Friday, January 31, 2014

Gajananam Bhutaganadi Sevitam

Gajanana bhutgandhi sevitatam,
Kapitatha jambuphala charu bhakshanam
Umasutam shoka vinashakarakam
Namami viganeshvar padamapankajam
Vakartunda mahakaya surya koti samprabha
Nivigana kurumedeva sarva kareshu sarvada
Raksha raksha ganadhaksha, raksha trilokya rakshak
Bhakthanamabhayam kartha tratha bhav bhavaranvatah
Davimatur krupasindhe shanmaturagraja prabhu
Vardasatavam varandehi vanchitam vaanichatatard
Vigneshvaraya vardhaye surpriyas
Lambudhraya sakalya jagat tritraya
Naganayan shruti yagan vibhuvitaya
Goruisutaye gannath namu namaste
Lambudara namastubham satam modak priye
Nivigam krume deva, sarva kareshu sarvada
Bhagata trinashana paraaya ganeshvaraya
Sarveshraya shubdaya sureshvarya
Vidyadharaya vikataya cha vamnaye
Bhakat prasanna vardaya namu namaste
Namaste bhramarupye vishnurupye te namah
Namaste rudra rupaye kati rupaye te namah
Namaste bhramarupye vishnurupye te namah
Namaste rudra rupaye kati rupaye te namah
Vishava rupaye svarupaye namaste bhramacharine
Bhakta priye devay namastubam vinaka
Ta vigan shatru darnethi cha sundareti
Bhakata priyeti sukhadeti phalapradeti
Vidya pradyatharati cha ye stuvanti
Tebhu ganesh vardho bhav nityameva
Ganesh poojane karma yanunamadikam krutam
Tene savarna sarvatama prasanostu sadamama
Anaya poojaye sidhi budhi sahito maha ganapathi pritamam
Namaha

OM GANESHAYA NAMAHA

No comments: