Tuesday, May 9, 2017

Chinnamasta Hridayam

shrIgaNeshAya namaH |
shrIpArvatyuvAcha |
shrutaM pUjAdikaM samyagbhavadvak{}trAb{}janiHsR^itam |
hR^idayaM ChinnamastAyAH shrotumichChAmi sAmpratam ||1||
OM mahAdeva uvAcha |
nAdyAvadhi mayA proktaM kasyApi prANavallabhe |
yatvayA paripR^iShTo.ahaM vakShye prItyai tava priye ||2||
OM asya shrIChinnamastAhR^idayastotramantrasya bhairava R^iShiH,
samrAT ChandaH, ChinnamastA devatA, hUM bIjam,
OM shaktiH, hrIM kIlakaM, shatrukShayakaraNArthe pAThe viniyogaH ||
OM bhairavaR^iShaye namaH shirasi |
OM samrATChandase namo mukhe |
OM ChinnamastAdevatAyai namo hR^idi |
OM hUM bIjAya namo guhye |
OM OM shaktaye namaH pAdayoH |
OM hrIM kIlakAya namo nAbhau |
OM viniyogAya namaH sarvA~Nge |
iti R^iShyAdinyAsaH |
OM OM a~NguShThAbhyAM namaH |
OM hUM tarjanIbhyAM namaH |
OM hrIM madhyamAbhyAM namaH |
OM aiM anAmikAbhyAM namaH |
OM klIM kaniShThikAbhyAM namaH |
OM hUM karatalakarapR^iShThAbhyAM namaH |
iti karanyAsaH |
OM OM hR^idayAya namaH |
OM hUM shirase svAhA |
OM hrIM shikhAyai vaShaT |
OM aiM kavachAya hum |
OM klIM netratrayAya vauShaT |
OM hUM astrAya phaT |
iti hR^idayAdiShaDa~NganyAsaH |
raktAbhAM raktakeshIM karakamalalasatkartrikAM kAlakAntiM
vichChinnAtmIyamuNDAsR^igaruNabahulodagradhArAM pibantIm |
vighnAbhraughaprachaNDashvasanasamanibhAM sevitAM siddhasa~NghaiH
padmAkShIM ChinnamastAM ChalakaraditijachChedinIM sa.nsmarAmi ||
iti dhyAnam |
vande.ahaM ChinnamastAM tAM ChinnamuNDadharAM parAm |
ChinnagrIvochChaTAchChannAM kShaumavastraparichChadAm || 2||
sarvadA surasa~Nghena sevitA~NghrisaroruhAm |
seve sakalasampattyai ChinnamastAM shubhapradAm || 3||
yaj~nAnAM yogayaj~nAya yA tu jAtA yuge yuge |
dAnavAntakarIM devIM ChinnamastAM bhajAmi tAm || 4||
vairochanIM varArohAM vAmadevavivarddhitAm |
koTisUryyaprabhAM vande vidyudvarNAkShimaNDitAm || 5||
nijakaNThochChaladraktadhArayA yA muhurmuhuH |
yoginIstarpayantyugrA tasyAshcharaNamAshraye || 6||
hUmityekAkSharaM mantraM yadIyaM yuktamAnasaH |
yo japettasya vidveShI bhasmatAM yAti tAM bhaje || 7||
hUM svAheti manuM samyagyaH smaratyartimAnnaraH |
Chinatti chChinnamastAyA tasya bAdhAM namAmi tAm || 8||
yasyAH kaTAkShamAtreNa krUrabhUtAdayo drutam |
dUrataH sampalAyante chChinnamastAM bhajAmi tAm || 9||
kShititalaparirakShAkShAntaroShA sudakShA
ChalayutakhalakakShAchChedane kShAntilakShyA |
kShitiditijasupakShA kShoNipAkShayyashikShA
jayatu jayatu chAkShA chChinnamastAribhakShA || 10||
kalikaluShakalAnAM karttane kartrihastA
surakuvalayakAshA mandabhAnuprakAshA |
asurakulakalApatrAsikA.amlAnamUrti
jayatu jayatu kAlI chChinnamastA karAlI || 11||
bhuvanabharaNabhUribhrAjamAnAnubhAvA
bhavabhavavibhavAnAM bhAraNodbhAtabhUtiH |
dvijakulakamalAnAM bhAsinI bhAnumUrti
bhavatu bhavatu vANI chChinnamastA bhavAnI || 12||
mama ripugaNamAshu chChettumugraM kR^ipANaM
sapadi janani tIkShNaM ChinnamuNDaM gR^ihANa |
bhavatu tava yasho.alaM Chindhi shatrUnkhalAnme
mama cha paridisheShTaM Chinnamaste kShamasva || 13||
ChinnagrIvA ChinnamastA ChinnamuNDadharA.akShatA |
kShodakShemakarI svakShA kShoNIshAchChAdanakShamA ||
vairochanI varArohA balidAnapraharShitA |
balipUjitapAdAb{}jA vAsudevaprapUjitA || 15||
iti dvAdashanAmAni chChinnamastApriyANi yaH |
smaretprAtaH samutthAya tasya nashyanti shatravaH || 16||
yAM smR^itvA santi sadyaH sakalasuragaNAH sarvadA sampadADhyAH
shatrUNAM sa~NghamAhatya vishadavadanAH svasthachittAH shrayanti |
tasyAH sa~NkalpavantaH sarasijacharaNAM satataM sa.nshrayanti sA.a.adyA
shrIshAdisevyA suphalatu sutaraM ChinnamastA prashastA || 17||
idaM hR^idayamaj~nAtvA hantumichChati yo dviSham |
kathaM tasyAchiraM shatrurnAshameShyati pArvati || 18||
yadIchChennAshanaM shatroH shIghrametatpaThennaraH |
ChinnamastA prasannA hi dadAti phalamIpsitam || 19||
shatruprashamanaM puNyaM samIpsitaphalapradam |
AyurArogyadaM chaiva paThatAM puNyasAdhanam || 20||

|| iti shrInandyAvarte mahAdevapArvatIsa.nvAde
shrIChinnamastAhR^idayastotraM sampUrNam ||

No comments: