Thursday, January 14, 2016

Surya Kavacha from Padma Purana

om asya shree soorya kavacha mahaa mantrasya agastyo bhagavaana rushihi |
anushTup Chandaha | sooryo devataa | shreem beejam | Neem shaktihi | soom keelakam | soorya prasaada siddhyarthe jape viniyogaha ||

karanyaasaha - sooryaaya angushTaabhyaam namaha |
tejomoortaye tarjaneebhyaam namaha |
varadaaya madhyamaabhyaam namaa |
hamsaaya anaamikaabhyaam namaha |
shaantaaya kanishThikaabhyaam namaha |
karmasaakshiNe karatala karaprushThaabhyaam namaha ||

anganyaasaha - sooryaaya hrudayaaya namaha |
tejomoortaye shirase svaahaa |
aradaaya shikhaayai vashaT |
hamsaaya kavachaaya hum |
shaantaaya netratrayaaya voushaT |
karmasaakshiNe astraaya phaT |
bhoorbhuvassuvaromiti digbandhaha ||

dhyaanam - japaakusuma sankaasham dvibhujam padmahastakam |
sindoora ambara maalyam cha rakta gandha anulepanam
maaNikya ratna khachita sarvaabharaNa bhooshitam |
sapta ashva ratha vaaham cha merum yaatam pradakshiNam |
deva asura varairvadyam rashmibhih pariveshTitam |
soorya dhyaatvaa suvarNaabha paTheshcha kavacham mudaa ||

atha kavacham - ghruNih paatu shirodesham sooryah paatu lalaaTakam |
aadityo lochane paatu shrutee paatu divaakaraha |
ghraaNam paatu sadaa bhaanuh mukham paatu sadaa ravihi |
jihvaam paatu jagannetrah kanTham paatu vibhaavasuhu |
skandhou grahapatih paatu bhujou paatu prabhaakaraha |
karaavabjakarah paatu hrudayam paatu bhaanumaan |
madhyam paatu susaptaashvo naabhim paatu nabhomaNihi |
dvaadashaatmaa kaTim paatu savitaa paatu sakthinee |
ooru paatu sura shreshTho jaanunee paatu bhaaskaraha |
janghe me paatu maartaanDo gulphou paatu tvishaampatihi |
paadou dinamaNih paatu paatu mitrokhilam vapuhu |
aaditya kavacham puNyam abhedyam vajrasannibham |
yo dhaarayati puNyaatmaa bhaktimaan sa tu maanavaha |
sarvaroga bhayaadibhyo muchyate naatra samshayaha |
samvatsaram upaasitvaa saamraajya padaveem labhet ||

aneka ratna samyuktam svarNa maaNikya vibhooshaNam |
kalpa vruksha samaakeerNam kadamba kusuma prabham |
ashesha roga shaantyartham sooryam dhyaayet manDale |
sindhoora varNaaya sumanDalaaya suvarNa ratna aabharaNaaya tubhyam |
padmaabhi netraaya supankajaaya brahmendra naaraayaNa shankaraaya |
samrakta choorNa sasuvarNa toyam sakumkuma aabham sakusham sapushpam |
pradattam aadaaya cha hemapaatre sahasrabhaano bhagavaan praseeda ||

 || iti shree padmapuraaNe soorya kavacham sampoorNam ||

Om Suryaaya namaha
1 comment:

jason c said...

Are the Karanyasa's right here? They all end in Namaha here for Surya.