Sunday, March 22, 2015

Matsya Stotram

|| matsyastotram ||

shrIgaNeshAya namaH |
nUnaM tvaM bhagavAnsAkShAddharirnArAyaNo.avyayaH |
anugrahAya bhUtAnAM dhatse rUpaM jalaukasAm || 1||

namaste puruShashreShTha sthityutpattyapyayeshvara |
bhaktAnAM naH prapannAnAM mukhyo hyAtmagatirvibho || 2||

sarve lIlAvatArAste bhUtAnAM bhUtihetavaH |
j~nAtumichChAmyado rUpaM yadarthaM
bhavatA dhRRitam || 3||

na te.aravindAkSha padopasarpaNaM mRRiShA bhavetsarvasuhRRitpriyAtmanaH |
yathetareShAM pRRithagAtmanAM satAmadIdRRisho yadvapuradbhutaM hi naH || 4||

iti shrImadbhAgavatapurANAntargataM matsyastotraM sampUrNam ||

No comments: