Saturday, September 3, 2016

Sri Varaha 108 Names (Vakaradi)

shrI hayagrIvAya namaH
hariH OM

OM varAhAya namaH |
OM varadAya namaH |
OM vandyAya namaH |
OM vareNyAya namaH |
OM vasudevajAya namaH |
OM vaShaTkArAya namaH |
OM vasunidhaye namaH |
OM vasudhoddharaNAya namaH |
OM vasave namaH |
OM vasudevAya namaH |
OM vasumatIdaMShTrAya namaH |
OM vasumatIpriyAya namaH |
OM vanadhistomaromAndhave namaH |
OM vajraromNe namaH |
OM vadAvadAya namaH |
OM valakShA~NgAya namaH |
OM vashyavishvAya namaH |
OM vasudhAdharasannibhAya namaH |
OM vanajodaradurvAraviShAdadhvaMsanodayAya namaH |
OM  valgatsaTAjAtavAtadhUtajImUtasaMhataye namaH |
OM vajradaMShTrAgravichChinnahiraNyAkShadharAdharAya namaH |
OM vashiShTAdyarShinikarastUyamAnAya namaH |
OM vanAyanAya namaH |
OM vanajAsanarudrendraprasAdita mahAshayAya namaH |
OM varadAnavinirdhUtabrahmabrAhmaNasaMshayAya namaH |
OM vallabhAya namaH | OM vasudhAhArirakShobalaniShUdanAya namaH |
OM vajrasArakhurAghAtadalitAbdhirasAhipAya namaH |
OM valadvAlotkaTATopadhvastabrahmANDakarparAya namaH |
OM vadanAntargatAyAtabrahmANDashvAsapaddhataye namaH |
OM varchasvine namaH | OM varadaMShTrAgrasamunmIlitadiktaTAya namaH |
OM vanajAsananAsAntarhaMsavAhAvarohitAya namaH |
OM vanajAsanadR^ikpadmavikAsAdbhutabhAskarAya namaH |
OM vasudhAbhramarArUDhadaMShTrApadmAgrakesarAya namaH |
OM vasudhAdhUmamaShikA ramyadaMShTrApradIpakAya namaH |
OM vasudhAsahasrapatramR^iNAlAyita daMShTrikAya namaH |
OM vasudhendIvarAkrAntadaMShTrAchandrakalA~nchitAya
namaH |
OM vasudhAbhAjanAlambadaMShTrArajatayaShTikAya namaH |
OM vasudhAbhUdharAvedhi daMShTrAsUchIkR^itAdbhutAya namaH |
OM vasudhAsAgarAhAryalokalokapadhR^idradAya namaH |
OM vasudhAvasudhAhArirakShodhR^ichChR^i~NgayugmakAya namaH |
OM vasudhAdhassamAlambinAlastambha prakampanAya namaH |
OM vasudhAchChatrarajatadaNDachChR^i~NgamanoharAya namaH |
OM vataMsIkR^itamandArAya namaH | OM valakShIkR^itabhUtalAya namaH |
OM varadIkR^itavR^ittAntAya namaH | OM vasudhIkR^itasAgarAya namaH |
OM vashyamAyAya namaH |
OM varaguNakriyAdhArAya namaH |
OM varAbhithAya namaH |
OM varuNAlayavAstavyajantuvidrAvighurghurAya namaH |
OM varuNAlayavichChetre namaH |
OM varuNAdidurAsadAya namaH |
OM vanajAsanasantAnAvanajAta mahAkR^ipAya namaH |
OM vatsalAya namaH |
OM vahnivadanAya namaH |
OM varAhavamayAya namaH |
OM vasave namaH |
OM vanamAline namaH |
OM vandivedAya namaH |
OM vayasthAya namaH |
OM vanajodarAya namaH |
OM vedatvache namaH |
OM vedavide namaH |
OM vedine namaH |
OM vedavAdine namaH |
OM vedavedA~NgatattvaGYAya namaH |
OM vedamUrtaye namaH |
OM vedavidvedya vibhavAya namaH |
OM vedeshAya namaH |
OM vedarakShaNAya namaH |
OM vedAntasindhusa~nchAriNe namaH |
OM vedadUrAya namaH |
OM vedAntasindhumadhyasthAchaloddhartre namaH |
OM vitAnakR^ite namaH | OM vitAneshAya namaH |
OM vitAnA~NgAya namaH |
OM vitAnaphaladAya namaH |
OM vibhave namaH |
OM vitAnabhAvanAya namaH |
OM vishvabhAvanAya namaH |
OM vishvarUpadhR^ite namaH |
OM vishvadaMShTrAya namaH |
OM vishvagarbhAya namaH |
OM vishvagAya namaH |
OM vishvasammatAya namaH |
OM vedAraNyacharAya namaH |
OM vAmadevAdimR^igasaMvR^itAya namaH |
OM vishvAtikrAntamahimne namaH |
OM vanyabhUpataye namaH |
OM vaikuNThakolAya namaH |
OM vikuNThalIlAya namaH |
OM vilayasindhugAya namaH |
OM vaptaHkabalitAjANDAya namaH |
OM vegavate namaH |
OM vishvapAvanAya namaH |
OM vipashchidAshayAraNyapuNyasphUrtaye namaH |
OM vishR^i~NkhalAya namaH |
OM vishvadrohikShayakarAya namaH |
OM vishvAdhikamahAbalAya namaH |
OM vIryasindhave namaH |
OM vivadbandhave namaH |
OM viyatsindhutara~NgitAya namaH |
OM vyAdattavidveShisattvamustAya namaH |
OM vishvaguNAmbudhaye namaH |
OM vishvama~NgalakAntArakR^ita lIlAvihArAya namaH |
OM vishvama~Ngaladottu~NgakaruNApA~NgAya namaH | 108
 || iti vakArAdi shrI varAhAShTottarashatanAmAvaliH parAbhava shrAvaNashuddha trayodashyAM likhitA rAmeNa samarpitA cha shrIhayagrIva charaNAra vindayorvijayatAM tarAm ||

OM VARAHAYA NAMAHANo comments: