Sunday, December 20, 2015

Navavarna Mala

|| shrI sadAshivabrahmendravirachitA ||

o.nkAraikanirUpya.n pa~NkajabhavanAdibhAvitapadAbjam |
ki.nkarakairavashashina.n sha.nkarameka.n kalaye||
aindra.n padamapi manute naiva vara.n
yasya padarajaHsparshAt |
sAndrasukhodadhimeka.n chandrakalotta.nsamIshamAseve||
nAgeshakR^ittivasana.n vAgIshAdyaikavanditA~Nghriyugam |
bhogIshabhUShitA~Nga.n bhAgIkR^itasarvama~Ngala.n naumi||
nagarAjashikharavAsina.n agajAmukhakumudakaumudInikaram |
gaganashiroruhameka.n nigamashirastantraviditamavala.nbe||
mandasmitalasadAnana.n indukalotta.nsamambikAsachivam |
ka.ndarpakoTishataguNa\-sundaradivyAkR^iti.n shiva.n vande||
mastaka nama kamalA.nghri.n sa.nstuhi
bho vANi varaguNodAram |
hastayugArchaya sharva.n svastho nivasAmi nijamahimnyamunA||
klinnexaNamatikR^ipayA sa.nnutamahimAnamAgamashirobhiH |
ta.n naumi pArvatIsha.n pannagavarabhUShaNojjvalakarAbjam||
vaTaviTapinikaTanilaya.n kuTilajaTAghaTitahimakarodAram |
kaTilasitakaraTikR^itti.n niTilAmbakamekamAla.nbe||9 ||
vAmA~NkakalitakAnta.n kAmAntakamAdidaivata.n dAntam |
bhUmAnandaghana.n taddhAma kimapyantarAntara.n bhAti||
yadapA~NgitAtprabodhAtpadamalabhe-
akhaNDitAtmamAtramaham |
sadaya.n sA.nbashiva.n ta.n madanAntakamAdidaivata.n naumi||
sausnAtikamamR^itajalaiH
susmitavadanendusamuditadigantam |
sa.nstutamamaragaNaista.n nistulamahimAnamAnato.asmi shivam||
navavarNamAlAstutimetAmAdideshikendrasya |
dhArayataH syAdbhuktiH sakalakalAvAptiratha parA muktiH||

|| iti shrI sadAshivabrahmendravirachitA navavarNamAlA sa.npUrNA||

No comments: