Thursday, December 29, 2016

ShrI Lakshmi Dwadashanama Stotram

trailokya pUjite devi kamale vishNuvallabhe |
yathA tvam susthirA krishNe tathA bhavamayi sthirA ||
IshvarI kamalA lakshmI achalAmUrti haripriyA |
padmA padmAlayA saMpaducchaih shrI padmadhAriNee ||
dvAdashaitAni nAmAni lakshmI sampUjyah paThet |
sthirA lakshmeerbhavettasya putradArAbhih saha ||

See also -

Ashtalakshmi in the New Year


No comments: