Monday, September 5, 2016

Sankataharana Ganesha Ashtakam

om asya shree sankaTa haraNa stotra mantrasya
shree mahaa gaNapati devataa
sankaTa haraNaartha jape viniyogaha |
om om omkaara roopam tryahamiti cha param yatswaroopam tureeyam
traiguNyaateeta neelam kalayati manah teja sindoora moortim |
yogeendraih brahmarandhraih sakala guNamayam shree harendreNa sanga
gam gam gam gam gaNesham gajamukhamabhito
 vyaapakam chintayanti || 1 ||
vam vam vam vighnaraajam bhajati
nijabhuje dakShiNe nyasta shunDam
kram kram kram krodhamutaa dalita
ripubalam kalpavRukShasya moole |
dam dam dam dantamekam dadhati
munimukham kaamadhenvaa niShevyam
dham dham dham dhaarayantam dhanadam
atighiyam siddhi buddhi dviteeyam || 2 ||
tum tum tum tungaroopam gaganapathi
gatam vyaapnuvantam digantaan
kleem kleem kleem kaaranaatham galita
madamilallola mattaalimaalam |
hreem hreem hreem kaarapingam sakalamunivara
dhyeyamunDam cha shunDam
shreem shreem shreem shrayantam nikhila
nidhikulam naumi herambabimbam || 3 ||
laum laum laum kaaramaadyam praNavamida
padam mantramuktaavaleenaam
shuddham vighneshabeejam shashikara
sadRusham yoginaam dhyaanagamyam |
Dam Dam Dam Daamaroopam dalitabhavabhayam
sooryakoTi prakaasham
yam yam yam yagyanaatham japati munivaro
baahyam abhyantaram cha || 4 ||
hum hum hum hemavarNam shruti gaNita
guNam shoorpakaNam kRupaalum
dhyeya sooryasya bimbam hyurasi cha
vilasat sarpa yagyopaveetam |
svaahaa hum phaT namo antaiShTha
ThaThaTha sahitaih pallavaih sevyamaanam
mantraaNaam saptakoTi praguNita
mahimaadhaaram eesham prapadye || 5 ||
poorva peeTham trikoNam tadupari
ruchiram ShaTkapatram pavitram
yasyordhva shuddharekhaa vasudala
kamalam vaa svatejah chatusram |
madhye hunkaara beejam tadanu bhagavatah
svaangaShaTkam ShaDasre
aShTou shakteeshcha siddheeh bahula gaNapatih
viShTarashcha aShTakam cha || 6 ||
dharmaadyaShTou prasiddhaa dashadishi
viditaa vaa dhvajaalyah kapaalam
tasya kShetraadi naatham munikulam
akhilam mantra mudraa mahesham |
evam yo bhaktiyukto japati gaNapatim
puShpa dhoopa akShataadyaih
naivedyaih modakaanaam stutiyuta
vilasad geetavaaditra naadaih || 7 ||
raajaanastasya bhRutyaa iva
yuvatikulam daasavat sarvadaaste
lakShmeeh sarvaanga yuktaa shrayati cha
sadanam kinkaraah sarvalokaaha |
putraah putryah pavitraa raNabhuvi
vijayee dyootavaade api veero
yasyesho vighnaraajo nivasati hrudaye
bhakti bhaagyasya rudraha || 8 ||
|| iti sankaTa haraNam gaNesha aShTakam sampoorNam ||

OM SRI GANESHAYA NAMAHA

No comments: