Wednesday, February 26, 2014

Shivaratri Puja


Perform gaNapati pUja praying for no hurdles to the pUja.
Sankalpam:

mamopAtta samasta durita kshayadvAra shrI parameshvara prItyarttam
shubhe shobhane muhUrte AdyabrahmaNaH dvitIyaparArdhe
shveta varAhakalpe vaivasvata manva.ntare kaliyuge
prathamapAde jaMbU dvIpe bhAratavarShe bharatakhaNDe
asmin vartamAne vyavahArika ##------## nAmena saMvatsare
uttarAyane shishira R^itau kumba mAse
kR^iShNa paxe chaturdhashyAm subhatitau ##------## vAsara yuktAyAm
shubhanaxatra shubhayoga shubhakaraNa evaMguNa visheShaNa vishiShTAyAM
shubhatithau shivarAtri puNyakAle shrI parameshvara prItyarthaM
mama xemasthairya
vijayAyurArogyaishvaryApi vR^iddhyarthaM dharmArtha
kAmamoxa chaturvidha phalapuruShArtha siddhyarthaM
iShTa kAmyArtha siddhyarthaM mama samasta duritopa
shaantyarthaM samasta ma~NgaLa vAptyarthaM shrI sAmba sadAshiva
prasAdena sakuTumbasya GYAna vairAgya moksha prAptyarttam
varShe varShe prayukta shivarAtri puNyakAle samba parameshva pUjAm kariShye ||
namaH | 


Kailasa pUja. Meditation on Lord sAmba parameshvara with this shloka:

chandra kOThi pratIkAshaM trinetraM chandra bhUShaNam.h |
Api~NgaLa jaTajUTaM ratna mauLi virAjitam.h ||
nIlagrIvaM utArA~NgaM tArahAropa shobhitam.h |
varadAbhaya hasta~ncha hariNa~ncha parashvatam.h ||
tatAnaM nAga valayaM keyUrA~Ngata mudrakam.h |
vyAghra charma parItAnaM ratna siMhAsana sthitam.h ||
Agachcha devadevesha martyaloka hitechchayA |
pUjayAmi vidAnena prasannaH sumukho bhava ||
umA maheshvaraM dyAyAmi | AvAhayAmi ||


PrANa pratiShTA and simple pUjA with dhUpadIpaM and fruit offering.

pAdAsanaM kuru prAGYa nirmalaM svarNa nirmitam.h |
bhUShitaM vivitaiH ratnaiH kuru tvaM pAdukAsanam.h ||
umA maheshvarAya namaH | ratnAsanaM samarpayAmi ||
ga~NgAdi sarva tIrthebhyaH mayA prArttanayAhR^itam.h |
toyam Etat sukasparsham pAdyArtham pradigR^ihyatAm.h ||
umA maheshvarAya namaH | pAdyaM samarpayAmi ||
gandhodakena puShpeNa chandanena sugandhinA |
arghyaM kR^ihANa devesha bhaktiM me hyachalAM kuru ||
umA maheshvarAya namaH | arghyaM samarpayAmi ||
karpUroshIra surabhi shItaLaM vimalaM jalam.h |
ga~NgAyAstu samAnItaM gR^ihANAchamaNIyakam.h ||
umA maheshvarAya namaH | AchamanIyaM samarpayAmi ||
rasosi rasya vargeShu suka rUposi sha~Nkara |
madhuparkaM jagannAtha dAsye tubhyaM maheshvara ||
umA maheshvarAya namaH | madhuparkaM samarpayAmi ||
payodadhi kR^ita~nchaiva madhusharkarayA samam.h |
pa~nchAmR^itena snapanaM kAraye tvAM jagatpate ||
umA maheshvarAya namaH | pa~nchAmR^ita snAnaM samarpayAmi ||
mandhAkiniyAH samAnItaM hemAMboruha vAsitam.h |
snAnAya te mayA bhaktyA nIraM svIkR^iyatAM vibho ||
umA maheshvarAya namaH | shuddodaka snAnam samarpayAmi |
snAnAnantaraM AchamanIyaM samarpayAmi ||
vastraM sUkshmaM tukUlecha devAnAmapi durlabham.h |
gR^ihANa tvam umAkAnta prasanno bhava sarvatA ||
umA maheshvarAya namaH | vastraM samarpayAmi ||
yaGYopavItaM sahajaM brahmaNA nirmitaM purA |
AyuShyaM bhava varchasyaM upavItaM gR^ihANa bho ||
umA maheshvarAya namaH | yaGYopavItaM samarpayAmi ||
shrIkaNThaM chandanaM divyaM gandhADhyaM sumanoharam.h |
vilepanaM surashreShTa matdattam prati gR^ihyatAm.h ||
umA maheshvarAya namaH | gandhaM samarpayAmi ||
akshadAn chandra varNApAn shAleyAn sadilAn shubhAn |
ala~nkArArthamAnIdAn dhArayasya mahAprabho ||
umA maheshvarAya namaH | akshadAn samarpayAmi ||
mAlyAtIni sugandhIni maladyAtIni vai prabho |
mayAhR^idAni puShpANi pUjArthaM tava sha~nkara ||
umA maheshvarAya namaH | puShpamAlAM samarpayAmi || 


|| a~Nga pUja ||

shivAya namaH | pAdau pUjayAmi |
sharvAya namaH | kulpau pUjayAmi |
rudrAya namaH | jAnunI pUjayAmi |
IshAnAya namaH | ja~Nghe pUjayAmi |
paramAtmane namaH | UrU pUjayAmi |
harAya namaH | jaghanaM pUjayAmi |
IshvarAya namaH | guhyaM pUjayAmi |
svarNa retase namaH | kaTiM pUjayAmi |
maheshvarAya namaH | nAbhiM pUjayAmi |
parameshvarAya namaH | udaraM pUjayAmi |
sphaTikAbharaNAya namaH | vakshasthalaM pUjayAmi |
tripurahantre namaH | bhAhUn pUjayAmi |
sarvAstra dhAriNe namaH | hastAn pUjayAmi |
nIlakaNThAya namaH | kaNThaM pUjayAmi |
vAchaspataye namaH | mukhaM pUjayAmi |
tryambakAya namaH | netrANi pUjayAmi |
phAla chandrAya namaH | lalATaM pUjayAmi |
ga~NgAdharAya namaH | jaTAmaNDalaM pUjayAmi |
sadAshivAya namaH | shiraH pUjayAmi |
sarveshvarAya namaH | sarvANya~NgAni pUjayAmi |
PerforM the shivAShTottara sata or sahasra nAmAvaLi pUja.

sAmba parameshvarAya namaH | nAnAvita parimaLapatra
puShpANi samarpayAmi ||

|| uttarA~Nga pUja ||

vanaspatirasodbhUtaH gandhADhyashcha manoharaH |
AgreyaH sarvadevAnAM dhUpoyaM pratigR^ihyatAm.h ||
umA maheshvarAya namaH | dhUpaM AgrApayAmi ||
sAjyaM trivartti samyuktaM vahninA yojitaM mayA |
dIpaM gR^ihANa devesha trailokya timirApaham.h ||
umA maheshvarAya namaH | dIpaM darshayAmi ||
naivedyaM gR^ihyatAM deva bhaktiM me hyachalAM kuru |
shivepsitaM varaM dehi paratra cha parAM gatim.h ||
umA maheshvarAya namaH | mahAnaivedyaM samarpayAmi ||
OM bhUrbhuvassuvaH tatsaviturvareNyaM bhargo devasya
dhImahi diyo yo naH prachodayAt.h |
OM deva savitaH prasUva satyaM tvarthena parishi~nchAmi |
amR^itopastaraNamasi |
OM prANayasvAhA | OM apAnAyasvAhA | OM vyAnAya svAhA |
OM udAnAya svAhA | OM samAnAya svAhA |
OM brahmaNe svAhA | brahmaNi ma AtmA amR^itatvAya |
amR^itAbhitAnamasi ||

naivedyAnantaraM AchamanIyaM samarpayAmi |
pUgIphala samAyuktaM nAgavallI daLair yutam.h |
karpUra chUrNa saMyuktaM tAMbUlaM pratigR^ihyatAm.h ||
umA maheshvarAya namaH | karpUra tAMbUlaM samarpayAmi ||
chakshurtaM sarvalokAnAM timirasya nivAraNam.h |
ArdigyaM kalpitaM bhaktyA gR^ihANa parameshvara ||
umA maheshvarAya namaH | karpUra nIrA~njanaM samarpayAmi |
AchamanIyaM samarpayAmi ||
yAnikAnicha pApAni janmAntara kR^itAni cha |
tAni tAni vinashyanti pradakshiNa pate pate ||
umA maheshvarAya namaH | pradakshiNaM samarpayAmi ||
puShpA~njaliM pradAsyAmi gR^ihANa karuNAnide |
nIlakaNTha virUpAksha vAmArda girija prabho ||
umA maheshvarAya namaH | puShpA~njaliM samarpayAmi |
mantrapuShpaM svarNapuShpaM samarpayAmi ||
mantrahInaM kriyAhInaM bhaktihInaM sureshvara |
yatpUjitaM mayA deva paripUrNam tatastu te ||

vande shambhumumApatiM suraguruM vande jagatkAraNam.h
vande pannagabhUShaNaM mR^igadharaM vande pashUNAm patim.h |
vande sUrya shashA.nkavahni nayanaM vande mukunda priyam.h
vande bhakta janAshraya~ncha varadaM vande shivaM sha~Nkaram.h ||

namaHshivAbhyAM nava yauvanAbhyAM
parasparAshliShTa vapur dharAbhyAm.h |
nagendra kanyA vR^iSha ketanAbhyAM
namo namaHsha~Nkara pArvatIbhyAm.h ||


|| arghyam || 

shuklAmbaradharaM viSHNuM shashivarNaM chaturbhujaM |
prasanna vadanaM dyAyet sarvavignopashAntaye ||

mamopAtta samasta durita kshayadvAra shrI parameshvara
prItyarttaM |
mayA charita shivarAtri vradapUjAnte kshIrArghya pradAnaM
upAyadAna~ncha kariShye ||
namo vishvasvarUpAya vishvasR^iShTyAdi kAraka |
ga~NgAdhara namastubhyaM gR^ihANArghyaM mayArpitam.h ||
umA maheshvarAya namaH | idamarghyaM idamarghyaM idamarghyaM ||
namaHshivAya shAntAya sarvapApaharAyacha |
shivarAtrau mayA dattam gR^ihANArghyaM prasIta me ||
umA maheshvarAya namaH | idamarghyaM idamarghyaM idamarghyaM ||
duHkha dAridrya pApaishcha dagtohaM pArvatIpate |
mAM tvaM pAhi ,ahAbhAho gR^ihaNArghyaM namostu te ||
umA maheshvarAya namaH | idamarghyaM idamarghyaM idamarghyaM ||
shivAya shivarUpAya bhaktAnAM shivadAyaka |
idamarghyaM pradAsyAmi prasanno bhava sarvatA ||
umA maheshvarAya namaH | idamarghyaM idamarghyaM idamarghyaM ||
aMbikAyai namastubhyaM namaste devi pArvati |
ambike varade devi gR^ihNIdArghyaM prasIda me ||
pArvatyai namaH | idamarghyaM idamarghyaM idamarghyaM ||
subraHmaNya mahAbhaga kArtikeya sureshvara |
idamarghyaM pradAsyAmi suprIto varado bhava ||
subrahmaNyAya namaH | idamarghyaM idamarghyaM idamarghyaM ||
chaNDikeshAya namaH | idamarghyaM idamarghyaM idamarghyaM ||
anena arghya pradAnena bhagavAn sarvadevAtmakaH saparivAra
saMba parameshvaraH prIyatAm.h ||


|| upAyana dAnam ||


saMbashiva svarUpasya brAhmaNasya itamAsanaM | amIte gandhAH ||


Give tAMbUlaM, dakshiNa etc with the following mantra 

hiraNyagarbha garbhastaM hemabIjaM vibhAvasoH |
anantapuNya phalataM ataH shAntiM prayachcha me ||

idamupAyanaM sadakshiNAkaM satAMbUlaM sAMbashivaprItiM kAmamAnaH
tubhyamahaM sampratate na mama ||

OM samasta lOka sukhino bhavantu ||
| OM tatsat brahmArpaNamastu | 
OM NAMAH SHIVAYA

No comments: