Saturday, December 1, 2007

Sri Kali Sahasranamam


shriigaNeshaaya namaH . AUM shriigurubhyo namaH .kathito.ayaM mahaamantraH sarvamantrottamottamaH .yamaasaadya mayaapraaptaM aishvaryapadamuttamam .. 1..sa.nyuktaH parayaa bhaktyaa yathoktavidhinaa bhavaan .kurutaamarchanaM devyaaH trailokya\-vijigiiShayaa .. 2..shriiparashuraama uvaachaprasanno yadi me devaH parameshaH puraatanaH .rahasyaM parayaa devyaa kR^ipayaa kathaya prabho .. 3..yathaarchanaM vinaahomaM vinaanyaasaM vinaabalim .vinaagandhaM vinaapuShpaM vinaanityoditakriyaa .. 4..praaNaayaamaM vinaadhyaanaM vinaa bhuutavishodhanam .vinaa jaapyaM vinaa daanaM vinaa kaalii prasiidati .. 5..pR^iShTaM tvayoktaM me praaj~na bhR^iguvaMshavivardhanaH .bhaktaanaamapi bhakto.asi tvamevaM saadhayiShyasi .. 6..deviiM daanava\-koTighniiM liilayaa rudhirapriyaam .sadaa stotraM priyaamugraaM kaama\-kautuka\-laalasaam .. 7..sarvadaananda\-hR^idayaaM vaasavyaasakta\-maanasaam .maadhviika\-matsyamaaMsaadi\-raagiNiiM rudhira\-priyaam .. 8..shmashaanavaasiniiM pretagaNa\-nR^ityamahotsavaam .yogaprabhaaM yoginiishaaM yogiindra\-hR^idaye sthitaaM .. 9..taamugrakaalikaaM raama prasaadayitumarhasi .tasyaaH stotraM mahaapuNyaM svayaM kaalyaa prakaashitam .. 10..tava tat kathayiShyaami shrR^itvaa vatsaavadhaaraya .gopaniiyaM prayatnena paThaniiyaM paraatparam .. 11..yasyaikakaala\-paThanaat sarve vighnaaH samaakulaaH .nashyanti dahane diipte pata~Ngaa iva sarvataH .. 12..gadya\-padyamayii vaaNii tasya ga~Ngaapravaahavat .tasya darshanamaatreNa vaadino niShprabhaamataaH .. 13..raajaano.api cha daasatvaM bhajanti cha parejanaaH .tasya haste sadaivaasti sarvasiddhirna saMshayaH .. 14..nishiithe muktaye shaMbhurnagnaH shakti\-samanvitaH .manasaa chintayet kaaliiM mahaakaaliiti laalitaam .. 15..paThet sahasranaamaakhyaM stotraM mokShasya saadhanam .prasannaa kaalikaa tasya putratvenaanukaMpate .. 16..vedhaa brahmaasmR^iterbrahma kusumaiH puujitaa paraa .prasiidati tathaa kaalii yathaanena prasiidati .. 17..AUM asya shriikaalikaa\-sahasranaama\-stotramahaamantrasyamahaakaalabhairava R^iShiHanuShTup chhandaH shmashaana\-kaalikaa devataamahaakaalikaa\-prasaada\-siddhyarthe jape viniyogaH .. dhyaanam shavaaruDhaaM mahaabhiimaaM ghoradaMShTraa hasanmukhiiM .chaturbhujaaM khaDga\-muNDa\-varaabhayakaraaM shivaam..muNDamaalaadharaaM deviiM lolajjihvaaM digambaraam .evaM sa~nchintayet kaaliiM shmashaanaalaya\-vaasiniim .. atha stotram

.AUM kriiM mahaakaalyai namaH..

AUM shmashaana\-kaalikaa kaalii bhadrakaalii kapaalinii .guhyakaalii mahaakaalii kurukullaa.avirodhinii .. 18

..kaalikaa kaalaraatrishcha mahaakaalanitaMbinii .kaalabhairava\-bhaaryaa cha kulavartmaprakaashinii ..19

..kaamadaa kaaminii kaamyaa kamaniiya\-subhaavinii .kastuurii rasa\-niilaa~Ngii ku~nchareshvaragaaminii ..20

..kakaara\-varNasarvaa~Ngii kaaminii kaamasundarii .kaamaartaa kaamaruupaa cha kaamadhenu\-kalaavatii .. 21

..kaantaa kaamasvaruupaa cha kaamaakhyaa kulapaalinii .kuliinaa kulavatyaMbaa durgaa durgatinaashinii .. 22

..kaumaarii kulajaa kR^iShNaa kR^iShNadehaa kR^ishodarii .kR^ishaa~Ngii kulishaa~Ngii cha krii~Nkaarii kamalaa kalaa .. 23

..karaalasthaa karaalii cha kulakaantaa.aparaajitaa .ugraa chograprabhaa diiptaa viprachittaa mahaabalaa .. 24

..niilaa ghanaa balaakaa cha maatraa mudraapitaa.asitaa .braamhii naaraayaNii bhadraa subhadraa bhaktavatsalaa .. 25

..maaheshvarii cha chaamuNDaa vaaraahii naarasiMhikaa .vajraa~Ngii vajra\-ka~Nkaalii nR^imuNDa\-sragviNii shivaa .. 26

..maalinii naramuNDaalii galad\-rakta\-vibhuuShaNaa .rakta\-chandana\-siktaa~Ngii sinduuraaruNamastakaa .. 27

..ghoraruupaa ghoradaMShTraa ghoraaghorataraa shubhaa .mahaadaMShTraa mahaamaayaa sudatii yugadanduraa .. 28

..sulochanaa viruupaakShii vishaalaakShii trilochanaa .shaaradendu\-prasannaasyaa sphurat\-smeraaMbujekShaNaa .. 29

..aTTahaasaa prasannaasyaa smeravaktraa subhaaShiNii .prasannapadmavadanaa smitaasyaa priyabhaaShiNi .. 30

.koTaraakShii kulashreShThaa mahatii bahubhaaShiNii .sumatiH kumatishchaNDaa chaNDamuNDaativeginii .. 31

..prachaNDaa chaNDikaa chaNDii chaarchikaa chaNDa\-veginii .sukeshii muktakeshii cha diirghakeshii mahatkachaa .. 32

..pretadehaa karNapuuraa pretapaaNii sumekhalaa .pretaasanaa priyapretaa pretabhuumikR^itaalayaa .. 33

..shmashaanavaasinii puNyaa puNyadaa kulapaNDitaa .puNyaalayaa puNyadehaa puNyashlokii cha paavanii .. 34

..putraa pavitraa paramaa puraa puNya\-vibhuuShaNaa .puNya\-naamnii bhiitiharaa varadaa khaDga\-paaNinii .. 35

..nR^imuNDahastashastaa cha chhinnamastaa sunaasikaa .dakShiNaa shyaamalaa shyaamaa shaantaa piinonnatastanii .. 36

..digaMbaraa ghoraraavaa sR^ikaantaa raktavaahinii .ghoraraavaa shivaa khaDgaa visha~Nkaa madanaaturaa .. 37

..mattaa pramattaa pramadaa sudhaasindhu\-nivaasinii .atimattaa mahaamattaa sarvaakarShaNakaariNii .. 38

..giitapriyaa vaadyarataa pretanR^ityaparaayaNaa .chaturbhujaa dashabhujaa\-aShTaadashabhujaa tathaa .. 39

..kaatyaayanii jaganmaataa jagatii parameshvarii .jagatbandhurjagaddhaatrii jagadaanandakaariNii .. 40

..janmamayii haimavatii mahaamaayaa mahaamahaa .naagayaj~nopaviitaa~Ngii naaginii naagashaayinii .. 41

..naagakanyaa devakanyaa gandharvii kinnareshvarii .moharaatrii mahaaraatrii daaruNaa bhaasuraambaraa .. 42

..vidyaadharii vasumatii yakShiNii yoginii jaraa .raakShasii Daakinii vedamayii veda\-vibhuuShaNaa .. 43

..shrutiH smR^itirmahaavidyaa guhyavidyaa puraatanii .chintyaa.achintyaa svadhaa svaahaa nidraa tandraa cha paarvatii .. 44

..aparNaa nishchalaa lolaa sarvavidyaa tapasvinii .ga~Ngaa kaashii shachii siitaa satii satyaparaayaNaa .. 45

..niitissuniitissuruchiH tuShTiH puShTirdhR^itiH kShamaa .vaaNii buddhiH mahaalakShmii lakShmii niilasarasvatii .. 46

..srotasvatii sarasvatii maata~Ngii vijayaa jayaa .nadii sindhuH sarvamayii taaraa shuunya\-nivaasinii .. 47

..shuddhaa tara~NgiNii medhaa laakinii bahuruupiNii .sthuulaa suukShmaa suukShmataraa bhagavatyanuruupiNii .. 48

..paramaaNu\-svaruupaa cha chidaananda\-svaruupiNii .sadaanandamayii satyaa sarvaananda\-svaruupiNii .. 49

..sunandaa nandinii stutyaa stavaniiya\-svabhaavinii .ra~NgiNii Ta~Nginii chitraa vichitraa chitraruupiNii .. 50

..padmaa padmaalayaa padmamukhii padmavibhuuShaNaa .Daakinii shaakinii kShaantaa raakinii rudhirapriyaa .. 51

..bhraantirbhavaanii rudraaNii mR^iDaanii shatrumardinii .upendraaNii mahendraaNii jyotsnaa chandrasvaruupiNii .. 52

..suuryaatmikaa rudrapatnii raudrii strii prakR^itiH pumaana .shaktirmuktirmatirmaataa bhaktirmuktiH pativrataa .. 53

..sarveshvarii sarvamaataa sarvaaNii haravallabhaa .sarvaj~naa siddhidaa siddhaa bhavyaa bhaavyaa bhayaapahaa .. 54

..kartrii hartrii paalayitrii sharvarii taamasii dayaa .tamisraa taamasii sthaaNuH sthiraa dhiiraa tapasvinii .. 55

..chaarva~Ngii cha~ncalaa lolajihvaa chaarucharitriNii .trapaa trapaavatii lajjaa vilajjaa harayauvanii .. 56

..satyavatii dharmaniShThaa shreShThaa niShThuura\-vaadinii .gariShThaa duShTa\-saMhartrii vishiShTaa shreyasii ghR^iNaa .. 57

..bhiimaa bhayaanakaa bhiima\-naadinii bhiiH prabhaavatii .vaagiishvarii shriiryamunaa yaj~nakartrii yajuHpriyaa .. 58

..R^iksaamaatharva\-nilayaa raagiNii shobhanaasuraa .kalakaNThii kambukaNThii veNu viiNaa paraayaNaa .. 59

..vaMshinii vaiShNavii svacchhaa dhaatrii trijagadiishvarii .madhumatii kuNDalinii R^iddhiH shuddhiH shuchismitaa .. 60

..rambhorvashii ratii raamaa rohiNii revatii makhaa .sha~Nkhinii chakriNii kR^iShNaa gadinii padminii tathaa .. 61

..shuulinii parighaastraa cha paashinii shaar~NgapaaNinii .pinaakadhaariNii dhuumraa surabhii vanamaalinii .. 62

..rathinii samarapriitaa veginii raNa\-paNDitaa .jaDinii vajriNii niilalaavaNyaambudachandrikaa .. 63

..balipriyaa sadaapuujyaa daitendramathinii tathaa .mahiShaasura\-saMhartrii kaaminii raktadantikaa .. 64

..raktapaa rudhiraaktaa~Ngii rakta\-kharpara\-dhaariNii .raktapriyaa maaMsaruchiH vaasavaasakta\-maanasaa .. 65

..galacchhoNita\-muNDaalii kaNThamaalaa\-vibhuuShaNaa .shavaasanaa chitaantastaa maheshii vR^iShavaahinii .. 66

..vyaaghratvagambaraa chiinachailinii siMhavaahinii .vaamadevii mahaadevii gaurii sarvaj~nabhaaminii .. 67

..baalikaa taruNii vR^iddhaa vR^iddhamaataa jaraaturaa .subhruurvilaasinii brahmavaadinii braahmiNii satii .. 68

..suptavatii chitralekhaa lopaamudraa sureshvarii .amoghaa.arundhatii tiikShNaa bhogavatyanuraagiNii .. 69

..mandaakinii mandahaasaa jvaalaamukhyaa.asuraantakaa .maanadaa maaninii maanyaa maananiiyaa madaaturaa .. 70

..madiraa meduronmaadaa medhyaa saadhyaa prasaadinii .sumadhyaa.anantaguNinii sarvalokottamottamaa .. 71

..jayadaa jitvarii jaitrii jayashriirjayashaalinii .sukhadaa shubhadaa satyaa sabhaa saMkShobhakaariNii .. 72

..shivaduutii bhuutamatii vibhuutirbhuuShaNaananaa .kaumaarii kulajaa kuntii kulastrii kulapaalikaa .. 73

..kirtiryashasvinii bhuuShaa bhuuShTaa bhuutapatipriyaa .suguNaa nirguNaa.adhiShThaa niShThaa kaaShThaa prakaashinii .. 74

..dhaniShThaa dhanadaa dhaanyaa vasudhaa suprakaashinii .urvii gurvii gurushreShThaa ShaDguNaa triguNaatmikaa .. 75

..raajaamaaj~naa mahaapraaj~naa suguNaa nirguNaatmikaa .mahaakuliinaa niShkaamaa sakaamaa kaamajiivanaa .. 76

..kaamadevakalaa raamaa.abhiraamaa shivanartakii .chintaamaNiiH kalpalataa jaagratii diinavatsalaa .. 77

..kaartikii kR^ittikaa kR^ityaa ayodhyaa viShamaa samaa .sumantraa mantriNii ghuurNaa hlaadinii kleshanaashinii .. 78

..trailokyajananii hR^iShTaa nirmaaMsaamalaruupiNii .taTaakanimnajaTharaa shuShka\-maaMsaasthimaalinii .. 79

..avantii madhuraa hR^idyaa trailokyaa paavanakShamaa .vyaktaa.avyaktaa.anekamuurtii shaarabhii bhiimanaadinii .. 80

..kShema~Nkarii shaa~Nkarii cha sarva\-sammohakaariNii .uurddhvaa tejasvinii klinnaa mahaatejasvinii tathaa .. 81

..advaitaa yoginii puujyaa surabhii sarvama~Ngalaa .sarapriya~Nkarii bhogyaa dhaninii pishitaashanaa .. 82

..bhaya~Nkarii paapaharaa niShkala~Nkaa vasha~Nkarii .aashaa tR^iShNaa chandrakalaa nidraaNaa vaayuveginii .. 83

..sahasrasuurya\-sa~Nkaashaa chandrakoTisamaprabhaa .nishumbhashumbha\-saMhartrii raktabiija\-vinaashinii .. 84

..madhukaiTabha\-saMhartrii mahiShaasuraghaatinii .vahnimaNDala\-madhyasthaa sarva\-satva\-pratiShThitaa .. 85

..sarvaachaaravatii sarvadevakanyaa.atidevataa .dakShakanyaa dakShayaj~nanaashinii durgataariNii .. 86

..ijyaa puujyaa vibhaa bhuutiH satkiirtirbrahmachaariNii .rambhoruushchaturaa raakaa jayantii varuNaa kuhuuH .. 87

..manasvinii devamaataa yashasyaa brahmavaadinii .siddhidaa vR^iddhidaa vR^iddhiH sarvaadyaa sarvadaayinii .. 88

..aadhaara\-ruupiNii dheyaa muulaadhaara\-nivaasinii .aaj~naa praj~naa puurNamanaa chandramukhyanukuulinii .. 89

..vaavaduukaa nimnanaabhiH satyasandhaa dR^iDhavrataa .aanviikShikii daNDaniitistrayii stridiva\-sundarii .. 90

..jvaalinii jvalinii shailatanayaa vindhyavaasinii .pratyayaa khecharii dhairyaa turiiyaa vimalaaturaa .. 91

..pragatbhaa vaaruNii kShaamaa darshinii visphuli~Nginii .bhaktiH siddhiH sadaapraaptiH prakaamyaa mahimaa.aNimaa .. 92

..iikShaa siddhirvashitvaa cha iishityordhvanivaasinii .laghimaa chaiva saavitrii gaayatrii bhuvaneshvarii .. 93

..manoharaa chitaa divyaa devyudaaraa manoramaa .pi~Ngalaa kapilaa jihvaa rasaj~naa rasikaa rasaa .. 94

..suShumneDaa yogavatii gaandhaarii navakaantakaa .paa~nchaalii rukmiNii raadhaa.a.araadhyaa bhaamaa cha raadhikaa .. 95

..amR^itaa tulasiivR^indaa kaiTabhii kapaTeshvarii .ugrachaNDeshvarii viirajananii viirasundarii .. 96

..ugrataaraa yashodaakhyaa devakii devamaanitaa .nira~njanaa chitradevii krodhinii kuladiipikaa .. 97

..kularaagiishvarii jvaalaa maatrikaa draaviNii dravaa .yogishvarii mahaamaarii bhraamarii bindu\-ruupiNii .. 98

..duutii praaNeshvarii guptaa bahulaa Daamarii prabhaa .kubjikaa j~naaninii jyeShThaa bhushuNDii prakaTaakR^itiH .. 99

..draaviNii gopinii maayaa kaamabiijeshvarii priyaa .shaakambharii kokanadaa susatyaa cha tilottamaa .. 100

..ameyaa vikramaa kruuraa samyak shiilaa trivikramaa .svastirhavyavaahaa priitiirukmaa dhuumraarchi\-ra~Ngadaa .. 101

..tapinii taapinii vishvabhogadaa dhaariNii dharaa .trikhaNDaa rodhinii vashyaa sakalaa shabdaruupiNii .. 102

.biijarupaa mahaamudraa vashinii youga\-ruupiNii .ana~Nga\-kusumaa.ana~Nga\-mekhalaa.ana~NgaruupiNii .. 103

..ana~Ngamadanaa.ana~Ngarekhaa.ana~Nga\-kusheshvarii .ana~Nga\-maalinii kaameshvarii sarvaartha\-saadhikaa .. 104

..sarvatantramayii sarvamodinyaa nandaruupiNii .vajreshvarii cha jayinii sarva\-dukhaH\-kShaya~Nkarii .. 105

..ShaDa~Nga\-yuvatii yoge yuktaa jvaalaaMshumaalinii .duraashayaa duraadhaaraa durjayaa durgaruupiNii .. 106..durantaa duShkR^itiharaa durdhyeyaa duratikramaa .haMseshvarii trilokastaa shaakambharyanuraagiNii .. 107

..trikoNanilayaa nityaa paramaamR^ita\-ra~njitaa .mahaavidyeshvarii shvetaa bheruNDaa kulasundarii .. 108

..tvaritaa bhaktisa.nyuktaa bhaktivashyaa sanaatanii .bhaktaanandamayii bhaktabhaavitaa bhakta\-sha~Nkarii .. 109

..sarva\-saundarya\-nilayaa sarva\-saubhaagyashaalinii .sarva\-saMbhoga\-bhavanaa sarvasaukhyaanuruupiNii .. 110

..kumaarii puujanarataa kumaariivratachaariNii .kumaarii\-bhaktisukhinii kumaarii\-ruupa\-dhaariNii .. 111

..kumaarii\-puujakapriitaa kumaariipriitidapriyaa .kumaariisevakaasa~Ngaa kumaarii\-sevakaalayaa .. 112

..aananda\-bhairavii baalabhairavii baTu\-bhairavii .shmashaana\-bhairavii kaalabhairavii pura\-bhairavii .. 113

..mahaa\-bhairavapatnii cha paramaananda\-bhairavii .suraananda\-bhairavii cha unmaadaananda\-bhairavii .. 114

.yaj~naananda\-bhairavii ca tathaa taruNa\-bhairavii .j~naanaananda\-bhairavii cha amR^itaananda\-bhairavii .. 115

..mahaabhaya~Nkarii tiivraa tiivravegaa tarasvinii .tripuraa parameshaanii sundarii purasundarii .. 116

..tripureshii pa~nchadashii pa~nchamii puravaasinii .mahaasaptadashii chaiva ShoDashii tripureshvarii .. 117

..mahaa~Nkusha\-svaruupaa cha mahaachakreshvarii tathaa .navachakreshvarii chakreshvarii tripuramaalinii .. 118

..raajachakreshvarii raaj~nii mahaatripurasundarii .sindurapuuraruchiraa shriimat\-tripurasundarii .. 119

..sarvaa~Ngasundarii raktaarakta\-vastrottariiyakaa .yavaayaavaka\-sindura\-raktachandana\-dhaariNii .. 120

..yavaayaavakasindura\-raktachandanaruupadhR^ik .chamarii baalakuTilaa nirmala\-shyaama\-keshinii .. 121

..vajra\-mauktika\-ratnaaDhyaa kiriiTa\-kuNDalojvalaa .ratna\-kuNDala\-sa.nyuktaa sphurat\-gaNDa\-manoramaa .. 122

..ku~njareshvara\-kumbhottha\-muktaa\-ra~njita\-naasikaa .muktaa\-vidruma\-maaNikya\-haaraadyastana\-maNDalaa .. 123

..suurya\-kaantendu\-kaantaaDhyaa sparshaashma\-gala\-bhuuShaNaa .biija\-puura\-sphurad\-biija\-danta\-pa~Nktiranuttamaa .. 124

..kaama\-kodaNDajaabhagna\-bhruukaTaakSha\-pravarShiNii .maata~Nga\-kumbha\-vakShojaa lasat\-kanaka\-dakShiNaa .. 125

..manoj~na\-shaShkulii\-karNaa haMsii gati\-viDambinii .padmaraagaa~Ngada\-dyotaddoshchatuShka\-prakaashinii .. 126

..karpuuraagaru\-kastuuri\-ku~Nkumadrava\-lepitaa .vichitra\-ratna\-pR^ithivii kalpa\-shaakhitalasthitaa .. 127

..ratnadiipa\-sphurat\-ratnasihaasana\-nivaasinii .shhaTchakra\-bhedanakarii paramaananda\-ruupiNii .. 128

..sahasradala\-padmaantaa chandramaNDala\-vartinii .brahmarupaa shiva\-kroDaa naanaa\-sukha\-vilaasinii .. 129

..hara\-viShNu\-viri~nchendra\-gR^ihanaayaka\-sevitaa .shivaa shaivaa cha rudraaNii tathaiva\-shiva\-naadinii .. 130

..mahaadeva\-priyaa devii tathaivaana~Nga\-mekhalaa .Daakinii yoginii chaiva tathopayoginii mataa .. 131

..maaheshvarii vaiShNavii cha bhraamarii shivaruupiNii .alaMbusaa bhogavatii krodharuupaa sumekhalaa .. 132

..gaandhaarii hastijihvaa cha iDaa chaiva shubha~Nkarii .pi~Ngalaa dakShasuutrii cha suShumnaa chaiva gaandhinii .. 133

..bhagaatmikaa bhagaadhaaraa bhageshii bhagaruupiNii .li~Ngaakhyaa chaiva kaameshii tripuraa bhairavii tathaa .. 134

..li~Ngagiitissugiitishcha li~Ngasthaa li~NgaruupadhR^ik .li~Ngamaalaa li~Ngabhavaa li~Ngaali~Ngaa cha paavakii .. 135

..bhagavatii kaushikii cha premaruupaa priyaMvadaa .ghR^idhraruupii\-shivaruupaa chakreshii chakra\-ruupadhR^ik .. 136

..aatmayonirbrahmayonirjagadyonirayonijaa .bhagarupaa bhagasthaatrii bhaginii bhagamaalinii .. 137..bhagaatmikaa bhagaadhaaraa rupiNii bhagashaalinii .li~Ngaabhidhaayinii li~Ngapriyaa li~Nga\-nivaasinii .. 138

..li~Ngasthaa li~Nginii li~Nga\-rupiNii li~Nga\-sundarii .li~Nga\-giitirmahaapriitirbhaga\-giitirmahaasukhaa .. 139..li~Nga\-naama\-sadaanandaa bhaga\-naama\-sadaagatiH .bhaga\-naama\-sadaanandaa li~Nga\-naama\-sadaaratiH .. 140

..li~Ngamaala\-karaabhuushhaa bhagamaalaa\-vibhuushhaNaa .bhagali~NgaamR^itavR^itaa bhagali~NgaamR^itaatmikaa .. 141

..bhagali~Ngaarchana\-pritaa bhagali~Nga\-svaruupiNii .bhagali~Nga\-svaruupaa ca bhagali~Nga\-sukhaavahaa .. 142

..svayaMbhuu\-kusuma\-priitaa svayaMbhuu\-kusumaarchitaa .svayaMbhuu\-kusuma\-praaNaa svayaMbhuu\-kusumotthitaa .. 143

..svayaMbhuu\-kusuma\-snaataa svayaMbhuu\-pushhpa\-tarpitaa .svayaMbhuu\-pushhpa\-ghaTitaa\-svayaMbhuu\-pushhpa\-dhaariNii .. 144

..svayaMbhuu\-pushhpa\-tilakaa svayaMbhuu\-pushhpa\-charchitaa .svayaMbhuu\-pushhpanirataa svayaMbhuu\-kusumaagrahaa .. 145

..svayaMbhuu\-pushhpa\-yaj~neshaa svayaMbhuu\-kusumaalikaa .svayaMbhuu\-pushhpa\-nichitaa svayaMbhuu\-kusumaarchitaa .. 146

..svayaMbhuu\-kusumaa daana\-laalasonmattamaanasaa .svayaMbhuu\-kusumaananda\-laharii snigdhadehinii .. 147

..svayaMbhuu\-kusumaadhaaraa svayaMbhuu\-kusumaakulaa .svayaMbhuu\-pushhpa\-nilayaa svayaMbhuu\-pushhpa\-vaasinii .. 148

..svayaMbhuu\-kusumaasnigdhaa svayaMbhuu\-kusumaatmikaa .svayaMbhuu\-pushhpakariNii svayaMbhuu\-pushh[pamaalikaa .. 149

..svayaMbhuu\-kusumanyaasaa svayaMbhuu\-kusuma\-prabhaa .svayaMbhuu\-kusumaj~naanaa svayaMbhuu\-pushhpa\-bhoginii .. 150

..svayaMbhuu\-kusumollaasaa svayaMbhuu\-pushhpavarshhiNii .svayaMbhuu\-kusumaanandaa svayaMbhuu\-pushhpa\-pushhpiNii .. 151

..svayaMbhuu\-kusumotsaahaa svayaMbhuu\-pushhparuupiNii .svayaMbhuu\-kusumoonmaadaa svayaMbhuu\-pushhpasundarii .. 152

..svayaMbhuu\-kusumaaraadhyaa svayaMbhuu\-kusumotbhavaa .svayaMbhuu\-kusumaavyagraa svayaMbhuu\-pushhpa\-puurNitaa .. 153

..svayaMbhuu\-puujakapraaj~naa svayaMbhuu\-hotR^imaatrikaa .svayaMbhuu\-daatR^irakShitaa svayaMbhuu\-bhakta\-bhaavikaa .. 154

..svayaMbhuu\-kusumapriitaa svayaMbhuu\-puujakapriyaa .svayaMbhuu\-vandakaadhaaraa svayaMbhuu\-nindakaantakaa .. 155

..svayaMbhuu\-pradasarvasvaa svayaMbhuu\-pradaputriNii .svayaMbhuu\-pradasasmeraa svayaMbhuutashariiriNii .. 156

..sarvalokodbhavapriitaa sarvalokodbhavaatmikaa .sarva\-kaalodbhavodbhavaa sarvalokodbhavodbhavaa .. 157

..kunda\-puShpasamaapriitiH kundapuShpasamaaratiH .kunda\-golodbhavapriitaa kundagolodbhavaatmikaa .. 158

..svayaMbhuurvaa shivaa shaktaa paavinii lokapaavinii .kiirtiyashasvinii medhaa vimedhaa surasundarii .. 159

..ashvinii kR^ittikaa puShyaa tejasvii chandramaNDalaa .suukShmaa suukShmapradaa suukShmaasuukShmabhaya\-vinaashinii .. 160

..varadaa.abhayadaa chaiva muktibandha\-vinaashinii .kaamukii kaamadaa kShaantaa kaamaakhyaa kulasundarii .. 161

..sukhadaa duHkhadaa mokShaa mokShadarthaprakaashinii .duShTaaduShTamatii chaiva sarvakaarya\-vinaashinii .. 162

..shukradhaaraa shukra\-ruupaa shukra\-sindhu\-nivaasinii .shukraalayaa shukra\-bhogaa shukra\-puujaa sadaaratii.. 163

..shukrapuujaa shukra\-homa santuShTaa shukra\-vatsalaa .shukra\-muurtiH shukra\-dehaa shukra\-puujaka\-putriNii .. 164

..shukrasthaa shukriNii shukra\-saMspR^ihaa shukra\-sundarii .shukra\-snaataa shukrakarii shukra\-sevyaatishukriNii .. 165

..mahaashukraa shukrabhavaa shukra\-vR^iShTi\-vidhaayinii .shukraabhidheya\-shukraarhaa shukra\-vandaka\-vanditaa .. 166

..shukraanandakarii shukra\-sadaananda\-vidhaayinii .shukrotsaahaa sadaa\-shukra\-puurNaa manoramaa .. 167

..shukra\-puujaka\-sarvasthaa shukra\-nindaka\-naashinii .shukraatmikaa shukra\-sampadaa shukraakarShaNa\-kaariNii .. 168

..raktaashayaa raktabhogaa raktapuujaa\-sadaaratii .raktapuujyaa raktahomaa raktasthaa raktavatsalaa .. 169..raktapuurNaa raktadehaa raktapuujaka\-putriNii .raktaakhyaa raktinii raktasaMspR^ihaa raktasundarii .. 170

..raktaabhidehaa raktaarhaa raktavandaka\-vanditaa .mahaaraktaa rakta\-bhavaa rakta\-vR^iShTi\-vidhaayinii .. 171

..raktasnaataa raktapriitaa raktasevyaatiraktinii .raktaanandakarii rakta\-sadaananda\-vidhaayinii .. 172

..raktaaraktaa raktapuurNaa raktasevyakShiNiiramaa .raktasevaka\-sarvasvaa raktanindaka\-naashinii .. 173

..raktaatmikaa raktaruupaa raktaakarShaNa\-kaariNii .raktotsaahaa raktavyagraa raktapaana paraayaNaa .. 174

..shoNitaananda\-jananii kallola\-snigdha\-ruupiNii .saadhakaantargataa devii paarvatii paapa\-naashinii .. 175

..saadhuunaaMhR^idisaMsthaatrii saadhakaananda\-kaariNii .saadhakaanaaM cha jananii saadhaka\-priya\-kaariNii .. 176

..saadhaka\-prachuraananda\-sampatti\-sukha\-daayinii .saadhakaasaadhaka\-praaNaa saadhakaasakta\-maanasaa .. 177

..saadhakottama\-sarvasvaa saadhakaa bhaktaraktapaa .saadhakaananda\-santoShaa saadhakaari\-vinaashinii .. 178

..aatma\-vidyaa brahma\-vidyaa parabrahma\-kuTumbinii .trikuTasthaa pa~ncha\-kuuTaa sarvakuuTa\-shariiriNii .. 179

..sarvavarNamayii varNa\-japa\-maalaa\-vidhaayinii .

iti shriikaalikaanaamnaaM sahasraM shiva\-bhaaShitam .. 180
.. phala\-shrutiHguhyaat guhyataraM saakShaat mahaapaataka\-naashanam .puujaa\-kaale nishithe cha sandhyayorubhayorapi .. 1..labhate gaaNapatyaM sa yaH paThet saadhakottamaH .yaH paThet paaThyedvaapi shrR^iNoti shraavayedapi .. 2..sarvapaapa\-vinirmuktaH sa yaati kaalikaaM padam .shraddhyaa.ashraddhyaa vaapi yaH kashchinmaanavaH paThet .. 3..durgaadurgataraM tiirtvaa sa yaati kaalikaaM padam .vandhyaa vaa kaakavandhyaa vaa mR^itaputraa chaya~Nganaa .. 4..shrutvaa stotramidaM putraan labhante chirajiivinaH .yaM yaM kaamayate kaamaM paThan stotramanuttamam .. 5..deviivarapradaatena taM taM praapnoti nityashaH .svayambhuuH kusumaiH shuklaiH sugandhii\-kusumaanvitaiH .. 6..guruviShNu\-maheshaanaamabhedena\-maheshvarii .samantaat bhaavayenmantrii mahesho naatra saMshayaH .. 7..sa shaaktaH shivabhaktaa cha sa eva vaiShNavottamaH .sampuujya stauti yaH kaaliimadvaita\-bhaavamaavahan ..8..devyaanandena saanando devii bhaktaika\-bhaktimaan .sa eva dhanyo yasyaarthe mahesho vyagramaanasaH .. 9..kaamayitvaa yathaakaamaM stavamenamudiirayet .sarvarogaiH parityakto jaayate madanopamaH .. 10..chakraM vaastavamenaM vaa dhaarayeda~Ngasa~Ngatam .vilikhva vidhivat saadhuH sa eva kaalikaa\-tanuH .. 11..devyai niveditaM yadyat tasyaaM shabhakShayennaraH .divyadehadharo bhuutvaa devyaaH paarshvadharobhavet .. 12..naivedya\-nindakaM dR^iShTvaa nR^ityantii yogiiniigaNaaH .raktapaanodyataasarvaa maaMsaasthi\-charvvaNodyataaH .. 13..tasmaannivedyaM devyaiyad dR^iShTvaa shrR^itvaa cha maanavaH .nanindet manasaa vaachaa kuShThavyaadhi\-paraa~NmukhaH .. 14..aatmaanaM kaalikaatmaanaM bhaavayan stautiyaH shivaam .shivopamaM guruM dhyaatvaa sa eva shriisadaashivaH .. 15..yasyaalaye tiShThati nuunametat stotram bhavaanyaa likhitaM vidhij~naiH .gorochanaalaktaka\-ku~Nkumaakta\-karpuurasinduura\-madhudraveNa .. 16..na tatra chorasya bhayaM na haasyo na vairibhirnaa.ashanivahni\-bhiitiH .utpaata\-vaayorapi naa.atrasha~Nkaa lakShmiiH svayaM tatra vasedalolaa .. 17..stotraM paThettadanantapuNyam devii\-padaambhojaparo manuShyaH .vidhaanapuujaa\-phalameva samyak praapnoti sampuurNa\-manoratho.asau .. 18..muktaaH shriicharaNaaravinda\-nirataaH svargaamino bhoginobrahmopendra\-shivaatmakaarchanarataalokepi saMlebhire .shriimat\-sha~Nkara\-bhaktipuurvaka\-mahaadevii\-padadhyaayinomuktirbhuktimatiH svayaM stuti\-paraabhaktiH karasthaayinii .. 19
..iti shriikaalikaakulasarvasve haraparashuraamasaMvaadeshriikaalikaa\-sahasranaama\-stotram sampuurNam ..

An adapted version is here

3 comments:

Anonymous said...

Jai Kali Maa!

Anonymous said...

http://rapidshare.com/files/73285629/KALI_SAHASTRANAM_STOTRAM.mp3

NEELAM Sharma said...

Do you have the same in sanskrit??