Monday, December 28, 2015

Yam Brahma Vedantavido

yaM brahma vedAntavido vadanti
pare pradhAnaM puruShaM tathAnye |
vishvodgateH kaaraNam IshvaraM vA
tasmai namo vighnavinAyakAya ||

No comments: