Sunday, September 4, 2016

Prasanna Vinaayakam

prasanna vinaayakam devam perivana pura samsthitham
sarva vigna haram nithyam vandhe sri kunjaraananam

No comments: