Saturday, March 25, 2017

Shani Mantras

Shani Beej Mantra:
Om Praam Preem Praum Sham
Shanayishraya Namah

Vyas Vicharita Mantra:
Nilanjana samabhasam
Raviputram yamagrajam
Chaya martanda sambhutam
Tam namami Shaneshwaram

Gayatri:
Om Neelambharaya vidhmahe
Soorya Putraya dhimahi
Tanno sauri prachodayath

Om Sanaischaraya vidhmahe
Sooryaputraya dheemahi
Tanno manda prachodayat

From Brahmanda Purana:
Suryaputhro Deerghadeho Vishaalaakshah
Shivapriyah Mandachaarah
Prasannathmaa peedam harathu me Shanih

Mula Mantra:
Om Sham Shanicharaya Namah 

For other Shani stotras look the tag Shani in my blog 

No comments: