Tuesday, May 10, 2016

Lalita Hridaya Stotram

athashrIlalitAhR^idayastotraM .. shrIlalitAMbikAyai namaH . devyuvAcha . devadeva mahAdeva sacchidAnandavigrahA . sundaryAhR^idayaM stotraM paraM kautUhalaM vibho .. 1.. IshwarauvAcha . sAdhu sAdhutvayA prAGYe lokAnugrahakArakaM . rahasyamapivaxyAmi sAvadhAnamanAHshR^iNu .. 2.. shrIvidyAM jagatAM dhAtrIM sarggasthitilayeshwarIM . namAmilalitAM nityAM bhaktAnAmiShTadAyinIM .. 3.. bindutrikoNasamyuktaM vasukoNasamanvitaM . dashakoNadvayopetaM chaturddasha samanvitaM .. 4.. dalAShTakesaropetaM dalaShoDashakAnvitaM . vR^ittatrayayAnvitaMbhUmisadanatrayabhUShitaM .. 5..
namAmi lalitAchakraM bhaktAnAmiShTadAyakaM . amR^itAMbhonidhiMtatra ratnadvIpaM namAmyahaM .. 6..
nAnAvR^ixamahodyAnaM vandehaM kalpavATikAM .
santAnavATikAMvande harichandanavATikAM .. 7..
mandAravATikAM pArijAtavATIM mudA bhaje . namAmitava deveshi kadaMbavanavATikAM .. 8.. puShyarAgamahAratnaprAkAraM praNamAmyahaM .
patmarAgAdimaNibhiHprAkAraM sarvvadA bhaje .. 9..
gomedaratnaprAkAraM vajraprAkAramAshraye .
vaiDUryaratnaprAkAraMpraNamAmi kuleshwarI .. 10..
indranIlAkhyaratnAnAM prAkAraM praNamAmyahaM . muktAphalamahAratnaprAkAraMpraNamAmyahaM .. 11..
maratAkhyamahAratnaprAkArAya namonamaH .
vidrumAkhyamahAratnaprAkAraMpraNamAmyahaM .. 12..
mANikyamaNDapaM ratnasahasrastaMbhamaNDapaM . l
alite!tavadeveshi bhajAmyamR^itavApikAM .. 13..
AnandavApikAM vandevimarshavApikAM bhaje .
bhajebAlAtapolgAraM chandrikogArikAM bhaje .. 14..
mahAshR^iMgAraparikhAM mahApatmATavIM bhaje .
chintAmaNimahAratnagR^iharAjaM namAmyahaM .. 15..
pUrvAMnAyamayaM pUrvvadvAraM devi namAmyahaM . daxiNAMnAyarUpaMtedaxiNadvAramAshraye .. 16..
namAmi pashchimadvAraM pashchimAmnAya rUpakaM .
vandehamuttaradvAramuttarAmnAyarUpakaM .. 17..
UrddhvAmnAyamayaM vande hyUrddhadvAraM kuleshvari .
lalitetava deveshi mahAsiMhAsanaM bhaje .. 18..
brahmAtmakaM ma~nchapAdamekaM tava namAmyahaM .
ekaMviShNumayaM ma~nchapAdamanyaM namAmyahaM .. 19..
ekaM rudramayaM ma~nchapAdamanyaM namAmyahaM .
ma~nchapAdaMmamAmyekaM tava devIshvarAtmakaM .. 20..
ma~nchaikaphalakaM vande sadAshivamayaM shubhaM .
namAmitehaMsatUlatalpakaM parameshvarI! .. 21..
namAmite haMsatUlamahopAdhAnamuttamaM .
kaustubhAstaraNaMvande tava nityaM kuleshvarI .. 22..
mahAvitAnikAM vande mahAyavinikAM bhaje .
evaMpUjAgR^ihaM dhyAtvA shrIchakre shrIshivAM bhaje .. 23..
svadaxiNe sthApayAmi bhAge puShpAxatAdikAn .
amitAMstemahAdevi dIpAn sandarshayAmyahaM .. 24..
mUlena tripurAchakraM tava sampUjyayAmyahaM .
tribhiHkhaNDaistavakhyAtaiH pUjayAmi maheshvari! .. 25..
vAyvagni jalasamyuktaM prANAyAmairahaM shivai .
shoShANAMdAhanaM chaiva karomi plAvanaM tathA .. 26..
trivAraM mUlamantreNa prANAyAmaM karomyahaM .
pAShaNDakAriNobhUtA bhUmauye chAntarixake .. 27..
karomyanena mantreNa tAlatrayamahaM shive .
nArAyaNohaMbrahmAhaM bhairavohaM shivosmyahaM .. 28..
devohaM paramAnandosmyahaM tripurasundari .
dhyAtvAvai vajrakavachaM nyAsaM tava karomyahaM .. 29.. kumArIbIjasamyuktaM mahAtripurasundari . mAMraxaraxeti hR^idi karomyaGYalimIshwari.. 30.. mahAdevyAsanAyeti prakaromyAsanaM shive . chakrAsanaMnamasyAmi sarvvamantrAsanaM shive .. 31.. sAddhyasiddhAsanaM mantrairebhiryuktaM maheshvari . karomyasminchakramantrairdevatAsanamuttamaM .. 32.. karomyatha ShaDaMgAkhyaM mAtR^ikAM cha kalAM nyase . shrIkaNTaMkeshavaM chaiva prapa~nchaM yogamAtR^ikAM .. 33.. tatvanyAsaM tataH kUrvve chatuShpITaM yathAchare . laghuShoDhAMtataH kUrvve shaktinyAsaM mahottamaM .. 34.. pITanyAsaM tataH kurve devatAvAhanaM priye . kuMkumanyAsakaMchaiva chakranyAsamathAchare .. 35.. chakranyAsaM tataH kurvve nyAsaM kAmakalAdvayaM . ShoDashArNNamahAmantrairaMganyAsaMkaromyahaM .. 36.. mahAShoDhAM tataH kurvve shAMbhavaM cha mahApriye . tatomUlaMprajaptvAtha pAdukA~ncha tataH paraM .. 37.. gurave samyagarchyAtha devatAM hR^idisaMbhaje . karomimaNDalaM vR^ittaM chaturashraM shivapriye .. 38.. puShpairabhyarchchyasAdhAraM shaMkhaM sampUjayAmahaM . arcchayAmiShaDaMgena jalamApUrayAmyahaM .. 39.. dadAmi chAdimaM binduM kurve mUlAbhimantritaM . tajajalenajaganmAtastrikoNaM vR^ittasamyutaM .. 40.. ShalkoNaM chaturashra~ncha maNDalaM praNamAmyahaM . vidyayApUjayAmIha trikhaNDena tu pUjanaM .. 41.. bIjenavR^ittaShalkoNaM pUjayAmi tavapriye . tasmindevIkalAtmAnAM maNimaNDalamAshraye .. 42.. dhUmrArcchiShaM namasyAmi UShmAM cha jvalanIM tathA . jvAlinIMcha namasyAmi vandehaM vispuliMginIM .. 43.. sushriyaM cha surUpA~nchakaMpilAM praNamAmyahaM . naumihavyavahAM nityAM bhaje kavyavahAM kalAM .. 44.. sUryAgnimaNDalAM tatra sakalAdvAdashAtmakaM . arghyapAdyamahaMtatra tapinIM tApinIM bhaje .. 45.. dhUmrAM marIchIM vandehaM jvAlinIM maruhaM bhaje . suShumnAMbhogadAM vande bhaje vishvAM cha bodhinIM .. 46.. dhAriNIM cha xamAM vande saurIretAH kalAbhaje . AshrayemaNmalaM chAndraM talkalAShoDashAtmakaM .. 47.. amR^itAM mAnadAM vande pUShAM tuShTIM bhajAmyahaM . puShTiMbhaje mahAdevi bhajehaM cha ratiM dhR^itiM .. 48.. rashaniM chandrikAM vande kAntIM jotsanA shriyaM bhaje . neaumiprIti~nchAgatadA~nchapUrNNimAmamR^itAMbhaje .. 49.. trikoNalekhanaM kurvve AkArAdisurekhakaM . halaxavarNNasamyuktaMspItaM taM haMsabhAskaraM .. 50.. vAkkAmashakti saMyuktaM haMsamArAdhayAmyahaM . vR^ittAdbahiHShaDashrasyalekhanaM prakaromyahaM .. 51.. puratognyAdiShalKoNaM kakhagenArcchayAmyahaM . shrIvidyayAsaptavAraM karomyatrAbhi mantritaM .. 52.. samarppayAmi deveshi tasmAt gandhAxatAdikaM . dhyAyAmipUjAdravyeShu tat sarvvaM vidyayAyutaM .. 53.. chaturnnavatisanmantrAn spR^iShTvA tat prajapAmyahaM . vahnerddashakalAHsUryakalAdvAdashakaM bhaje .. 54.. Ashraye shoDaSakalAstatra chandramasastadA . sR^iShTimvR^iddhim smR^itim vande medhAm kAnteem tathaiva cha .. 55.. laxmIm dyuthim sthitAm vande sthitim siddhim bhajAmyaham . etAbrahmakalAvande jarAnthAm pAlinIm bhaje .. 56.. shAntiM namAmIshvarIM cha ratIM vande cha kArikAM . varadAMhlAdinIM vande prItiM dIrghAM bhajAbhamyahaM .. 57.. etA viShNuakalAvande tIxaNAM raudriM bhayAM bhaje . nidrAMtandrIM xudhAM vande namAmi krodhinIM kriyAM .. 58.. ulkArIM mR^ityurUpAM cha etA rudrakalA bhaje . nIlAMpItAM bhaje shvetAM vandehamaruNAM kalAM .. 59.. anantakhyAM kalA~ncheti Ishvarasya kalAbhaje . nivR^itti~nchapratiShThA~nchavidyAMshAntiM bhajAmyahaM .. 60.. rodhikAM dIpikAM vande rechikAM mochikAM bhaje . parAMsUxAmR^itAM sUxAM praNAmi kuleshvari! .. 61.. GYAnAkhyA~nchanamasyAmi naumiGYAnAmR^itAM kalAM . ApyAyinIMvyApinIM cha modinIM praNamAmyahaM .. 62.. kalAH sadAshivasyaitAH ShoDasha praNamAmyahaM . viShNuyoniMnamasyAmi mUlavidyAM namAmyahaM .. 63.. traiyaMbakam namasyAmi tadviShNum praNamAmyaham . viShNuyonimnamasyAmi mUlavidyAm namAmyaham .. 64.. amR^itaM mantritaM vande chaturnnavatibhistathA . akhaNDaikarasAnandakareparasudhAtmani .. 65.. svacChandaspapuraNaM mantraM nIdhehi kularUpiNi . akulasthAmR^itAkAresiddhiGYAnakarepare .. 66.. amR^itaM nidhehyasmin vastuniklinnarUpiNi . tadrUpANekarasyatvaMkR^itvAhyetat svarUpiNi .. 67.. bhUtvA parAmR^itAkAramayi chit spuraNaM kuru . ebhirmmanUttamairvandemantritaM paramAmR^itaM .. 68.. jotimmayamidaM vande paramarghya~ncha sundari . tadvindubhirmeshirasi guruM santarppayAmyahaM .. 69.. brahmAsmin tadvinduM kuNDalinyAM juhomyahaM . hR^icchakrastAM-mahAdevIMmahAtripurasundarIM .. 70.. nirastamohatimirAM sAxAt saMvit svarUpiNIM . nAsApuTAtparakalAmathanirggamayAmyahaM .. 71.. namAmiyonimaddhyAsthAM trikhaNDakusumAM~njaliM . jaganmAtarmahAdeviyantretvAM sthApayAmyahaM .. 72.. sudhAchaitanyamUrttIM te kalpayAmimanuM tava . anenadevimantrayantretvAM sthApayAmyahaM .. 73.. mahApatmavanAntasthe kAraNAnantavigrahe . sarvabhUtahitemAtarehyapi parameshvari .. 74.. deveshI bhakatasulabhe sarvvAbharaNabhUShite . yAvatvaMpUjayAmIhatAvattvaM susthirAbhava .. 75.. anena mantrayugmena tvAmatrAvAhayAmyahaM . kalpayAminamaH pAdamarghyaM te kalpayAmyahaM .. 76.. gandhatailAbhya~njana~nchamajjashAlApraveshaM . kalpayAminamastasmai maNipIThopraveshanaM .. 77.. divyasnAnIyamIshAni gR^ihANodvarttanaM shubhe . gR^ihANoShNAdakasnAnaMkalpayAmyabhiShechanaM .. 78.. hemakuMbhAyutaiH snigddhaiH kalpayAmyabhiShechanaM . kalpayAminamastubhyaM dhaeautena parimArjjanaM .. 79.. bAlabhAnu pratIkAshaM dukUlaM paridhAnakaM . aruNenadukulenottarIyaM kalpayAmyahaM .. 80.. praveshanaM kalpayAmi sarvAMgAni vilepanaM . namastekalpayAmyatra maNipIThopaveshanaM .. 81.. aShTagandhaiH kalpayAmi tavalekhanamaMbike . kAlAgarumahAdhUpaMkalpayAmi namashshive .. 82.. mallikAmAlAtIjAti chaMpakAdi manoramaiH . arcchitAMkusumairmmAlAM kalpayAmi namashshive .. 83.. praveshanaM kalpayAmi namo bhUShaNamaNDape . upaveshyaMratnapIThe tatrate kalpayAmyahaM .. 84.. navamANikyamakuTaM tatrate kalpayAmyahaM . sharacchandranibhaMyuktaM tacchandrashakalaM tava .. 85.. tata sImantasindUraM kastUrItilakaM tava . kAlAGYanaMkalpayAmi pAlIyugalamuttamaM .. 86.. maNikuNDalayugma~ncha nAsAbharaNamIshwarI##!## . tATa~NkayugalaMdevi lalite dhArayAmyahaM .. 87.. athAdyAM bhUShaNaM kaNThe mahAchintAkamuttamaM . padakaMte kalpayAmi mahApadakamuttamaM .. 88.. muktAvalIM kalpayAmi chaikAvali samanvitAM . ChannavIra~nchakeyUrayugalAnAM chatuShTayaM .. 89.. valayAvalimAlAnIM chormikAvalimIshvari . kA~nchIdAmakaTIsUtraMsaubhagyAbharaNaM cha te .. 90.. tripure pAdakaTakaM kalpaye ratnanUpuraM . pAdAMgulIyakaMtubhyaM pAshamekaM karetava .. 91.. anye kare~NkushaM devi pUNDrexudhanuShaM tava . aparepuShpabANa~ncha shrImanmANikyapAduke .. 92.. tadAvaraNa deveshi mahAma~nchAdirohaNaM . kAmeshvarA~Nkaparya~NkamupaveshanamuttamaM .. 93.. sudhayA pUrNNachaShakaM tatastat pAnamuttamaM . karppUravITikAMtubhyaM kalpayAmi namaH shive .. 94.. AnandollAsavilasaddhaMsaM te kalpayAmyahaM . maMgalArAtrikaMvande ChatraM te kalpayAmyahaM .. 95.. chAmaraM yUgalaM devidarppaNaM kalpayAmyahaM . tAlavrintaMkalpayAmigandhapuShpAxatairapi .. 96.. dhUpaM dIpashchanaivedyaM kalpayAmi shivapriye . athAhaMbaindave chakre sarvAnandamayAtmake .. 97.. ratnasiMhAsane ramye samAsInAM shivapriyAM . udyadbhAnusahasrAbhAMjapApuShpasamaprabhAM .. 98.. navaratnaprabhAyuktamakuTena virAjitAM . chandrarekhAsamopetAMkastUritilakA~NkitAM .. 99.. kAmakodaNDasaundaryanirjjitabhraUlatAyutAM . a~njanA~nchitanetrAntupatmapatranibheShaNAM .. 100.. maNikuNDalasamyukta karNNadvayavirAjitAM . tAMbUlapUritamukhIMsusmitAsyavirAjitAM .. 101.. AdyabhUShaNasamyuktAM hemachintAkasaMyutAM . padakenasamopetAM mahApadakasaMyutAM .. 102.. muktAphalasamopetAmekAvalisamanvitAM . kausubhAMgadasaMyuktachaturBAhusamanvitAM .. 103.. aShTagandhasamopetAM shrIchandanavirAjitAM . hemakuMbhopamaprakhyastanadvandavirAjitAM .. 104.. raktavastraparIdhAnAM raktaka~nchukasaMyutAM . sUxmaromAvaliyuktatanumaddhyavirAjitAm .. 105.. muktAmANikyakhachita kA~nchIyutanitaMbanIM . sadAshivA~NakasthabR^ihanmahAjaghanamaNDalAm .. 106.. kadalistaMbhasaMrAjadUrudvayavirAjitAM . kapAlIkAntisaMkAshajaMghAyugalashobhitAm .. 107.. grUDhagulphadveyopetAM raktapAdasamanvitAM . brahmaviShNumaheshAdikirITasphUrjjitAMghrikAm .. 108.. kAntyA virAjitapadAM bhaktatrANa parAyaNAM . ixukArmukapuShpeShupAshA~NkushadharAMshubhAM .. 109.. saMvit svarUpiNIM vande dhyAyAmi parameshvarIM . pradarshayAmyathashivedashAmudrAH phalapradAH .. 110.. tvAM tarppayAmi tripure tridhanA pArvvati . agnaeaumaheshadigbhAge nairR^itryAM mArute tathA .. 111.. indrAshAvAruNI bhAge ShaDaMgAnyarcchaye kramAt . AdyAMkAmeshvarIM vande namAmi bhagamAlinIM .. 112.. nityaklinnAM namasyAmi bheruNDAM praNamAmyahaM . vahnivAsAMnamasyAmi mahAvidyeshvarIM bhaje .. 113.. shivadUtiM namasyAmi tvaritAM kula sundarIM . nityAMnIlapatAkA~ncha vijayAM sarvvamaMgalAM .. 114.. jvAlAmAlA~ncha chitrA~ncha mahAnityAM cha saMstuve . prakAshAnandanAthAkhyAMparAshaktinamAmyahaM .. 115.. shukladevIM namasyAmi praNamAmi kuleshvarIM . parashivAnandanAthAkhyAMparAshakti namAmyahaM .. 116.. kauleshvarAnandanAthaM naumi kAmeshvarIM sadA . bhogAnandaMnamasyAmi siddhaugha~ncha varAnane .. 117.. klinnAnandaM namasyAmi samayAnandamevacha . sahajAnandanAtha~nchapraNamAmi murmmuhu .. 118.. mAnavaughaM namasyAmi gaganAnandagapyahaM . vishvAnandaMnamasyAmi vimalAnandamevacha .. 119.. madanAnandanAtha~ncha bhuvanAnandarUpiNIM . lIlAnandaMnamasyAmi svAtmAnandaM maheshvari .. 120.. praNamAmipriyAnandaM sarvvakAmaphalapradaM . parameShTiguruMvande paramaMgurumAshraye .. 121.. shrIguruM praNamasyAmi mUrddhni brahmabileshvarIM . shrImadAnandanAthAkhyashriguropAdukAM tathA .. 122.. atha prAthamike devi chaturashre kuleshvari . aNimAMlakhimAM vande mahimAM praNamAmyahaM .. 123.. IshitvasiddhiM kalaye vashitvaM praNamAmyahaM . prAkAmyasiddhiMbhukti~ncha icChAprAprtimahaM bhaje .. 124.. sarvvakAmapradAM sarvvakAmasiddhimahaM bhaje . maddhyamechaturashrehaM brAhmIM mAheshvarIM bhaje .. 125.. kaumArIM vaiShNavIM vande vArAhIM praNamAmyahaM . mAhendrImapichAmuNDAMmahAlaxmImahaM bhaje .. 126.. tR^itIye chaturashre tu sarvvasaMxobhiNIM bhaje . sarvvavidrApiNIMmudrAM sarvvAkarShiNikAM bhaje .. 127.. mudrAM vasha~NkarIM vande sarvvonmAdinikAM bhaje . bhajemahA~NkushAM mudrAM khecharIM praNamAmyahaM .. 128.. bIjAmudrAM yonimudrAM bhaje sarvvatrikhaNDinIM . trailokyamohanaMchakraM namAmi lalite tava .. 129.. namAmi yoginIM tatra prakhaTAkhyAmabhIShTadAM . sudhArNNavAsanaMvande tatra te parameshvari .. 130.. chakreshvari mahaM vande tripurAM praNamAmyahaM . sarvvasaMxobhiNIMmudrAM tatohaM kalaye shive .. 131.. athAhaM ShoDashadale kAmAkarShiNikAM bhaje . buddhyAkarShiNikAMvandeha~NkArAkarShiNikAM bhaje .. 132.. shabdAkarShiNikAM vande sparshAkarShiNikAM bhaje . rUpAkarShiNikAMvande rasAkarShiNikAM bhaje .. 133.. gandhAkarShiNikAM vande chittAkarShiNikAM bhaje . dhairyAkarShiNikAMvande smR^ityAkarShiNikAM bhaje .. 134.. nAmAkarShiNikAM vande bIjAkarShiNikAM bhaje . AtmAkarShiNikAMvande amR^itAkarShiNikAM bhaje .. 135.. sharIrAkarShiNikAM vande nityAM shrIparameshvari . sarvvAshApUrakaMvande kalpayehaM taveshvari .. 136.. guptAkhyAM yoginIM vande mAtaraM guptapUjyatAM . potAMbujAsanaMtatra namAmi lalite tava .. 137.. tripureshIM namasyAmi bhajAmiShTArtthasiddhidAM . sarvvavidrAviNimudrAMtatrAhaM te vichantaye .. 138.. sive tavAShTapatrehamanaMgakusumAM bhaje . anaMgamekhalAMvande anaMgamadanAM bhaje .. 139.. namohaM praNasyAmi anaMgamadanAturAM . anaMgarekhAMkalaye bhajenaMgAM cha veginIM .. 140.. anaMgAkushAM vandeha manaMgamAlinIM bhaje . tatrAhaMpraNasyAmi devyA AsanamuttamaM .. 141.. namAmi jagatIshAnIM tatra tripurasundarIM . sarvvAkarShiNikAMmudrAM tatrAha kalapayAmite .. 142.. bhuvanAshraye tava shive sarvvasaMxobhiNIM bhaje . sarvvavidrAviNIMvande sarvvakarShiNikAM bhaje .. 143.. sarvvahlAdinIM vande sarvvasammohinIM bhaje . sakalastaMbhinIM vande kalaye sarvvajR^iMbhiNIM .. 144.. vasha~NkarIM namasyAmi sarvvaraGYinikAM bhaje . sakalonmadinIMvande bhaje sarvvArtthasAdhake .. 145.. sampattipurikAM vande sarvvamantramayIM bhaje . bhajAmyevatatashshaktiM sarvvadvandvaxya~NkarIM .. 146.. tatrAhaM kalaye chakraM sarvvasaubhAgyadAyakaM . namAmijagatAM dhAtrIM sampradAyAkhyayoginiM .. 147.. namAmi parameshAnIM mahAtripuravAsiniM . kalayehaMtava shive mudrAM sarvvasha~NkarIM .. 148.. bahirddashAre te devi sarvvasiddhipradAM bhaje . sarvvasampatpradAM vande sarvvapriyaMkarIM bhaje .. 149.. namAmyahaM tato devIM sarvvamaMgalakAriNIM . sarvvakAmapradAMvande sarvvaduHkhavimochiniM .. 150.. sarvvamR^ityuprashamanIM sarvvavighnanivAriNIM . sarvvAMgasundarIMvande sarvvasaubhAgyadAyinIM .. 151.. sarvvArtthasAdhakaM chakraM tatrAhaM ne vichintaye . tatrAhaMte namasyAmi kulottIrNAkhya yoginIM .. 152.. sarvvamantrasanaM vande tripurAshriyamAshraye . kalayAmitato mudrAM sarvvonmAdana kAriNIM .. 153.. antarddashAre te devi sarvaGYAM praNamAmyahaM . sarvvashaktiMnamasyAmi sarvvaishvaryapradAM bhaje .. 154.. sarvvaGYAnamayIM vande sarvvavyAdhivinAshinIM . sarvvAdhArasvarUpA~nchasarvvapApaharAMbhaje .. 155.. sarvAnandamayiM vande sarvvaraxAsvarUpiNIM . praNamAmimahAdevIM sarvepsita phalapradAM .. 156.. sarvvaraxAkaraM chakraM sundarIM kalaye sadA . nigarbhayonIMvande tatrAhaM praNamAmyahaM .. 157.. sAddhyasiddhAsanaM vande bhaje tripuramAlinIM . kalayAmitato devIM mudrAM sarvvamahA~NkushAM .. 158.. aShTAre vashinIM vande mahA kAmeshvarIM bhaje . modinIMvimalAMvande aruNAjayinIM bhaje .. 159.. sarveshvarIM namasyAmi kaulinIM praNamAmyahaM . sarvarogaharaMchakraM tatrAhaM kalaye sadA .. 160.. namAmi tripurA siddhiM bhaje mudrAM cha khecharIM . mahAtrikoNavatbAhuchaturashre kuleshvari .. 161.. namAmi jR^iMbhaNAbANaM sarvvasaMmohinIM bhaje . pAshaMchApaM bhaje nityaM bhaje staMbhanama~NkushaM .. 162.. trikoNehaM jagaddhAtrIM mahAkAmeshvarIM bhaje . mahAvajreshvarIMvande mahAshrIbhagamAlinIM .. 163.. mahAshrIsundarIM vande sarvvakAmaphalapradAM . sarvvasiddhipradaMchakraM tavadevi namAmyahaM .. 164.. namAmyatirahasyAkhyAM yoginIM tavakAmadAM . tripurAMbAMnamasyAmi bIjAmudrAmahAMbhaje .. 165.. mUlamantreNa lalite talbindau pUjayAmyahaM . sarvAnandamayaMchakraM tavadevi bhajAmyahaM .. 166.. parAM pararahasyAkhyAM yoginIM tatrakAmadAM . mahAchakreshvarIMvande yonimudrAmahaM bhaje .. 167.. dhUpadIpAdikaM sarvamarppitaM kalpayAmyahaM . tvalprItayemahAmudrAM darshayAmi tatashshive .. 168.. shAlyannaM madhusamyuktaM pAyasApUpa samyuktaM . ghR^itasUpasamAyuktaMdadhixIrasamanvitaM .. 169.. sarvvabhaxyasamAyuktaM bahushAkasamanvitaM . nixipyakA~nchane pAtre naivedyaM kalpayAmi te .. 170.. sa~NkalpabindunA chakraM kuchau bindudvayena cha . yonishchasaparArddhena kR^itvA shrIlalite tava .. 171.. etat kAmakalA rUpaM bhaktAnAM sarvvakAmadaM . sarvvasaubhAgyadaMvande tatra tripurasundarIM .. 172.. vAmabhAge maheshAni vR^ittaM cha chatushrakaM . kR^itvAgandhAxatAdyaishchApyarcchayAmi maheshvarIM .. 173.. vAgdavAdyaM namasyAmi tatra vyApakamaNDalaM . jalayuktenapANau cha shuddhamudrA samanvitaM .. 174.. tatra mantreNa dAsyAmi devi te balimuttamaM . namastedevadeveshi nama strailokyavandite .. 175.. namashshivavarA~Nkasthe namastrIpurasundari . pradaxiNanamaskAramanenAhaM karomi te .. 176.. tata sa~NkalpamantrANAM samAjaM parameshvari . prajapAmimahAvidyAM tvat prItyartthamahaM shive .. 177.. tava vidyAM prajaptvAtha naumi tvAM parameshvari . mahAdevimaheshAni mahAshivamaye priye .. 178.. mahAnitye mahAsiddhe tvAmahaM sharaNaM shive . jayatvaMtripure devi lalite parameshvari .. 179.. sadAshiva priya~Nkari pAhimAM karuNAnidhe . jaganmAtarjjagadrUpejagadIshvaravallabhe .. 180.. jaganmayi jagat stutye gauri tvAmahamAshraye . anAdyesarvvalokAnAmAdye bhakteShTadAyini .. 181.. girirAjendratanaye namastIpurasundari . jayArI~njayadeveshibrahmamAtarmaheshvari .. 182.. viShNumAtaramAdyante haramAtassureshvari . brahmyAdimAtR^isaMstutye sarvvAbharaNa samyukte .. 183.. jyotirmayi mahArUpe pAhimAM tripure sadA . laxmIvANyAdisaM pUjye brahmaviShNushivapriya .. 184.. bhajAmi tava pAdAbjaM devi tripurasundari . tvalprItyartthaMyataH kA~nchIcChaktiM vaipUjayAmyahaM .. 185.. tatashcha ketanAM shaktiM tarpayAmi maheshvari . tathApitvAM bhajaMstoShaM chidagnau cha dadAmyahaM .. 186.. tvalprItyartthayaM mahAdevi mamAbhIShTArttha siddhaye . baddhvAtvAM khaicharImudrAM xamasvodvAsayAmyahaM .. 187.. tiShtame hR^idayenityaM tripure parameshvari . jagadaMmahArAGYi mahAshakti shivapriye .. 188.. hR^icchakre tiShtame nityaM mahAtripurasundari . etattripurasundaryA hR^idayaM sarvakAmadaM .. 189.. mahArahasyaM satataM durllabhaM daivatairapi . sAxAtsadAshivenoktaM guhyAt guhyamanuttamaM .. 190.. yaH patet shraddhayA nityaM shR^iNuyAdvA samAhitaH . nityapUjAphalaMdevyAssalabhennAtra saMshayaH .. 191.. pApaiH samuchyate sadyaH kAyavAkk sittasaMbhavaiH . pUrvajanmasamut bhradatairGYAnAGYakR^itairapi .. 192.. sarvakratuShuyat puNyaM sarvatIrttheShu yarphalaM . tatpuNyaM labhate nityaM mAnavo nAtra saMshayaH .. 193.. achalAM labhate laxmIM trailokyenAti durlabhAM . sAxAdviShNurmahAlaxyAshIghrameva bhaviShyati .. 194.. aShTaishvarya mavApnoti sa shIghraM mAnavottamaH . ghaNDikApAdukAsiddhyAdiShTakaMshIghramashnute .. 195.. shrImattripurAMbikAyai namaH . .. shrIlalitAhR^idayastotraM sampUrNaM .

No comments: