Friday, January 30, 2015

Upadesha Saram

By Sri Ramana Maharshi

Action yields fruit,
For so the Lord ordains it.
How can action be the Lord?
It is insentient.

The fruit of action passes.
But action leaves behind
Seed of further action
Leading to an endless ocean of action;
Not at all to moksha.

Disinterested action
Surrendered to the Lord
Purifies the mind and points
The way to moksha.

This is certain:
Worship, praise and meditation,
Being work of body, speech and mind,
Are steps for orderly ascent.

Ether, fire, air, water, earth,
Sun, moon, and living beings --
Worship of these,
Regarded all as forms of His,
Is perfect worship of the Lord.

Better than hymns of praise
Is repetition of the Name;
Better low-voiced than loud,
But best of all
Is meditation in the mind.

Better than spells of meditation
Is one continuous current,
Steady as a stream,
Or downward flow of oil.

Better than viewing Him as Other,
Indeed the noblest attitude of all,
Is to hold Him as the `I' within,
The very `I'.

Abidance in pure being
Transcending thought through love intense
Is the very essence
Of supreme devotion.

Absorption in the Heart of being,
Whence we sprang,
Is the path of action, of devotion,
Of union and of knowledge.

Holding the breath controls the mind,
Like a bird caught in a net.
Breath-regulation helps
Absorption in the Heart.

Mind and breath (as thought and action)
Fork out like two branches.
But both spring
From a single root.

Absorption is of two sorts:
Submergence and destruction.
Mind submerged rises again;
Dead, it revives no more.

Breath controlled and thought restrained,
The mind turned one-way inward
Fades and dies.

Mind extinct, the mighty seer
Returns to his own natural being
And has no action to perform.

It is true wisdom
For the mind to turn away
From outer objects and behold
Its own effulgent form.

When unceasingly the mind
Scans its own form,
There is nothing of the kind.
For everyone
This path direct is open.

Thoughts alone make up the mind;
And of all thoughts the `I' thought is the root.
What is called mind is but the notion `I'.

When one turns within and searches
Whence this `I' thought arises,
The shamed `I' vanishes
And wisdom's quest begins.

Where this `I' notion fades,
Now there as I, as I, arises
The One, the very Self, The Infinite.

Of the term, `I' the permanent import
Is `That'. For even in deep sleep
Where we have no sense of `I'
We do not cease to be.

Body, senses, mind, breath, sleep --
All insentient and unreal --
Cannot be `I',
`I' who am the Real.

For knowing That which Is
There is no other knower.
Hence Being is Awareness
And we are all Awareness.

In the nature of their being, creature and creator
Are in substance one.
They differ only
In adjuncts and awareness.

Seeing oneself free of all attributes
Is to see the Lord,
For He shines ever as the pure Self.

To know the Self is but to be the Self,
For It is non-dual.
In such knowledge
One abides as That.

That is true knowledge which transcends
Both knowledge and ignorance,
For in pure knowledge
There is no object to be known.

Having known one's nature one abides
As being with no beginning and no end
In unbroken consciousness and bliss.

Abiding in this state of bliss
Beyond bondage and release,
Is steadfastness
In service of the Lord.

All ego gone,
Living as That alone
Is penance good for growth,
Sings Ramana, the Self.

---translated by Prof. K. Swaminathan

I Set Up a House for You

I set up a house for You in my heart
As a Friend that I could talk with.

Gave my body to someone else
Who wanted to embrace it.

This body, all in all, is good enough for embracing -

But the Friend who lives in my house
Is the lover of my Heart.

-By Rābiʿah al-BaṣrīThursday, January 29, 2015

Sri Anjaneya Sahasranama Stotram

1000 Names of Sri Hanuman - shri anjaneya sahasranamastotram

udyadaditya sankasham udara buja vikramam-ha
kandarpa koti lavanyam sarva vidya visharadam-ha
shri rama hridayanandam bakta kalpa mahiruham-ha
abayam varadam dorbyam kalaye marutatmajam-ha
ata sahasranama stotram-ha
hanuman shri prado vayu putro rudro anago ajarah .
amrityur viravirashcha gramavaso janashrayah 1
danado nirguna kayo shuro viro nidipatir munih .
pingaksho varado vagmi sita shoka vinashakah 2
shivah sharvah paro avyakto vyaktavyakto daradarah .
pingakesha pingaroma shrutigamya sanatanah 3
anadirbagavan devo vishwa hetur nirashrayah .
arogyakarta vishwesho vishwanato harishwarah 4
bargo ramo rama bakta kalyana prakriti stirah
vishwambaro vishwamurtir vishwakarashcha vishwapah 5
vishwatma vishwasevyo ata vishwo vishwaharo ravih .
vishwacheshto vishwagamyo vishwadyeyah kaladarah 6
plava.ngamah kapishreshto vedavedyo vanecharah .
balo vrido yuva tatwam tatwagamyah suko hyaja ha 7
anjanasunuravyagro grama kyato daradarah .
burbuvaswarmaharloko jana lokastapo avyaya ha 8
satyam omkara gamyashcha pranavo vyapako amala ha .
shiva darma pratishtata rameshtah phalgunapriya ha 9
goshpadikritavarishah purnakamo darapati hi .
rakshognah pundarikakshah sharanagatavatsalah 10
janaki prana data cha rakshah pranapaharakah .
purnasatwah pitavasa divakara samaprabah 11
Devodyanavihari cha devatabaya banjana
Baktodayo baktalabdo baktapalanatapara 12
Dronaharta shaktineta shakti rakshasa marakah .
Akshagno ramadutashcha shakini jiva harakah 13
bubukara hataratir garva dushta pramardanah .
hetuh sahetuh pramshushcha vishwabarta jagadguruh 14
jaganeta jaganato jagadisho janeshwarah .
jagadrata harih shrisho garuda smayabanjanah 15
partadvajo vayuputo amita pucho amita vikrama ha .
brahma pucham parabrahmapucho rameshta kara ka eva 16
sugrivadi yuto jnani vanaro vanareshwarah .
kalpastayi chiranjivi tapanashcha sada shivah 17
sanatah sadgatir bukti muktidah kirti dayakah .
kirtih kirtipradashcheva samudrah shripradah shivah 18
Baktodayo baktagamyo baktabagaya pradayaka
Udadikramano devah samsara baya nashanah 19
Vardi bandanakrid.h vishwa jeta vishwa pratishtitah
Lankarih kalapurusho lankesha griha banjanah
Butavaso vasudevo vasustri buvaneshwarah
Shriramarupah krishnatu lanka prasadabanjakah .
Krishnah krishnastutah shantah shantido vishwapavanah
Vishwa bokta marag-no brahmachari jitendriyah .
Urdvago languli mali langula hata rakshasah
Samira tanujo viro virataro jayapradah .
Jaganmangaladah punyah punya shravana kirtanah24
Punyakirtih punya gatirjagatpavana pavanah .
Devesho jitamarata rama bakti vidayakah 25
Dyata dyeyo laya sakshi cheta chetanya vigrahah .
Jnanadah pranadah prano jagatpranah samiranah 26
Vibishana priyah shurah pippalayana sididah .
Sidi sidashrayah kalah kala bakshaka ba.njanah 27
Lankesha nidanah stayi la.nka dahaka ishwarah .
Chandra surya agna netrashcha kalagnih pralayantakah 28
Kapilah kapishah punyarashih dwadasha rashigah .
Sarvashrayo aprameyatma revatyadi nivarakah 29
Lakshmana pranadata cha sita jivana hetukah .
Ramadyeyo hrishikesho vishnu bakto jati bali 30
Devaridarpaha hota darta karta jagatprabuh .
Nagara grama palashcha shudo budo nirantrapah 31
Niranjano nirvikalpo gunatito bayankarah .
Hanumanshcha duraradyah stapasadyo maheshwarah 32
Janaki ganashokotatapaharta paratparah .
Vadambyah sadasadrupah karanam prakriteh parah 33
bagyado nirmalo neta pucha lanka vidahakah .
Puchabado yatudano yatudana ripupriyah 34
ChayapaharI butesho lokesha sadgati pradah .
Plavangameshwarah krodah kroda samraktalochanah 35
Samyo guru kavyakarta baktanam cha varaprada
Baktanukampi vishweshah puruhutah purandarah 36
Kroda harta tapa harta baktabaya varapradah.
Agnirvibavasurbaswan yamo nitrutireva cha .
Varuno vayugatiman vayuh kubera ishwarah .
Ravishchandrah kujah saumyo guruh kavyah shaneshwarah .
Rahuh keturmarudeta darta harta samIrajah
Mashakikrita devari daityarih madusudanah .
Kamah kapih kamapalah kapilo vishwa jivanah
Bagirati padambojah setuba.nda visharadah .
Swaha swada havih kavyam havyavaha prakashakah
Swaprakasho mahaviro lagushcha amita vikramah .
pradinoDinagatiman.h sadgatih purushotamah 41
jagadatma jagadyonirjagadanto hyanantakah .
vipapma nishkalankashcha mahan.h madahankritih 42
Kam vayuh pritivi chapo vanirdikpala eva cha .
Kshetragyah kshetra palashcha palvalikrita sagarah 43
Hiranmayah puranashcha kecharo bucharo manuh .
Hiranyagarbah sutratma rajarajo vishampatih 44
Vedanta vedyo udgito vedavedanga paragah .
Prati gramastitih sadyah spurti data gunakarah 45
Nakshatra mali butatma surabih kalpa padapah .
Chinta manirgunanidih praja darohyanutama 46
Punyashlokah puraratirjyotishman.h sarvaripatih .
Kilikilaravasamsrasta butaprepishachaka 47
Runatraya harah sukshmah stulah sarvagatih puman.h .
Apasmara harah smarta shritirgata smritirmanuh 48
Swarga dwaram praja dwaram moksha dwaram kapishwarah .
nada rupah para brahma brahma brahma puratanah 49
Eko neko janah shuklah swayam jyotirnakulah .
jyotih jyotiranadishcha satviko rajasatamah 50
Tamo harta niralambo nirakaro gunakarah .
Gunashrayo gunamayo brihatkayo brihadyashah 51
Brihadanur brihatpado brihanmurda brihatswanah .
Brihatkarno brihanaso brihadbahur brihatahan 52
Brihajanur brihatkarya brihatpucho brihatkarah .
Brihatgati rbrihatsevyo brihaloka palapradah 53
Brihach baktir brihadwancha palado brihadishwarah .
Brihaloka nuto drashta vidya data jagadh guruh 54
Devacharyah satya vadi brama vadi kaladara ha .
Sapta patalagami cha malayachala samshrayah 55
Utarashastitah shrido divya aushadi vashah kagah .
Shakamrigah kapindrato puranah shruti chanchurah 56
Chaturo brahmano yogi yogagamyah paravarah .
Anadi nidano vyaso vekuntah pritvi patih 57
Aparajito jitaratih sadanandashcha ishita .
Gopalo gopatirgopta kalih kalah paratparah 58
Manovegi sada yogi samsara baya nashanah .
Tatwa data cha tatwajnastatwam tatwa prakashakah 59
Shudo budo nityamukto bakta rajo jayadratah .
Pralayo amita mayashcha mayatito vimatsarah 60
Maya barjata (nirjita) rakshashcha maya nirmita vishtapah .
Mayashrayashcha nirlepo maya nirvartaka (nirva.nchakah) sukah
Suki sukaprado nago maheshakrita sanstavah .
Maheshwarah satyasamdah sharabah kali pavanah 62
Raso rasajnah sammana rupam chaksu shrutarvacha (stapashchakshushcha variaba) .
Grano gandah sparshanam cha sparsho aha.nkaramanagah 70
Neti neti gamyashcha vekunta bajana priyah .
Girisho girija kanto durvasah kavirangirah 71
Brigurvasishtashcha yavana naradastumbaro mala (stumbururnarado amalah) .
Vishwa kshetro vishwa bijo vishwa netrashcha vishwapah 72
Yajako yajamanashcha pavakah pitarastata .
Shrada budih kshama tandra mantro mantrayatah swarah 73
Rajendro bupati runda mali samsara saratih .
Nityah sampurna kamashcha bakta kamadugutamah 74
Ganapah kishapo brata pita mata cha marutih .
Sahasra shirsha purushah sahasrakshah sahasrapat.h 75
Kamajit-ihi kama dahanah kamah kamya phala pradah .
Mudrapahari rakshasag-nah kshiti bara haro balah 76
Naka damshdra yudo vishnu bakta abaya vara pradah .
Darpaha darpado damshdrashatamurtiramurtiman-aha 77
Maha nidirmaha bogo maha bago mahardwida .
Mahakaro maha yogi maha teja maha dyutih 78
Mahasano maha nado maha mantro maha matih .
Mahagamo mahodaro mahadevatmako vibuh 79
Rudra karma krita karma ratna nabah kritagamah .
Ambogi lanchanah simha nityo darmah pramodanah 80
Jitamitro jayah sama vijayo vayunandana (vahanah) .
Jiva data sahasramshur mukundo buri dakshinah 81
Sidartah sididah sida samkalpah sidi hetukah .
Sapta patalacharanah saptarshi gana vanditah 82
Saptabdi langano virah sapta dwiporumandalah .
Saptanga rajya sukadah sapta matri nishevitah 83
Sapta swaloka mukudah sapta hota swarashrayah .
Saptachando nidih saptachandah sapta janashrayah 84
Sapta samopagitashcha sapta patala samshrayah .
Megavi kirtidah shoka hari daurbagya nashanah 85
Sarva rakshakaro garba doshagnah putrapotradah .
Prativadi mukastambo rashtachitah prasadanah 86
Parabicharashamano dukag-no banda mokshadah .
Nava dvara puradaro nava dvara niketanah 87
Nara narayana stutyo naranato maheshwarah .
Mekali kavachi kadgi brajishnur jishnusaratih 88
Bahu yojana vistirna puchah pucha hatasurah .
Dushtagraha nihanta cha pishacha graha gatakah 89
Bala graha vinashi cha darma neta kripakarah .
Ugrakrityashchogravega ugra netrah shata kratuh 90
Shata manyustutah stutyah stutih stota maha balah .
Samagra gunashali cha vyagro raksho vinashakah 91
Rakshog-na dahos bramesah shridaro bakta vatsalah .
Mega nado mega rupo mega vrishti nivarakah 92
Mega jivana hetushcha mega shyamah paratmakah .
Samira tanayo yoda nrityavidya visharadah 93
Amogo amogadrishtishcha ishtado anishta nashanah .
Arti anartapahari cha samarti rama sevakah 94
Arti danyo asuraratih pundarikaksha atmabuh .
Samkarshano vishudatma vidya rashih sureshwarah 95
Achalodaraki nityah setukrid-ih rama saratih .
Anandah paramanando matsyah kurmo nidihshamah 96
Varaho narasimhashcha vamano jamadag-najah .
Ramah krishnah shivo budah kalki ramashrayo harah 97
Nandi bringi cha chandi cha ganesho gana sevitah .
Karmadyakshyah suradyaksho vishramo jagatampatih 98
Jaganatah kapi shrashcha sarvavasah sadashrayah .
Sugrivadistutah danta (shantah) sarva karma plavangamah 99
Nakadaritarakshashcha naka yuda visharadah .
Kushalah suganah shesho vasukistaksha kastata 100
Swarna varno baladyashcha purujetadanshana
Kevalya rupa kevalyam garudah panago raga 101
Kilkilravahataratir garvah parvata bedanah .
Vajrango vajradamsh drashcha bakto vajra nivarakah 102
Nakayudo manigrivo jvalamali cha baskarah .
Proda pratapastapano bakta tapa nivarakah 103
Sharanam jivanam bokta nanacheshto hyachanchalah .
Swastoman aswastido dukashamanah pavanatmajah 104
Pavanah pavanah kanto baktaga sahano balah .
Mega nadaripurmeganada samharashwasa 105
Ksharo aksharo vinitatma vanareshah satamgatih .
Shri kantah shiti kantashcha sahayah sahanayakah 106
Astulastwananurbargo shivya samsritinashanah .
Adyatma vidyasarashcha hridyatmakushalah sudih 107
Akalmashah satya hetuh satyagah satya gocharah .
Satya garbah satya rupah satyam satya parakramah 108
Anjani pranalingashcha vayu vamshodwavah shubah .
Badra rupo rudra rupah surupashchatra rupadritka 109
Menaka vanditah sukshma darshano vijayo jayah .
Kranta digmandalo rudrah prakatikrita vikramah 110
Kambu kantah prasannatma hraswa naso vrikodarah .
Lamboshtah kundali chitramali yogavidam varah 111
Vipashichakta kavirananda vigraho ananya shasanah .
Palguni sunuravyagro yogatma yogatatparah 112
Yoga vidyo yoga karta cha yoga yonirdigambarah .
Akaradi hakaranta varna nirmita vigrahah 113
Ulukala mukah sidah samstutah parameshwarah .
Shilishta jangah shilishta januh shilishta panih shika darah 114
Susharma amita sharma cha narayana parayanah .
Jishnur bavishnu rochishnur grasashnuh stanur eva cha 115
Hari rudranuseko-ta kampino bumi kampanah .
Guna pravahah sutratma vita ragah stuti priyah 116
Naga kanya baya dvamsi rukma varnah kapala britih .
Anakulo bavopayo anapayo veda paragah 117
Aksharah purusho loka nato raksha prabu dridah .
Shtanga yoga palabuk-ah satya samdah purushdutah 118
Smashana stana nilayah preta vidravana kshamah .
Panchakshara parah pancha matriko ranjanadwajah 119
Yogini vrinda vandyashri shatrugno ananta vikramah .
Brahmachari indriya ripuh dritadando dashatmakah 120
Aprapanchah sadacharah shura sena vidarakah .
Vridah pramoda anandah sapta dwiva patirdarah 121
Nava dwara puradarah pratyagrah samagayakah .
Shadchakradama swarloko bayahyan manado amadah 122
Sarva vashyakarah shaktirananto ananta mangalah .
Ashta murtirnaryopeta virupah swara sundarah 123
Duma ketur maha ketuh satya ketur maharatah .
Nandi priyah swatantrashcha mekali damaru priyah 124
Lohangah sarvavidi-hi danvi kaandala sarva ishwarah .
Pala buk-ah pala hastashcha sarva karma palapradah 125
Darmadyaksho darmaphalo darmo darmaprado artadah .
Pancha vimsati tatwajna starako brahma tatparah 126
Tri margavasatirbumi-hi sarva duhka nibarhanah .
Urjaswan-ah nishkalah suli malir garjanishacharah .. 127
Raktambara daro rakto rakta mala vibushanah .
Vana mali subangashcha swetah swetambaro yuva 128
Jayo jaya parivarah sahasra vadanah kapih .
Shakini dakini yaksha raksho butapra banjakah 129
Sadyojatah kamagatir-ih jnana murtih yashaskarah .
Shambu tejah sarvabomo vishnu baktah plavangamah 130
Chaturnavati mantrajna-ha polastya bala darpaha .
Sarva lakshmi pradah shrimanangadapriya iditah 131
Smritirbijam sureshanah samsara baya nashanah .
Utamah shriparivarah shrito rudrashcha kamaduka 132
Iti shri sita sameta shri rama pada seva durandara
Shri hanumat-eh sahasra nama stotram sampurnam

alternate ending with annex verses 133-137

sadagatirmatarishcha rama padabja shatpada-ha .
nila priyo nila varno nila varna priyah suhrit-ih 133
rama duto loka banduh antaratma panorama-ha .
shri rama dyanakrid.h virah sada kiMpurushastuta-ha 134
rama karya.ntara.ngashcha shudirgatiranamaya-ha .
punya shlokah paranandah pareshah priya sarati-hi 135
loka swami mukti data sarva karana karana-ha .
maha balo maha virah paravaragatirguru-hu 136
samasta loka sakshi cha samasta sura vandita-ha .
sita sameta shri rama pada seva durandara-ha 137

iti shri sita sameta shri rama pada seva durandara
shri hanumat-eh sahasra nama stotram sampurnam

Om Hanumate Namaha

Tuesday, January 27, 2015

Navadurga Stotram

Devi Shailaputri
vande vAnChitalAbhAya chandrArdhakrutashekharAm
vruShArooDAm shUladharAm shailaputrI yashasvinIm

Devi BrahmachArini
dadhAnA karapadmAbhyAmakshamAlA kamaNDaloo
devI prasIdatu mayi brahmachAriNyanuttamA

Devi Chandraghanta
piNDajapravArooDA chandakopAstrakairyutA
prasAdam tanute mahyam chandraghaNTeti vishrutA

Devi KushmAnda
surAsampUrNakalasham rudhirAplutameva cha
dadhAnA hastapadmAbhyAm kUShmANDA shubhadAstu me

Devi SkandamAta
simhAsanagatA nityam padmAshritakaradvayA
shubhadAstu sadA devI skandamAtA yashasvinI

Devi KatyAyani
chandrahAsojjvalakarA shArdoolavaravAhanA
kAtyAyanI shumbha dadyAdevI dAnavaghAtinI

Devi Kalaratri
ekaveNi-japAkarNapoora nagnA kharAsthitA
lamboShTHI karNikAkarNI tailabhyakta sharIriNI
vAma pAdollasallohalatAkaNTakabhooShaNA
vardhanamUrdhvajA krushNA kAlarAtrirbhayankarI

Devi MahAgauri
shwete vruShe samArUDA shwetAmbaradharA shuchih
mahAgauri shubham dadyAnmahAdevapramodadA

Devi SiddhidAtri
siddha-gandharva-yakshAdyairasurairamarairapi
sevyamAnA sadA bhUyAt siddhidA siddhidAyinI

More Nava Durga Mantras for Navratri

Monday, January 26, 2015

Gayatri Ashtottara Shatanamavali

gaayatree ashTottara shatanaamaavali

om taruNaaditya sankaashaayai namaha
om sahasra nayana ujjvalaayai namaha
om vichitramaalaa aabharaNaayai namaha
om tuhinaacha vaasinyai namaha
om varada abhaya hastaabjaayai namaha
om revaateera nivaasinyai namaha
om praNityaya visheshagyaayai namaha
om yantraakruta viraajitaayai namaha
om bhadrapaada priyaayai namaha
om govindapatha gaaminyai namaha || 10 ||
om devagaNa santushTaayai namaha
om vanamaalaa vibhooshitaayai namaha
om syannottama samsthaayai namaha
om dheerajeemootanisvanaayai namaha
om mattamaatanga gamanaayai namaha
om hiraNyakamala aasanaayai namaha
om dhiyai namaha
om janoddhaara virataayai namaha
om yoginyai namaha
om yogadhaariNyai namaha || 20 ||
om naTanaaTaika nirataayai namaha
om praNavaadyakshara aatmikaayai namaha
om ghoraachaara kriyaa saktaayai namaha
om daaridrya cCheda kaariNyai namaha
om tureeyapatha gaaminyai namaha
om gaayatryai namaha
om gomatyai namaha
om gangaayai namaha
om goutamai namaha
om garuDaasanaayai namaha || 30 ||
om geyagaana priyaayai namaha
om gouryai namaha
om govinda poojitaayai namaha
om gandharva nagaraagaaraayai namaha
om gouvarNaayai namaha
om gaNeshvaryai namaha
om guNaashrayaayai namaha
om guNavatyai namaha
om gavharyai namaha
om gaNapoojitaayai namaha || 40 ||
om guNatraya samaayuktaayai namaha
om guNatraya vivarjitaayai namaha
om guhaavaasaayai namaha
om guNaadhaaraayai namaha
om guhya gandharva roopiNyai namaha
om gaargya priyaayai namaha
om gurupadaayai namaha
om guhyalingaanga dhaariNyai namaha
om saavitryai namaha
om soorya tanayaayai namaha || 50 ||
om sushumnaaDi bhedinyai namaha
om suprakaashaayai namaha
om sukhaaseenaayai namaha
om sumatyai namaha
om surapoojitaayai namaha
om sughapta vyavasthaayai namaha
om sudatya sundaryai namaha
om saagaraanbaraayai namaha
om sudhaamshu bimba vadanaayai namaha
om sustanyai namaha || 60 ||
om suvilochanaayai namaha
om seetaayai namaha
om satvaashrayaayai namaha
om sandhyaayai namaha
om suphalaayai namaha
om suvidhaayinyai namaha
om subhruve namaha
om suvaasaayai namaha
om sushroNayai namaha
om samsaaraarNava taariNyai namaha || 70 ||
om saamagaana priyaayai namaha
om saadhvai namaha
om vaishNavyai namaha
om sarvaabharaNa bhooshitaayai namaha
om vimalaakaaraayai namaha
om mahendrayai namaha
om mantraroopiNyai namaha
om mahaalakshmyai namaha
om mahaasiddhiyai namaha
om mahaamaayaayai namaha || 80 ||
om maheshvaryai namaha
om mohinyai namaha
om madanaakaaraayai namaha
om madhusoodanachoditaayai namaha
om meenaayai namaha
om maduraavaasaayai namaha
om nagendra tanayaayai namaha
om umaayai namaha
om trivikrama padaakraantaayai namaha
om trisvargaayai namaha || 90 ||
om trilochanaayai namaha
om sooryamanDala madhyasthaayai namaha
om samsthitaayai namaha
om vahnimanDala madhyasthaayai namaha
om vaayumanDala samsthitaayai namaha
om vyomamaMDala saMsthitaayai namaha
om chakriNyai namaha
om chakraroopiNyai namaha
om kaalachakra vitaanastaayai namaha
om chandramanDala darpaNaayai namaha || 100 ||
om jyotsnaa tapaama liptaangyai namaha
om mahaamaaruta veejitaayai namaha
om sarva mantraashrayaayai namaha
om desavyai namaha
om paapaghnyai namaha
om parameshvaryai namaha

Gayatri Mantra Ghana Patha

Ghana Paatha (literally "dense recitation") is the very complicated, but very delightful, sentence structure where the Vedic mantra should be chanted in combinations when each ghana turn itself contains. So, if the original order of words in a sentence is: 1/2/3/4/5  - the ghana recital goes as follows:
12/21/123/321/123/
23/32/234/432/234/
34/43/345/543/345/
45/54/45/ and so on...

Gaayatri Mantra Ghana Paatha

tathsavitu - ssavitu - ssattathsaviturvareNyam
vareNyagm savitu stattathsaviturvareNyam |
saviturvareNyam vareNyagm savitu -
ssaviturvareNyam
bhargo bhargo vareNyagm savitu -
ssaviturvareNyaM bhargaha |
vareNyam bhargo bhargo vareNyam vareNyam
bhargo devasya devasya bhargo
vareNyam vareNyam bhargo devasya |
bhargo devasya devasya bhargo bhargo devasya
dheemahi dheemahi devasya
bhargo bhargo devasya dheemahi |
devasya dheemahi dheemahi devasya devasya dheemahi |
dheemaheeti dheemahi |
dhiyo yo yo dhiyo dhiyo yo no no yo dhiyo dhiyo yonaha |
yo no no yo yonah prachodayaat
prachodayaanno yo yonah prachodayaat |
nah prachodayaat prachodayaanno nah prachodayaat |
prachodayaaditi - pra -chodayaat ||Sunday, January 25, 2015

Kartikeya Stotram

yogeeshvaro mahaasenah kaartikeyogni nandanaha
skandah kumaarah senaaneeh svaamee shankara sambhavaha
gaangeya staamrachooDashcha brahmachaaree shikhidhvajaha
taarakaareer umaa putrah krounchaarishcha shaDaananaha
shabdabrahma samudrashcha siddha saarasvato guhaha
sanatkumaaro bhagavaan bhoga moksha phalapradaha
sharajanma gaNaadheesha poorvajo muktimaargakrut
sarvaagama praNetaacha vaanchitaartha pradarshanaha
ashTaavimshati naamaani madeeyaaneeti yah paThet
mahaamantra mayaaneeti mama naamaanu keertanam
mahaapragyam avaapnoti naatra kaaryaa vichaaraNa


Om Sharavanabhavaya Namaha

Saturday, January 24, 2015

Sri Saraswati Ashtottara Sata Namavali

1. Om sarasvatyai namaḥ
2. Om mahā bhadrāyai namaḥ
3. Om mahā māyāyai namaḥ
4. Om vara pradāyai namaḥ
5. Om śrī pradāyai namaḥ
6. Om padma nilayāyai namaḥ
7. Om padmākṣyai namaḥ
8. Om padma vaktrāyai namaḥ
9. Om śivānujāyai namaḥ
10. Om pustaka bhṛte namaḥ
11. Om jñāna mudrāyai namaḥ
12. Om ramāyai namaḥ
13. Om parāyai namaḥ
14. Om kāma rūpāyai namaḥ
15. Om mahā vidyāyai namaḥ
16. Om mahā pātaka nāśinyai namaḥ
17. Om mahāśrayāyai namaḥ
18. Om mālinyai namaḥ
19. Om mahā bhogāyai namaḥ
20. Om mahā bhujāyai namaḥ
21. Om mahā bhāgāyai namaḥ
22. Om mahotsāhāyai namaḥ
23. Om divyāṅgāyai namaḥ
24. Om sura vanditāyai namaḥ
25. Om mahā kālyai namaḥ
26. Om mahā pāśāyai namaḥ
27. Om mahā kārāyai namaḥ
28. Om mahāṅkuśāyai namaḥ
29. Om pītāyai namaḥ
30. Om vimalāyai namaḥ
31. Om viśvāyai namaḥ
32. Om vidyun mālāyai namaḥ
33. Om vaiṣṇavyai namaḥ
34. Om candrikāyai namaḥ
35. Om candra vadanāyai namaḥ
36. Om candralekhā vibhūṣitāyai namaḥ
37. Om sāvitryai namaḥ
38. Om surasāyai namaḥ
39. Om devyai namaḥ
40. Om divyālaṅkāra bhūṣitāyai namaḥ
41. Om vāgdevyai namaḥ
42. Om vasudāyai namaḥ
43. Om tīvrāyai namaḥ
44. Om mahā vīryāyai namaḥ
45. Om mahā balāyai namaḥ
46. Om bhoga dāyai namaḥ
47. Om bhāratyai namaḥ
48. Om bhāmāyai namaḥ
49. Om govindāyai namaḥ
50. Om gomatyai namaḥ
51. Om śivāyai namaḥ
52. Om jaṭilāyai namaḥ
53. Om vindhya vāsāyai namaḥ
54. Om vindhyācala virājitāyai namaḥ
55. Om caṇḍikāyai namaḥ
56. Om vaiṣṇavyai namaḥ
57. Om brāhmyai namaḥ
58. Om brahma jñānaika sādhanāyai namaḥ
59. Om saudāmanyai namaḥ
60. Om sudhā mūrtyai namaḥ
61. Om subhadrāyai namaḥ
62. Om sura pūjitāyai namaḥ
63. Om suvāsinyai namaḥ
64. Om sunāsāyai namaḥ
65. Om vinidrāyai namaḥ
66. Om padma locanāyai namaḥ
67. Om vidyā rūpāyai namaḥ
68. Om viśālākṣyai namaḥ
69. Om brahmajāyāyai namaḥ
70. Om mahā phalāyai namaḥ
71. Om trayī mūrtaye namaḥ
72. Om trikāla jñāyai namaḥ
73. Om triguṇāyai namaḥ
74. Om śāstra rūpiṇyai namaḥ
75. Om śumbhāsura pramathinyai namaḥ
76. Om śubha dāyai namaḥ
77. Om svarātmikāyai namaḥ
78. Om raktabīja nihantryai namaḥ
79. Om cāmuṇḍāyai namaḥ
80. Om ambikāyai namaḥ
81. Om muṇḍakāya praharaṇāyai namaḥ
82. Om dhūmra locana madanāyai namaḥ
83. Om sarva deva stutāyai namaḥ
84. Om saumyāyai namaḥ
85. Om surāsura namaskṛtāyai namaḥ
86. Om kāla rātryai namaḥ
87. Om kalādharāyai namaḥ
88. Om rūpa saubhāgya dāyinyai namaḥ
89. Om vāgdevyai namaḥ
90. Om varārohāyai namaḥ
91. Om vārāhyai namaḥ
92. Om vārijāsanāyai namaḥ
93. Om citrāmbarāyai namaḥ
94. Om citra gandhāyai namaḥ
95. Om citra mālya vibhūṣitāyai namaḥ
96. Om kāntāyai namaḥ
97. Om kāma pradāyai namaḥ
98. Om vandyāyai namaḥ
99. Om vidyādhara supūjitāyai namaḥ
100. Om śvetānanāyai namaḥ
101. Om nīlabhujāyai namaḥ
102. Om catur varga phala pradāyai namaḥ
103. Om caturānana sāmrājyāyai namaḥ
104. Om rakta madhyāyai namaḥ
105. Om nirañjanāyai namaḥ
106. Om hamsāsanāyai namaḥ
107. Om nīla jaṅghāyai namaḥ
108. Om brahma viṣṇu śivātmikāyai namaḥ

Om Sarasvatyai namahFriday, January 23, 2015

Bhakta Manoratha Siddhipradam Ganesha Stotram

bhakta manoratha siddhipradam gaNesha stotram

skanda uvaacha
namaste yogaroopaaya sampragyaatashareeriNe |
asampragyaatamoordhne te tayoryogamayaaya cha || 1 ||
vaamaanga bhraantiroopaa te siddhih sarvapradaa prabho |
bhraantidhaarakaroopaa vai buddhiste dakshiNaangake || 2 ||
maayaasiddhistathaa devo maayiko buddhisamgyitah |
tayoryoge gaNeshaana tvam sthito asi namo astu te || 3 ||
jagadroopo gakaarashcha Nakaaro brahmavaachakah |
tayoryoge hi gaNapo naama tubhyam namo namah || 4 ||
chaturvidham jagatsarvam brahma tatra tadaatmakam |
hastaashchatvaara evam te chaturbhuja namo astu te || 5 ||
svayamvedyam cha yadbrahma tatra khelakaro bhavaan |
tena svaanandavaasee tvam svaanandapataye namah || 6 ||
dvandvam charasi bhaktaanaam teshaam hrudi samaasthitah |
chouravattena te abhoodvai mooshako vaahanam prabho || 7 ||
jagati brahmaNi sthitvaa bhogaanbhumkshi svayogagah |
jagadbhih brahmabhistena cheshTitam gyaayate na cha || 8 ||
chouravadbhogakartaa tvam tena te vaahanam param |
mooshako mooshakaarooDho herambaaya namo namah || 9 ||
kim staumi tvaam gaNaadheesha yogashaantidharam param |
vedaadayo yayuh shaantimato devam namaamyaham || 10 ||
iti stotram samaakarNya gaNeshah tamuvaacha ha |
varam vruNu mahaabhaaga daasyaami durlabham hyapi || 11 ||
tvayaa krutamidam stotram yogashaantipradam bhavet |
mayi bhaktikaram skanda sarvasiddhipradam tathaa || 12 ||
yam yamicChasi tam tam vai daasyaami stotrayantritah |
paThate shruNvate nityam kaartikeya visheshatah || 13 ||
|| iti shree mudgalapuraaNantarvarti ganeshastotram sampoorNam ||

Om Sri Ganeshaya Namaha


Wednesday, January 21, 2015

Love is Fire

Who do you think I am?
A drunkard?
A love-sick fool, a slave of my senses, made senseless by desire?
Understand:
I have risen above all that,
I am the King of Love in majesty.
My soul is purified from the darkness of lust, my longing purged of low desire, my mind free from shame.
I have broken the teeming bazaar of the senses in my body.
Love is the essence of my being.
Love is fire and I am wood burnt by the flame.
Love has moved in and adorned the house, my self tied up its bundle and left.
You imagine that you see me, but I no longer exist:
What remains is the beloved...

From "Laylâ and Majnûn" by Nizami Ganjavi (1141-1209)

Monday, January 19, 2015

Your Hand


Let me not pray to be sheltered from dangers
but to be fearless in facing them.

Let me not beg for the stilling of my pain
but for the heart to conquer it.

Let me not look for allies in life's battlefield
but to my own strength.

Let me not crave in anxious fear to be saved
but hope for the patience to win my freedom.

Grant that I may not be a coward,
feeling Your mercy in my success alone;

But let me find the grasp of Your hand in my failure.

 ---by Rabindranath Tagore

Sunday, January 18, 2015

Shivopasana

From Maha Narayana Upanishad

nidhanapataye namah|
nidhanapatAntikAya namah|
UrdhvAya namah|
UrdhvalingAya namah|
hiraNyAya namah|
hiraNyalingAya namah|
suvarNAya namah|
suvarNalingAya namah|
divyAya namah|
divyalingAya namah|
bhavAya namah|
bhavalingAya namah|
sharvAya namah |
sharvalingAya namah|
shivAya namah|
shivalingAya namah|
jvalAya namah|
jvalalingAya namah|
AtmAya namah|
AtmalingAya namah|
paramAya namah|
paramalingAya namah|
etatsomasya sUryasya sarva lingasThApayati
pANimantram pavitram||


OM NAMAH SHIVAYA

Friday, January 16, 2015

Vishnu Akaradi Ashtottara Shatanamavali

Names of Lord Vishnu starting with "A" from Vishnu sahasranama.
vishNu akArAdi ashTottara shatanAmAvali vishNusahasranAmAvalItah uddhrutA

om aksharAya namaha
om ajAya namaha
om achyutAya namaha
om amoghAya namaha
om aniruddhAya namaha
om animishAya namaha
om agraNye namaha
om avyayAya namaha
om anAdinidhanAya namaha
om ameyAtmane namaha
om asammitAya namaha
om anilAya namaha
om aprameyAya namaha
om avyayAya namaha
om agrAhyAya namaha
om amrutAya namaha
om avyangAya namaha
om achyutAya namaha
om atulAya namaha
om atIndrAya namaha || 20 ||
om atIndriyAya namaha
om adrushyAya namaha
om anirdeshyavapushe namaha
om antakAya namaha
om anuttamAya namaha
om anaghAya namaha
om amoghAya namaha
om aprameyAtmane namaha
om amitAshanAya namaha
om ahahsamvartakAya namaha
om anantajite namaha
om abhuve namaha
om ajitAya namaha
om achyutAya namaha
om asankhyeyAya namaha
om amrutavapushe namaha
om arthAya namaha
om anarthAya namaha
om amitavikramAya namaha
om avigyAtre namaha || 40 ||
om aravindAkshAya namaha
om anukUlAya namaha
om ahne namaha
om apAmnidhaye namaha
om amrutAmshUdbhavAya namaha
om amrutyave namaha
om amaraprabhave namaha
om aksharAya namaha
om ambhonidhaye namaha
om anantAtmane namaha
om ajAya namaha
om analAya namaha
om asate namaha
om adhokshajAya namaha
om ashokAya namaha
om amrutapAya namaha
om anIshAya namaha
om aniruddhAya namaha
om amitavikramAya namaha
om anirviNNAya namaha || 60 ||
om anayAya namaha
om anantAya namaha
om avidheyAtmane namaha
om aparAjitAya namaha
om adhishThAnAya namaha
om anantashriye namaha
om apramattAya namaha
om apyayAya namaha
om agrajAya namaha
om ayonijAya namaha
om anivartine namaha
om arkAya namaha
om anirdeshyavapushe namaha
om architAya namaha
om archishmate namaha
om apratirathAya namaha
om anantarUpAya namaha
om aparAjitAya namaha
om anAmayAya namaha
om analAya namaha || 80 ||
om akshobhyAya namaha
om anekamUrtaye namaha
om amUrtimate namaha
om amrutAshAya namaha
om achalAya namaha
om amAnine namaha
om adhrutAya namaha
om aNave namaha
om anilAya namaha
om adbhutAya namaha
om amUrtaye namaha
om arhAya namaha
om abhiprAyAya namaha
om achintyAya namaha
om anirviNNAya namaha
om anAdaye namaha
om annAya namaha

Om Vishnave Namaha

Achyutashtakam

Eight cantos on Achyuta by Sri Adi Shankaracharya

achyutam keshavam rAmanArAyaNam krishNadAmodaram vAsudevam harim shrIdharam mAdhavam gopikA-vallabham jAnakInAyakam rAmachandram bhaje
I sing praise of Ramachandra, Who is known as Achyuta (infallible), Keshav, Raam, Narayan, Krishna, Damodara, Vasudeva, Hari, Shridhara, Madhava, Gopikavallabha, and Janakinayaka.||1||
achyutam keshavam satyabhAmAdhavam mAdhavam shrIdharam rAdhikArAdhitam indirAmandiram chetasA sundaram devakInandanam nandajam sandadhe
I offer a salute with my hands together to Achyuta, Who is known as Keshav, Who is the consort of Satyabhama, Who is known as Madhav and Shridhar, Who is longed-for by Radhika, Who is like a temple of Lakshmi, Who is beautiful at heart, Who is the son of Devaki, and Who is the Dear-One of all.||2||
viShNave jiShNave shankine chakriNe rukmiNirAgiNe jAnakIjAnaye vallavIvallabhAyArchitAyAtmane kamsavidhwamsine vamshine te namah
Salutations for Vishnu, Who conquers everyone, Who holds a conch-shell and a discus, Who is the affectionate of Rukmini, Who is the consort of only Janaki, Who is the Dear-One of cowherdesses, Who is offered [in sacrifices], Who is the Atman, Who is the destroyer of Kansa, and Who plays the flute.||3||
kriShNa govinda he rAma nArAyaNa shrIpate vAsudevAjita shrInidhe achyutAnanta he mAdhavAdhokshaja dvArakAnAyaka draupadIrakshaka
O Krishna! O Govinda! O Raam! O Narayan! O Shripati! O Vasudeva, Who attained the Lakshmi! O Achyuta, Who is immeasurable! O Madhav! O Adhokshaja! O Leader of Dvarika! O the protector of Draupadi!||4||
rAkshasakshobhitah sItayA shobhito daNDakAraNyabhU-puNyatAkAraNah lakshmaNonAnvito vAnaraissevito agastyasampUjito rAghavah pAtu mAm
Raghav, Who upsetted the demons, Who adorned Sita, Who is the cause of purification of the forest called Dandaka, Who was accompanied by Lakshman, Who was served by monkeys, and Who was revered by Agastya, save me.||5||
dhenukAriShTakA'niShTakrud-dveShihA keshihA kamsahrud-vamshikAvAdakah pUtanAkopakah sUrajAkhelano bAlagopAlakah pAtu mAm sarvadA
Baby Gopal, Who destroyed the disguised Dhenuka and Arishtak demons, Who slayed Keshi, Who killed Kansa, Who plays the flute, and Who got angry on Putana, save me always.||6||
vidyududyotavat-prasphurad-vAsasam prAvruDambhodavat-prollasadvigraham vanyayA mAlayA shobhitorahsthalam lohitAnghridvayam vArijAksham bhaje
I sing praise of the Lotus-Eyed Lord, Who is adorned by a shiny lightening like yellow robe, Whose body is resplending like a cloud of the rainy-season, Who is adorned by a forest-garland at His chest, and Who has two feet of copper-red color.||7||
kunchitaih kuntalai-bhrArjamAnAnanam ratnamaulim lasatkuNDalam gaNDayoh hArakeyUrakam kankaNaprojjvalam kinkiNI majulam shyAmalam tam bhaje
I sing praise of Shyam, whose face is adorned by falling locks of curly tresses, Who has jewels are forehead, Who has shiny earrings on the cheeks, Who is adorned with a garland of the Keyur flower, Who has a shiny bracelet, and Who has a melodious anklet.||8||

achyutasyAShTakam yah paThediShTadam prematah pratyaham pUruShah saspruham vruttatah sundaram kartuvishwambharam tasya vashyo harirjAyate satvaram

Om Achyutaya Namaha

Wednesday, January 14, 2015

Surya Upanishad

soorya upanishat (atharvavedeeya saamaanyopanishat)

om bhadram karNebhih shruNuyaama devaaha | bhadram pashyemaakshabhiryajatraaha | sthirairangaistushTuvaagm sastanoobhihi | vyashema
devahitam yadaayuhu | svasti na indro vruddhashravaaha | svasti nah pooshaa
vishvavedaaha | svasti nastaarkshyo arishTanemihi | svasti no bruhaspatirdadhaatu ||

om shaantih shaantih shaantihi ||

om atha sooryaartharva aangirasam vyaakhyaasyaamaha | brahmaa rushihi | gaayatree Chandaha | aadityo devataa | hamsah so~ham agni naaraayaNa yuktam beejam | hrullekhaa shaktihi | viyadaadi sarga samyuktam keelakam | chaturvidha purushaartha siddhyarthe viniyogaha |

shaT svaraarooDhena beejena shaDangam raktaambuja samsthitam sapta ashva rarathinam hiraNya varNam chatu rbhujam padma dvaya abhaya varada hastam kaala chakra praNetaaram shree soorya naaraayaNam ya evam veda sa vai braahmaNaha ||

om bhoorbhuvah suvaha | tat savitur vareNyam bhargo devasya dheemahi | dhiyo yo nah prachodayaat |

soorya aatmaa jagatastasthushashcha | sooryaadvai khalvimaani bhootaani jaayante | sooryaadyajnah parjanyo~nnamaatmaa |

namaste aaditya | tvameva pratyaksham karma kartaasi | tvameva pratyaksham brahmaasi | tvameva pratyaksham vishNurasi | tvameva pratyaksham rudrosi | tvameva pratyaksham rugasi | tvameva pratyaksham yajurasi | tvameva pratyaksham saamaasi | tvameva pratyakshamatharvaasi | tvameva sarvam Chandosi | aadityaad vaayurjaayate| aadityaad bhoomirjaayate | aadityaad aapo-jaayante | aadityaaj jyotirjaayate | aadityaad vyoma disho jaayante |

aadityaad devaa jaayante | aadityaad vedaa jaayante | aadityo vaa esha etan maNDalam tapati | asaavaadityo brahmaa | aadityo antahkaraNa-manobuddhi-chitta ahamkaaraaha | aadityo vai vyaanas samaano-daano~paanah praaNaha | aadityo vai shrotra-tvakchakshoo rasana ghraaNaaha |

aadityo vai vaakpaaNi paadapaada paayoopasthaaha | aadityo vai shabda sparsha roopa rasa gandhaaha | aadityo vai vachanaadaanaagamana visargaanandaaha | aanandamayo vignaanamayo vignaanaghana aadityaha | namo mitraaya bhaanave mrutyormaa paahi | bhraajishNave vishvahetave namaha | sooryaad bhavanti bhootaani sooryeNa paaleetaani tu

soorye layam praapnuvanti yah sooryah so~hameva cha | chakshurno devah savitaa chakshurna uta parvataha | chakshu-rdhaataa dadhaatu naha |

aadityaaya vidmahe sahasra kiraNaaya dheemahi | tannah sooryah prachodayaat |

savitaa purastaat savitaa pashchaattaat savitottaraattaat savitaa dharaattaat savitaa nah suvatu sarvataatigm savitaa no raasataam deergham aayuhu |

om ityeka aksharam brahmaa | ghruNiriti dve akshare | soorya ityaksharadvayam | aaditya iti treeNyaksharaaNi | etasyaiva sooryasya ashTaaksharo manuhu |

yah sadaaharaharjapati sa vai braahmaNo bhavati sa vai braahmaNo bhavati | soorya abhimukho japtvaa mahaa vyaadhi bhayaat pramuchyate | alakshmeer nashyati | abhakshya bhakshaNaat pooto bhavati | agamyaa gamanaat pooto bhavati | patita sambhaashaNaat pooto bhavati | asat sambhaashaNaat pooto bhavati |

madhyaanhe sooryaabhimukhah paThet | sadyotpanna pancha mahaa paatakaat pramuchyate | saishaa saavitreem vidyaam na kinchidapi na kasmaichit prashamsayet ya etaam mahaabhaagah praatah paThati sa bhaagyavaan jaayate pashoonvindati | vedaartham labhate | trikaalam etat japtvaa kratu shata phalam avaapnoti | hastaaditye japati sa mahaa mrutyum tarati sa mahaa mrutyum tarati ya evam veda | ityupanishat |

om shaantih shaantih shaantihi ||

Om Suryaye Namah

Monday, January 12, 2015

Ganesha Keelaka Stotram

gaNesha keelaka stotram
daksha uvaacha -
gaNesha keelakam brahman vada sarvaartha daayakam |
mantraadeenaam vishesheNa siddhidam poorNabhaavatah || 1 ||
mudgala uvaacha -
keelakena viheenaashcha mantraa naiva sukhapradaah |
aadou keelakam eva vai paThitvaa japam aacharet || 2 ||
tadaa veeryayutaa mantraa naanaa siddhi pradaayakaah |
bhavanti naatra sandehah kathayaami yathaashrutam || 3 ||
angirasaa samaadishTam mahyam guhyatamam param |
siddhidam tu gaNeshasya keelakam shruNu maanada || 4 ||
rushih Chandaadi nyaasaamshcha kuryaadaadou tathaa paraan |
ekaaksharasya vai daksha shaDangaanaacharet sudheeh || 5 ||
tato dhyaayed gaNeshaanam jyotiroopadharam param |
manovaaNeeviheenam cha chaturbhuja viraajitam || 6 ||
shuNDaadaNDamukham poorNam drashTum naiva prashakyate |
vidyaa avidyaa samaayuktam vibhootibhih upaasitam || 7 ||
evam dhyaatvaa gaNeshaanam poojayen maanasaih pruthak |
panchopachaarakairdaksha tato japam samaacharet || 8 ||
ekavimshativaaram tu japam kuryaat prajaapate |
tatah stotram samucchaarya pashchaat sarvam samaacharet || 9 ||
|| stotram ||
roopam balam shriyam dehi yasho veeryam gajaanana |
medhaam pragyaam tathaa keerti vighnaraaja namo astu te || 1 ||
yadaa devaadayah sarve kuNThitaa daityapaih krutaah |
tadaa tvam taannihatya sma karoshi veeryasamyutaan || 2 ||
tathaa mantraa gaNeshaan kuNThitaashcha duraatmabhih |
shaapaishcha taansaveeryaanvai kurushva te namo namah || 3 ||
shaktyaa kuNThitaah sarvaah smaraNena tvayaa prabho |
gyaanayuktaah saveeryaashcha krutaa vighnesha te namah || 4 ||
charaacharam jagatsarvam sattaaheenam yadaa abhavat |
tvayaa sattaayutam DhuNDhe smaraNena krutam cha te || 5 ||
tattvaani veeryaheenaani yadaa jaataani vighnapa |
smrutyaa te veeryayuktaani punarjaataani te namah || 6 ||
brahmaaNi yogaheenaani jaataani smaraNena te |
yadaa punargaNeshaana yogayuktaani te namah || 7 ||
ityaadi vividham sarvam smaraNena tava prabho |
sattaayuktam babhoovaiva vighneshaaya namo namah || 8 ||
tathaa mantraa gaNeshaana veeryaheenaa babhoovire |
smaraNena punarDhuNDhe veeryayuktaan kurushva te || 9 ||
sarvam sataasamaayuktam mantrapoojaadikam prabho |
mama naamnaa bhavatu te vakratuNDaaya te namah || 10 ||
utkeelaya mahaamantraan japen stotra paaThatah |
sarvasiddhipradaa mantraa bhavantu tvat prasaadatah || 11 ||
gaNeshaaya namastubhyam herambaayaika dantine |
svaanandavaasine tubhyam brahmaNaspataye namah || 12 ||
idam gaNeshakeelakam kathitam te prajaapate |
shivaproktam tu mantraaNaam utkeelanakaram param || 13 ||
yah paThishyati bhaavena japitvaa mantram uttamam |
sa sarva siddhim aapnoti naanaamantra samudbhavaam || 14 ||
enam tyajya gaNeshasya mantram japati nityadaa |
sa sarvaphalaheenashcha bhavati naatra samshayah || 15 ||
sarvasiddhikaram proktam paramaadbhutam |
puraanena svayam shambhurmantra siddhim tu chaalabhat || 16 ||
vishNurbrahmaadayo devaa munayo yoginah pare |
anena mantrasiddhim te lebhire cha prajaapate || 17 ||
elah keelakaamaadya vai krutvaa mantraparaayaNah |
gatah svaanandapuryaam sa bhaktaraajo babhoova ha || 18 ||
sastreeko jaDadehena brahmaaNDam avalokya tu |
gaNesha darshanenaiva jyoteeroopo babhoova ha || 19 ||
|| iti shree mudgalapuraaNe gaNesha keelaka stotram sampoorNam ||
Om Gam Ganapataye Namaha

Saturday, January 10, 2015

Enter the Door - 8

Sometimes, the door used as a symbol, is the usual physical door also. In any way, it does not take away the symbolical sense. On the contrary - this sense can extend. All depends on your understanding in this concrete time. The such happens with one of the four Saiva Samaya Acharyas of the 7th century - Thirunavukarasar (Appar). One interesting legend is connected with him.

Once upon a time, the Vedas themselves used to worship the Lord Shiva in the Vedaranyeswarar Temple. When people neglected the study of the Vedas, this was discontinued. From that time, the door by which the Vedas used to enter, remained closed. There was another door by which people would go in and worship. Appar and other saint, Thirugnanasambandhar (Sambanthar), heard of this when they came there. He requested Appar to sing a song. The doors opened by themselves, by the Will of God. They went in and worshipped the Lord. When they returned to that entrance, Sambanthar sang and the door closed again.

So, you can understand this opening and closing the temple doors symbolically or actually, but the main thing that  this miracle can happen to you.

O spouse of Uma, Her witli speech equalling music!
O Lord of Maraikkatu, worsipped by the world!
Favor me with your unfailing grace!
Open the door, Let me see You with my eyes!
O God who wears the white ash, infinite Lord,
God of lovely Maraikkatu!
Kindly open this great door,
so that your devotees may worship You!
O my Lord who quelled the demon with one toe,
Have you no pity?
Lord of Maraikkatu with fragrant puppai groves!
Oh, quickly open this door!

By  Appar
OM NAMAH SHIVAYA
Photo by Dinodia Dinodia, Photolibrary


Friday, January 9, 2015

Definition

The Lord be glorified,
The mysterious Shambhu
Whose only definition is that

He is devoid of all definitions

---Utpaladeva, Shivastrotravali II.6


Thursday, January 8, 2015

Be Merciful

Psalm 51 by David.

1 Be merciful to me, O God,
 because of your constant love.
Because of your great mercy
 wipe away my sins!
2 Wash away all my evil and
 make me clean from my sin!
3 I recognize my faults;
 I am always conscious of my sins.
4 I have sinned against you—only against you—
 and done what you consider evil.
So you are right in judging me;
 you are justified in condemning me.
5 I have been evil from the day I was born;
 from the time I was conceived,
 I have been sinful.
6 Sincerity and truth are what you require;
 fill my mind with your wisdom.
7 Remove my sin, and I will be clean;
 wash me, and I will be whiter than snow.
8 Let me hear the sounds of joy and gladness;
 and though you have crushed me and broken me,
 I will be happy once again.
9 Close your eyes to my sins and wipe out all my evil.
10 Create a pure heart in me,
 O God, and put a new and loyal spirit in me.
11 Do not banish me from your presence;
 do not take your holy spirit away from me.
12 Give me again the joy
that comes from your salvation,
 and make me willing to obey you.
13 Then I will teach sinners your commands,
 and they will turn back to you.
14 Spare my life, O God, and save me,
 and I will gladly proclaim your righteousness.
15 Help me to speak, Lord,
 and I will praise you.
16 You do not want sacrifices,
 or I would offer them;
 you are not pleased with burnt offerings.
17 My sacrifice is a humble spirit, O God;
 you will not reject a humble and repentant heart.Tuesday, January 6, 2015

Star

The Soul that rises with us, our life's Star,
Has had elsewhere its setting,
And comes from afar:
Not in entire forgetfulness,
And not in utter nakedness,
But trailing clouds of glory do we come
From God, who is our home.

---by William Wordsworth (1770 - 1850)

Journey to the Lord of Power


From the "Journey to the Lord of Power" by Muhyiddin Ibn `Arabi

Know, O noble brother, that while the paths are many, the Way of Truth is single. The seekers of the Way of Truth are individuals. So although the Way of Truth is one, the aspects it presents vary with the varying conditions of its seekers; with the balance or imbalance of the seeker's constitution, the persistence or absence of his motivation, the strength or weakness of his spiritual nature, the straightness or deviation of his aspiration, the health or illness of his relation to his goal.

Some seekers possess all of the favorable characteristics, while others possess only some. Thus we see that the seeker's constitution, for instance, may be a hindrance, while his spiritual striving may be noble and good. And this principle applies in all cases.

In our situation we only need an explanation of the Realm of this world, which is the place of responsibilty, trial, and works.

Know that since God created human beings and brought them out of nothingness into existence, they have not stopped being travelers. They have no resting place from their journey except in the Garden or the Fire, and each Garden and Fire is in accordance with the measure of its people. Every rational person must know that the journey is based upon toil and the hardships of life, on afflictions and tests and the acceptance of dangers and very great terrors. It is not possible for the traveler to find in this journey unimpaired comfort, security, or bliss. Of this there is no doubt.

Your first duty is to search for the knowledge which establishes your ablution and prayer, your fasting and reverence. You are not obliged to seek out more than this. This is the first door of the journey; then work; then moral heedfulness; then asceticism; then trust. And in the first of the states of trust, four miracles befall you. These are signs and evidences of your attainment of the first degree of trust. ... And that is the reality within this door. After that, stations and states and miracles and revelations come to you continuously until death.Sunday, January 4, 2015

Natesha Sahasranama Stotram

poorva peeThikaa
yasmaat sarvam samutpannam charaacharam idam jagat |
idam namo naTeshaaya tasmai kaarunya moortaye || 1 ||
om kailaasha shikhare ramye ratna simhaasane sthitam |
shankaram karunaamoortim pranasya parayaa mudaa || 2 ||
vinayaavanataa bhootvaa prapacCha parameshvaree |
bhagavan bhava sarvagya bhavataapa haraavyaya || 3 ||
tvattah shrutam mayaa deva sarvam naama sahasrakam |
naTeshasya tu naamaani na shrutaani mayaa prabho || 4 ||
asmta praarthito api tvam na tat kathitavaanasi |
idaaneem krupayaa shambho vada vaanChaabhipoortaye || 5 ||
shree shiva uvaacha
saadhu saadhu mahaadevee prushTam sarva jagaddhitam |
puraa naaraayanah shreemaan lokarakshaa paraayanah || 6 ||
ksheeraabdhou suchiram kaalam saambamoorti dharam shivam |
maam ekaagrena chittena dhyaayan nyavasad achyutah || 7 ||
tapasaa tasya santushTah prasanno aham krupaa vashaat |
dhyaanaat samutthito vishNuh lakshmyaa maam parya poojayaat || 8 ||
tushTaava vividhaih stotraih vedavedaanta sammitaih |
varam varaya he vatsa yad ishTam manasi sthitam || 9 ||
tatte daasyaami na chiraadityuktah kamalekshanah |
praaha maam parayaa bhaktyaa varam daasyati chet prabho || 10 ||
rakshaartham sarva jagataam asuraanaam kshayaaya cha |
sarvaatma yoga siddhyartham mantram ekam mamaadisha || 11 ||
iti sampraarthitah tena maadhavenaaham ambike |
sachintyaanuttamam stotram sarveshaam sarva siddhidam || 12 ||
naTesha naama saahasram uktavaan asmi vishNave |
tena jitvaa asuraan sarvaan raksha sakalam jagat || 13 ||
saarvaartmya yoga siddhidam cha praaptavaan ambujekshaNah |
tadeva praarthayah yaktva naama saahasram ambike || 14 ||
paThanaat mananaat yasya nruttam darshayati prabhuh |
sarvapaapa haram punyam sarva rakshaakaram nrunaam || 15 ||
sarvaishvarya pradam sarva siddhidam muktidam param |
vakshyaami shruNu he devee naama saahasram uttamam || 16 ||
viniyogah
om asya shree naTesha sahasra naama stotra mahaamantrasya, sadaashiva rushih,
mahaaviraaT Chandah, shreeman naTesho devataa |
beejam shaktih keelakam anganyaasa karanyaasou cha chintaamaNi mantravat ||

dhyaanam
dhyaayet koTi ravi prabham trinayanam sheetaamshu gangaadharam
dakshaanghri sthita vaama kunchita padam shaardoola charmaambaram |
vahnim Dolakaraa abhayam Damarukam vaame shivam shyaamalaam
kahlaaraam japasruk shukaam kaTikaraam deveem sabhesham bhaje ||

pancha poojaa
lam pruthivyaatmane gandham samarpayaami
ham aakaashaatmane pushpaih poojayaami
yam vaayvaatmane dhoopam aaghraapayaami
ram agnyaatmane deepam darshayaami
vam amrutaatmane amrutam mahaanaivedyam nivedayaami
sam sarvaatmane sarvopachaara poojaam samarpayaami ||
shree naTesha sahasranaama stotram

shree shiva uvaacha
shreeshivah shreeshivanaathah shreemaana shreepati poojitah |
shivankarashcha shivatarah shishTa hrushTah shivaagamah || 1 ||
akhanDaananda chidroopah paramaananda taanDavah |
apasmrutih nyasta paadah kruttivaasaah krupaakarah || 2 ||
kaalee vaada priyah kaalah kaalaateetah kalaadharah |
kaalanetaa kaalahantaa kaalachakra pravartakah || 3 ||
kaalagyah kaamadah kaantah kaamaarih kaamapaalakah |
kalyaanamoortih kalyaanee ramanah kamalekshanah || 4 ||
kaalakanThah kaalakaalah kaalakooTa vishaashanah |
krutagyah krutisaaragyah krushaanuh krishNa pingalah || 5 ||
kari charmaambaradharah kapaalee kalushaapahah |
kapaala maalaabharanah kankaalah kalinaashanah || 6 ||
kailaasavaasee kaameshah kavih kapaTavarjitah |
kamaneeyah kalaanaatha shekharah kambukandharah || 7 ||
kandarpa koTi sadrushah kapardee kamalaananah |
karaabjadhruta kaalaagnih kadamba kusumaaruNah || 8 ||
kamaneeya nijaananda mudraanchita karaambujah |
sphurat Damaru nidhvaana nirjitaambhodhi nisvanah || 9 ||
uddanDa taanDavah chanDa oordhva taanDava panDitah |
savya taanDava sampanno mahaataanDava vaibhavah || 10 ||
brahmaanDa kaanDa visphoTa mahaapralaya taanDavah |
mahograh taanDavaabhigyah paribhramana taanDavah || 11 ||
nandi naaTya priyo nandee naTesho naTaveshabhrut |
kaalikaa naaTyarasiko nishaanaTana nishchalah || 12 ||
bhrungi naaTyapramaanagyo bhramaraayita naaTyakrut |
viyadaadi jagatsrashTaa vividhaananda daayakah || 13 ||
vikaararahito vishNuh viraaDeesho viraanmayah |
viraaTahrudaya padmastho vidhih vishvaadhiko vibhuh || 14 ||
veerabhadro vishaalaaksho vishNubaano vishaampatih |
vidyaanidhih virupaaksho vishvayonih vrushadhvajah || 15 ||
viroopo vishvadigvyaapee veetashoko virochanah |
vyomakesho vyomamoortih vyomaakaaro avyayaakrutih || 16 ||
vyaaghrapaadapriyo vyaaghracharmadhruk vyaadhinaashanah |
vyaakruto vyaapruto vyaapya saakshee vishaaradah || 17 ||
vyaamohanaashano vyaaso vyaakhyaa mudraalasatkarah |
varado vaamano vandyo varishTho vajra varmabhrut || 18 ||
vedavedyo vedaroopo veda vedaanta vittamah |
vedaarthavid vedyonih vedaango vedasamstutah || 19 ||
vaikunThavallbho avarshyo vaishvaanara vilochanah |
samasta bhuvanavyaapee samruddhah satatoditah || 20 ||
sookshmaat sookshmatarah sooryah sookshma stoolatvavarjitah |
jahnu kanyaadharo janmajaraa mrutyu nivaarakah || 21 ||
shoorasenah shubhaakaarah shubhramoortih shuchismitah |
anargha ratnakhachita kireeTo nikaTe sthitah || 22 ||
sudhaaroopah suraadhyakshah subhrooh suraghanah sudheeh |
bhadro bhadraprado bhadravaahano bhaktavatsalah || 23 ||
bhaganetraharo bhargo bhavaghno bhaktimaan nidhih |
aruNah sharaNah sharvah sharaNyah sharmadah shivah || 24 ||
pavitrah paramodaarah paramaapana nivaarakah |
sanaatanah samah satyah satyavaadee samruddhidah || 25 ||
dhanvee dhanaadhipo dhanyo dharmagoptaa dharaadhipah |
taruNah taarakah taamrah tarishNuh tattvabodhakah || 26 ||
raajaraajeshvaro ramyo raatrinchara vinaashanah |
gahvareshTho ganaadheesho gaNesho gativarjitah || 27 ||
patanjali praaNanaathah paraapara vivarjitah |
paramaatmaa paramjyotih parameshThee paraatparah || 28 ||
naarasimho nagaadhyaksho naadaanto naadavarjitah |
namadaa nandado namyo nagaraaja niketanah || 29 ||
daivyobhishak pramaanagyo brahmaNyo braahmanaatmakah |
krutaakrutah krushah krishNah shaantidah sharabhaakrutih || 30 ||
brahmavidyaaprado brahmaa bruhadgarbho bruhaspatih |
sadyojaatah sadaaraadhyah saamagah saama samstutah || 31 ||
aghoro adbhuta chaaritra aanandavapuh agraneeh |
sarvavidyaanaam eeshaanah eeshvaraanaam adheeshvarah || 32 ||
sarvaarthah sarvadaa tushTah sarvashaastraartha sammatah |
sarvagyah sarvadah sthaaNuh sarvashah samarapriyah || 33 ||
janaardano jagatswaamee janmakarma nivaarakah |
mochako moha vicChettaa modaneeyo mahaaprabhuh || 34 ||
vyuptakeshashcha vishadah vishvakseno vishodhakah |
sahasraakshah sahasraanghrih sahasra vadanaambujah || 35 ||
sahasraakshaarchitah samraaTa sandhaataa sampadaalayah |
babhruh bahuvidhaakaaro balapramathano balee || 36 ||
manobhartaa manogamyo mananaika paraayanah |
udaaseena upadrashTaa maunagamyo muneeshvarah || 37 ||
amaanee madano amanyuh amaano maanado manuh |
yashasvee yajamaanaatmaa yagyabhrug yajanapriyah || 38 ||
meeDhushTamo mrugadharo mrukanDu tanayapriyah |
puruhooto puradveshee puratraya vihaaravaan || 39 ||
puNyah pumaan purishayah pooshaa poorNah puraatanah |
shayanah shantamah shaantah shaasakah shyaamalaapriyah || 40 ||
bhaavagyo bandhavicChettaa bhaavaateeto abhayankarah |
maneeshee manujaadheeshomithyaa pratyayanaashanah || 41 ||
niranjano nityashuddho nityabuddho niraashayah |
nirvikalpo niraalambo nirvikaaro niraamayah || 42 ||
nirankusho niraadhaaro nirapaayo niratyayah |
guhaashayo guNaateeto gurumoortih guhapriyah || 43 ||
pramaaNam praNavah praagyah praaNadah praaNanaayakah |
sootraatmaa sulabhah svacChah sundarah sundaraananah || 44 ||
kapaalamaalaa alankaarah kaalaantaka vapurdharah |
duraadhyaksho duraadharshyo dushTadooro duraasadah || 45 ||
durvigyeyo duraachaara naashano durmadaantakah |
sarveshvarah sarvasaakshee sarvaatmaa saakshivarjitah || 46 ||
sarvadvandva kshayakarah sarvaapad vinivaarakah |
sarvapriyatamah sarva daaridrya klesha naashanah || 47 ||
drashTaa darshayitaa daanto dakshiNaamoorti roopabhrut |
dakshaadhvaraharo daksho daharastho dayaanidhih || 48 ||
samadrushTih satyakaamah sanakaadi munistutah |
patih panchatva nirmuktah panchakrutya paraayanah || 49 ||
panchayagyapriyah panchapraaNaadhipatih avyayah |
panchabhootaprabhuh panchapoojaa santushTa maanasah || 50 ||
vighneshvaro vighnahantaa shaktipaanih sharodbhavah |
gooDho guhyatamo gopyo gorakshee gaNasevitah || 51 ||
suvratah satyasankalpah svasamvedyah sukhaavahah |
yogagamyo yoganishTho yogaanando yudhishThirah || 52 ||
tattvaavabodhah tattveshah tattvabhaavo taponidhih |
aksharah tryaksharah tryakshah pakshapaata vivarjitah || 53 ||
maNibhadraarchito maanyo maayaavee maantriko mahaan |
kuThaarabhrut kulaadreeshah kunchitaika padaambujah || 54 ||
yaksharaaD yagyaphalado yagyamoortih yashaskarah |
siddheshah siddhijanakah siddhaantah siddhavaibhavah || 55 ||
ravimanDala madhyastho rajoguNa vivarjitah |
vahnimanDala madhyastho varsheeyaan varuNeshvarah || 56 ||
somamanDala madhyasthah somah saumyah suhrudvarah |
dakshiNaagnih gaarhapatyo damano damanaantakah || 57 ||
chaturvaktrah chakradharah panchavaktrah paramtapah |
vishvasyaayatano varyo vandaaru janavatsalah || 58 ||
gaayatree vallabho gaargyo gaayakaanugraho anmukhah |
anantaroopa ekaatmaa svastarooh vyaahrudih svadhaa || 59 ||
svaahaaroopo vasumanaah vaTukah kshetrapaalakah |
shraavyah shatruharah shoolee shruti smruti vidhaayakah || 60 ||
aprameyo apratirathah pradyumnah pramatheshvarah |
anuttamo hyudaaseeno nuktido muditaananah || 61 ||
oordhvapaashashcha oordhvaretaashcha prouDhanartana lampaTah |
mahaamaayo mahaagraaso mahaaveeryo mahaabhujah || 62 ||
mahaanando mahaaskando mahendro mahasaam nidhih |
bhraajishnur bhaavanaagamyah bhraantigyaana vinaashanah || 63 ||
mahardhir mahimaadhaaro mahaasena gururmahah |
sarvadruk sarvabhrut sargah sarvahrut koshasamsthitah || 64 ||
deerghapinga jaTaajooTo deerghabaahuh digambarah |
samyadvaamah samyameendrah samshayacChit sahasradruk || 65 ||
hetu drushTaanta nirmukto hetuh heramba janmabhooh |
helaa vinirmitta jagaddhema shmashruh hiraNmayah || 66 ||
sukrud vibhaatah samvettaa sadasat koTivarjitah |
svaatmasthah svaayudhah swaamee svaananyah svaamshitaakhilah || 67 ||
raatirdaatih chatushpaadah svaatma bandhaharah svabhooh |
vashee vareNyo vitato vajrabhrud varuNaatmajah || 68 ||
chaitanyashcha Chidadvaitah chinmaatrah chitshubhaadhipah |
bhoomaa bhootapatih bhavyah bhoorbhuvo vyaahrutipriyah || 69 ||
vaachya vaachaka nirmukto vaageesho vaaga gocharah |
vedaantakrut turyapaado vaidyutah sukrutodbhavah || 70 ||
ashubhakshaya krutjyotih anaakaasho hyalepakah |
aaptakaamo anumantaatma kaamo abhinnonanuh harah || 71 ||
asnehah sanga nirmukto ahrasvo adeergho avisheshakah |
svacChandah svacChasamvit tiranveshTavyo ashruto amrutah || 72 ||
aparoksho avrano alingo adveshTaa shreeprema saagarah |
gyaanalingo gatih gyaanee gyaanagamyo avabhaasakah || 73 ||
shuddha sphaTika sankaashah shruti prastuta vaibhavah |
hiraNyabaahuh senaanee harikesho dishaampatih || 74 ||
saspinjarah pashupatih tvisheemaanadhvanaam patih |
babhlusho bhagavaana bhavyo vivyaadhee vigatajvarah || 75 ||
annaanaampatih atyugro harikesho advyaakrutih |
pushTaanaampatih avyagro bhavahetuh jagatpatih || 76 ||
aatataayee mahaarudrah kshetraaNaam adhipaakshayah |
sootah sadasaspatih soorih ahantyo vanapo varah || 77 ||
rohitah sthapatih vrukshapatih mantree cha vaaNijah |
kakshapashcha bhuvantishca bhavaakhyo vaarivatkrutah || 78 ||
oshadheeshah sataameeshah ucchairghosho vibheeshaNah |
patteenaam adhipah krutsnaveeto dhaavatsa satvapah || 79 ||
sahamaanah satyadharmaa vivyaadhee niyamoyamah |
avyaadhipatih aadityah kakubhah kaalakovidah || 80 ||
nishangeeshudhimad indrah taskaraanaam adheeshvarah |
nicharukah paricharo araNyaanaampatih adbhutah || 81 ||
srukaavee mushNataam naathah panchaashadvarna roopabhrut |
naktamcharah prakruntaanaam patih giricharo guruh || 82 ||
kulunchaanaam patih koopyo dhanvaavee dhanadaadhipah |
aatanvaanah shataanandah grutso grutsapatih surah || 83 ||
traato vraatapatih vipro vareevaana kshullakah kshamee |
bilmee varoopee dundubhyo ahananyah pramrushaabhidhah || 84 ||
dhrushnu eetah teekshnah damshTrah sudhanvaa sulabhah sukhee |
srutyah pathyah svatantrasthah kaaTyoneepyah karoTi bhrut || 85 ||
soodyah sarasyo vaishanto naadyo avaTyashca vaarshikah |
vaidyutyo vishado medhyo roshmiyo vaastupo vasuh || 86 ||
agrevadhe agre sampoojyo hantaa taro mayobhavah |
mayaskaro mahaateerthyah krulyah paaryah padaatmakah || 87 ||
shanga pratarano avaaryah phenyah shashyah pravaahajah |
muniraataarya aalaadyah sikatyashchaatha kimshilah || 88 ||
pulastyah kshayano grudhyo goshTyo go paripaalakah |
shushkyo harityo lopyashcha soormya parNyo aNimaadi bhooh || 89 ||
parnashadyah pratyagaatmaa prasannah paramonnatah |
sheeghriyah sheebhya aanandah kshayadveerah sharo aksharah || 90 ||
paashee paataka samhartaa teekshNeshuh timiraapahah |
varaabhaya prado brahma pucCho brahmavidaamvarah || 91 ||
brahmavidyaa guruguhyo guhyakaih samabhishTutah |
krutaantakrut kriyaadhaarah krutee krupanarakshakah || 92 ||
naishkarmyado navarasah tristha tripura bhairavah |
trimaatrakah trividroopah truteeyah triguNaatigah || 93 ||
tridhaamaa trijagat hetuh trikartaa tiryag oordhvagah |
prapanchopashamo naamaroopadvaya vivarjitah || 94 ||
prakruteeshah pratishThaataa prabhavah pramathah prathee |
sunishchitaartho raaddhaantah tattvamarthah tapomayah || 95 ||
hitah pramaataa praagvartee sarvopanishad aashayah |
vishrunkhalo viyad hetuh vishamo vidruma prabhah || 96 ||
akhanDabodho akhanDaatmaa ghanTaamanDala manDitah |
anantashaktih aachaaryah pushkalah sarvapooranah || 97 ||
purujit poorvakah pushpahaasah puNyaphalapradah |
dhyaanagamyo dhyaatruroopah dhyeyo dharmavidaamvarah || 98 ||
avashah svavashah sthaaNuh antaryaamee shatakratuh |
kooTasthah koormapeeThasthah kooshmaanDa grahamochakah || 99 ||
kulankashah krupaasindhuh kushalee kunkumeshvarah |
gadaadharo gaNaswaamee garishThah tomaraayudhah || 100 ||
javano jagadaadhaaro jamadagnih jaraaharah |
jaTaadharo amrutaadhaaro amrutaamshuh amrutodbhavah || 101 ||
vidvattamo vidoorastho vishramo vedanaamayah |
chaturbhujah shatatanuh shamitaa akhila koutukah || 102 ||
voushaTkaaro vashaTkaaro hunkaarah phaTkarah paTuh |
brahmishTho brahmasootraartho brahmagyo brahmachetanah || 103 ||
gaayako garuDaarooDho gajaasura vimardanah |
garvito gaganaavaaso granthitraya bhedanah || 104 ||
bhoota muktaavalee tantuh bhootapoorvo bhujangabhrut |
atarkyah sookarah soorah sattaamaatrah sadaashivah || 105 ||
shakti paatakarah shaktah shaashvatah shreyasaam nidhih |
ajeernah sukumaaro anyah paaradarshee purandarah || 106 ||
anaavaraNa vigyaano nirvibhaago vibhaavasuh |
vigyaanamaatro virajaah viraamo vibudhaashrayah || 107 ||
vidagdha mugdha veshaaDhyo vishvaateeto vishokadah |
maayaanaaTya vinodagyo maayaanaTana shikshakah || 108 ||
maayaanaaTaka krunmaayee maayaayantra vimochakah |
vruddhi kshaya vinirmukto vidyoto vishva vanchakah || 109 ||
kaalaatmaa kaalikaanaathah kaakeTika vibhooshanah |
shooDarmirahitah stavyah shaDguNaishvarya daayakah || 110 ||
shaDaadhaaragatah saamkhyah shaDakshara samaashrayah |
anirdeshyo anilo gamyo avikriyo amogho vaibhavah || 111 ||
heyaadeya vinirmukto helaakalita taanDavah |
aparyanto apariChedyo agocharo rugvimochakah || 112 ||
niramsho nigamaanando niraanando nidaana bhooh |
aadibhooto mahaabhootah svecChaa kalita vigrahah || 113 ||
nispandah pratyag aanando vinirmesho nirantarah |
prabuddhah paramodaarah paramaananda saagarah || 114 ||
samvatsarah kalaapoorNah suraasura namaskrutah |
nirvaaNado nivruttistho nirvairo nirupaadhikah || 115 ||
aabhaasvarah param tattvam aadimah pashalah pavih |
samshaantah sarvasankalpah samsadeeshah sadoditah || 116 ||
bhaavaa abhaava vinirmukto bhaaroopo bhaavito bharah |
sarvaateetah saaratarah saambah saarasvatapradah || 117 ||
sarvakrut sarvabhrut sarvamayah satvaa avalambakah |
kevalah keshavah kelee karah kevalanaayakah || 118 ||
icChaa anicChaa virahito vihaaree veeryavardhanah |
vinighatyo vigatabheeh vipipaaso vibhaavanah || 119 ||
vishraantibhooh vivasano vihanahantaa vishodhakah |
veerapriyo veetabhayo vindhyadarpa vinaashanah || 120 ||
vetaala naTanapreeto vetanDatvak krutaambarah |
velaa tilanghi karuNo vilaasee vikramonnatah || 121 ||
vairaagya shevadhih vishvabhoktaa sarvordhva samsthitah |
mahaakartaa mahaabhoktaa mahaasamvin mayomadhuh || 122 ||
manovachobhih agraahyo mahaabali krutaalayah |
anahankrutih acChedyah svaanandaika ghanaakrutih || 123 ||
samvartaa agnyudarah sarvaantarasthah sarvadurgrahah |
sampannah samankramah satree sandhaataa sakalorjitah || 124 ||
sampruvruddhah sannikrushTah samvimrushTah samagradhruk |
samyamasthah sandudasthih sampravishTah samutsukah || 125 ||
sampradushTah sannivishTah samsprushTah sampramardanah |
sootrabhootah svaprakaashah samasheelah sadaadayah || 126 ||
sattvasamsthah sushuptisthah sutalpah sattavaroopagah |
sankalpollaasa nirmuktah samaneeraaga chetanah || 127 ||
aadityavarNah samjyotih samyagdarshana tatparah |
mahaataatparya nilayah pratyag brahmaikya nishchayah || 128 ||
prapanchollaasa nirmuktah pratyakshah pratibhaatmakah |
pravegah pramadaardhaangah praNartana paraayaNah || 129 ||
yogayonih yathaabhooto yaksha gandharva vanditah |
jaTilashchaTulaapaango mahaanaTana lampaTah || 130 ||
paaTalaamshuh paTutarah paarijaatasya moolagah |
paapaaTavee bruhadbhaanuh bhaanumat koTikoTibhah || 131 ||
koTikandarpa soubhaagya sundaro madhurasmitah |
laasyaamrutaabdhi laharee poorNenduh puNya gocharah || 132 ||
rudraaksha sranmayaa kalpah kalhaara kiraNadyutih |
amoolyamani sambhaasvat phaNeendra karakankanah || 133 ||
vicChakti lochanaa ananda kandalah kunda paanDurah |
agamya mahimaa ambodhih anoupya yasho nidhih || 134 ||
chidaananda naTaadheeshah chitkevala vapurdharah |
chidekaarasa sampoorNa shreeshivah shreemaheshvarah || 135 ||
|| iti shree naTesha sahasranaama sampoorNam ||
OM NAMAH SHIVAYA