Thursday, March 19, 2015

Surya Ashtakam

Adidevam namastubhyam prasIda mama bhAskara
divAkara namastubhyam prabhAkara namostute

saptAshwarathamArUDam prachaNDam kashyapAtmajam
shwethapadmadharam devam tam sUryam praNamAmyaham

lohitam rathamArUDam sarvalokapitAmaham
mahApApaharam devam tam sUryam praNamAmyaham

traiguNyam cha mahAshUram brahmAviShNu maheshwaram
mahApApaharam devam tam sUryam praNamAmyaham

bramhitam tejah punjam cha vAyumAkAshameva cha
prabhum cha sarvalokAnAm tam sUryam praNamAmyaham

bandhUkapuShpasamkAsham hArakuNDala bhUShitam
ekachakradharam devam tam sUryam praNamAmyaham

tam sUryam jagatkartAram mahAtejah pradIpanam
mahApApaharam devam tam sUryam praNamAmyaham

tam sUryam jagatAm nAtham gyAnavigyAna mokshadam
mahApApaharam devam tam sUryam praNamAmyaham

Om Suryaya Namaha

No comments: