Monday, June 19, 2017

Sadashiva Kavacha

From Bhairava Tantra

shrI devyuvAcha
bhagavan-devadevesha sarvAmnAya prapUjita |
sarvam me kathitam deva kavacham na prakAshitam || 1 ||
prAsAdAkhyasya mantrasya kavacham me prakAshaya |
sarvarakShAkaram deva yadi sneho-sti mAm prati || 2 ||
shrI bhagavAnuvAcha
prAsAda-mantra-kavachasya vAmadeva RuShih |
panktishChandah | sadAshivo devatA | sakalAbhIShTa-siddhaye jape viniyogaha ||
shiro me sarvadA pAtu prAsAdAkhyah sadAshivah |
ShaDakSharasvarUpo me vadanam tu maheshvarah || 3 ||
panchAkSharAtmA bhagavAn-bhujou me parirakShatu |
mrityunjayas-tribIjAtmA Asyam rakShatu me sadA || 4 ||
vaTamUlam samAsIno dakShiNAmUrtir-avyayah |
sadA mAm sarvadah pAtu ShaTtrim-shArNa-svarUpadhruk || 5 ||
dvAvimshArNAtmako rudro dakShiNah parirakShatu |
trivarNAtmA nIlakanThah kanTham rakShatu sarvadA || 6 ||
chintAmaNir-bIjarUpo hyardha-nArIshvaro harah |
sadA rakShatu me guhyam sarva-sampat-pradAyakah || 7 ||
ekAkShara-svarUpAtmA kUTavyApI maheshvarah |
mArtanDa-bhairavo nityam pAdou me pari rakShatu || 8 ||
tumburAkhyo mahAbIja-svarUpah tripurAntakah |
sadA mAm raNabhUmou cha rakShatu tridashAdhipah || 9 ||
Urdhva-mUrddhAnam-IshAno mama rakShatu sarvadA |
dakShiNAsyam tatpuruShah pAyAnme girinAyakah || 10 ||
aghorAkhyo mahAdevah pUrvAsyam parirakShatu |
vAmadevah pashchimAsyam sadA me parirakShatu || 11 ||
uttarAsyam sadA pAtu sadyojAta-svarUpadhruk |
ittham rakShAkaram devi kavacham deva-durlabham || 12 ||
prAtah-kAle paThedyastu so-abhIShTam phalam-ApnuyAt |
pUjAkAle paThedyastu kavacham sAdhakottamah || 13 ||
kIrti-shrI-kAnti-medhAyuh-sahito bhavati dhruvam |
kanThe yo dhArayed-etat-kavacham mat-svarUpakam || 14 ||
yuddhe cha jayamApnoti dyUte vAde sa sAdhakah |
kavacham dhArayed-yastu sAdhako dakShiNe bhuje || 15 ||
devA manuShyA gandharvA vashyAstasya na saMshayah |
kavacham shirasA yastu dhArayed-yatamAnasah || 16 ||
karathAstasya deveshi aNimAdyaShTa-siddhayah |
bhUrjapatre tvimAm vidyAm Shukla-pakSheNa veShTitAm ||
rajatodara-samviShTAm krutvA vA dhArayet-sudhIh |
samprApya mahatIm lakShmI-mante meddeharUpabhAk || 18 ||
yasmai kasmai na dAtavyam na prakAshyam kadAchana |
shiShyAya bhaktiyuktAya sAdhakAya prakAshayet || 19 ||
anyathA siddhihAnih syAt-satyam-etan-manorame |
tava snehAn-mahAdevi kathitam kavacham shubham || 20 ||
na deyam kasya-chid-bhadre yadIcChed-Atmano hitam |
yo archayed-gandha-puShpAdyaih kavacham manmukhoditam |
tenArchitA mahAdevi sarve devA na samshayah || 21 ||

iti bhairava-tantre sadAshiva-kavacham sampUrNam ||
 

OM NAMAH SHIVAYA

No comments: