Monday, July 10, 2017

Swayamvara Parvati Mantramala Stotram

swayamvara mantram
asya shree swayamvara mantrasya
brhma rushih devee gaayatree Chandah
devee giriputree swayamvara devataa
mama abheeshTa siddhyarthe jape viniyogaha ||
dhyaanam
shambhum jaganmohana roopavarNam
vilokya lajaakulitam smitadyaam |
madhookamaalam swa sakhee karaabhyaam
sambeebratee maadree sutam bhajeham ||
mantra
oum hreem yoginee yoginee yogeshwaree yoga bhayankaree sakala sthaavara jangamasya mukha hrudayam mama vasham aakarshaya aakarshaya swaahaa ||
om bandhookavarNaam aruNaam sugaatraam
shambhum samuddhisya sanairupetaam |
ambhojamrudhveem abhilaashaa daatreem
sambhaavaye nirjaradaarukalpaam || 1 ||
hreem mandaraaNee charaNaagragati prapaate
shvamanju samkwaNita kankaNa kinkiNee |
kaamam kumaaree tavataanee shive smaraamee
kshemamkaraNee kanakalaya khelanaanee || 2 ||
yogena baalya vayaso lalitaam purastaat
draageva kanTha vilasat kankormee koughaam |
aakamra nagdha rasanaam bhavateem nireekshe
shreekanTha bhaaminee katha prapadeena veNeem || 3 ||
geeryalpamugdha vishadaam navayouvaneem shree
turyaam vilaasamaya makshnee krushaam vilaghnee |
paryuchyitaam kuchabhaare jaghane gaNaam yat
paryutsako asmi satatam jananee praseeda || 4 ||
nirdhoota kunDala mudanchita gharmaleshaam
vitrasta keshaamabheetashchala deekshanantaam |
nirdhwanee kankaNamudaagra kuchandamandaara
badhnaami tatgruha kandhooka khelanaam te || 5 ||
yogeshwaraam prachura bhakti gireeshaamaraa
dhekanTha vaitinamupetya tapashcharantaam |
aakamkshaya parichaarishNumanakulaam tvaam
ye kechideeshvaree bhajantee taa yeva dhanya || 6 ||
giryaatmaje madanadaha mahaavamaanaa
parayaakula purahare hrudayam nidhayaa |
kaaryastapo vidadhee kushalaani bhoobhrut
paryaaya peena kucha kumbha vishrumbhadaangee || 7 ||
nityaaya manasaa drusha muhoor induchooDam
madhyasthita rahasi pancha hutaashanam |
tathaa drushena tapasaa jagadaanda bhaajam
vitrasadaatree paripaahi sadaa shive na || 8 ||
yogyam vatorvaa purupaa sthitaraatma bhaktim
deergham pareekshitum anukshaNam akshi pantham |
sakshaat gireesham avadhooya rusha prayaate
druktena samsrutapadam bhavateem bhajaama || 9 ||
gehe nije varaNaat maalaasat karaabjaam
vyahaaree noopura mudaanchita mandahaasam |
neehaara bhaanudaaramuchalitaam vareetum
mohavahaam tribhuvanasya bhajaamahe tvaam || 10 ||
swastahi kankaNa vilokana bheeta bheetam
pratyaagra raaga vivasham mama tam nidehi |
utsweda vepaadhu pinaaka bhruta graheetam
rudraaNi dakshiNa karabhujam uttamaange || 11 ||
rishTaapaham bhavatu bhartru nakhendu bimba
spashTaanu bimbita tanum vibudhapagaam taam |
drushTvaasu raaga rabhasodaya sonakoNam
drushTidvayam tava kara grahaNe sthitam na || 12 ||
yoge nave tava bhavaani shivaani dadyaat
draageva satvaramapatrapayaa nivrutam |
saakampa maalee vachanair vihitaabhi mukhyam
draagutsmitaam puraabhida pariraabdhamaangaam || 13 ||
gatya nitamba mandaraaya salajjaih
raadhekshaNai rasakalaakshara vaagvilasaih |
hrudayaishcha vibhrama guNair madanaaree dhairya
prastara hariNee shive jananee praseeda || 14 ||
bhadra makhenduna manaadha bhi veekshaNeshu
pratyuktidaana veeramanna vasat kathaashu |
udwena naathai haTaat pari rambhaneshu
pratyu pramodajajanee jananee praseeda || 15 ||
yam naathamadhi munayo nigamokti gumphe
swalakshya taanta manaso vimukhee bhavanti |
sannahya tena daayitena manoja vidyaa
nandanu bhooti rasike jananee praseeda || 16 ||
kalyaaNa kuntalabharaam navakalpavallee
pushpollasaad bahuLa sourabha lobhaneeyam |
kalyaaNadhaama shashi khaNDa makhana shobhaa
kallolitam tava maaheshwaree samshrayama || 17 ||
rinchaalikaa tava shive niti lalakaanaam
nyaanchad paTeera tilake niTile vibhaantee |
manju prasanna mukha padma vihaaree lakshmee
pinchaatapatra ruchirahrudi na samindham || 18 ||
samyak bruvau tava vilasa bhoovau smarama
samugdha manmatha sarasana chaaruroope |
hrun madhya gooDha nihitam haradairya lakshyam
yanmoola yaantrita kaTaaksha sharair vibhinnam || 19 ||
kaamrasita sita rucha shravaNaanta deergha
bimboka Dambara bhruto nibhrutaanukampaa |
sanmaatukaa payi bhavantu pinaaki vaktra
bimbaambuja janma madhoopa saati te kaTaaksha || 20 ||
lagnaabhiraamaa mruganaabhi vichitra paatram
magnam prabhaasamudaye tava ganDa bimbam |
chitte vibhaatu satatam maNi kuNDalodya
drantanu bimba pari chumbitaam ambike na || 21 ||
stano sadaa bhagavat priyataa nidhaanam
praaNaadapi pravirala smita lobhaneyam |
stanee kurushva girije tava bandhu jeeva
shreNi sagandha madhuram dishaanantare na || 22 ||
vandamahe kanaka mangaLasootra shobhaa
sandeepta kumkuma valitraya baangi ramyam |
mandaaradshikaswara vikaswara naada vidyaa
sandarbha garbhamgaje tava kanTha naalam || 23 ||
rakshaarthamaatru mama moordhani dhatswa nityam
dakshaari gadaa pari rambhaa rasaanukoolam |
akshamahema kaDakanagadaa ratna shobham
laakshavilam jananee paaNiyugam twadeeyam || 24 ||
jaambharee kumbhee varakumbha nibhamurojaa
kumbhadwayee lalitaa sambhruta ratnamaalam |
shambhor bhujaih anudinam nibhidaangapaali
shaambhavee tam bhuvana sundaree bhaavayaamaha || 25 ||
garvaapahe vaata daLasya tanoodharante
nirvyoodabhaasee tava naabhi sarasya gaade |
sarvaavaloka ruchi medura roma vallee
nirvasite vasatu dishaanam arali || 26 ||
machedasi sphuratu mara rathaanga bhaangeem
ucchairddhaanaa maatipi varata nidhaanam |
swacChanda ratna rasana kalitaantareeya
pracChaanam amba tava karma nitamba bimbam || 27 ||
syandanu raaga maadhavaari puraari chetaa
sannaga bandha maNi veNu kaamooru kandam |
bandi krutendra gaja pushkara mugdha rambhaam
nandamasundaree shive hrudi sandadhaanaa || 28 ||
mugdhollasat kanaka noopura nagdha naanaa
ratna bhayordhva gataya paaritobhiraamam |
chita prassoti jaya kahala kanThee jangha
yugmam twadeeya maganandinee chintayaamaha || 29 ||
khaTwaanga paaNi makuTena tathaa tathaa
samkrushTa grayo praaNaadishu praNaya prakope |
ashTaanga paaTha sahitam praNatosmi labdhum
ishTaam gatim jananee paada payojayoshThe || 30 ||
hrudyaarpaNam mama mrujantu tadaa twadanga
mudya dravidyuti bhavediha saanu bimbam |
uttunga daitya sura mouLibhiruhyamaano
rudrapriye tava paadaabja bhavaa paraagaa || 31 ||
dadyaa sukhaani mama chakra kalaandharasthaa
raktaambarana maalyadharaa japabhaa |
rudraaNee paasha shruNi chaapa saraagra hastaa
kastooree kaThilaakinee nava kumkumaardraa || 32 ||
yad pankajanma nilayam karapadma shumbha
dambhoruham bhuvana mangaLa maadriyante |
amboruhaka sukrotot kara paaka mekam
sambhaavaye hrudi shive tava shaktibhedam || 33 ||
mandaara kunda sushamaa kara pallavodyat
puNyaakshadhaamaa pushTaka poorNakumbhaa |
chandraardha chaaru makuTa nava padmasamsthaa
saandhediveetu bhavattihyadi nah trinetraa || 34 ||
madhye kadamba vanam sthitad ratnadolam
udyannakhaagra mukharee kruta ratna veeNaam |
atyanta neela kamaneeya kalebaram tvaam
utsanga lalitaa manogyasukheem upaasaye || 35 ||
vaartamahe manasee sandhadeem nitaanta
raktaam varaabhaya viraajee karaaravindaam |
udwelamadhyavasateem madhuraangee maayaam
tattvaatmikaam bhagavateem bhavaateem bhajantaha || 36 ||
shambhupriyaam shashikalaa kalivatamsaam
sambhaavita abhayavaraam kusha paasa paaNim |
sampad pradaana nirataam bhuvaneshvareem tvaam
shambhujjapa ruchampara krupaam upaase || 37 ||
aarooDha tunga turagaam mrudu baahuvalleem
aarooDha paasha shruNi vetra laaTham trinetram |
aaropitaam akhilaa santaanane prakaTabhaam
aaraadhayaami bhavati manasaa mamnogyaam || 38 ||
karmaatmike jaya jaya akhiladharma moorte
chinmaatruke jaya jaya triguNa swaroope |
kalmaasha gharma pishunaan karuNaamrutaardre
saamraajya samyagabhishincha druganchalair na || 39 ||
shannamasi tvamaadi daivataam aksharaaNaam
varNa trayodita manu prakrutih tvameva |
tvannaama vishwamanu shakti kalaam twadanyat
kinnaama daivataamihasti samasta moorte || 40 ||
yaakapi vishwajana mohana divya maayaa
shreekaamavairi vapuraardha haraanubhava |
prakaashayate jagadeeshvaree saa twamasmaan
mookam anya sharaNaan pari paahi deenaan || 41 ||
kartrai namostu jagatonikhilaasya bhartyai
hartyai namostu vidhi vishNu haraatma shaktyaih |
bhaktyai namostu bhuvanaabhi maataa prasootyai
muktyai namostu munimanDala drushyamoortyaihi || 42 ||
shaDvaktra hastimukha jushTapaadasya bhartu
rishTopa guhana sudhaapluta manasasya |
drushTyanipeeya vadanendu makshinange
tushTyasthite vitaradevi dayaavoukaan || 43 ||
yantaantaram bhaavitru bhoota bhavam mayaa yat
swapna prajaagaara sushupti shuptishi vaanmanogyaihi |
nityam tvadaarchana kalasu samastametat
bhaktaanukampini namastu tava prasaadataha || 44 ||
swaaheti saagara suteti surapageti
vyaahaararoopa sushameti haripriyeti |
neehaara shaila tanayeti pruthakprakaasha
roopam paramesha mahisheem bhaavaatim bhajaamaha || 45 ||
harasphurat kuchagire harajeevanaathe
hariswaroopiNee haripramukti vandye |
herambashaktidhara nandinee hemavarNe
he chaNDee haimavatee devi namo namaste || 46 ||
ye tu swayamvara mahaastava mantramedam
praatah naraa sakala siddhikaram japanti |
bhooti prabhava jana ranjana keerti soundarya
aaroopyam aayurapi deerghamapi labhante || 47 ||
shatakrutu pravrutya martya tatyaabhi praNtyapa
krama prashrutvara smita prabhanchidasya pankaje |
harapriye varaprade daaradaarendra kanyake
haridraya samanvite daridrataam hara drutam || 48 ||


No comments: