Friday, November 1, 2013

Dhanvantari Mantras

Dhanvantari Mantras for good health

Om tat purushaaya vidmahae
Amritha kalasa hastaaya dheemahi
 Tanno Dhanvantri pracodayaat
***
Om Namo Bhagavathe
Maha Sudharshanaya Vasudevaya Dhanvantaraye;
Amrutha Kalasa Hasthaaya Sarva Bhaya Vinashanaya
Sarva Roga Nivaranaya Thri Lokaya Pathaye
Thri Lokaya Nithaye Sri Maha Vishnu Swarupaya
Sri Dhanvantri Swarupaya
Sri Sri Sri Aoushata Chakra Narayanaya Namaha
***
Namani Dhanvanthary Aadi Devam,
Surasura Vanditham Pada Padmam,
Loke Jara Rugbhay Mrityu Nashakam,
Datharam Eesham Vividhaushadhinam
***
Shankham chakramuparyadhashcha
karyordivyaushidham dakshine,
Vamenanyakaren sambhratsudhakumbham jalaukavalim
***
Achyuthananda Govinda Vishno Narayanamrith Roganme
Nashay Asheshanashu Dhanvantharaye Hare
***
Vishnoh Krishna Janardhana Achyutham Hare
Narayana Shree Pathe,
Vaikunda Mrutham Kashavam Mukundananda Damodaram,
Shaure Madhavam Padmanabha
Bhagavan Govinda Dhanwanthare,
Roganme Nithyam Nivaryathu Te
Namamratham Sampratam.

Om Dhanvantaraye Namaha

No comments: