Tuesday, November 24, 2015

Amogha Shiva Kavacha


R^iShyAdinyAsaH
AUM brahmaR^iShaye namaH shirasi | anuShTup Chandase namaH\, mukhe |
shrIsadAshivarudradevatAya namaH hR^idi | hrIM shaktaye namaH pAdayoH |
vaM kIlakAya namaH nAbhau | shrI hrIM klImiti bIjAya namaH guhye |
viniyogAya namaH\, sarvA~Nge |

atha karanyAsaH
AUM namo bhagavate jvalajjvAlAmaline AUM hrIM rAM
sarvashaktidhAnme IshAnAtmane a~NguShThAbhyAM namaH |
AUM namo bhagavate jvalajjvAlAmaline AUM naM rIM
nityatR^iptidhAme tatpuruShAtmane tarjanIbhyAM svAhA |
AUM namo bhagavate jvalajjvAlAmaline AUM maM rUM
anAdishaktidhAnme aghorAtmane madhyamAbhyAM vaShaT |
AUM namo bhagavate jvalajjvAlAmaline AUM shiM raiM
svatantrashaktidhAnme vAmadevAtmane anAbhikAbhyAM hum |
AUM namo bhagavate jvalajjvAlAmaline AUM vA rauM
aluptashaktidhAnme sadyojAtAtmane kaniShThakAbhyAM vauShaT |
AUM namo bhagavate jvalajjvAlAmaline AUM yaM raH
anAdishaktidhAnme sarvAtmane karatalakarapR^iShThAbhyAM phaT |
|| hR^idayAdya~NganyAsaH ||
AUM namo bhagavate jvalajjvAlAmaline AUM hrIM rAM
sarvashaktidhAnme IshAnAtmane hR^idayAya namaH |
AUM namo bhagavate jvalajjvAlAmaline AUM naM rIM
nityatR^iptidhAnme tatpuruShAtmane shirase svAhA |
AUM namo bhagavate jvalajjvAlAmaline AUM maM rUM
anAdishaktidhAnme aghorAtmane shikhAya vaShaT |
AUM namo bhagavate jvalajjvAlAmaline AUM shiM raiM
svatantrashaktidhAnme vAmadevAtmane kavachAya hum |
AUM namo bhagavate jvalajjvAlAmaline AUM vAM rauM
aluptashaktidhAnme sadyojAtAtmane netratrayAya vauShaT |
AUM namo bhagavate jvalajjvAlAmaline AUM yaM raH
anAdishaktidhAnme sarvAtmane astrAya phaT |
atha dhyAnam
vajradaMShTraM trinayanaM kAlakaNThamariMdamam |
sahasrakaramapyugraM vande shambhumumApatim |


kavacham 

namaskR^itya mahAdeva.n vishvavyApinamIshvaram |

vakShye shivamaya.n varma
sarvarakShAkara.n nR^iNAm || 1||
shuchau deshe samAsIno yathAvatkalpitAsanaH |
jitendriyo jitaprANashchintayecChivamavyam || 2||
hatpuNDarIkAntarasa.nniviShTa.n svatejasA vyAptanabho.avakAsham |
atIndriya.n sUkShmamanantamAdya.n dhyAyet parAnandamayaM mahesham || 3||
dhyAnAvadhUtAkhilakarmabandhashchira.n chidAndanimagnachetAH |
ShaDakSharanyAsasamAhitAtmA shaivena kuryAt kavachena rakShAm || 4||
mA.n pAtu devo.akhiladevatAtmA
sa.nsArakUpe patita.n gabhIre |
tannAma divya.n varamantramUla.n dhunotu me sarvamagha.n hR^idistham || 5||
sarvatra mA.n rakShatu vishvamUrtirjyotirmyAnandaghanashchidAtmA |
aNoraNIyAnurushaktirekaH sa IshvaraH pAtu bhayAdasheShAt ||
yo bhUsvarUpeNa bibharti vishva.n pAyAt sa bhUmergirisho.aShTamUrtiH |
yo.apA.n svarUpeNa nR^iNA.n karoti sa~njIvana.n so.avatu mA.n jalebhyaH || 7||
kalpAvasAne bhuvanAni dagdhvA
sarvANi yo nR^ityati bhUrilIlaH |
sa kAlarudro.avatu mA.n davAgnervAtyAdibhIterakhilAchcha tApAt || 8||
pradIptavidyutkanakAvabhAso vidyAvarAbhItikuThArapANiH |
chaturmukhastatpuruShastrinetraH prAchyA.n sthita.n rakShatu mAmajastram || 9||
kuThAravedA~NkushapAshashUlakapAlaDhakkAkShaguNAn dadhAnaH |
chaturmukho nIlaruchistrinetraH pAyAdaghoro dishi dakShiNasyAm || 10||
kude.nndusha~NkhasphaTikAvabhAso vedAkShamAlAvaradAbhayA~NkaH |
tryakShashchaturvaktra uruprabhAvaH sadyo.adhijAto.avatu mA.n pratIchAm || 11||
varAkShamAlAbhayaTa~NkahastaH sarojaki~njalkasamAnavarNaH |
trilochanashchAruchaturmukho mA.n pAyAdudicyA.n dishi vAmadevaH || 12||
vedAbhayeShTA~NkushapAshaTa~Nka kapAlaDhakkAkShashUlapANiH |
sitadyutiH pa~nchamukho.avatAnmA mIshAna Urdhva.n paramaprakAshaH || 13||
mUrddhAnamavyAnmama cha.ndramaulirbhAlaM mamAvyAdatha bhAlanetraH |
netre mamAvyAd bhaganetrahArI nAsA.n sadA rakShatua vishvanAthaH || 14||
pAyAchChutI me shrutigItakIrtiH
kapolamavyAt satata.n kapAlI |
vaktra.n sadA rakShatu pa~nchavaktro jihvA.n sadA rakShatu vedajivhaH || 15||
kaNTha.n girIsho.avatu nIlakaNThaH paNidvaya.n pAtu pinAkapANiH |
dormUlamavyAnmama dharmabAhurvakShaHsthala.n dakShamakhAntako.avyAt ||
mamodara.n pAtu girIndradhanvA madhyaM mamAvyAnmadanAntakArI |
herambatAto mama pAtu nAbhi.n pAyAt kaTI dhUrjaTirIshvaro me || 17||
Urudvaya.n pAtu kuberamitro jAnudvayaM me jagadIshvaro.avyAt |
ja~NghAyuga.n pu~NgavaketuravyAt pAdau mamAvyAt suravandyapAdaH|| 
maheshvaraH pAtu dinAdiyAme mAM madhyayAme.avatu vAmadevaH |
triyambakaH pAtu tR^itIyayAme vR^iShadhvajaH pAtu dinAntyayAme ||
pAyAnnishAdau shashishekharo mA.n ga~NgAdharo rakShatu mA.n nishIthe |
gaurIpatiH pAtu nishAva.nsAne mR^ityu~njayo rakShatu sarvakAlam ||
antaHsthita.n rakShatu sha~Nkaro mA.n sthANuH sadA pAtu bahiHsthitaM mAm |
tadantare pAtu patiH pashUnA.n sadAshivo rakShatu mA.n samantAt || 21||
tiShThantamavyAdbhuvanaikanAthaH pAyAt vrajanta.n pramathAdhinAthaH |
vedAntavedyo.avatu mA.n niShaNNaM mAmavyayaH pAtu shivaH shayAnam || 22||
mArgeShu mA.n rakShatu nIlakaNThaH shailAdidurgeShu puratrayAriH |
araNyavAsAdimahApravAse pAyAnmR^igavyAdha
udArashaktiH || 23||
kalpAntakATopapaTuprakopaH sphuTATTahAsochchalitANDakoshaH |
ghorArisenArNavadurnivAra mahAbhayAd rakShatu vIrabhadraH || 24||
pattyashvamAta~NgaghaTAvarUtha sahasralakShAyutakoTibhIShaNam |
akShauhiNInA.n shatamAtatAyinA.n ChindyAnmR^iDo ghorakuThAradhArayA || 25||
nihantu dasyUn pralayAnalArchirjvalat trishUla.n
tripurAntakasya |
shArdUlasi.nharkShavR^ikAdihi.nstrAn santrAsayatvIshadhanuH pinAkam || 26||
duHsvapnadushshakunadurgatidaurmanasya
durbhikShadurvyasanadussahaduryashA.nsi |
utpAtatApaviShabhItimasad grahArti\-
vyAdhI.nshcha nAshayatu me jagatAmadhIshaH || 27||


AUM namo bhagavate sadAshivAya
sakalatattvAtmakAya
sakalatatvavihArAya sakalalokaikakatre
sakalalokaikabhatre
sakalalokakaikahatre sakalalokakaikagurave
sakalalokaikasAkShiNe
sakalanigamaguhyAya sakalavarapradAya
sakaladuritArttibha~njanAya
sakalajagadabhaya~NkArAya
sakalalokaikasha~NkarAya shashA~NkashekharAya
shAshvata nijAbhAsAya nirguNAya
nirupamAya nIrUpAya nirAbhAsAya
nirAmAya niShprapa~njAya niShkala~NkAya
nirdvandvAya nissa~NgAya
nirmalAya nirgamAya nityarUpavibhavAya
nirupamavibhavAya nirAdhArAya
nityashuddhaparipUrNasachchidAnandAdvayAya
paramashAntaprakAshatejorupAya

jaya jaya mahArudra mahAraudra bhadrAvatAra duHkhadAvadAraNa
mahAbhairava kAlabhairava kalpAntabhairava kapAlamAlAdhara
khaTvA~Ngakha~NgacharmapAshA~NkushaDamarushUlachApabANagadAshaktibhindipAla
tomaramusalamudgarapaTTishaparashuparighabhushuNDIshataghnIchakradyAyudha
bhIShaNakara sahasramukha da.nShTrAkarAla
vikaTATTahAsavisphAritabrahmANDamaNDalanAgendrakuNDala nAgendrahAra
nAgendravalaya nAgendracharmadhara mR^ityu~njaya tryambaka
tripurAntaka virUpAkSha vishveshvara vishvarupa vR^iShabhavAhana
viShabhUShaNa vishvatomukha sarvato rakSha rakSha mA.n jvala jvala
mahAmR^ityubhayamapamR^ityubhaya.n nAshaya nAshaya viShasarpabhaya.n
shamaya shamaya chorabhayaM mAraya mAraya mama shatrUnuchchATayochchATaya
shUlena vidarAya vidAraya kha~Ngena Chindhi Chindhi khaTvA~Ngena
vipothaya vipothaya musalena niShpeShaya niShpeShaya bANai santADaya
santADaya rakShA.nsi bhIShaya bhIShaya bhUtAni vidrAvaya vidrAvaya
kUShmANDavetAlamArIgaNabrahmarAkShasAn santrAsaya santrAsaya mAmabhaya.n
kuru kuru vitrastaM mAmAshvAsayAshvAsaya narakabhayAnmAmuddharoddhAraya
sa~njIvaya sa~njIvaya kShuttR^iDbhyA.n mAmApyAyayApyAyaya duHkhAturaM
mAmAnandayAnandaya shivakavachena mAmAchChAdayAchChAdaya tryambaka sadAshiva
namaste namaste namaste |

R^iShabha uvAcha

ityetatkavachaM shaivaM varadaM vyAhR^itaM mayA |
sarvabAdhAprashamanaM rahasyaM sarvadehinAm || 28||
yaH sadA dhArayenmartyaH shaivaM kavachamuttamam |
na tasya jAyate kvApi bhayaM shambhoranugrahAt || 29||
kShINAyurmR^ityumApanno mahArogahato.api vA |
sadyaH sukhamavApnoti dIrghamAyushcha vindati || 30||
sarvadAridryashamanaM sauma~Ngalyavivardhanam |
yo dhatte kavachaM shaivaM sa devairapi pUjyate || 31||
mahApAtakasa~NghAtairmuchyate chopapAtakaiH |
dehAnte shivamApnoti shivavarmAnubhAvataH || 32||
tvamapi shraddhayA vatsa shaivaM kavachamuttamam |
dhArayasva mayA dattaM sadyaH shreyo hyavApsyasi || 33||

iti shrIskAnde mahApurANe ekAshItisAhasrayA.n tR^itIye brahmottarakhaNDe amoghashivakavacha.n sampUrNam |

No comments: