Saturday, August 6, 2016

Naga Puja Mantra

naaga poojaa mantraaha

moola mantra
om namo bhagavate kaama roopiNe mahaabalaaya naagaadhipataye swaahaa ||

sarpa gaayatree
om damshTraa phaNaaya vidmahe suvarNa punjaaya dheemahi |
tanno sarpah prachodayaat ||

naagaraaja gaayatree
bhujangeshaaya vidmahe sarpajaataaya dheemahi |
tanno naagah prachodayaat ||

aavaahana mantra
aagachCha ananta devesha tejoraashe jagatpateh |
imaam mayaa krutaa poojaa gruhaaNa pannageshwara ||
aavaahayaami sarpesha dvibhujam peeta vaasasam |
veeNaa panchaka samyuktam sarvaabharaNa bhooshitam ||
om vaasuki aavaahayaami |
om takshaka aavaahayaami |
om airaavata aavaahayaami |
om dhananjaya aavaahayaami |
om karkoTaka aavaahayaami |
om yaatudhaana aavaahayaami |
om mahaanaaga aavaahayaami |
om kaalika aavaahayaami |
om ananta aavaahayaami ||

naaga stotra

brahma loke cha ye sarpaah sheshanaagaah purogamaaha |
namostutebhyah supreetaah prasannaah santu me sadaa ||1||
vishNu loke cha ye sarpaah vaasuki pramukhaashchaye |
namostutebhyah supreetaah prasannaah santu me sadaa ||2||
rudra loke cha ye sarpaah takshakah pramukhaastathaa |
namostutebhyah supreetaah prasannaah santu me sadaa ||3||
khaanDavasya tathaa daahe swargancha ye cha samaashritaaha |
namostutebhyah supreetaah prasannaah santu me sadaa ||4||
sarpa satre cha ye sarpaah asthikenaabhi rakshitaaha |
namostutebhyah supreetaah prasannaah santu me sadaa ||5||
malaye chaiva ye sarpaah kaarkoTa pramukhaashchaye |
namostutebhyah supreetaah prasannaah santu me sadaa ||6||
dharma loke cha ye sarpaah vaitaraNyaam samaashritaaha |
namostutebhyah supreetaah prasannaah santu me sadaa ||7||
ye sarpaah parvata yeshu dhaari sandhishu samsthitaaha |
namostutebhyah supreetaah prasannaah santu me sadaa ||8||
graame vaa yadi vaaraNye ye sarpaah pracharanti cha |
namostutebhyah supreetaah prasannaah santu me sadaa ||9||
pruthivyaam chaiva ye sarpaah ye sarpaah bilasamsthitaaha |
namostutebhyah supreetaah prasannaah santu me sadaa ||10||
rasaatale cha ye sarpaah anantaadi mahaabalaaha |
namostutebhyah supreetaah prasannaah santu me sadaa ||11||

No comments: