Sunday, December 16, 2007

ShrI GaNapati sahasranAma stotramgaNeshvaro gaNakrIDo gaNanAtho gaNAdhipaH .ekada.nShTro vakratuNDo gajavaktro mahodaraH ..lambodaro dhUmravarNo vikaTo vighnanAyakaH .sumukho durmukho buddho vighnarAjo gajAnanaH ..bhImaH pramoda Anando surAnando madotkaTaH .herambashshambarashshambhurlambakarNo mahAbalaH .. nandano.alampaTo bhImo meghanAdo gaNaJNjayaH .vinAyako virUpAxo dhIrashshUro varapradaH .. ..mahAgaNapatirbuddhipriyaH xipraprasAdanaH .rudrapriyo gaNAdhyaxo umAputro.aghanAshanaH .. kumAragururIshAnaputro mUShakavAhanaH .siddhipradaH siddhipatissiddhissiddhivinAyakaH .. vighnastuN^gabhujassimhavAhano mohinIpriyaH .kaTiN^kaTo rAjaputrashshakalassammito.amitaH .. kUshmANDagaNasambhUto durjayo dhUrjayo.ajayaH .bhUpatirbhuvaneshashcha bhUtAnA.n patiravyayaH .. vishvakartA vishvamukho vishvarUpo nidhirghR^iNiH .kaviH kavInAmR^iShabho brahmaNyo brahmaNaspatiH .. jyeShTharAjo nidhipatiH nidhipriyapatipriyaH .hiraNmayapurAntasthaH sUryamaNDalamadhyagaH .. ..karAhatidhvastasindhusalilaH pUShadantabhR^it.h .umAN^gakeLikutukI muktidaH kulapAlakaH .. kiRITI kuNDalI hArI vanamAlI manomayaH .vaimukhyahatadR^ishyashrIH pAdAhatyA jitaxitiH .. sadyo jAtaH svarNabhujaH mekhalI durnimittahR^it.h .dussvapnahR^itprahasano guNI nAdapratiShThitaH ..surUpassarvanetrAdhivAso vIrAsanAshrayaH .pItAmbaraH khaDgadharo khaNDendukR^itashekharaH .. chitrAN^kashyAmadashano phAlachandrashchaturbhujaH .yogAdhipastArakasthaH puruSho gajakarNakaH .. 
gaNAdhirAjo vijayasthiro gaNapatirdhvajI .devadevaH smaraprANadIpako vAyukIlakaH .. vipashchidvarado nAdo nAdabhinnavalAhakaH .varAhavadano mR^ityuJNjayo vyAghrAjinAmbaraH .. ichchhAshaktidharo devatrAtA daityavimardanaH .shambhuvaktrodbhavashshambhukopahA shambhuhAsyabhUH .. shambhutejAshshivAshokahArI gaurIsukhAvahaH .umAN^gamalajo gaurItejobhUssvardhunIbhavaH .. yaGYakAyo mahAnAdo girivarShashubhAnanaH
sarvAtmA sarvadevAtmA brahmamUrdhA kakupchhrutiH .. brahmANDakumbhashchida.hvyomaphAlassatyashiroruhaH .jagajjanmalayonmeShanimeSho.agnyarkasomadR^ik.h .. girI.ndraikarado dharmo dharmiShThaH sAmabR^i.nhitaH .graharxadashano vANIjihvo vAsavanAsikaH .. kulAchalA.nsassomArkaghaNTo rudrashirodharaH .nadInadabhujassarpA.nguLikastArakAnakhaH .. bhrUmadhyasa.nsthitakarobrahmavidyAmadotkaTaH .vyomanAbhaH shrIhR^idayo merupR^iShTho.arNavodaraH .. kuxisthayaxagandharvaraxaHkinnaramAnuShaH .pR^ithvIkaTissR^iShTiliN^gaH shailorUdagrajAnukaH .. pAtALajaN^gho munipatkAlAN^guShThastrayItanuH .jyotirmaNDalalAN^gUlo hR^idayAlAnanishchalaH .. hR^itpadmakarNikAshAyI viyatkeLisaroruhaH .sadbhaktadhyAnanigaLo pUjAvAri nivAritaH .. pratApI kAshyapasutaH gaNapo viTapI balI .yashasvI dhArmikassvojAH pramathaH pramatheshvaraH .. chintAmaNidvIpapatiH kalpadrumavanAlayaH .ratnamaNDapamadhyastho ratnasi.nhAsanAshrayaH .. tIvrAshirodhR^itapado jvAlinImauLilAlitaH .nandAnanditapIThashrIH bhogadAbhUShitAsanaH .. sakAmadAyinIpIThaH sphuradugrAsanAshrayaH .tejovatIshiroratnassatyAnityavata.nsitaH .. savighnanAshinIpIThassarvashaktyambujAlayaH .lipipadmAsanAdhAro vahnidhAmatrayAlayaH .. unnataprapado gUDhagulphassa.nvR^itapArShNikaH .pInajaN^ghaH shliShTajAnuH sthUlarUpo namatkaTiH .. nimnanAbhiH sthUlakuxiH pInavaxA bR^ihadbhujaH .pInaskandho kambukaNTho lamboShTho lambanAsikaH .. bhagnavAmaradastuN^gadaxada.nto mahAhanuH .hrasvanetratrayashshUrpakarNo nibiDamastakaH ..
stambakAkArakumbhAgro katnamauLirniraN^kushaH .sarpahArakaTIsUtrassarpayaGYopavItavAn.h .. sarpakoTIrakaTakaH sarpagraiveyakAN^gadaH .sarpakaxodarAbandhaH sarparAjottarIyakaH .. raktaraktA.nbaradharo raktamAlyavibhUShaNaH .raktexaNo raktakaro raktatAlvoShThapallavaH .. shvetashvetAmbaradharaH shvetamAlyavibhUShaNaH .shvetAtapatraruchirashshvetachAmaravIjitaH .. sarvAvayavasa.npUrNassarvalaxaNalaxitaH .sarvAbharaNabhUShADhyassarvashobhAsamanvitaH .. sarvamaN^gaLamAN^galyassarvakAraNakAraNaH .sarvadaikakarashshArN^gIbIjApUragadAdharaH .. ixuchApadharashshUlI chakrapANissarojabhR^it.h .pAshI dhR^itotpalashshAlImaJNjarIbhR^it.h svadantabhR^it.h ..
kalpavallIdharo vishvAbhayadaikakaro vashI .axamAlAdharo GYAnamudrAvAnmudgarAyudhaH .. pUrNapAtrI kambudharo vidhUtArisamUhakaH .mAtuluN^gadharashchUtakalikAbhR^itkuThAravAn.h .. puShkarasthasvarNaghaTIpUrNaratnAbhivarShakaH .bhAratIsundarInAtho vinAyakaratipriyaH .. mahAlaxmIpriyatamaH siddhalaxmImanoharaH .ramArameshapUrvAN^go daxiNomAmaheshvaraH .. mahIvarAhavAmAN^go ratikandarpapashchimaH .Amoda modajananassapramodapramodanaH .. samedhitasamR^iddhashrIH buddhisiddhipravartakaH .dattasaumukhyasumukhaH kAntikandaLitAshrayaH .. madanAvatyAshritAN^a.hghriH kR^itavaimukhyadurmukhaH .vighnasampallatopaghnaH sadonnidramadadravaH .. vighnakR^innighnacharaNo drAviNIshaktisatkR^itaH .tIvrAprasannanayano jvAlinIpAlanaikadR^ik.h .. mohinImohano bhogadAyinIkAntimaNDitaH .kAminIkAntavaktrashrIradhiShThitavasundharaH .. vasudhArA manomoda mahAshaN^khanidhiprabhuH .namadvasumatImauLimahApadmanidhiprabhuH .. sarvasadrurusa.nsevyashshochiShkeshahR^idAshrayaH .IshAnamUrdhA devendrashikhaH pavananandanaH .. ugraH pratyagranayano divyAstrANA.n prayogavAn.h .airAvatAdisarvAshAvAraNAvaraNapriyaH .. vajrAdyastraparIvAro gaNachaNDasamAshrayaH .jayo jayaparIvAro vijayo vijayAvahaH .. ajitArchitapAdAbjaH nityAnityavata.nsitaH .vilAsinIkR^itollAsashshauNDI saundaryamaNDitaH .. anantAnantasukhadassumaN^gaLasumaN^gaLaH .ichchhAshaktirGYAnashaktikriyAshaktiniShevitaH .. subhagAsa.nshritapadaH lalitAlalitAshrayaH .kAminIkAmanaH kAmaH mAninIkeLilAlitaH .. sarasvatyAshrayo gaurInandanaH shrIniketanaH .guruguptapado vAchA siddho vAgIshvareshvaraH .. naLinIkAmuko vAmArAmAjyeShThAmanoramaH .raudrImudritapAdAbjaH humbIjastuN^gashaktikaH .. vishvAdijananatrANaH svAhAshaktissakIlakaH .amR^itAbdhikR^itAvAsaH madaghUrNitalochanaH ..uchchhiShTagaNa uchchhiShTagaNesho gaNanAyakaH .sArvakAlikasa.nsiddhiH nityashaivadigambaraH .. anapAyo.anantadR^iShTiraprameyo.ajarAmaraH .anAvilo.apratiratho achyutohyamR^itAxaraH .. apratarkyo.axayo.ajayyo anAthashcha anAmayaH .amoghasiddhiradvaito aghoro.apratimAnanaH .. anAkAro.abdhibhUmyagnibalahA.avyaktalaxaNaH .AdhArapITha AdhAra AdhArAdheyavarjitaH .. AkhuvAhana ketvAshApUrakAkhumahAraNaH .ixusAgaramadhyasthaH ixubhaxaNalAlasaH .. ixuchApAtirekashrIH ixuchApaniShevitaH .indragopasamAnashrIH indranIlasamadyutiH .. indIvaradaLashyAmaH indumaNDalanirmalaH .indrapriya iDAbhAga iDAdhAmendirApriyaH .. ixvAkuvighnavidhva.nsI itikartavyatepsitaH .IshAnamauLirIshAna IshAnasuta IshaghaH .. IShaNAtrayakalpAntaH IhAmAtravivarjitaH .upendra uDubhR^inmauLiruDerakabalipriyaH .. unnatAnana uttuN^ga udArastridashAgraNIH .UrjasvAnUjjvalatanuH UhApohadurAsadaH .. R^igyajussAmasambhUtiR^iddhisiddhipravartakaH .R^ijuchittaikasulabhaH R^iNatrayavimochanaH .. svabhaktavighnanAshashcha suradviTchhaktilopakR^it.h .vimukhArchAnAviluptashrIrlUtAvisphoTanAshanaH .. ekArapIThamadhyastha ekapAdakR^itAsanaH .ejitAkhiladaityashrIH ejitAkhilasa.nshrayaH .. aishvaryanidhiraishvarya_aihikAmuShmikapradaH .aira.nmadasamonmeSha airAvatanibhAnanaH .. oN^kAravAchya oN^kAra ojasvAnoShadhIpatiH .audAryanidhirauddhatyadhurya aunnatyavigrahaH .. suranAgAnAmaN^kushashcha suravidviShAmaN^kushaH .asamastavisargA.ntapAdeShu parikIrtitaH .. kamaNDaludharaH kalpaH kapardI kalabhAnanaH .karmasAxI karmakartA karmAkarmaphalapradaH .. kadambakorakAkAraH kUshmANDagaNanAyakaH .kAruNyadehakapilaH kathakaH kaTisUtrabhR^it.h .. kharvaH khaDgapriyaH khaDgI khAtAntasthaH khanirmalaH .kharvATashrR^iN^ganilayaH khaTvAN^gI khadurAsadaH .. gaNADhyo gahano gamyo gadyapadyasudhArNavaH .gadyagAnapriyo garjaH gItagIrvANapUrvajaH .. guhyAchArarato guhyaH guhyAgamanirUpitaH .guhAshayo guhAbdhistho gurugamyo gurorguruH .. ghaNTAghargharikAmAlI ghaNTakumbho ghaTodaraH .chaNDashchaNDIshvarashchaNDI chaNDeshashchaNDavikramaH .. charAcharapitA chintAmaNicharvaNalAlasaH .chhandashchhandovapushchhando durlaxyashchhandavigrahaH .. jagadyonirjagatsAxI jagadIsho jaganmayaH .japo japaparo japyo jihvAsi.nhAsanaprabhuH .. jhalajhjhallolasaddAnajhaN^kAribhramarAkulaH .TaN^kArasphArasa.nrAvAnukArimaNinUpuraH .. tApatrayanivArI cha sarvamantraikasiddhidaH .DiNDimuNDo DAkinIsho DAmaro DiNDimapriyaH .. DhakkAninAdamudito Dhauko DhuNDhivinAyakaH .tatvAnA.n paramastatvaGYeyastatvanirUpitaH .. tArakAntarasa.nsthAnastArakastArakAntakaH .sthANuH sthANupriyaH sthAtA sthAvaro jaN^gamo jagat.h .. daxayaGYapramathano dAtA dAnavamohanaH .dayAvAndivyavibhavo daNDabhR^iddaNDanAyakaH .. dantaprabhinnAbhramalo daityavAraNadAraNaH .da.nShTrAlagnadvipaghaTo devArthanR^igajAkR^itiH .. dhanadhAnyapatirdhanyo dhanado dharaNIdharaH .dhyAnaikaprakaTo dhyeyaH dhyAno dhyAnaparAyaNaH .. nandyo nandipriyo nAdo nAdamadhyapratiShThitaH .niShkaLo nirmalo nityo nityAnityo nirAmayaH .. para.nvyomA parandhAmA paramAtmA parampadaH .parAtparaH pashupatiH pUrNamodakasAravAn.h .. pUrNAnandaH parAnandaH purANapuruShottamaH .padmaprasannanayanaH praNatAGYAnamochanaH .. pramANapratyayAtItaH praNatArtinivAraNaH .phalahastaH phaNipatiH phetkAraphaNitapriyaH .. bANArchitAN^a.hghriyugaLo bANakeLikutUhalI .brahmA brahmArchitapado brahmachArI bR^ihaspatiH .. bR^ihattamo brahmaparo brahmaNyo brahmavitpriyaH .bR^ihannAdAgryachItkAro brahmANDAvaLimekhalaH .. bhrUxepadattalaxmIko bhargo bhadro bhayApahaH .bhagavAn.h bhaktisulabho bhUtido bhUtibhUShaNaH .. bhavyo bhUtAlayo bhogadAtA bhrUmadhyagocharaH .mantro mantrapatirmantrI madamattamanoramaH .. mekhalAvAnmandagatiH matimatkamalexaNaH .mahAbalo mahAvIro mahAprANamahAmanAH .. yaGYo yaGYapatiryaGYagoptA yaGYaphalapradaH .yashaskaro yogagamyo yAGYiko yAjakapriyaH .. raso rasapriyo rasyo raJNjako rAvaNArchitaH .raxoraxAkaro ratnagarbho rAjyasukhapradaH .. laxo laxaprado laxyo layastho laDDukapriyaH .lAsyapriyo lAsyaprado lAbhakR^illokavishrutaH ..vareNyo vahnivadano vandyo vedAntagocharaH .vikartA vishvatashchaxuH vidhAtA vishvatomukhaH ..vAmadevo vishvanetA vajrI vajranivAraNaH .vishvabandhana viShkambhadhAro vishvAmaraprabhuH .. shabdabrahmashamaprApyo shambhushaktigaNeshvaraH .shAstrashikhAgranilayo sharaNyaH shikharIshvaraH .. ShaDR^itukusumasragvI ShaDAdhAraH ShaDaxaraH .sa.nsAravaidyassarvaGYaH sarvabheShajabheShajaH .. sR^iShTisthitilayakrIDassurakuJNjarabhedanaH .sindUritamahAkumbhassadasada.hvyaktidAyakaH .. sAxI samudramathanaH svasa.nvedyaH svadaxiNaH .svatantrassatyasaN^kalpassAmagAnaratassukhI .. ha.nso hastipishAchIsho havano havyakavyabhuk.h .havyo hR^itapriyo harSho hR^illekhAmantramadhyagaH .. xetrAdhipaH xamAbhartA xamAparaparAyaNaH .xipraxemakaraH xemAnandaH xoNIsuradrumaH ..dharmaprado.arthadaH kAmadAtA saubhAgyavardhanaH .vidyAprado vibhavado bhuktimuktiphalapradaH .. AbhirUpyakaro vIrashrIprado vijayapradaH .sarvavashyakaro garbhadoShahA putrapautradaH .. medhAdaH kIrtidashshokahArI daurbhAgyanAshanaH .prativAdimukhastambho duShTachittaprasAdanaH .. parAbhichArashamano duHkhabhaJNjanakArakaH .lavastruTiH kalA kAShThA nimeSho ghaTimuhUrtakaH .. praharashcha divA naktaH ahorAtra aharnisham.h .paxo mAsAyano varShAH yugaH kalpo mahAlayaH ..rAshistArAtithiryogaH vAraH karaNa a.nshakaH .lagno horA kAlachakro merussaptarShayo dhruvaH .. rAhurmandaH kavirjIvaH budho bhaumashshashI raviH .kAlaH sR^iShTisthitirvishvaH sthAvaro jaN^gamo jagat.h .. bhUrApognirmaruda.hvyomA aha.nkR^itprakR^itiH pumAn.h .brahmA viShNushshivo rudraIshashaktissadAshivaH .. tridashAH pitarassiddhA yaxA raxAshcha kinnarAH .sAdhyA vidyAdharA bhUtAH manuShyAH pashavaH khagAH .. samudrAssaritashshailAH bhUto bhavyo bhavodbhavaH .sAN^_khyaH pAtaJNjalo yogaH purANashcha shrutiH smR^itiH ..vedAN^gAshcha sadAchAraH mImA.nsA nyAyavistaraH .Ayurvedo dhanurvedo gAndharvaH kAvyanATakaH .. vaikhAnaso bhAgavato mAnuShaH pAJNcharAtrakaH .shaivaH pAshupataH kAlamukho bhairavashAsanaH .. shAkto vainAyakassauro jainaghUrhatasa.nhitaH .sadasada.hvyakta avyaktassachetana.achetanaH .. bandho moxassukho bhogo yogassatya aNurmahat.h .svasti hu.nrUpaShaDrUpakhaDgabhrUshcha svadhAmayaH .. svAhArUpaH shrauShaDrUpo vauShaDrUpo vaShaNmayaH .GYAnaviGYAna Anando bodhassa.nvichchhamo yamaH .. eko ekAxaro eka ekAxaraparAyaNaH .ekAgradhIrekavIro ekAnekasvarUpadhR^it.h .. dvirUpo dvibhujo da.hvyaxo dvirado dviparaxakaH .dvaimAturadvivadano dvandvAtIto dvayAtigaH .. tridhAmA shrIkarastretA trivargaphaladAyakaH .triguNAtmA trilokAdistrishaktIshastrilochanaH .. chaturbAhushchaturdantashchaturAtmA chaturmukhaH .chaturvidhopAyakarashchaturvidhaphalapradaH .. chaturAnanasa.nprItaH chaturvarNAshramAshrayaH .chaturvidhavachovR^ittiparivR^ittipravartakaH .. chaturthIpUjanaprItashchaturthItithisambhavaH .paJNchAxarAtmA paJNchAtmA paJNchAsyaH paJNchakR^ityakR^it.h .. paJNchAdhAraH paJNchavarNaH paJNchAxaraparAyaNaH .paJNchatALaH paJNchakaraH paJNchapraNavabhAvikaH .. paJNchabrahmamayasphUrtiH paJNchAvaraNavAritaH .paJNchabhaxyapriyaH paJNchabANaH paJNchashivAtmakaH .. ShaTkoNapIThaShShaTchakradhAmA ShaTgranthibhedakaH .ShaDadhvadhvAntavidhva.nsI ShaDaN^gulamahAhradaH .. ShaNmukhaH ShaNmukhabhrAtA ShaTchhaktiparivAritaH .ShaDvairivargavidhva.nsI ShaDUrmibhayabhaJNjanaH .. ShaTtarkadUraShShaTkarmanirataH ShaDrasAshrayaH .saptapAtALacharaNaH saptadvIporumaNDitaH .. saptasvarlokamakuTassaptasaptivarapradaH .saptAN^garAjyasukhadassaptarShigaNamaNDitaH .. saptachhandonidhissaptahotA saptasvarAshrayaH .saptAbdhikeLikAsArassaptamAtR^iniShevitaH .. saptachchhadAmodamadassaptachhandomukhapriyaH .aShTamUrtirdhyeyamUrtiraShTaprakR^itikAraNaH .. aShTAN^gayogaphalabhugaShTapatrAmbujAsanaH .aShTashaktisamR^iddhashrIraShTaishvaryapradAyakaH .. aShTapIThopapIThashrIraShTamAtR^isamAvR^itaH .aShTabhairavasevyo.aShTavasuvandyo.aShTamUrtibhR^it.h .. aShTachakrasphuranmUrtiraShTadravyahaviH priyaH .navanAgAsanAdhyAsI navanidhyanushAsitA ..navadvAraghanAdhAro navadhAraniketanaH .naranArAyaNastutyo navadurgAniShevitaH ..navanAthamahAnAtho navanAgavibhUShaNaH .navaratnavichitrAN^go navashaktishirodhR^itaH .. dashAtmako dashabhujo dashadikpativanditaH .dashAdhyAyo dashaprANo dashendriyaniyAmakaH .. dashAxaramahAmantro dashAshAvyApivigrahaH .ekAdashAdirudraissa.nstuta ekAdashAxaraH ..dvAdashoddaNDadordaNDo dvAdashAN^kaniketanaH .trayodashabhidhAbhinnavishvedevAdhidaivataH .. chaturdashendraprabhavashchaturdashamanuprabhuH .chaturdashAdividyADhyashchaturdashajagatprabhuH .. sAmapaJNchadashaH paJNchadashIshItA.nshunirmalaH .ShoDashAdhAranilayaH ShoDashasvaramAtR^ikaH ..ShoDashAntapadAvAsaH ShoDashendukalAtmakaH .saptasaptadashI saptadashassaptadashAxaraH .. aShTAdashadvIpapatiraShTAdashapurANakR^it.h .aShTAdashauShadhisraShTA aShTAdashamunismR^itaH .. aShTAdashalipivyaShTisamaShTiGYAnakovidaH .ekavi.nshaH pumAnekavi.nshatyaN^guLipallavaH ..chaturvi.nshatitatvAtmA paJNchavi.nshAkhyapUruShaH .saptavi.nshatitAreshassaptavi.nshatiyogakR^it.h .. dvAtri.nshadbhairavAdhIshashchatustri.nshanmahAhradaH .ShaT.htri.nshattatvasambhUtiraShTatri.nshatkalAtanuH .. namadekonapaJNchAshanmarudvarganirargaLaH .paJNchAshadaxarashreNiH paJNchAshadrudravigrahaH .. paJNchAshadviShNushaktIshaH paJNchAshanmAtR^ikAlayaH .dvipaJNchAshadvapushshreNistriShaShTyaxarasa.nshrayaH .. chatuShShaShTyarNanirNetA chatuShShaShTikalAnidhiH .chatuShShaShTimahAsiddhayoginIbR^indavanditaH .. aShTaShaShTimahAtIrthaxetrabhairavabhAvanaH .chaturNavatimantrAtmA ShaNNavatyadhikaprabhuH .. shatAnandashshatamakhashshatapatrAyatexaNaH .shatAnIkashshatadhR^itashshatadhAravarAyudhaH .. sahasrapatranilayassahasraphaNibhUShaNaH .sahasrashIrShA puruShassahasrAxassahasrapAt.h .. sahasranAmasa.nstutyassahasrAxabalApahaH .phaNAmaNDalasAhasraphaNirAjakR^itAsanaH .. dashasAhasraphaNabhR^itphaNirAjakR^itAsanaH .aShTAshItisahasraughamaharShistotrayantritaH .. mahAkAyo mahAtmApi chaNDilashcheShTado rasaH .AdhAro.asau vedamayo heramba sskandapUrvajaH .. laxAdhIshapriyAdhAro laxAdhAramanomayaH .chaturlaxajapaprItashchaturlaxaprakAshitaH .. chaturashItilaxANA.n jIvAnA.n dehasa.nsthitaH .koTisUryapratIkAshaH koTichandrA.nshunirmalaH .. koTiyaGYapramathanaH koTiyaGYaphalapradaH .shivAbhavAdyaShTakoTivinAyakadhurandharaH .. saptakoTimahAmantramantritAvayavadyutiH .trayastri.nshatkoTisurashreNIpraNatapAdukaH .. anantadevatAsevyaH anantashubhadAyakaH .anantanAmAnantashrIranantAnantasaukhyadaH ..
iti shrImahAgaNapatisahasranAmastotra.n samAptam.h ..

No comments: