandadhaatu
vishvedevaa sa iha maadayantaamompratiShTha

AUM gandhadvaaraaM duraadharShaaM nityapuShTaaM kariiShiNiim
iishvariiM sarvabhuutaanaantaamihopahvaye shriyam
iti chandanam

tataH kalashaavaahanaM paThet

sarve samudraaH saritastiirthaani jaladaanadaaH
aayaaMtudevapujarthaM duritakShayakaarakaaH
kalashasya mukhe viShNuH kaNThe rudraH samaashritaH
muule tvasya sthito brahmaa madhye maatR^igaNaaH smR^itaaH
kukShau tu saagaraaH sarve saptadviipaa vasundharaa
R^igvedo.atha yajurvedaH saamavedo hyatharvaNaH
aMgaishcha sahitaaH sarve kalashantu samaashritaaH

AUM mano jutirjuShataamaajyasya bR^ihaspatiryaj~namimantanotvariShTa.N yaj~naM samimandadhaatu
vishvedevaa sa iha maadayantaamompratiShTha .. iti..

tataH kalasha\-puujaa

idaM paadyaM idaM arghyaM idaM snaaniiyaM jalaM brahmaNe namaH
annapuurNaayai namaH
lakShmyai namaH
gaayatryai namaH
sarvatiirthebhyo namaH
sarvakShetrebhyo namaH

evameva gandhaakShata\-puShpa kuMkumaadi dravyaiH sampuujya
baddhaa~njaliH praarthayet

kalashaadhiShThaatR^idevataa puujitaaH prasanno bhavata

sataH kalashapuro bhaage kasmiMshchitpaatre pa~nchadevapuujaamaarabhet
tatraadau puShpaa~njaliM kR^itvaa dhyaayet.

AUM sarvasthuulatanuM gajendravadanaM lambodaraM sundaraM
praspandaM madagandhalubdhamadhupavyaalolagaNDasthalam
dantaaghaatavidaaritaarirudhiraiH sinduurashobhaakaraM
vande shailasutaasutaM gaNapatiM sidhipradaM kaamadaM

AUM bhagavan gaNesha svagaNasaMyuta ihaagachchha iha
tiShTha etaaM puujaaM gR^ihaaN
ityaavahya idaM paadyaM idamarghyaM idaM snaaniiyamaachaniya~ncha
jalaM samarpayaami
tataH saayudhaaya savaahanaaya saparivaaraaya AUM bhagavate gaNeshaaya namaH .
idaM chandanamidaM sinduurametaanakShataaMshcha samarpayaami saayudhaaya
savaahanaaya saparivaaraaya AUM bhagavate gaNeshaaya namaH
idaM puShpaM
durvaadalaM dhuupaM diipa~ncha samarpayaami saayudhaaya savaahanaaya
saparivaaraaya AUM bhagavate gaNeshaaya namaH
idaM naivedyaM punaraachamaniiyaM
jalaM taambuulaM puugiphalaM dakShiNaadravya~ncha samarpayaami saayudhaaya
savaahanaaya saparivaaraaya AUM bhagavate gaNeshaaya namaH

evaM samastadevapuujanaM kaaryam
tato shradhaa~njaliH

AUM devendra maulimandaaramakarandakaNaaruNaaH
vighnaM harantu heramba charaNaambujareNavaH

bhagavaan gaNeshaH saMpuujitaH prasanno bhavatu
iti praNamet
punaH puShpaM gR^ihiitvaa

AUM raktaab{}jayugmaamayadaanahastaM keyuura
haaraaMgada kuNDalaaDhyam
maaNikyamauliM dinanaathamoDhyaM bandhukakaantiM vilasat trinetram
iti dhyaatvaa

bhagavaan suuryanaarayaNa ihaagachchha iha tiShTha
matKR^itaa puujaaM gR^ihaaNa
ityaavaahya

puurvatpuujoopakaraNaani samarpyaM

AUM namassavitre jagadekachakShuShe jagatprasuutisthitinaashahetave
trayimayaaya triguNaatmadhaariNe vira~nchinaaraayaNa sha~Nkaraatmane

iti praNamet
punaH puShpamaadaaya

AUM shaantaakaaraM bhujagashayanaM padmanaabhaM sureshaM
vishvaadhaaraM gaganasadR^ishaM meghavarNaM shubhaaMgam .
lakShmiikaantaM kamalanayanaM yogibhirdhyaanagamyaM vande
viShNuM bhavabhayaharaM sarvalokaikanaatham
iti dhyaatvaa

bhagavan viShNo ihaagachchha iha tiShTha matkR^itaaM puujaaM gR^ihaaNa
ityaavaahanaadi puurvavat AUM viShNave namaH AUM naaraayaNaaya namaH .
iti puujopakaaraNaani samarpya

AUM kR^iShNaaya vaasudevaaya haraye paramaatmane
praNatakleshanaashaaya govindaaya namoH namaH
iti praNamet

punaH puShpamaadaya

AUM dhyaayennityaM maheshaM rajatagirinibhaM chaaruchandraavataMsaM
ratnaakalpojjvalaaMgaM parashumR^igavaraabhitihastaM prasannam
padmaasiinaM samantaatstutamamaragaNairvyaaghrakR^iti vasaanaM vishvaadyaM
vishvavandyaM nikhilabhayaharaM pa~nchavaktraM trinetram
iti dhyaatvaa

bhagavan mahaadeva ihaagachchha iha tiShTha matkR^itaa puujaaM gR^ihaaNa

ityaavaahya sampuujya

AUM baaNeshvaraaya narakaarNaavataaranaaya j~naanapradaaya karuNaamayasaagaraaya
karpuurakundadhavalendujaTaadharaaya daaridryaduHkhadahanaaya namaH shivaaya
iti praNamet

punaH puShpamaadaya

AUM kaalaabhraabhaaM kaaTaakShairarikulabhayadaaM
maulibaddhendurekhaaM shaMkhaM chakraM
kR^ipaaNaM trishikhamapi karairudvahantiiM trinetraaM
siMhaskandhaadhiruuDhaaM tribhuvanamakhilaM tejasaa
puurayantiiM dhyaaye durgaaM jayaakhyaaM
tridashaH parivR^itaaM sevitaaM sidhikaamaiH
iti dhyaatvaa

AUM bhagavati durge svagaNasaMyute ihaagachchha ihaa tiShTha matkR^itaaM puujaaM
gR^ihaaNa\-ityaavaahya saayudhaayai savaahanaayai saparivaaraayai AUM bhagavatyai
durgaayai namaH
iti pujopakaraNaani samarpya

AUM sarvamaMgalamaaMgalye shive sarvaarthasaadhike
sharaNye tryambake gauri naarayaNi namo.astute
iti praNamet

punaH puShpamaadaaya

AUM aakR^iShNena rajasaavartamaano niveshayannamR^itaM martyaM cha
hiraNyena savitaa rathenaa devo yaati bhuvanaani pashyan
AUM bhagavantaH suryaadayo navagrahendraadilokapaalaaH graamadevataaH
kuladevataa sarvadevyashcha ihaagachchhata atra tiShTata matkR^itaaM puujaaM gR^ihiita
ityaavaahya

idaM paadyaM idamarghyam
idaM snaaniiyamidaM punaraachamaniiyaM jalaM cha samarpayaami
idaM chandanaM etaanakShataaMshcha samarpayaami
etaaNi puShpaaNi vilvapatraaNi dhuupaM
diipaM naivedyaM punaraachamaniiyaM jalaM cha samarpayaami
AUM suuryaadi\ navagrahebhyo namaH
AUM indraadi\ lokapaalebhyo namaH
AUM graamadevebhyo namaH
AUM kuladevebhyo namaH
AUM iShTadevebhyo namaH
sarvebhyoH devebhyastathaa cha sarvaabhyo devebhyo namoH namaH \-
iti puujopakaraNaani samarpyaM

AUM sarve devaassarvaa devyashcha puujitaaH prasanna bhavata

shivasya gaNapaterviShNorsuuryasya durgaayaa vaa pradhaanadevataayaaH puurvokta\-dhyaanavaakyena
dhyaanaM dhR^itvaa puurvat aavaahya puujopakaraNaani samarpya
AUM karpuuravartisaMyuktaM goghR^itena cha puuritam
niiraajanaM mayaa dattaM gR^ihaaNa parameshvara
iti niiraajanaM nivedya

AUM aj~naanaadvismR^iterbhraantyaa yannyuunamadhikaM kR^itam
vipariita~ncha tatsarvaM kShamasva parameshvara
aavaahanaM na jaanaami na jaanaami visarjanam
puujaa~nchaiva na jaanaami kShamyataaM parameshvara
AUM aparaadhasahasraaNi kriyante .ahanishaM mayaa
daaso.ayamiti maaM j~naatvaa kShamasva jagadiishvara

ityaparaadhamaarjanaM tripuShpaa~njalirnivedya shaMkhaghaNTaavaadanairdevaadikaM stutvaa praNamya

AUM yaantu devagaNaassarve puujaamaadaaya maamakiim
puujaaraadhanakaaleShu punaraagamanaaya cha
AUM gachchh gachchh paraM sthaanaM svaM dhaama parameshvara
aavaahanasya samaye yathaa syaatpunaraagamaH
iti saMhaara mudrayaa visarjanaM kR^itvaa

AUM kR^itaitadamukadevataapuujanakarmaNaH saa~NgataasiddhyarthaM braahmaNaaya dakShiNaaM sampradade
iti pa~nchadevataa puujaa paddhatiThursday, November 5, 2015

Deepa Jyoti Stotram

shubham karoti kalyANam Arogyam dhanasampadah
shatru-buddhi-vinAshAya deepajyotirnamostuteTuesday, November 3, 2015

Invocation

We are busy with the luxury of things.
Their number and multiple faces bring
To us confusion we call knowledge.
Say: God created the world, pinned night to day,
Made mountains to weigh it down, seas
To wash its face, living creatures with pleas
(The ancestors of prayers) seeking a place
In this mystery that floats in endless space.
God set the earth on the back of a bull,
The bull on a fish dancing on a spool
Of silver light so fine it is like air;
That in turn rests on nothing there
But nothing that nothing can share.
All things are but masks at God's beck and call,
They are symbols that instruct us that God is all.


---by Farid ud-Din Attar