Friday, August 4, 2017

MahaLakshmi Stotram

aadi lakshmee namastestu parabrahma svaroopiNee |
yasho dehi dhanam dehi sarva kaamaanshcha dehi me || 1 ||
santaana lakshmee namastestu putra poutra pradaayinee |
putraan dehi dhanam dehi sarva kaamaamshcha dehi me || 2 ||
vidyaa lakshmee brahma vidyaa svaroopiNee |
vidyaam dehi kalaam dehi sarva kaamaamshcha dehi me || 3 ||
dhana lakshmee namastestu sarva daaridrya naashinee |
dhanam dehi shriyam dehi sarva kaamaamshcha dehi me || 4 ||
dhaanya lakshmee namastestu sarva aabharaNa bhooshite |
dhaanyam dehi dhanam dehi sarva kaamaamshcha dehi me ||
medhaa lakshmee namastestu kalikalmasha naashinee |
pragyaam dehi shriyam dehi sarva kaamaamshcha dehi me ||
gaja lakshmee namastestu sarva deva svaroopiNee |
ashvam cha gokulam dehi sarva kaamaamshcha dehi me || 7 ||
veera lakshmee namastestu paraashakti svaroopiNee |
veeryam dehi balam dehi sarva kaamaamshcha dehi me || 8 ||
jaya lakshmee namastestu sarvakaarya jayaprade |
jayam dehi shubham dehi sarva kaamaamshcha dehi me || 9 ||
bhaagya lakshmee namastestu saumaangalya vivardhinee |
bhaagyam dehi shriyam dehi sarva kaamaamshcha dehi me ||
keerti lakshmee namastestu vishNu vakshasthala sthite |
keetim dehi shriyam dehi sarva kaamaamshcha dehi me || 11 ||
aarogya lakshmee namastestu sarvaroga nivaariNee |
aayur dehi shriyam dehi sarva kaamaamshcha dehi me || 12 ||
siddha lakshmee namastestu sarvasiddhi pradaayinee |
siddhim dehi shriyam dehi sarva kaamaamshcha dehi me ||
soundarya lakshmee namastestu sarvaalankaara shobhite |
roopam dehi shriyam dehi sarva kaamaamshcha dehi me ||
saamraajya lakshmee namastestu bhukti mukti pradaayinee |
moksham dehi shriyam dehi sarva kaamaamshcha dehi me ||
mangale mangalaadre maangalye mangalaprade |
mangalaartham mangaleshi maangalyam dehi me sadaa || 16 ||No comments: