Monday, September 8, 2014

Ganesha Mangalashtakam

Om Ganeshaya Namaha

Gajananaya Gangeya
Sahajaya sadathmane,
Gowri priya thanhujaya
Ganesayasthu Mangalam

Naga Yagnopavethaya,
Natha vigna vinashine,
Nandhyahi gana nathaya,
Ganesayasthu Mangalam

Ibhavakthraya chendradhi
Vandhithaya chidathmane,
Eeshana prema pathraya,
Cheshtadaayasthu Mangalam

Sumukhaya susundogro
Kshipthamrutha ghataya cha,
Sura brunda nishevyaya,
Sukhadayasthu Mangalam

Chathur bhujaya chandrardha
Vilasan masthakaya cha,
Charanavanathananda
Dayakasthu Mangalam

Vakrathundaya vatave
Vandhyaya varadhaya cha,
Viroopaksha suthayasthu
Vigna nashaya Mangalam

Pramodha modha roopaya
Sidhi vijnana roopine,
Prakrushta papa nashaya
Phaladhayasthu Mangalam

Mangalam Gana nathaya
Mangalam Hara soonave,
Mangalam vighna rajaya,
Vignaharthresthu Mangalam

Slokashtakamidham punyam
Mangala pradham aadharath,
Padithavyam prayathnena
Sarva vigna nivruthaye 

No comments: