Tuesday, August 2, 2016

Bhairavi Kavacham

shrIgaNeshAya namaH |

shrIdevyuvAcha |
bhairavyAH sakalA vidyAH shrutAshchAdhigatA mayA |
sAmprataM shrotumichChAmi kavachaM yatpuroditam || 1||
trailokyavijayaM nAma shastrAstravinivAraNam |
tvattaH parataro nAtha kaH kR^ipAM kartumarhati || 2||
Ishvara uvAcha |
shruNu pArvati vakShyAmi sundari prANavallabhe |
trailokyavijayaM nAma shastrAstravinivArakam || 3||
paThitvA dhArayitvedaM trailokyavijayI bhavet |
jaghAna sakalAndaityAn yadhR^itvA madhusUdanaH || 4||
brahmA sR^iShTiM vitanute yadhR^itvAbhIShTadAyakam |
dhanAdhipaH kubero.api vAsavastridasheshvaraH || 5||
yasya prasAdAdIsho.ahaM trailokyavijayI vibhuH |
na deyaM parashiShyebhyo.asAdhakebhyaH kadAchana || 6||
putrebhyaH kimathAnyebhyo dadyAchchenmR^ityumApnuyAt |
R^iShistu kavachasyAsya dakShiNAmUrtireva cha || 7||
virAT Chando jagaddhAtrI devatA bAlabhairavI |
dharmArthakAmamokSheShu viniyogaH prakIrtitaH || 8||
adharo bindumAnAdyaH kAmaH shaktishashIyutaH |
bhR^igurmanusvarayutaH sargo bIjatrayAtmakaH || 9||
bAlaiShA me shiraH pAtu bindunAdayutApi sA |
bhAlaM pAtu kumArIshA sargahInA kumArikA || 10||
dR^ishau pAtu cha vAgbIjaM karNayugmaM sadAvatu |
kAmabIjaM sadA pAtu ghrANayugmaM parAvatu || 11||
sarasvatIpradA bAlA jihvAM pAtu shuchiprabhA |
hasraiM kaNThaM hasakalarI skandhau pAtu hasrau bhujau ||
pa~nchamI bhairavI pAtu karau hasaiM sadAvatu |
hR^idayaM hasakalIM vakShaH pAtu hasau stanau mama || 13||
pAtu sA bhairavI devI chaitanyarUpiNI mama |
hasraiM pAtu sadA pArshvayugmaM hasakalarIM sadA || 14||
kukShiM pAtu hasaurmadhye bhairavI bhuvi durlabhA |
aiMIMoMvaM madhyadeshaM bIjavidyA sadAvatu || 15||
hasraiM pR^iShThaM sadA pAtu nAbhiM hasakalahrIM sadA |
pAtu hasauM karau pAtu ShaTkUTA bhairavI mama || 16||
sahasraiM sakthinI pAtu sahasakalarIM sadAvatu |
guhyadeshaM hasrau pAtu janunI bhairavI mama || 17||
sampatpradA sadA pAtu haiM ja~Nghe hasaklIM padau |
pAtu haMsauH sarvadehaM bhairavI sarvadAvatu || 18||
hasaiM mAmavatu prAchyAM haraklIM pAvake.avatu |
hasauM me dakShiNe pAtu bhairavI chakrasa.nsthitA || 19||
hrIM klIM lveM mAM sadA pAtu niR^ityAM chakrabhairavI |
krIM krIM krIM pAtu vAyavye hU.N hU.N pAtu sadottare || 20||
hrIM hrIM pAtu sadaishAnye dakShiNe kAlikAvatu |
UrdhvaM prAguktabIjAni rakShantu mAmadhaHsthale || 21||
digvidikShu svAhA pAtu kAlikA khaDgadhAriNI |
OM hrIM strIM hU.N phaT sA tArA sarvatra mAM sadAvatu ||
sa~NgrAme kAnane durge toye tara~Ngadustare |
khaDgakartridharA sogrA sadA mAM parirakShatu || 23||
iti te kathitaM devi sArAtsArataraM mahat |
trailokyavijayaM nAma kavachaM paramAdbhutam || 24||
yaH paThetprayato bhUtvA pUjAyAH phalamApnuyAt |
spardhAmUddhUya bhavane lakShmIrvANI vasettataH || 25||
yaH shatrubhIto raNakAtaro vA bhIto vane vA salilAlaye vA |
vAde sabhAyAM prativAdino vA rakShaHprakopAd grahasakulAdvA || 26||
prachaNDadaNDAkShamanAchcha bhIto guroH prakopAdapi kR^ichChrasAdhyAt |
abhyarchya devIM prapaThetrisandhyaM sa syAnmaheshapratimo jayI cha || 27||
trailokyavijayaM nAma kavachaM manmukhoditam |
vilikhya bhUrjaguTikAM svarNasthAM dhArayedyadi || 28||
kaNThe vA dakShiNe bAhau trailokyavijayI bhavet |
tadgAtraM prApya shastrANi bhavanti kusumAni cha || 29||
lakShmIH sarasvatI tasya nivasedbhavane mukhe |
etatkavachamaj~nAtvA yo japedbhairavIM parAm |
bAlAM vA prajapedvidvAndaridro mR^ityumApnuyAt || 30||

|| iti shrIrudrayAmale devIshvarasa.nvAde
trailokyavijayaM nAma
bhairavI kavachaM samAptam ||

No comments: