Saturday, January 25, 2014

Navagraha Strotam

Navagraha Stuti
Aum Brahmaa Muraari Streepuraantakaari,
Bhaanuh Shashi Bhoomisutau Buddhashca,
Gurooshca Shukrah Shani Rahu Ketavah
Sarve Graha Shaantikara Bhavantu.

Navagraha Dhyanam
Nama Suryaya Somaya Mangalaya Budhaya Cha,
Guru Shukra Sanibhyascha, Rahava Kethave Namaha
Navagraha Prarthana
Surya (Aditya or Sun)
Japaa Kusumasankasham Kasyapeyam Maha Dhyuthim
Thamorim Sarvapaapghnam Pranatosmi Divakaram

Chandra (Moon)
Dadhi Shankha tushaa-raabham Khseero Darnava Sambhavam
Namaami Shashinam Somam Shambhor Mukuta Bhooshanam

Kuja (Mangal or Mars)
Dharanee garbha sambhootam, Vidyut Kaanti Sama-prabham
Kumaram Shakti Hastam cha, Tham Mangalaam Pranamamyamaham

Budha (Mercury)
Priyangukalika Shyaamam, RoopenaaPratimam Budham
Soumyam Soumya Guno Petham Tam Budham Pranamamyamham

Guru (Brihaspati or Jupiter)
Deva-naam cha Rishi Naam cha Gurum kaanchana sannibham,
Buddhi Bhootam Trilokesham Tam Namaami Brihaspatim

Shukra (Venus)
HimaKundha Mrina-laabham Daitya-naam Paramam Gurum
Sarva Shastra Pravaktaaram Bhargavam Pranamaamyamham

Shani (Saturn)
Neelanjanasamaabhasam Ravi Putram Yamaagrajam
Chaaya Marthanda Sambhootam Tam Namaami Shanaiswaram

Rahu
Ardha Kaayam Mahaa Veeryam Chandra-Aditya Vimardanam
Simhika Garbha Sambhootam Tam Rahum Pranamaamyaham

Ketu
Palaasha Pushpa Sankaasham Tarakaa Graha Mastakam
Roudram Roudraa-tmakam Ghoram Tam Ketum Pranamaamyaham

Phala Sruthi
Ithi Vyasa Mukhod Geetham Ya Padeth Susamihitha,
Dhiva Vaa, Yadhi Vaa Rathrou Vigna Santhir Bhavishyathi
Nara Naari Nrupaanam cha Bhaved, Duswapna naasanam,
Iswaryamathulam Teshama arogyam Pushti Vardhanam.
Graha Nakshatraja Peeda, taskaragni Samudbhava,
Thaa Sarvaa prasamam Yanthi Vyaso Bruthe Na Samsaya.

No comments: