Friday, July 12, 2013

Haridra Ganesha Kavacham


eeshvara uvaacha
shruNu vakshyaami kavacham sarva siddhikaram priye |
paThitvaa paaThayitvaa cha muchyate sarva sankaTaat || 1 ||
agyaatvaa kavacham devi gaNeshasya manum japet |
siddhih na jaayate tasya kalpakoTi shatairapi || 2 ||
om aamodashcha shirah paatu pramodashcha shikhopari |
sammodo bhrooyuge paatu bhroomadhye cha gaNaadhipaha || 3
gaNaakreeDo netrayugam naasaayaam gaNanaayakaha |
gaNakreeDaanvitah paatu vadane sarvasiddhaye || 4 ||
jivhaayaam sumukhah paatu greevaayaam durmukhah sadaa |
vighnesho hrudaye paatu vighnanaathashcha vakshasi || 5 ||
gaNaanaam naayakah paatu baahu yugmam sadaa mama |
vighnakartaa cha hyudare vighnahartaa cha lingake || 6 ||
gajavaktrah kaTeedeshe ekadanto nitambake |
lambodarah sadaa paatu guhyadeshe mamaaruNaha || 7 ||
vyaala yagyopaveetee maam paatu paadayuge sadaa |
jaapakah sarvadaa paatu jaanujanghe gaNaadhipaha || 8 ||
haaridrah sarvadaa paatu sarvaange gaNanaayakaha |
ya idam prapaThennityam gaNeshasya maheshvari || 9 ||
kavacham sarva siddhaakhyam sarvavighna vinaashanam |
sarva siddhikaram saakshaat sarvapaapa vimochanam || 10 ||
sarva sampat pradam saakshaat sarvadukha vimokshaNam |
sarva aapatti prashamanam sarvashatru kshayankaram || 11 ||
grahapeeDaa jvaraa rogaa ye chaanye guhyakaadayaha |
paThanaat dhaaraNaadeva naashamaayanti tatkshaNaat || 12 ||
dhana dhaanya karam devi kavacham surapoojitam |
samam naasti maheshaani trailokye kavachasya cha || 13 ||
haaridrasya mahaadevi vighnaraajasya bhootale |
kim anyairasadaa aalaapaih yatra aayurvyataamiyaat || 14 ||
|| iti vishvasaara tantre haridraa gaNesha kavacham sampoorNam ||

No comments: