Friday, October 11, 2013

Sri Chamunda Ashtottara Sata Namavali

atha shrI chAmuNDAmbAShTottarashata nAmAvaliH ||

OM shrI chAmuNDAyai namaH |
OM shrI mahAmAyAyai namaH |
OM shrImatsiMhAsaneshvaryai namaH |
OM shrIvidyAvedyamahimAyai namaH
OM shrIchakrapuravAsinyai namaH |
OM shrIkaNThadayitAyai namaH |
OM gauryai namaH |
OM girijAyai namaH |
OM bhuvaneshvaryai namaH |
OM mahAkAlyai namaH | 10
OM mahAlkShmyai namaH |
OM mAhAvANyai namaH |
OM manonmaNyai namaH |
OM sahasrashIrSha saMyuktAyai namaH |
OM sahasrakaramaNDitAyai namaH |
OM kausuMbhavasanopetAyai namaH |
OM ratnaka~nchukadhAriNyai namaH |
OM gaNeshaskandajananyai namaH |
OM japAkusuma bhAsurAyai namaH |
OM umAyai namaH | 20
OM kAtyAyinyai namaH |
OM durgAyai namaH |
OM mantriNyai namaH |
OM daNDinyai namaH |
OM jayAyai namaH |
OM karA~Ngulinakhotpanna nArAyaNa dashAkR^itaye namaH |
OM sachAmararamAvANIsavyadakShiNasevitAyai namaH |
OM indrAkShyai namaH |
OM bagalAyai namaH |
OM bAlAyai namaH | 30
OM chakreshyai namaH |
OM vijayA.ambikAyai namaH |
OM pa~nchapretAsanArUDhAyai namaH |
OM haridrAku~NkumapriyAyai namaH |
OM mahAbalA.adrinilayAyai namaH |
OM mahiShAsuramardinyai namaH |
OM madhukaiTabhasaMhartryai namaH
OM madhurApuranAyikAyai namaH |
OM kAmeshvaryai namaH |
OM yoganidrAyai namaH | 40
OM bhavAnyai namaH |
OM chaNDikAyai namaH |
OM satyai namaH |
OM chakrarAjarathArUDhAyai namaH |
OM sR^iShTisthityantakAriNyai namaH |
OM annapUrNAyai namaH |
OM jvalaHjihvAyai namaH |
OM kAlarAtrisvarUpiNyai namaH |
OM nishuMbha shuMbhadamanyai namaH |
OM raktabIjaniShUdinyai namaH | 50
OM brAhmyAdimAtR^ikArUpAyai namaH |
OM shubhAyai namaH |
OM ShaTchakradevatAyai namaH |
OM mUlaprakR^itirUpAyai namaH |
OM AryAyai namaH |
OM pArvatyai namaH |
OM parameshvaryai namaH |
OM bindupIThakR^itAvAsAyai namaH |
OM chandramaNDalamadhyakAyai namaH |
OM chidagnikuNDasaMbhUtAyai namaH | 60
OM vindhyAchalanivAsinyai namaH |
OM hayagrIvAgastya pUjyAyai namaH |
OM sUryachandrAgnilochanAyai namaH |
OM jAlandharasupIThasthAyai namaH |
OM shivAyai namaH |
OM dAkShAyaNyai namaH |
OM Ishvaryai namaH |
OM navAvaraNasaMpUjyAyai namaH |  
OM navAkSharamanustutAyai namaH |
OM navalAvaNyarUpADyAyai namaH | 70
OM dvAtriMshatjvalatAyudhAyai namaH |
OM kAmeshabaddhamA~NgalyAyai namaH |
OM chandrarekhA vibhUShitAyai namaH |
OM charAcharajagadrUpAyai namaH |
OM nityaklinnAyai namaH |
OM aparAjitAyai namaH |
OM oDyAnnapIThanilayAyai namaH |
OM lalitAyai namaH |
OM viShNusodaryai namaH |
OM daMShTrAkarAlavadanAyai namaH | 80
OM vajreshyai namaH |
OM vahnivAsinyai namaH |
OM sarvama~NgalarUpADyAyai namaH |
OM sachchidAnanda vigrahAyai namaH |
OM aShTAdashasupIThasthAyai namaH |
OM bheruNDAyai namaH |
OM bhairavyai namaH |
OM parAyai namaH |
OM ruNDamAlAlasatkaNThAyai namaH |
OM bhaNDAsuravimardhinyai namaH | 90
OM puNDrekShukANDa kodaNDAyai namaH |
OM puShpabANa lasatkarAyai namaH |
OM shivadUtyai namaH |
OM vedamAtre namaH |
OM shA~Nkaryai namaH |
OM siMhavAhinyai namaH |
OM chatuH ShaShTyUpachArADyAyai namaH |
OM yoginIgaNasevitAyai namaH |
OM vanadurgAyai namaH |
OM bhadrakAlyai namaH | 100
OM kadambavanavAsinyai namaH |
OM chaNDamuNDa shiraHChetryai namaH |
OM mahArAj~nyai namaH |
OM sudhAmayyai namaH |
OM shrIchakravaratATa~NkAyai namaH |
OM shrIshailabhramarAmbikAyai namaH |
OM shrIrAjarAjavaradAyai namaH |
OM shrImattripurasundaryai namaH || 108

iti shrI chAmuNDAmbAShTottarashata nAmAvaliH saMpUrNaM ||


No comments: