Wednesday, January 6, 2016

Isha GirIsha Naresha Paresha Mahesha

Swarnamala Stuti composed by Adi Shankara.

Isha girIsha naresha paresha mahesha
bileshaya bhUShaNa bho |
sAmba sadAshiva shambho sha~Nkara
sharaNam me tava charaNayugam ||

umayA divya suma~Ngala vigraha
 yAli~Ngita vAmA~Nga vibho |
sAmba sadAshiva shambho sha~Nkara
 sharaNam me tava charaNayugam ||

UrI kuru mAmaGYamanAthaM dUrI kuru me duritaM bho |
sAmba sadAshiva shambho sha~Nkara
sharaNam me tava charaNayugam ||

R^iShivara mAnasa haMsa charAchara
janana sthiti laya kAraNa bho |
sAmba sadAshiva shambho sha~Nkara
sharaNam me tava charaNayugam ||

antaHkaraNa vishuddiM bhaktim cha tvayi satIM pradehi vibho |
sAmba sadAshiva shambho sha~Nkara
 sharaNam me tava charaNayugam ||

karuNA varuNAlaya mayidAsa
udAsastavochito na hi bho |
sAmba sadAshiva shambho sha~Nkara
sharaNam me tava charaNayugam ||

jaya kailAsha nivAsa pramatha
gaNAdhIsha bhU surArchita bho |
sAmba sadAshiva shambho sha~Nkara
sharaNam me tava charaNayugam ||

jhanutaka ja~NkiNu jhanutatkiTa taka shabdairnaTasi mahAnaTa bho |
sAmba sadAshiva shambho sha~Nkara
 sharaNam me tava charaNayugam ||

dharmasthApana daxa tryaxa guro daxa yaGYashixaka bho |
sAmba sadAshiva shambho sha~Nkara
sharaNam me tava charaNayugam ||

balamArogyaM chAyustvadguNa ruchitAm
chiraM pradehi vibho |
sAmba sadAshiva shambho sha~Nkara
sharaNam me tava charaNayugam ||

bhagavan bharga bhayApaha bhUta
pate bhUtibhUShitA~Nga vibho |
sAmba sadAshiva shambho sha~Nkara
sharaNam me tava charaNayugam ||

sharva deva sarvottama sarvada
durvR^itta garvaharaNa vibho |
sAmba sadAshiva shambho sha~Nkara
sharaNam me tava charaNayugam ||

ShaDripu ShaDUrmi ShaDvikAra hara
sanmukha ShaNmukha janaka vibho |
sAmba sadAshiva shambho sha~Nkara
sharaNam me tava charaNayugam ||

satyam GYAnamanantaM brahme
tyetallaxaNa laxita bho |
sAmba sadAshiva shambho sha~Nkara
sharaNam me tava charaNayugam ||

hA.ahA.ahU.ahU mukha suragAyaka
gItA padAna padya vibho |
sAmba sadAshiva shambho sha~Nkara
sharaNam me tava charaNayugam ||

  || iti shrI sha~NkarAchArya kR^ita suvarNamAlAstutiH ||

No comments: